Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Tämä jakso on tarkoitettu EU:n tuojille. Siinä annetaan yksityiskohtaista tietoa EU:n tuontimenettelyistä, muun muassa talouden toimijan rekisteröitymisestä ja talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumerosta (EORI), eri asiakirjoista, jotka sinun on täytettävä, sekä linkkejä alakohtaisiin ja maakohtaisiin vaatimuksiin. Tarkempia tuotekohtaisia tietoja saa kauppa-avustajasta.

Tässä luvussa on

 • EU:n tulliselvitystä varten tarvittavat asiakirjat
 • tiedot EORI-numeron saamisesta
 • eri tullimenettelyt
 • tiedot alkuperäselvityksistä osana tulliselvitystä
 • tuontia koskevat erityistiedot kustakin EU:n jäsenvaltiosta

EU:n tulliselvitystä varten tarvittavat asiakirjat

 
 

Tuotantomenetelmä

Alkuperäselvitys on kansainvälinen kaupallinen asiakirja, jolla todistetaan, että lähetykseen sisältyvät tavarat ovat peräisin tietystä maasta tai tietyltä alueelta. Se on ilmoitettava yhtenäisasiakirjalla ja esitettävä sen mukana tulliselvitystä varten.

Yleisesti ottaen tavaroiden alkuperäaseman voidaan todistaa

 • muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevat todistukset, joissa todistetaan, että tavaroiden alkuperämaa ei ole oikeutettu etuuskohteluun. Nämä todistukset antavat yleensä kauppakamarit.
 • etuuskohteluun oikeuttavat alkuperätodistukset, joiden perusteella tavaroihin voidaan soveltaa alennettuja tulleja tai olla soveltamatta niitä, kun ne tuodaan sellaisista kolmansista maista, joiden kanssa on allekirjoitettu etuuskohtelusopimus.

Tällaisten todistusten on oltava viejämaan tulliviranomaisten antamia, ja ne on esitettävä tulliselvityksen yhteydessä.

 • todistustyyppi, jota haetaan, määritetään kussakin etuuskohtelusopimuksessa: Lomake A (GSP-järjestelmä), EUR MED (joissakin konkreettisissa tapauksissa PEM-järjestelmässä) tai 1 EUR (kaikki muut tapaukset)
 • viejän edunsaaja- tai kumppanimaassa antamatkauppalaskuilmoitukset. On erotettava toisistaan kaksi tilannetta.
  • enintään 6000 euron lähetyksistä kauppalaskuilmoituksen voi antaa mikä tahansa edunsaajamaan/kumppanimaan viejä.
  • yli 6000 euron suuruisista lähetyksistä kauppalaskuilmoituksen voi antaa ainoastaan valtuutettu viejä.

Kauppalaskuilmoitusten erityistapaus on REX-järjestelmä.

Sitovia tariffitietoja ja /tai sitovia alkuperätietoja koskevia todistuksia voidaan myös esittää.

 
 
 
 

Katso myös:

Saapumisen yleisilmoitus (ENS)

Saapumisen yleisilmoitus sisältää lastin ennakkotiedot EU:hun saapuvista lähetyksistä. Sen avulla tulli voi tehdä riskianalyysin vaarattomuutta ja turvallisuutta varten. Saapumisen yleisilmoitus on annettava ensimmäiseen EU:n saapumistullitoimipaikkaan tavaroiden kuljettajan toimesta (tavaroiden kuljettajan toimesta, vaikka joissakin tapauksissa sen voi tehdä tuoja-vastaanottaja tai liikenteenharjoittajan tai tuojan edustaja) – vaikka tavaroita ei olisi tarkoitus tuoda EU:hun. Saapumisen yleisilmoituksen antamiselle tavaroiden kuljetusmuodon perusteella sovelletaan seuraavia määräaikoja:

 • konttirahti: vähintään 24 tuntia ennen lastauksen aloittamista ulkomaisessa satamassa
 • irtotavarana oleva merirahti: vähintään 4 tuntia ennen saapumista
 • lähimerenkulku: vähintään 2 tuntia ennen saapumista
 • lyhyen matkan lennot (alle 4 tuntia): vähintään ilma-aluksen tosiasialliseen lentoonlähtöaikaan mennessä
 • pitkän matkan lennot (vähintään 4 tuntia): vähintään 4 tuntia ennen saapumista EU:n tullialueella sijaitsevalle ensimmäiselle lentoasemalle
 • tieliikenne: vähintään tunti ennen saapumista

Huomautus: Saapumisen yleisilmoitus edellyttää tietoja, jotka sisältyvät viejän alkuperäasiakirjoihin (konossementti, kauppalaskut jne.). Varmista, että nämä asiakirjat toimitetaan ajoissa ilmoituksen jättämisestä vastaavalle osapuolelle. Lisätietoja saapumisen yleisilmoituksesta. Unionin tullikoodeksissa tähän ilmoitukseen on lisätty riskianalyysiä koskevia yksityiskohtia. Ks. usein esitetyt kysymykset saapumisen yleisilmoituksesta.

Talouden toimijaksi rekisteröityminen (EORI-numero)

Talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI) on yksilöllinen tunniste, jonka EU-maan tulliviranomainen antaa kaikille talouden toimijoille (sekä yrityksille että yksityishenkilöille) henkilöille, jotka harjoittavat EU:n tullilainsäädännön soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa. EU:n ulkopuolelle sijoittautuneille tuojille osoitetaan EORI-numero ensimmäisen kerran, kun ne jättävät

 • tulli-ilmoitus
 • saapumisen yleisilmoitus (ENS)
 • poistumisen yleisilmoitus (EXS)

Toimijat käyttävät tätä numeroa kaikessa yhteydenpidossa sellaisten EU:n tulliviranomaisten kanssa, joissa edellytetään EU:hun perustuvaa tunnistetta, esimerkiksi tulli-ilmoituksissa. Jo annetut EORI-numerot voidaan tarkastaa Euroopan komissiossa. Viranomaiset, jotka rekisteröivät EORI-numerot kussakin EU-maassa, voivat hakea.

Ks. myös EORI-ohjeet.

Tullimenettelyt EU:ssa

Kun tavarat saapuvat EU:n saapumistullitoimipaikkaan, ne asetetaan väliaikaiseen varastoon tullivalvonnassa (enintään 90 päivää), kunnes niille osoitetaan jokin seuraavista tullimenettelyistä (tai jälleenviedään):

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan menettelyn tarkoituksena on täyttää kaikki tuontimuodollisuudet, jotta tavarat voidaan myydä unionin markkinoilla.

Tavarat luovutetaan kulutukseen, kun kaikki tuontivaatimukset on täytetty:

 • Kaikki sovellettavat tullit ja muut maksut on maksettu.
 • Kiintiön alaisten tavaroiden tuontitodistukset on esitetty.
 • Kaikki sovellettavat luvat ja todistukset (esim. eläinlääkärintodistus tietyille eläimille tai eläintuotteille) on esitetty.

Tuontitavarat asetetaan menettelyyn tulli-ilmoituksella. Päivämäärä, jona EU-maan tullitoimipaikka vastaanottaa tämän ilmoituksen, on myös päivä, joka otetaan tarvittaessa huomioon laskettaessa tuontitullin, arvonlisäveron ja valmisteveron määrää.

Erityiset menettelyt

Tavarat voidaan asettaa johonkin seuraavista käsittelyistä:

 • Unionin passitus, johon kuuluvat:
  • Ulkoinen passitus – muita kuin unionitavaroita voidaan siirtää EU:n tullialueella sijaitsevasta paikasta toiseen ilman tuontitulleja, muita tavaroiden tuontiin liittyviä maksuja (eli sisäisiä veroja) ja kauppapoliittisia toimenpiteitä. Tavaroiden siirtäminen toiseen EU:n jäsenvaltioon tarkoittaa tulliselvitysmenettelyjen siirtämistä määrätullitoimipaikkaan.
  • Sisäinen passitus unionitavaroita voidaan siirtää EU:n tullialueella sijaitsevasta paikasta toiseen niiden tullioikeudellista asemaa muuttamatta. Tähän sisältyy tavaroiden kuljettaminen EU:n tullialueen ulkopuolella sijaitsevan toisen alueen kautta.
 • Varastointi, johon kuuluvat tullivarastointi ja vapaa-alueet:
  • Tullivarastointi – muut kuin unionitavarat voidaan varastoida tulliviranomaisten hyväksymissä tiloissa tai missä tahansa muussa paikassa ja tullivalvonnassa, jäljempänä ’tullivarastot’, ilman, että niistä kannetaan tuontitulleja, muita tavaroiden tuontiin liittyviä maksuja ja kauppapoliittisia toimenpiteitä.
  • Vapaa-alueet – Jäsenvaltiot voivat nimetä unionin tullialueen osia vapaa-alueiksi. Tavarat voidaan tuoda tuontitulleista, muista maksuista (eli sisäisistä veroista) ja kauppapoliittisista toimenpiteistä, kunnes niille joko osoitetaan toinen hyväksytty tullimenettely tai jälleenviedään. Tavaroille voidaan myös tehdä yksinkertaisia toimenpiteitä, kuten jalostus ja uudelleen pakkaaminen.
 • Erityiskäyttö, joka käsittää väliaikaisen maahantuonnin ja tietyn käyttötarkoituksen:
  • Väliaikainen maahantuonti – Muut kuin unionitavarat voivat tulla EU:hun maksamatta tuontitulleja, jos ne on tarkoitettu jälleenvietäviksi muuttamatta niitä. Väliaikaisen tuonnin enimmäiskesto on kaksi vuotta.
  • Tietty käyttötarkoitus – tavarat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen tullittomina tai alennetuin tullein niiden erityiskäytön perusteella.
 • Jalostus, joka käsittää sisäisen ja ulkoisen jalostuksen:
  • Sisäinen jalostus – Tavaroita voidaan tuoda EU:hun ilman tulleja, veroja ja muodollisuuksia, ja ne voidaan käsitellä tullivalvonnassa ja sen jälkeen jälleenviedä. Jos lopputuotteita ei lopulta viedä, niihin sovelletaan sovellettavia tulleja ja muodollisuuksia.
  • Ulkoinen jalostus – unionitavaroita voidaan viedä väliaikaisesti unionin tullialueelta jalostustarkoituksiin. Jalostetut tavarat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitullitta.

Katso myös:

Jäsenvaltioiden tuontivaatimukset ja -viranomaiset

Tulliliittona EU hyötyy hyvin yhdenmukaistetuista tuontimenettelyistä. Näiden 27 jäsenvaltion välillä on kuitenkin edelleen joitakin eroja.

Ks. luettelo EU:n jäsenvaltioista ja niiden tärkeimmistä toimivaltaisista viranomaisista, jotka voivat antaa tietoja tuontimenettelyistä, kauppajärjestelmistä, tuontilisensseistä ja toimivaltaisista viranomaisista erityisvaatimusten tarkastamiseksi. Heidän pitäisi pystyä auttamaan oman maansa yksilöllisissä vaatimuksissa. Nämä viranomaiset voivat auttaa sinua esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

 • Missä yhtenäinen hallinnollinen asiakirja jätetään?
 • Mitkä vapaa-alueet ovat käytettävissä
 • Tuontitodistusten saaminen
 • Elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tarkastukset
 • Kasvinterveystarkastukset
 • Elintarvikkeiden ja rehujen terveystarkastukset
 • Maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan pitämisen vaatimukset
 • Kemikaalien, lannoitteiden ja jätteiden kaupan valvonta
 • Tekninen standardointi
 • Pakkaus- ja merkintävaatimukset

Lainsäädäntö

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013) (CELEX 32013R0952).
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/341 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä siltä osin kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta (EUVL L 69, 15.3.2016) ( CELEX 32016R0341).
Jaa tämä sivu: