Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Tämä osio on tarkoitettu EU:n tuojille. Siinä annetaan yksityiskohtaisia tietoja EU:n tuontimenettelyistä, muun muassa talouden toimijaksi rekisteröitymisestä ja talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumerosta (EORI), täytettävistä asiakirjoista ja linkeistä alakohtaisiin ja maakohtaisiin vaatimuksiin. Tarkemmat tuotekohtaiset tiedot löytyvät Oma kaupan alan avustaja -henkilöstä.

Tästä luvusta löytyy

 • tulliselvityksessä EU:ssa tarvittavat asiakirjat
 • tiedot siitä, miten EORI-numero saadaan
 • eri tullimenettelyt
 • alkuperäselvityksiä koskevat tiedot osana tulliselvitystä
 • tuontia koskevat erityistiedot kustakin EU:n jäsenvaltiosta

Tulliselvityksessä EU:ssa tarvittavat asiakirjat

 
 

Alkuperätodisteet

Alkuperäselvitys on kansainvälinen kaupallinen asiakirja, jolla todistetaan, että lähetykseen sisältyvät tavarat ovat peräisin tietystä maasta tai tietyltä alueelta. Se on ilmoitettava yhtenäisasiakirjan kanssa ja esitettävä sen mukana tulliselvitystä varten.

Tavaroiden alkuperäasema voidaan yleensä todistaa

 • Muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevat todistukset, joilla todistetaan, että tavaroiden alkuperämaahan ei voida soveltaa etuuskohtelua. Kauppakamarit antavat yleensä nämä todistukset.
 • Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperätodistukset, joiden perusteella tavaroihin voidaan soveltaa alennettua tullia tai tullittomuutta, kun ne tuodaan kolmansista maista, joiden kanssa on tehty etuuskohtelusopimus.

Viejämaan tulliviranomaisten on annettava nämä todistukset, ja ne on esitettävä tulliselvityksen yhteydessä.

 • haettavan todistuksen tyyppi määritellään kussakin etuuskohtelusopimuksessa: Lomake A (GSP-järjestelmää varten), EUR MED (joitakin konkreettisia tapauksia varten PEM-järjestelmässä) tai 1 EUR (kaikki muut tapaukset)
 • Viejän edunsaaja- tai kumppanimaassa antamatkauppalaskuilmoitukset. On erotettava toisistaan kaksi tilannetta.
  • enintään 6,000 euron lähetyksistä voi antaa kauppalaskuilmoituksen kuka tahansa edunsaajamaassa/kumppanimaassa toimiva viejä.
  • yli 6,000 euron lähetyksistä kauppalaskuilmoituksen voi antaa ainoastaan valtuutettu viejä.

Kauppalaskuilmoitusten erityistapaus on REX-järjestelmä.

Sitovia tariffitietoja ja /tai sitovia alkuperätietoja koskevat todistukset voidaan myös esittää.

 
 
 
 

Ks. myös:

Saapumisen yleisilmoitus (ENS)

Saapumisen yleisilmoitus sisältää ennakkotiedot EU:hun saapuvista lähetyksistä. Sen avulla tulli voi tehdä riskianalyysin vaarattomuutta ja turvallisuutta varten. Saapumisen yleisilmoituksen antaa ensimmäiseen EU:n saapumistullitoimipaikkaan tavaroiden kuljettaja (tavaroiden kuljettaja, vaikka joissakin tapauksissa sen voi antaa maahantuoja/vastaanottaja tai liikenteenharjoittajan tai tuojan edustaja), vaikka tavaroita ei tuotaisikaan EU:hun. Tavaroiden kuljetustapaan perustuvaa saapumisen yleisilmoitusta annettaessa sovelletaan seuraavia määräaikoja:

 • konttimerikuljetuslasti: vähintään 24 tuntia ennen lastauksen aloittamista ulkomaisessa satamassa
 • irtolasti meriliikenteessä: vähintään 4 tuntia ennen saapumista
 • lähimerenkulku: vähintään 2 tuntia ennen saapumista
 • lyhyet lennot (alle 4 tuntia): vähintään ilma-aluksen todelliseen lentoonlähtöajankohtaan mennessä
 • pitkät lennot (vähintään 4 tuntia): vähintään 4 tuntia ennen saapumista EU:n tullialueella sijaitsevalle ensimmäiselle lentoasemalle
 • tieliikenne: vähintään 1 tuntia ennen saapumista

Huomautus: Saapumisen yleisilmoituksessa edellytetään viejän alkuperäasiakirjoihin (konossementtiin, kauppalaskuihin jne.) sisältyviä tietoja. Varmistakaa, että nämä asiakirjat saapuvat ajoissa ilmoituksen jättämisestä vastaavalle osapuolelle.Lisätietoja saapumisen yleisilmoituksesta. Unionin tullikoodeksissa tähän ilmoitukseen on lisätty tarkempia tietoja riskianalyysistä. Ks. usein kysyttyä ENSistä.

Rekisteröityminen talouden toimijaksi (EORI-numero)

Talouden toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI) on yksilöllinen tunniste, jonka EU-maan tulliviranomainen antaa kaikille talouden toimijoille (sekä yrityksille että yksityishenkilöille), jotka harjoittavat EU:n tullilainsäädännön soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa. EU:n ulkopuolelle sijoittautuneille tuojille annetaan EORI-tunnus ensimmäisen kerran:

 • tulli-ilmoitus
 • saapumisen yleisilmoitus
 • poistumisen yleisilmoitus (EXS)

Toimijat käyttävät tätä numeroa kaikessa EU:n tulliviranomaisten kanssa käytävässä viestinnässä, jossa edellytetään EU:hun perustuvaa tunnistetta, esimerkiksi tulli-ilmoituksissa. Jo annetut EORI-numerot voidaan tarkistaa jossakin Euroopan komissiossa. EORI-numeroita rekisteröivät viranomaiset kussakin EU-maassa.

Ks. myös EORI-suuntaviivat.

Tullimenettelyt EU:ssa

Kun tavarat saapuvat EU:n saapumistullitoimipaikkaan, ne asetetaan väliaikaiseen varastoon tullivalvonnassa (enintään 90 päivää), kunnes niille osoitetaan jokin seuraavista tullimenettelyistä (tai ne jälleenviedään):

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan menettelyn tarkoituksena on täyttää kaikki tuontimuodollisuudet, jotta tavarat voidaan myydä unionin markkinoilla.

Tavarat luovutetaan kulutukseen, kun kaikki tuontivaatimukset on täytetty:

 • Kaikki sovellettavat tullit ja muut maksut on maksettu.
 • Kiintiöiden alaisten tavaroiden tuontitodistukset on esitetty.
 • Kaikki sovellettavat luvat ja todistukset (esim. tiettyjä eläimiä tai eläintuotteita koskeva eläinlääkärintodistus) on esitetty.

Tuontitavarat asetetaan menettelyyn tulli-ilmoituksella. Päivä, jona EU-maan tullitoimipaikka vastaanottaa tämän ilmoituksen, on myös päivä, joka otetaan tarvittaessa huomioon laskettaessa tuontitullien, arvonlisäveron ja valmisteverojen määrää.

Erityismenettelyt

Tavaroille voidaan tehdä jokin seuraavista käsittelyistä:

 • Unionin passitus, johon kuuluvat:
  • Ulkoinen passitus — Muita kuin unionitavaroita voidaan siirtää paikasta toiseen EU:n tullialueella ilman tuontitulleja, muita tavaroiden tuontiin liittyviä maksuja (eli sisäisiä veroja) ja kauppapoliittisia toimenpiteitä. Tavaroiden siirtäminen toiseen EU:n jäsenvaltioon tarkoittaa, että tulliselvitysmenettelyt siirretään määrätullitoimipaikkaan.
  • Sisäinen passitus – unionitavarat voidaan siirtää paikasta toiseen EU:n tullialueella muuttamatta niiden tullioikeudellista asemaa. Tähän sisältyy tavaroiden kuljettaminen EU:n tullialueen ulkopuolella sijaitsevan toisen alueen kautta.
 • Varastointi, johon kuuluvat tullivarastointi ja vapaa-alueet:
  • Tullivarastointi — Muut kuin unionitavarat voidaan varastoida tulliviranomaisten valtuuttamiin tiloihin tai muihin paikkoihin tullivalvonnassa, jäljempänä ’tullivarastot’, ilman että niistä kannetaan tuontitulleja, muita tavaroiden tuontiin liittyviä maksuja ja kauppapoliittisia toimenpiteitä.
  • Vapaa-alueet — Jäsenvaltiot voivat nimetä unionin tullialueen osia vapaa-alueiksi. Tavarat voidaan tuoda maahan ilman tuontitulleja, muita maksuja (sisäisiä veroja) ja kauppapoliittisia toimenpiteitä, kunnes niille osoitetaan toinen hyväksytty tullimenettely tai ne jälleenviedään. Tavaroille voidaan myös suorittaa yksinkertaisia toimintoja, kuten jalostus ja uudelleenpakkaaminen.
 • Erityiskäyttö, joka käsittää väliaikaisen maahantuonnin ja tietyn käyttötarkoituksen:
  • Väliaikainen maahantuonti — Muita kuin unionitavaroita voidaan tuoda EU:hun ilman tuontitullien maksamista, jos ne on tarkoitettu jälleenvietäviksi ilman, että niitä muutetaan. Väliaikaisen tuonnin enimmäiskesto on kaksi vuotta.
  • Tiettykäyttötarkoitus — tavarat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen tullitta tai alennetuin tullein niiden tietyn käyttötarkoituksen perusteella.
 • Jalostus, johon kuuluvat sisäinen ja ulkoinen jalostus:
  • Sisäinen jalostus — Tavaroita voidaan tuoda EU:hun ilman tulleja, veroja ja muodollisuuksia, jalostaa tullivalvonnassa ja jälleenviedä sen jälkeen.Jos valmiita tuotteita ei lopulta viedä maasta, niihin sovelletaan sovellettavia tulleja ja muodollisuuksia.
  • Ulkoinen jalostus — unionitavarat voidaan viedä väliaikaisesti unionin tullialueelta jalostustarkoituksiin.Jalostetut tavarat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitullitta.

Ks. myös:

Jäsenvaltioiden tuontivaatimukset ja -viranomaiset

Tulliliittona EU hyötyy tuontimenettelyistä, jotka ovat pitkälle yhdenmukaistettuja.Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin edelleen joitakin eroja.

Ks. luettelo EU:n jäsenvaltioista ja niiden tärkeimmistä toimivaltaisista viranomaisista, jotka voivat antaa tietoja tuontimenettelyistä, kauppajärjestelmistä, tuontilisensseistä ja toimivaltaisista viranomaisista erityisvaatimusten tarkastamista varten. Heidän olisi voitava auttaa sinua yksilöllisten vaatimusten täyttämisessä omassa maassaan. Nämä viranomaiset voivat auttaa sinua esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

 • Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan jättämispaikka
 • Käytettävissä olevat vapaa-alueet
 • Tuontitodistusten hakeminen
 • Elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tarkastukset
 • Kasvinterveystarkastukset
 • Elintarvikkeiden ja rehujen terveystarkastukset
 • Maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset
 • Kemikaalien, lannoitteiden ja jätteiden kaupan valvonta
 • Tekninen standardointi
 • Pakkaus- ja merkintävaatimukset

Lainsäädäntö

 • Tullikoodeksista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, s. 10/10/2013) (CELEX 32013R0952).
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/341 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta (EUVL L 69, 15/03/2016) ( CELEX 32016R0341).
Jaa tämä sivu: