Документи и процедури за митническо оформяне

Този раздел е предназначен за вносителите от ЕС. В него се предоставя подробна информация за процедурите на ЕС за внос, включително теми като регистрацията като икономически оператор и регистрационния и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер), различните документи, които трябва да попълните, и връзките към специфичните за сектора и отделните държави изисквания. За по-подробна информация за конкретни продукти следва да се консултирате с Моят търговски сътрудник.

В тази глава ще намерите

 • документите, необходими за митническото оформяне в ЕС
 • информация за това как да се получи EORI номер
 • различните митнически режими
 • информация относно доказателствата за произход като част от митническото оформяне
 • специфична информация за всяка държава — членка на ЕС, свързана с вноса

Документи, необходими за митническо оформяне в ЕС

 
 

Доказателство за произход

Доказателство за произход е международен търговски документ, който удостоверява, че включените в пратката стоки са с произход от определена държава или територия. То се декларира с ЕАД и се представя заедно с него за митническо оформяне.

В общи линии статутът на стоки с произход на стоките може да бъде доказан чрез:

 • Сертификати за непреференциален произход, които удостоверяват, че държавата на произход на стоките не отговаря на условията за преференциално третиране. Тези сертификати обикновено се издават от търговските камари.
 • Сертификати за преференциален произход, които позволяват стоките да се ползват от намалени или нулеви мита, когато се внасят от тези трети държави, с които е подписано преференциално споразумение.

Тези сертификати трябва да бъдат издадени от митническите органи на страната износител и да бъдат представени в момента на митническото оформяне.

 • видът на сертификата, за който се кандидатства, се определя от всяко преференциално споразумение: Формуляр А (за режима на ОСП), EUR MED (за някои конкретни случаи в системата PEM) или 1 EUR (всички останали случаи)
 • Декларации върху фактура, издадени от износителя в държавата бенефициер или партньорската държава. Следва да се разграничат две ситуации
  • за пратки до 6,000 EUR декларациите върху фактура могат да се издават от всеки износител в държавата бенефициер/държавата партньор.
  • за пратки над 6,000 EUR декларациите върху фактура се издават само от одобрен износител.

Специален случай на декларации върху фактури е системата REX.

Могат да се представят и сертификати за обвързваща тарифна информация и/или обвързваща информация за произход.

 
 
 
 

Вж. също:

Обобщена декларация за въвеждане (ENS)

Обобщената декларация за въвеждане съдържа предварителна информация за товарите за пратки, влизащи в ЕС. Тя позволява на митниците да извършват анализ на риска за целите на сигурността и безопасността. ENS трябва да бъде подадена в първото входно митническо учреждение в ЕС от превозвача на стоките (от превозвача на стоките, въпреки че в някои случаи това може да се направи от ипортер-получател или представител на превозвача или вносителя) — дори ако стоките няма да бъдат внесени в ЕС. Прилагат се следните крайни срокове за подаване на ENS въз основа на вида транспорт, превозващ стоките

 • контейнерен морски товар: най-малко 24 часа преди товаренето да започне в чуждестранното пристанище
 • насипни морски товари: най-малко 4 часа преди пристигането
 • пратки на кратки разстояния по море: най-малко 2 часа преди пристигането
 • полети на къси разстояния (по-малко от 4 часа): поне от действителното време на излитане на въздухоплавателното средство
 • полети на дълги разстояния (4 часа или повече): най-малко 4 часа преди пристигането на първото летище на митническата територия на ЕС
 • автомобилен трафик: най-малко 1 час преди пристигането

Забележка: Обобщената декларация за въвеждане изисква информация, включена в документите с произход от износителя (коносамент, търговски фактури и др.). Уверете се, че тези документи достигат навреме до страната, която отговаря за подаването на декларацията.Повече информация за обобщената декларация за въвеждане. Митническият кодекс на Съюза въведе повече подробности относно анализа на риска в настоящата декларация. Вж. често задаваните въпроси относно ENS.

Регистрация като икономически оператор (EORI номер)

Регистрационният и идентификационен номер на икономическия оператор (EORI номер) е уникален идентификатор, издаван от митнически орган в държава от ЕС на всички икономически оператори (както дружества, така и физически лица), които извършват дейности, обхванати от митническото законодателство на ЕС. На вносителите, установени извън ЕС, ще бъде издаден EORI номер за първи път, когато подадат:

 • митническа декларация
 • обобщена декларация за въвеждане (ENS)
 • обобщена декларация за напускане (EXS)

Операторите използват този номер във всички съобщения с митническите органи на ЕС, когато се изисква базиран в ЕС идентификатор, например в митническите декларации. Вече издадените EORI номера могат да бъдат проверени в Европейската комисия. Органите, които регистрират EORI номера във всяка държава от ЕС, могат да бъдат изтеглени.

Вж. също Насоките за EORI.

Митнически процедури в ЕС

Когато стоките пристигнат в митническото учреждение на въвеждане в ЕС, те се поставят на временно складиране под митнически надзор (не повече от 90 дни), докато не им бъде даден един от следните митнически режими (или реекспортирани):

Допускане за свободно обращение

Режимът допускане за свободно обращение има за цел да изпълни всички формалности по вноса, така че стоките да могат да бъдат продавани на пазара на Съюза.

Стоките се освобождават за потребление, след като бъдат изпълнени всички изисквания за внос:

 • Всички приложими мита и други такси са платени.
 • Представени са лицензии за внос на стоки, които са предмет на квоти.
 • Представени са всички приложими разрешителни и сертификати (например ветеринарен сертификат за определени животни или животински продукти).

Внесените стоки се поставят под режима с митническа декларация. Датата, на която тази декларация е приета от митническото учреждение в държава от ЕС, е и датата, която се взема предвид при изчисляването на размера на вносните мита, данъка върху добавената стойност и акциза, ако е приложимо.

Специални режими

Стоките могат да бъдат поставени под всеки от следните режими:

 • Съюзен транзит, който включва:
  • Външен транзит — несъюзни стоки могат да бъдат придвижвани от една точка до друга на митническата територия на ЕС, без да подлежат на облагане с вносни мита, други такси, свързани с вноса на стоките (т.е. вътрешни данъци), и мерки на търговската политика. Придвижването на стоки към друга държава — членка на ЕС, означава, че процедурите за митническо оформяне се прехвърлят на получаващото митническо учреждение.
  • Вътрешен транзит съюзни стоки могат да бъдат придвижвани от една точка до друга на митническата територия на ЕС, без да се променя митническият им статус. Това включва превоз на стоки през друга територия, която е извън митническата територия на ЕС.
 • Складиране, което включва митническо складиране и свободни зони:
  • Митническо складиране — несъюзни стоки могат да бъдат съхранявани в помещения или на друго място, разрешено от митническите органи и под митнически надзор („митнически складове“), без да подлежат на облагане с вносни мита, други такси, свързани с вноса на стоките, и мерки на търговската политика.
  • Свободни зони — държавите членки могат да определят части от митническата територия на Съюза като свободни зони. Те са местата, където стоките могат да бъдат въведени без вносни мита, други такси (т.е. вътрешни данъци) и мерки на търговската политика, докато не им бъде даден друг одобрен митнически режим или реекспортирани. Стоките могат да бъдат подложени и на прости операции като преработка и преопаковане.
 • Специфична употреба, която включва временен внос и специфична употреба:
  • Временен внос — Несъюзни стоки могат да се въвеждат в ЕС без заплащане на вносни мита, при условие че са предназначени за реекспорт без промяна. Максималният период за временен внос е две години.
  • Специфична употреба — стоките могат да бъдат допуснати за свободно обращение при освобождаване от мито или при намалена ставка на митото поради специфичната им употреба.
 • Усъвършенстване, което включва активно и пасивно усъвършенстване:
  • Активно усъвършенстване — стоките могат да бъдат внасяни в ЕС, без да подлежат на мита, данъци и формалности, за да бъдат преработени под митнически контрол и след това реекспортирани.Ако крайните продукти в крайна сметка не бъдат изнесени, те подлежат на приложимите мита и формалности.
  • Пасивно усъвършенстване — съюзни стоки могат да бъдат временно изнесени от митническата територия на Съюза за целите на преработката.Преработените стоки могат да бъдат допуснати за свободно обращение с пълно или частично освобождаване от вносни мита.

Вж. също:

Изисквания и органи на държавите членки по отношение на вноса

Като митнически съюз ЕС се възползва от процедури за внос, които са до голяма степен хармонизирани.Въпреки това остават няколко разлики между 27-те държави членки.

Вижте списъка на държавите — членки на ЕС, и техните основни компетентни органи, които могат да предоставят информация относно процедурите за внос, търговските режими, лицензите за внос и компетентните органи за инспектиране на специфични изисквания. Те трябва да могат да ви помогнат с уникални изисквания за тяхната страна. Тези органи могат да ви помогнат по въпроси като:

 • Къде да се подаде единният административен документ
 • Кои свободни зони са на разположение за използване
 • Как да получите лицензии за внос
 • Инспекции на живи животни и продукти от животински произход
 • Фитосанитарни инспекции
 • Здравен контрол на храните и фуражите
 • Пазарни стандарти за селскостопански и рибни продукти
 • Контрол на търговията с химикали, торове и отпадъци
 • Техническата стандартизация;
 • Изисквания за опаковане и етикетиране

Законодателство

 • Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс (ОВ L 269 10/10/2013) (CELEX 32013R0952)
 • Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (ОВ L 69 15/03/2016) (CELEX 32016R0341).
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки