Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

See osa on suunatud ELi importijatele. Selles esitatakse üksikasjalik teave ELi impordiprotseduuride kohta, sealhulgas sellised teemad nagu ettevõtjana registreerimine ning ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI), mitmesugused dokumendid, mida peate täitma, ning lingid sektori- ja riigispetsiifilistele nõuetele. Üksikasjalikumat teavet toote kohta leiate minu kaubandusassistendist.

Sellest peatükist leiate:

 • dokumendid, mis on vajalikud tollivormistuseks ELis
 • teave EORI numbri saamise kohta
 • erinevad tolliprotseduurid
 • teave päritolutõendite kohta tollivormistuse osana
 • impordiga seotud eriteave iga ELi liikmesriigi kohta

Tollivormistuseks vajalikud dokumendid ELis

 
 

Päritolutõend

Päritolutõend on rahvusvaheline äridokument, mis tõendab, et saadetises sisalduvad kaubad on pärit konkreetsest riigist või territooriumilt. See deklareeritakse koos SADiga ja esitatakse koos sellega tollivormistuseks.

Üldiselt võib kauba päritolustaatust tõendada:

 • mittesooduspäritolu sertifikaadid, mis tõendavad, et kauba päritoluriik ei vasta sooduskohtlemisele. Neid tõendeid annavad tavaliselt välja kaubanduskojad.
 • sooduspäritolusertifikaadid, mis võimaldavad kaupade impordil nendest kolmandatest riikidest, kellega on sõlmitud soodusleping, kohaldada vähendatud või tollimaksu nullmäära.

Sellised sertifikaadid peab välja andma ekspordiriigi toll ja need tuleb esitada tollivormistuse ajal.

 • taotletava sertifikaadi liik määratakse kindlaks igas sooduslepingus: Vorm A (üldiste tariifsete soodustuste kava puhul), EUR MED (mõnel juhul PEM-süsteemis) või 1 EUR (kõik muud juhtumid)
 • soodustatud või partnerriigi eksportija väljastatudarvedeklaratsioonid. Eristada tuleks kahte olukorda.
  • kuni 6 000 EUR suuruste saadetiste puhul võib arvedeklaratsioone välja anda iga soodustatud riigi/partnerriigi eksportija.
  • kaubasaadetiste puhul, mille väärtus ületab 6000 eurot, väljastab arvedeklaratsioone ainult heakskiidetud eksportija.

Arvedeklaratsioonide erijuhtum on REX-süsteem.

Samuti võib esitada siduva tariifiinformatsiooni ja/või siduva päritoluinformatsiooni sertifikaadid.

 
 
 
 

Vt lisaks:

Sisenemise ülddeklaratsioon

Sisenemise ülddeklaratsioon sisaldab eelteavet ELi sisenevate saadetiste kohta. See võimaldab tollil teha julgeoleku ja turvalisuse eesmärgil riskianalüüsi. Sisenemise ülddeklaratsiooni peab esitama esimesele ELi sisenemise tolliasutusele kauba vedaja (kauba vedaja, kuigi mõnel juhul võib seda teha importija või vedaja või importija esindaja), isegi kui kaupa ei kavatseta ELi importida. Kaupade veoliigil põhineva sisenemise ülddeklaratsiooni esitamisel kehtivad järgmised tähtajad:

 • konteinerlaevalast: vähemalt 24 tundi enne pealelaadimise algust välisriigi sadamas
 • puistlastilaevad: vähemalt 4 tundi enne saabumist
 • lähimerevedu vähemalt 2 tundi enne saabumist
 • lühilennud (vähem kui 4 tundi): vähemalt õhusõiduki tegelikuks stardiajaks
 • pikamaalennud (neli tundi või rohkem): vähemalt neli tundi enne saabumist esimesse ELi tolliterritooriumil asuvasse lennujaama
 • maanteeliiklus: vähemalt 1 tund enne saabumist

Märkus: Sisenemise ülddeklaratsioonis nõutakse eksportijalt pärinevates dokumentides sisalduvat teavet (veokiri, faktuurarved jne). Veenduge, et need dokumendid jõuavad deklaratsiooni esitamise eest vastutava pooleni õigel ajal. Lisateave sisenemise ülddeklaratsiooni kohta. Liidu tolliseadustikuga on käesolevale deklaratsioonile lisatud riskianalüüsi üksikasjad. Vt korduma kippuvad küsimused sisenemise ülddeklaratsiooni kohta.

Registreerimine ettevõtjana (EORI-number)

Ettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI) on kordumatu tunnus, mille määrab ELi liikmesriigi tolliasutus kõigile ettevõtjatele (nii äriühingutele kui ka üksikisikutele), kes tegelevad ELi tollialaste õigusaktidega hõlmatud tegevusega. Väljaspool ELi asutatud importijatele väljastatakse EORI-number esimest korda, kui nad esitavad:

 • tollideklaratsioon
 • sisenemise ülddeklaratsioon (ENS)
 • väljumise ülddeklaratsioon (EXS)

Ettevõtjad kasutavad seda numbrit kõigis ELi tolliasutustega peetavas teabevahetuses, mille puhul nõutakse ELi-põhist identifitseerimistunnust, näiteks tollideklaratsioonides. Juba antud EORI-numbreid saab kontrollida Euroopa Komisjonis. Asutused, kes registreerivad EORI-numbreid igas ELi liikmesriigis, on kättesaadavad.

Vt ka EORI suunised.

Tolliprotseduurid ELis

Kui kaup saabub ELi sisenemistolliasutusse, suunatakse see ajutiselt tollijärelevalve all (mitte kauem kui 90 päeva) kuni ühele järgmistest tolliprotseduuridest (või reeksporditakse):

Vabasse ringlusse lubamine;

Vabasse ringlusse lubamise protseduuri eesmärk on täita kõik impordiformaalsused, et kaupa saaks müüa liidu turul.

Kaup lubatakse tarbimisse, kui kõik impordinõuded on täidetud:

 • Kõik kohaldatavad tariifi- ja muud maksud on tasutud.
 • Kvootidega hõlmatud kaupade impordilitsentsid on esitatud.
 • Kõik kohaldatavad load ja sertifikaadid (nt teatavate loomade või loomsete saaduste veterinaarsertifikaat) on esitatud.

Imporditud kaup suunatakse protseduurile tollideklaratsiooniga. Kuupäev, mil ELi liikmesriigi tolliasutus käesoleva deklaratsiooni aktsepteerib, on samuti kuupäev, mida võetakse vajaduse korral arvesse imporditollimaksu, käibemaksu ja aktsiisi summa arvutamisel.

Erimenetlused

Kauba võib suunata mis tahes järgmisele töötlusviisile:

 • Liidu transiit, mis hõlmab järgmist:
  • Välistransiit – liiduvälist kaupa võib vedada ELi tolliterritooriumil ühest punktist teise, ilma et selle suhtes kohaldataks imporditollimakse, muid kauba impordiga seotud makse (st riigisiseseid makse) ja kaubanduspoliitilisi meetmeid. Kauba viimine teise ELi liikmesriiki tähendab, et tollivormistusmenetlus viiakse üle sihttolliasutusele.
  • Sisetransiit liidu kaupa võib ELi tolliterritooriumil ühest punktist teise vedada ilma selle tollistaatust muutmata. See hõlmab kaupade transportimist läbi muu territooriumi, mis asub väljaspool ELi tolliterritooriumi.
 • Ladustamine, mis hõlmab tolliladustamist ja vabatsoone:
  • Tolliladustamist – liiduvälist kaupa võib ladustada tolli poolt lubatud ruumides või muudes kohtades (edaspidi „tollilaod“) tollijärelevalve all, ilma et selle suhtes kohaldataks imporditollimakse, muid kauba impordiga seotud makse ja kaubanduspoliitilisi meetmeid.
  • Vabatsoonid – liikmesriigid võivad määrata liidu tolliterritooriumi osad vabatsoonideks. Kaup võib tuua imporditollimaksudest, muudest lõivudest (st siseriiklikest maksudest) ja kaubanduspoliitilistest meetmetest vabana, kuni neile määratakse muu heakskiidetud tolliprotseduur või reeksporditakse. Kaubad võivad läbida ka lihttoiminguid, nagu töötlemine ja ümberpakendamine.
 • Erikasutus, mis hõlmab ajutist importi ja lõppkasutust:
  • Ajutine import – liiduväline kaup võib ELi sisse tuua imporditollimakse maksmata, tingimusel et see on ette nähtud reekspordiks ilma muudatusteta. Ajutise impordi maksimaalne periood on kaks aastat.
  • Lõppkasutus – kauba võib vabasse ringlusse lubada tollimaksuvabastuse või vähendatud tollimaksumääraga selle erikasutuse tõttu.
 • Töötlemine, mis hõlmab sees- ja välistöötlemist:
  • Seestöötlemine – kaupu võib importida ELi ilma tollimakse, makse ja formaalsusi kohaldamata, et neid töödelda tollikontrolli all ja seejärel reeksportida. Kui valmistooteid lõpuks ei ekspordita, kohaldatakse nende suhtes kohaldatavaid tollimakse ja formaalsusi.
  • Välistöötlemine – liidu kaupa võib ajutiselt liidu tolliterritooriumilt töötlemiseks eksportida. Töödeldud kauba võib lubada vabasse ringlusse täieliku või osalise imporditollimaksudest vabastamisega.

Vt lisaks:

Liikmesriikide impordinõuded ja -asutused

Tolliliiduna saab EL kasu oluliselt ühtlustatud impordiprotseduuridest. 27 liikmesriigi vahel on siiski veel mõned erinevused.

Vt loetelu ELi liikmesriikidest ja nende peamistest pädevatest asutustest, kes saavad anda teavet impordiprotseduuride, kauplemiskorra, impordilitsentside ja erinõuete kontrollimiseks pädevate asutuste kohta. Nad peaksid suutma teid aidata ainulaadsete nõudmistega oma riigis. Need asutused võivad Teid abistada näiteks järgmiste küsimuste puhul:

 • Kus esitada ühtne haldusdokument
 • Millised vabatsoonid on kasutamiseks kättesaadavad?
 • Kuidas saada impordilitsentse?
 • Elusloomade ja loomsete saaduste kontrollimine
 • Fütosanitaarkontroll
 • Toiduainete ja söötade tervisekontroll
 • Põllumajandus- ja kalandustoodete turustusnormid
 • Kemikaalide, väetiste ja jäätmetega kauplemise kontroll
 • Tehniline standardimine
 • Pakendamis- ja märgistamisnõuded

Õigusakt

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013) (CELEX 32013R0952)
 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/341, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui asjakohased elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (ELT L 69, 15.3.2016) ( CELEX 32016R0341).
Jagage seda lehte: