Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Käesolev jagu on suunatud ELi importijatele. Selles on esitatud üksikasjalik teave ELi impordimenetluste kohta, sealhulgas sellised teemad nagu ettevõtjana registreerimine ning ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber, mitmesugused dokumendid, mida peate täitma, ning lingid sektori- ja riigipõhistele nõuetele. Tootepõhise täpsema teabe saamiseks tutvuge palun My Trade Assistant’iga.

Sellest peatükist leiate

 • tollivormistuseks vajalikud dokumendid ELis
 • teave EORI numbri saamise kohta
 • erinevad tolliprotseduurid
 • teave päritolutõendite kohta tollivormistuse osana
 • impordiga seotud eriteave iga ELi liikmesriigi kohta

Tollivormistuseks vajalikud dokumendid ELis

 
 

Päritolutõend

Päritolutõend on rahvusvaheline kaubandusdokument, mis tõendab, et saadetises sisalduv kaup on pärit konkreetsest riigist või territooriumilt. See deklareeritakse koos SADiga ja esitatakse koos sellega tollivormistuseks.

Üldiselt võib kauba päritolustaatust tõendada järgmiselt:

 • mittesooduspäritolu sertifikaadid, mis tõendavad, et kauba päritoluriigi suhtes ei kohaldata sooduskohtlemist. Neid sertifikaate annavad tavaliselt välja kaubanduskojad.
 • sooduspäritolusertifikaadid, mis võimaldavad kaupade suhtes kohaldada vähendatud või nullmääraga tollimakse, kui neid imporditakse kolmandatest riikidest, kellega on sõlmitud soodusleping.

Sellised sertifikaadid peab välja andma ekspordiriigi toll ja need tuleb esitada tollivormistuse ajal.

 • taotletava sertifikaadi liik määratakse kindlaks iga sooduslepinguga: Vorm A (GSP-kava puhul), EUR MED (teatavatel konkreetsetel juhtudel PEMi süsteemis) või EUR 1 (kõikidel muudel juhtudel)
 • Eksportija poolt soodustatud riigis või partnerriigis välja antudarvedeklaratsioonid. Eristada tuleks kahte olukorda
  • kuni 6000 EUR suuruste saadetiste puhul võib arvedeklaratsioonid välja anda iga eksportija soodustatud riigis/partnerriigis.
  • üle 6000 EUR suuruste saadetiste puhul annab arvedeklaratsioonid välja ainult heakskiidetud eksportija.

Arvedeklaratsioonide erijuhtum on REX-süsteem.

Esitada võib ka siduva tariifiinformatsiooni ja/või siduva päritoluinformatsiooni sertifikaate.

 
 
 
 

Vt ka:

Sisenemise ülddeklaratsioon (ENS)

Sisenemise ülddeklaratsioon sisaldab eelteavet ELi sisenevate saadetiste kohta. See võimaldab tollil teha julgeoleku ja turvalisuse eesmärgil riskianalüüsi. Sisenemise ülddeklaratsiooni peab esitama esimeses ELi sisenemise tolliasutuses kauba vedaja (kauba vedaja, kuigi mõnel juhul võib seda teha importija-kaubasaaja või vedaja või importija esindaja), isegi kui kaupa ei impordita ELi. Kauba veoliigil põhineva sisenemise ülddeklaratsiooni esitamiseks kohaldatakse järgmisi tähtaegu:

 • konteiner-mereveos: vähemalt 24 tundi enne laadimise alustamist välisriigi sadamas
 • puistlast: vähemalt 4 tundi enne saabumist
 • lähimerevedu vähemalt 2 tundi enne saabumist
 • lühilennud (alla 4 tunni): vähemalt õhusõiduki tegeliku stardiaja järgi
 • pikamaalennud (4 tundi või rohkem): vähemalt 4 tundi enne saabumist esimesse ELi tolliterritooriumil asuvasse lennujaama
 • maanteeliiklus: vähemalt 1 tund enne saabumist

Märkus: Sisenemise ülddeklaratsioonis nõutakse teavet, mis sisaldub eksportijalt pärinevates dokumentides (veokiri, faktuurarved jne). Veenduge, et need dokumendid jõuavad deklaratsiooni esitamise eest vastutava isikuni õigeaegselt.Lisateave sisenemise ülddeklaratsiooni kohta. Liidu tolliseadustik on lisanud käesolevale deklaratsioonile rohkem üksikasju riskianalüüsi kohta. Vt korduvaid küsimusi sisenemise ülddeklaratsiooni kohta.

Ettevõtjaks registreerimine (EORI number)

Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI) on kordumatu tunnus, mille ELi riigi tolliasutus on määranud kõigile ettevõtjatele (nii äriühingutele kui ka üksikisikutele), kes tegelevad ELi tollialaste õigusaktidega hõlmatud tegevusega. Väljaspool ELi asutatud importijatele antakse EORI-number esimest korda, kui nad esitavad:

 • tollideklaratsioon
 • sisenemise ülddeklaratsioon (ENS)
 • väljumise ülddeklaratsioon (EXS)

Ettevõtjad kasutavad seda numbrit kõigis ELi tolliasutustega vahetatavates teadetes, kus nõutakse ELis asuvat tunnust, näiteks tollideklaratsioonides. Juba antud EORI numbreid saab kontrollida Euroopa Komisjonis. On võimalik leida asutused, kes registreerivad EORI numbreid igas ELi liikmesriigis.

Vt ka EORI suunised.

Tolliprotseduurid ELis

Kui kaup saabub ELi sisenemistolliasutusse, suunatakse see ajutiselt tollijärelevalve all ladustamisele (mitte kauem kui 90 päeva), kuni talle määratakse üks järgmistest tolliprotseduuridest (või reeksporditakse):

Vabasse ringlusse lubamine

Vabasse ringlusse lubamise protseduuri eesmärk on täita kõik impordiformaalsused, et kaupa saaks müüa liidu turul.

Kaup lubatakse tarbimisse, kui kõik impordinõuded on täidetud:

 • Kõik kohaldatavad tariifid ja muud maksud on tasutud.
 • Esitatud on kvootidega hõlmatud kaupade impordilitsentsid.
 • Kõik kohaldatavad load ja sertifikaadid (nt teatavate loomade või loomsete saaduste veterinaarsertifikaat) on esitatud.

Imporditud kaup suunatakse protseduurile tollideklaratsiooniga. Kuupäev, mil ELi riigi tolliasutus selle deklaratsiooni aktsepteerib, on ka kuupäev, mida võetakse vajaduse korral arvesse imporditollimaksu, käibemaksu ja aktsiisi summa arvutamisel.

Erimenetlus

Kauba võib suunata ühele järgmistest töötlusviisidest:

 • Liidu transiit, mis hõlmab järgmist:
  • Välistransiit - ELi tolliterritooriumil võib liiduvälist kaupa vedada ühest punktist teise, ilma et selle suhtes kohaldataks imporditollimakse, muid kaupade impordiga seotud makse (st riigisiseseid makse) ja kaubanduspoliitilisi meetmeid. Kauba viimine teise ELi liikmesriiki tähendab seda, et tollivormistused viiakse üle sihttolliasutusse.
  • Sisetransiit - liidu kaupa võib ELi tolliterritooriumil ühest punktist teise toimetada ilma selle tollistaatust muutmata. See hõlmab kaupade vedu läbi mõne muu territooriumi, mis asub väljaspool ELi tolliterritooriumi.
 • Ladustamine, mis hõlmab tolliladustamist ja vabatsoone:
  • Tolliladustamine – liiduvälist kaupa võib ladustada tolli poolt lubatud ruumides või mis tahes muus kohas tollijärelevalve all („tollilaod“), ilma et selle suhtes kohaldataks imporditollimakse, muid kauba impordiga seotud makse ja kaubanduspoliitilisi meetmeid.
  • Vabatsoonid - liikmesriigid võivad määrata liidu tolliterritooriumi osad vabatsoonideks. Kaup tuuakse sisse ilma imporditollimaksude, muude maksude (s.t siseriiklike maksude) ja kaubanduspoliitiliste meetmeteta, kuni kaubale määratakse muu heakskiidetud tolliprotseduur või reeksporditakse. Kaubad võivad läbida ka lihtsaid toiminguid, nagu töötlemine ja ümberpakkimine.
 • Erikasutus, mis hõlmab ajutist importi ja lõppkasutust:
  • Ajutine import - liiduväline kaup võib siseneda ELi ilma imporditollimakse tasumata, tingimusel et see on ette nähtud reekspordiks ilma seda muutmata. Ajutise impordi maksimumperiood on kaks aastat.
  • Lõppkasutus - kaupu võib nende erikasutuse tõttu lubada vabasse ringlusse tollimaksuvabalt või vähendatud tollimaksumääraga.
 • Töötlemine, mis hõlmab sees- ja välistöötlemist:
  • Seestöötlemine - kaupu võib ELi importida ilma tollimakse, makse ja formaalsusi kohaldamata, et neid tollikontrolli all töödelda ja seejärel reeksportida.Kui lõpptooteid lõpuks ei ekspordita, kohaldatakse nende suhtes kohaldatavaid tollimakse ja formaalsusi.
  • Välistöötlemine - liidu kaupa võib töötlemiseks ajutiselt liidu tolliterritooriumilt eksportida.Töödeldud kauba võib lubada vabasse ringlusse täieliku või osalise imporditollimaksudest vabastamisega.

Vt ka:

Liikmesriikide impordinõuded ja -asutused

Tolliliiduna saab EL kasu impordimenetlustest, mis on suurel määral ühtlustatud.Siiski on 27 liikmesriigi vahel veel mõned erinevused.

Vt loetelu ELi liikmesriikidest ja nende peamistest pädevatest asutustest, kes saavad konkreetsete nõuete kontrollimiseks esitada teavet impordimenetluste, kauplemiskorra, impordilitsentside ja pädevate asutuste kohta. Nad peaksid suutma teid aidata unikaalsete nõuete täitmisel oma riigis. Need asutused võivad teid aidata järgmistes küsimustes:

 • Kus esitada ühtne haldusdokument?
 • Millised vabatsoonid on kasutamiseks kättesaadavad
 • Kuidas saada impordilitsentse?
 • Elusloomade ja loomsete saaduste kontroll
 • Fütosanitaarkontroll
 • Toiduainete ja loomasööda tervisekontroll
 • Põllumajandus- ja kalandustoodete turustusnormid
 • Kemikaalide, väetiste ja jäätmetega kauplemise kontroll
 • Tehniline standardimine
 • Pakendamis- ja märgistamisnõuded

Õigusaktid

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse tolliseadustik (ELT L-269, 10.10.2013) (CELEX 32013R0952)
 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/341, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui asjaomased elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ning muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (ELT L-69, 15.3.2016) (CELEX 32016R0341).
Jagage seda lehte:

Kiirlingid