Version: 1.0.20.21 (2020-10-12 14:45)

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Το τμήμα αυτό απευθύνεται στους εισαγωγείς της ΕΕ. Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενωσιακές διαδικασίες εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η καταχώριση οικονομικού φορέα και ο αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI), τα διάφορα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσετε και οι σύνδεσμοι προς τις ειδικές απαιτήσεις του τομέα και των ανά χώρα. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες για τα προϊόντα, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον βοηθό μου για θέματα εμπορίου.

Στο παρόν κεφάλαιο θα βρείτε

 • τα έγγραφα που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό στην ΕΕ
 • πληροφορίες για τη λήψη αριθμού EORI
 • τα διάφορα τελωνειακά καθεστώτα
 • πληροφορίες για τα πιστοποιητικά καταγωγής στο πλαίσιο του εκτελωνισμού
 • ειδικές πληροφορίες για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικά με τις εισαγωγές

Έγγραφα που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό στην ΕΕ

 
 

Απόδειξη προέλευσης

Το πιστοποιητικό καταγωγής είναι έγγραφο του διεθνούς εμπορίου το οποίο πιστοποιεί ότι τα εμπορεύματα που περιέχονται σε ένα φορτίο προέρχονται από συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος. Δηλώνεται στο ΕΔΕ και υποβάλλεται μαζί του για εκτελωνισμό.

Γενικά, ο χαρακτήρας καταγωγής των εμπορευμάτων μπορεί να αποδειχθεί από

 • Πιστοποιητικά μη προτιμησιακής καταγωγής τα οποία πιστοποιούν ότι η χώρα καταγωγής των εμπορευμάτων δεν πληροί τις προϋποθέσεις για προτιμησιακή μεταχείριση. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται συνήθως από τα εμπορικά επιμελητήρια.
 • Πιστοποιητικά προτιμησιακής καταγωγής, που επιτρέπουν σε εμπορεύματα να επωφεληθούν από μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς όταν εισάγονται από τις εν λόγω τρίτες χώρες με τις οποίες έχει υπογραφεί προτιμησιακή συμφωνία.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής και να υποβάλλονται κατά τον εκτελωνισμό.

 • το είδος του πιστοποιητικού που πρέπει να ζητηθεί καθορίζεται από κάθε προτιμησιακή συμφωνία: Έντυπο A (για το καθεστώς ΣΓΠ), EUR Μεσογείου (για ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις στο σύστημα της ΡΕΜ) ή 1 EUR (όλες οι άλλες περιπτώσεις)
 • Δηλώσεις τιμολογίου που εκδίδονται από τον εξαγωγέα στη δικαιούχο χώρα ή εταίρο. Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ δύο καταστάσεων
  • για αποστολές αξίας έως 6,000 EUR, οι δηλώσεις τιμολογίου μπορούν να εκδίδονται από κάθε εξαγωγέα στη δικαιούχο χώρα/εταίρο χώρα
  • για αποστολές πέραν των 6,000 EUR, οι δηλώσεις τιμολογίου εκδίδονται μόνο από εγκεκριμένο εξαγωγέα.

Το  σύστημα REX είναι μια ειδική περίπτωση δηλώσεων τιμολογίου.

Μπορούν επίσης να υποβάλλονται πιστοποιητικά Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών και/ή Δεσμευτικές Πληροφορίες Καταγωγής.

 
 
 
 

 

Βλ. επίσης:

Συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS)

Η συνοπτική διασάφηση εισόδου περιέχει εκ των προτέρων πληροφορίες για φορτία σχετικά με τα φορτία που εισέρχονται στην ΕΕ. Επιτρέπει στα τελωνεία να διενεργούν ανάλυση κινδύνου για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας. Η ENS πρέπει να κατατεθεί στο πρώτο τελωνείο εισόδου στην ΕΕ από τον μεταφορέα των εμπορευμάτων (από τον μεταφορέα των εμπορευμάτων, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει από τον εισαγωγέα ή από αντιπρόσωπο του μεταφορέα ή του εισαγωγέα) — ακόμη και αν τα εμπορεύματα δεν πρόκειται να εισαχθούν στην ΕΕ. Ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες για την κατάθεση της ENS με βάση τον τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων.

 • θαλάσσιο φορτίο εμπορευματοκιβωτίων: τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη της φόρτωσης στον λιμένα της αλλοδαπής
 • χύδην θαλάσσιο φορτίο: τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την άφιξη
 • θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων: τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την άφιξη
 • πτήσεις μικρών αποστάσεων (κάτω των 4 ωρών): τουλάχιστον μέχρι τον πραγματικό χρόνο απογείωσης του αεροσκάφους
 • πτήσεις μεγάλων αποστάσεων (4 ώρες ή περισσότερο): τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την άφιξη στον πρώτο αερολιμένα στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ
 • οδική κυκλοφορία: τουλάχιστον 1 ώρα πριν από την άφιξη

Σημείωση: Η συνοπτική διασάφηση εισόδου απαιτεί πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έγγραφα που προέρχονται από τον εξαγωγέα (φορτωτική, εμπορικά τιμολόγια κ.λπ.). Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα αυτά φτάνουν στον υπεύθυνο για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσης.Περισσότερες πληροφορίες για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου. Ο ενωσιακός τελωνειακός κώδικας εισήγαγε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση κινδύνου στην παρούσα δήλωση. Βλ. συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη ENS.

Εγγραφή ως οικονομικού φορέα (αριθμός EORI)

Ο αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI) είναι ένας μοναδικός ταυτοποιητής που χορηγείται από τελωνειακή αρχή σε χώρα της ΕΕ σε όλους τους οικονομικούς φορείς (τόσο εταιρείες όσο και ιδιώτες) που ασχολούνται με δραστηριότητες που καλύπτονται από την τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ. Οι εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ θα λάβουν EORI την πρώτη φορά που υποβάλλουν:

 • διασάφηση
 • συνοπτική διασάφηση εισόδου
 • συνοπτική διασάφηση εξόδου (EXS)

Οι φορείς εκμετάλλευσης χρησιμοποιούν τον αριθμό αυτό σε όλες τις επικοινωνίες με οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή της ΕΕ στην οποία απαιτείται αναγνωριστικό της ΕΕ, για παράδειγμα στις τελωνειακές διασαφήσεις. Οι ήδη καθορισμένοι αριθμοί EORI μπορούν να ελεγχθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αρχές που καταχωρίζουν τους αριθμούς EORI σε κάθε χώρα της ΕΕ μπορούν να ανακτώνται.

Βλ. επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές EORI

Τελωνειακές διαδικασίες στην ΕΕ

Όταν τα εμπορεύματα φθάνουν στο τελωνείο εισόδου στην ΕΕ, βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση υπό τελωνειακή επιτήρηση (το πολύ 90 ημέρες) έως ότου λάβουν μία από τις ακόλουθες τελωνειακές διαδικασίες (ή επανεξάγονται):

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Σκοπός της διαδικασίας θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι η εκπλήρωση όλων των διατυπώσεων εισαγωγής ώστε τα εμπορεύματα να μπορούν να πωληθούν στην αγορά της Ένωσης.

Τα εμπορεύματα τίθενται σε ανάλωση μόλις εκπληρωθούν όλες οι απαιτήσεις εισαγωγής:

 • Έχουν καταβληθεί όλοι οι ισχύοντες δασμοί και άλλες επιβαρύνσεις.
 • Έχουν υποβληθεί πιστοποιητικά εισαγωγής για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε ποσοστώσεις.
 • Έχουν υποβληθεί όλες οι ισχύουσες άδειες και πιστοποιητικά (π.χ. κτηνιατρικό πιστοποιητικό για ορισμένα ζώα ή ζωικά προϊόντα).

Τα εισαγόμενα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς με τελωνειακή διασάφηση. Η ημερομηνία αποδοχής της εν λόγω διασάφησης από το τελωνείο χώρας της ΕΕ είναι επίσης η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού του εισαγωγικού δασμού, του φόρου προστιθέμενης αξίας και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά περίπτωση.

Ιδιαίτερες διαδικασίες

Τα εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν σε μία από τις ακόλουθες επεξεργασίες:

 • Ενωσιακή  διαμετακόμιση, η οποία περιλαμβάνει:
  • Εξωτερική διαμετακόμιση — μη ενωσιακά εμπορεύματα μπορούν να διακινούνται από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ σε άλλο χωρίς να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς, σε άλλες επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την εισαγωγή των εμπορευμάτων (δηλαδή εσωτερικούς φόρους) και σε μέτρα εμπορικής πολιτικής. Η μεταφορά εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ σημαίνει ότι οι διαδικασίες εκτελωνισμού μεταφέρονται στο τελωνείο προορισμού.
  • Εσωτερική διαμετακόμιση — Τα  ενωσιακά εμπορεύματα μπορούν να διακινούνται από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ σε άλλο χωρίς μεταβολή του τελωνειακού τους χαρακτήρα. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά αγαθών μέσω άλλου εδάφους που βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ.
 • Αποθήκευση, η οποία περιλαμβάνει την τελωνειακή αποταμίευση και τις ελεύθερες ζώνες:
  • Τελωνειακή αποταμίευση — μη ενωσιακά εμπορεύματα μπορούν να αποθηκεύονται σε χώρους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές και υπό τελωνειακή επιτήρηση («αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης») χωρίς να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς, σε άλλες επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την εισαγωγή των εμπορευμάτων και τα μέτρα εμπορικής πολιτικής.
  • Οι ελεύθερες ζώνες — Τα κράτη μέλη μπορούν να χαρακτηρίζουν ως ελεύθερες ζώνες τα τμήματα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Πρόκειται για εμπορεύματα που μπορούν να εισαχθούν με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, άλλες επιβαρύνσεις (δηλαδή εσωτερικούς φόρους) και μέτρα εμπορικής πολιτικής, μέχρις ότου είτε να υπαχθούν σε άλλο εγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς είτε να επανεξαχθούν. Τα εμπορεύματα μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε απλές εργασίες, όπως επεξεργασία και ανασυσκευασία.
 • Ειδική χρήση που περιλαμβάνει την προσωρινή εισαγωγή και την τελική χρήση:
  • Προσωρινή εισαγωγή — μη ενωσιακά εμπορεύματα μπορούν να εισέλθουν στην ΕΕ χωρίς την καταβολή εισαγωγικών δασμών, με την προϋπόθεση ότι προορίζονται για επανεξαγωγή χωρίς αλλαγή. Η μέγιστη περίοδος προσωρινής εισαγωγής είναι δύο έτη.
  • Ειδικός προορισμός — τα εμπορεύματα μπορούν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από δασμούς ή με μειωμένο δασμό λόγω της ειδικής τους χρήσης.
 • Η μεταποίηση, που περιλαμβάνει την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή:
  • Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή — Τα εμπορεύματα μπορούν να εισάγονται στην ΕΕ, χωρίς να υπόκεινται σε δασμούς, φόρους και διατυπώσεις, να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό τελωνειακό έλεγχο και στη συνέχεια να επανεξάγονται.Εάν τελικά δεν εξαχθούν τα τελικά προϊόντα, υπόκεινται στους ισχύοντες δασμούς και διατυπώσεις.
  • Η τελειοποίηση προς επανεισαγωγή — ενωσιακά εμπορεύματα μπορούν να εξάγονται προσωρινά από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης για σκοπούς επεξεργασίας.Τα μεταποιημένα προϊόντα μπορούν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με ολική ή μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς.

Βλ. επίσης:

Απαιτήσεις και αρχές εισαγωγής κρατών μελών

Ως τελωνειακή ένωση, η ΕΕ επωφελείται από διαδικασίες εισαγωγών που είναι σε μεγάλο βαθμό εναρμονισμένες.Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των 27 κρατών μελών.

Βλ. τον κατάλογο των κρατών μελών της ΕΕ και των κύριων αρμόδιων αρχών τους που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγών, τα εμπορικά καθεστώτα, τις άδειες εισαγωγής και τις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο συγκεκριμένων απαιτήσεων. Θα πρέπει να μπορούν να σας βοηθήσουν με μοναδικές απαιτήσεις για τη χώρα τους. Οι εν λόγω αρχές μπορούν να σας βοηθήσουν με ερωτήσεις, όπως:

 • Σχετικά με την κατάθεση του ενιαίου διοικητικού εγγράφου
 • Ποιες ελεύθερες ζώνες είναι διαθέσιμες για χρήση
 • Τρόπος απόκτησης των πιστοποιητικών εισαγωγής
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ και ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
 • Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι
 • Υγειονομικός έλεγχος των τροφίμων και των ζωοτροφών
 • Προδιαγραφές εμπορίας για τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα αλιείας
 • Έλεγχος του εμπορίου χημικών ουσιών, λιπασμάτων και αποβλήτων
 • Τεχνική τυποποίηση
 • Απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης

* Υποσημείωση για το Brexit:Το Ηνωμένο Βασίλειο αποσύρθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τρίτη χώρα από την 1 Φεβρουαρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το δίκαιο της Ένωσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις, εξακολουθεί να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού.

Νομοθεσία

 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L-269 10/10/2013) (CELEX 32013R0952).
 • Για τη συμπλήρωση του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και έχουν τροποποιηθεί (ΕΕ L-69 15/03/2016) (CELEX 32016R0341).

Γρήγορες συνδέσεις