Документи и процедури за митническо оформяне

Този раздел е предназначен за вносителите от ЕС. В него се предоставя подробна информация за процедурите на ЕС за внос, включително теми като регистрация като икономически оператор и регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер), различните документи, които трябва да попълните, и връзки към специфичните за сектора и държавата изисквания. За по-подробна информация за конкретни продукти трябва да се консултирате с „Моят търговски асистент“.

В тази глава ще намерите

 • документите, необходими за митническо оформяне в ЕС
 • информация как да получите EORI номер
 • различните митнически процедури
 • информация относно доказателствата за произход като част от митническото оформяне
 • специфична информация за всяка държава — членка на ЕС, относно вноса

Документи, необходими за митническо оформяне в ЕС

 
 

Доказателство за произход

Доказателството за произход е международен търговски документ, който удостоверява, че стоките, включени в дадена пратка, са с произход от определена държава или територия. Той се декларира с ЕАД и се представя заедно с него за митническо оформяне.

Като цяло статутът на стоки с произход на стоките може да бъде доказан чрез:

 • сертификати за непреференциален произход, които удостоверяват, че държавата на произход на стоките не отговаря на условията за преференциално третиране. Тези сертификати обикновено се издават от търговските камари.
 • сертификати за преференциален произход, които позволяват стоките да се ползват от намалени или нулеви мита при внос от тези трети държави, с които е подписано преференциално споразумение.

Тези сертификати трябва да бъдат издадени от митническите органи на страната износител и да бъдат представени в момента на митническото оформяне.

 • видът на сертификата, за който се кандидатства, се определя от всяко преференциално споразумение: Формуляр А (за режима на ОСП), EUR MED (за някои конкретни случаи в системата PEM) или 1 EUR (всички останали случаи)
 • декларации върху фактура, издадени от износителя в държавата бенефициер или партньорска държава. Следва да се разграничат две ситуации
  • за пратки до 6,000 EUR декларациите върху фактура могат да се издават от всеки износител в държавата бенефициер/държавата партньор.
  • за пратки над 6,000 EUR декларациите върху фактура се издават само от одобрен износител.

Особен случай на декларации върху фактура е системата REX.

Сертификати за обвързваща тарифна информация и/или обвързваща информация за произход също могат да бъдат представени.

 
 
 
 

Вж. също:

Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ)

Обобщената декларация за въвеждане съдържа предварителна информация за товарите, въвеждани в ЕС. Тя позволява на митниците да извършват анализ на риска за целите на сигурността и безопасността. ENS трябва да бъде подадена в първото входно митническо учреждение в ЕС от превозвача на стоките (от превозвача на стоките, въпреки че в някои случаи това може да бъде направено от вносителя — получател или от представител на превозвача или вносителя) — дори ако стоките няма да бъдат внесени в ЕС. Прилагат се следните крайни срокове за подаване на ENS въз основа на вида транспорт, при който се превозват стоките

 • контейнер морски товар: най-малко 24 часа преди началото на товаренето в чуждестранното пристанище
 • насипни морски товари: най-малко 4 часа преди пристигането
 • пратки на кратки разстояния по море: най-малко 2 часа преди пристигането
 • полети на къси разстояния (по-малко от 4 часа): поне към действителното време на излитане на въздухоплавателното средство
 • полети на дълги разстояния (4 часа или повече): най-малко 4 часа преди пристигането на първото летище в митническата територия на ЕС
 • движение по пътищата: най-малко 1 час преди пристигането

Бележка: Обобщената декларация за въвеждане изисква информация, включена в документи с произход от износителя (коносамент, търговски фактури и др.). Уверете се, че тези документи достигат навреме до страната, отговорна за подаването на декларацията. Повече информация за обобщената декларация за въвеждане. Митническият кодекс на Съюза въведе повече подробности относно анализа на риска в настоящата декларация. Вижте често задаваните въпроси относно ENS.

Регистрация като икономически оператор (EORI номер)

Регистрационният и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер) е уникален идентификатор, който се издава от митнически орган в държава от ЕС на всички икономически оператори (както дружества, така и физически лица), които участват в дейности, обхванати от митническото законодателство на ЕС. Вносителите, установени извън ЕС, ще получат EORI номер за първи път, когато подават:

 • митническа декларация
 • обобщена декларация за въвеждане (ОДВ)
 • обобщена декларация за напускане (EXS)

Операторите използват този номер във всички съобщения с митническите органи на ЕС, когато се изисква идентификатор, установен в ЕС, например в митническите декларации. Вече издадените EORI номера могат да бъдат проверени в Европейската комисия. Органите, които регистрират EORI номера във всяка държава от ЕС, могат да бъдат извлечени.

Вж. също насоките за EORI.

Митнически процедури в ЕС

Когато стоките пристигнат в митническото учреждение на въвеждане в ЕС, те се поставят на временно складиране под митнически надзор (не повече от 90 дни), докато им бъде даден някой от следните митнически режими (или реекспорт):

Допускане за свободно обращение

Целта на режим допускане за свободно обращение е да се изпълнят всички формалности по вноса, така че стоките да могат да бъдат продавани на пазара на Съюза.

Стоките се освобождават за потребление, след като са изпълнени всички изисквания за внос:

 • Всички приложими тарифни мита и други такси са платени.
 • Представени са лицензии за внос на стоки, подлежащи на квоти.
 • Представени са всички приложими разрешителни и сертификати (напр. ветеринарен сертификат за определени животни или животински продукти).

Внесените стоки се въвеждат за режима посредством митническа декларация. Датата, на която тази декларация е приета от митническото учреждение в държава от ЕС, също е датата, която се взема предвид при изчисляването на размера на вносното мито, данъка върху добавената стойност и акциза, ако е приложимо.

Специални режими

Стоките могат да бъдат поставени под един от следните режими:

 • Съюзен транзит, който включва:
  • Външен транзит — несъюзни стоки могат да бъдат придвижвани от една до друга точка на митническата територия на ЕС, без да подлежат на облагане с вносни мита, други такси, свързани с вноса на стоките (т.е. вътрешни данъци), и мерки на търговската политика. Придвижването на стоки към друга държава — членка на ЕС, означава, че процедурите по митническо оформяне се прехвърлят в получаващото митническо учреждение.
  • Вътрешен транзит съюзните стоки могат да се придвижват от една до друга точка в рамките на митническата територия на ЕС, без да се променя митническият им статус. Това включва транспортирането на стоки през друга територия, която е извън митническата територия на ЕС.
 • Складиране, което включва митническо складиране и свободни зони:
  • Митническо складиране — несъюзни стоки могат да се складират в помещения или на други места, разрешени от митническите органи и под митнически надзор („митнически складове“), без да подлежат на облагане с вносни мита, други такси, свързани с вноса на стоките, и мерки на търговската политика.
  • Свободни зони — държавите членки могат да определят части от митническата територия на Съюза като свободни зони. Там, където стоките могат да бъдат въведени без вносни мита, други такси (т.е. вътрешни данъци) и мерки на търговската политика, докато им бъде даден друг одобрен митнически режим или бъде реекспортиран. Стоките могат също така да претърпят прости операции като преработка и повторно опаковане.
 • Специфична употреба, която включва временен внос и специфична употреба:
  • Временен внос — Несъюзни стоки могат да бъдат въведени в ЕС без плащане на вносни мита, при условие че са предназначени за реекспорт без промяна. Максималният срок за временен внос е две години.
  • Специфична употреба — стоките могат да бъдат допуснати за свободно обращение при освобождаване от мито или при намалена ставка на митото поради специфичната им употреба.
 • Усъвършенстване, което включва активно и пасивно усъвършенстване:
  • Активно усъвършенстване — Стоки могат да бъдат внасяни в ЕС, без да подлежат на облагане с мита, данъци и формалности, за да бъдат преработени под митнически контрол и след това да бъдат реекспортирани. Ако крайните продукти в крайна сметка не бъдат изнесени, те подлежат на приложимите мита и формалности.
  • Пасивно усъвършенстване — съюзни стоки могат да бъдат временно изнесени от митническата територия на Съюза за целите на усъвършенстването. Преработените стоки могат да бъдат допуснати за свободно обращение с пълно или частично освобождаване от вносни мита.

Вж. също:

Изисквания и органи на държавите членки по отношение на вноса

Като митнически съюз ЕС се възползва от процедурите за внос, които са силно хармонизирани. Въпреки това остават някои различия между 27-те държави членки.

Вж. списъка на държавите — членки на ЕС, и техните основни компетентни органи, които могат да предоставят информация относно процедурите за внос, търговските режими, лицензиите за внос и компетентните органи за инспектиране на специфични изисквания. Те трябва да могат да ви помогнат с уникални изисквания за своята страна. Тези органи могат да ви помогнат по въпроси като:

 • Къде се подава единният административен документ
 • Кои свободни зони са на разположение за използване
 • Как се получават лицензии за внос
 • Инспекции на живи животни и продукти от животински произход
 • Фитосанитарни инспекции
 • Здравен контрол на храните и фуражите
 • Пазарни стандарти за селскостопански и рибни продукти
 • Контрол на търговията с химикали, торове и отпадъци
 • Техническата стандартизация;
 • Изисквания за опаковане и етикетиране

Законодателство

 • Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс (ОВ L 269 10/10/2013) (CELEX 32013R0952)
 • Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (ОВ L 69 15/03/2016) (CELEX 32016R0341).
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки