Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Dette afsnit henvender sig til EU-importører. Den indeholder detaljerede oplysninger om EU's importprocedurer, herunder emner som registrering som erhvervsdrivende og EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification), de forskellige dokumenter, du skal udfylde, og links til sektorspecifikke og landespecifikke krav. Du kan finde mere detaljerede produktspecifikke oplysninger hos My Trade Assistant.

I dette kapitel finder du

 • de dokumenter, der er nødvendige for toldbehandlingen i EU
 • oplysninger om, hvordan man får et EORI-nummer
 • de forskellige toldprocedurer
 • oplysninger om oprindelsesbeviser som led i toldbehandlingen
 • specifikke oplysninger for hvert EU-land vedrørende import

Dokumenter, der er nødvendige for toldklarering i EU

 
 

Bevis for oprindelse

Et oprindelsesbevis er et internationalt handelsdokument, der attesterer, at varer, der indgår i en sending, har oprindelse i et bestemt land eller territorium. Den angives sammen med SAD og forelægges sammen med det til toldbehandling.

Generelt kan varernes oprindelsesstatus bevises ved

 • certifikater for ikke-præferenceoprindelse, som attesterer, at varernes oprindelsesland ikke er berettiget til præferencebehandling. Disse certifikater udstedes normalt af handelskamrene.
 • præferenceoprindelsescertifikater, der gør det muligt for varer at opnå nedsat eller ingen told, når de indføres fra de tredjelande, med hvilke der er indgået en præferenceaftale.

Disse certifikater skal udstedes af udførselslandets toldmyndigheder og fremlægges ved toldklareringen.

 • den type certifikat, der skal ansøges om, bestemmes af hver enkelt præferenceaftale: Formular A (for GSP-ordningen), EUR MED (for nogle konkrete tilfælde i PEM-systemet) eller 1 EUR (alle andre tilfælde)
 • Fakturaerklæringer udstedt af eksportøren i det præferenceberettigede land eller partnerlandet. Der bør skelnes mellem to situationer
  • for sendinger på op til 6,000 EUR kan enhver eksportør i det præferenceberettigede land/partnerland udstede fakturaerklæringer.
  • for sendinger på over 6,000 EUR må fakturaerklæringer kun udstedes af en godkendt eksportør.

REX-systemet er et særligt tilfælde med fakturaerklæringer.

Der kan også fremlægges certifikater for bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger.

 
 
 
 

Se også:

Summarisk indgangsangivelse (ENS)

Den summariske indpassageangivelse indeholder forudgående fragtinformation om sendinger, der føres ind i EU. Det giver toldmyndighederne mulighed for at foretage en risikoanalyse af sikkerheds- og sikringshensyn. Den summariske indgangsangivelse skal indgives til det første indgangstoldsted i EU af transportøren af varerne (af fragtføreren, selv om den i nogle tilfælde kan foretages af importørens/modtageren eller en repræsentant for transportøren eller importøren) — selv om varerne ikke skal importeres til EU. Følgende frister for indgivelse af den summariske indgangsangivelse baseret på transportmåden for godset finder anvendelse

 • containergods: mindst 24 timer før lastning påbegyndes i den udenlandske havn
 • bulkgods: mindst 4 timer før ankomst
 • nærskibsfart: mindst 2 timer før ankomst
 • kortdistanceflyvninger (under 4 timer): mindst på det faktiske starttidspunkt for luftfartøjet
 • langdistanceflyvninger (4 timer eller derover): mindst 4 timer før ankomst til den første lufthavn i EU's toldområde
 • vejtrafik: mindst 1 time før ankomst

Bemærk: Den summariske indgangsangivelse kræver oplysninger i dokumenter, der hidrører fra eksportøren (konnossement, handelsfakturaer osv.). Sørg for, at disse dokumenter når frem til den part, der er ansvarlig for indgivelsen af angivelsen i tide.Flere oplysninger om den summariske indpassageangivelse. Med EU-toldkodeksen er der indført flere detaljer om risikoanalyse i denne angivelse. Se ofte stillede spørgsmål om den summariske indgangsangivelse.

Registrering som erhvervsdrivende (EORI-nummer)

EORI-nummeret (Economic Operator Registration and Identification) er en unik identifikator, der tildeles af en toldmyndighed i et EU-land til alle økonomiske operatører (både virksomheder og enkeltpersoner), der beskæftiger sig med aktiviteter, der er omfattet af EU's toldlovgivning. Importører, der er etableret uden for EU, får tildelt en EORI første gang de indgiver:

 • en toldangivelse
 • en summarisk indgangsangivelse (summarisk indgangsangivelse)
 • en summarisk udpassageangivelse (EXS)

De erhvervsdrivende anvender dette nummer i al kommunikation med alle EU-toldmyndigheder, hvor der kræves en EU-baseret identifikator, f.eks. i toldangivelser. Allerede tildelte EORI-numre kan kontrolleres i en af Europa-Kommissionen. De myndigheder, der registrerer EORI-numre i hvert EU-land, kan hentes.

Se også EORI-retningslinjerne

Toldprocedurer i EU

Når varer ankommer til indgangstoldstedet til EU, henføres de til midlertidig opbevaring under toldtilsyn (højst 90 dage), indtil de henføres under en af følgende toldprocedurer (eller reeksporteres):

Overgang til fri omsætning

Formålet med proceduren for overgang til fri omsætning er at opfylde alle importformaliteter, således at varerne kan sælges på EU-markedet.

Varer overgår til forbrug, når alle importkrav er opfyldt:

 • Alle gældende toldsatser og andre afgifter er betalt.
 • Der er fremlagt importlicenser for varer, der er omfattet af kontingenter.
 • Alle gældende tilladelser og certifikater (f.eks. et veterinærcertifikat for visse dyr eller animalske produkter) er blevet fremlagt.

Importerede varer henføres under proceduren ved hjælp af en toldangivelse. Den dato, hvor toldstedet i et EU-land antager denne angivelse, er også den dato, der tages i betragtning ved beregningen af importafgifts-, moms- og punktafgiftsbeløbet, hvis det er relevant.

Særlige procedurer

Varer kan henføres under en af følgende behandlinger:

 • EU-forsendelse , som omfatter:
  • Ekstern forsendelse — ikke-EU-varer kan flyttes fra et sted til et andet inden for EU's toldområde uden at blive pålagt importafgifter, andre afgifter i forbindelse med import af varerne (dvs. interne skatter) og handelspolitiske foranstaltninger. Ved at flytte varer til en anden EU-medlemsstat forstås, at toldbehandlingsprocedurerne overføres til bestemmelsestoldstedet.
  • Intern forsendelse EU-varer kan flyttes fra et sted til et andet inden for EU's toldområde uden ændring af deres toldmæssige status. Dette omfatter transport af varer gennem et andet område uden for EU's toldområde.
 • Oplagring, der omfatter toldoplag og frizoner:
  • Toldoplag — ikke-EU-varer kan oplagres i lokaler eller andre steder, der er godkendt af toldmyndighederne, og under toldtilsyn ("toldoplag") uden at blive pålagt importafgifter, andre afgifter i forbindelse med import af varerne eller handelspolitiske foranstaltninger.
  • Frizoner — Medlemsstaterne kan udpege dele af Unionens toldområde som frizoner. Varerne kan indføres uden importafgifter, andre afgifter (dvs. interne afgifter) og handelspolitiske foranstaltninger, indtil de enten henføres under en anden godkendt toldprocedure eller genudføres. Varer kan også undergå simple behandlinger som f.eks. forarbejdning og ompakning.
 • Særlig anvendelse, der omfatter midlertidig indførsel og særligt anvendelsesformål:
  • Midlertidig indførsel — UEU-varer kan indføres i EU uden betaling af importafgifter, forudsat at de er bestemt til reeksport uden at blive ændret. Den maksimale periode for midlertidig indførsel er to år.
  • Særligt anvendelsesformål — varer kan overgå til fri omsætning med afgiftsfritagelse eller til nedsat toldsats på grund af deres særlige anvendelse.
 • Forædling, der omfatter aktiv og passiv forædling:
  • Aktiv forædling — Varer kan importeres til EU uden at være underlagt told, afgifter og formaliteter med henblik på forarbejdning under toldkontrol og derefter reeksport.Hvis de færdige produkter i sidste ende ikke eksporteres, bliver de underlagt gældende told og formaliteter.
  • Passiv forædling — EU-varer kan midlertidigt eksporteres fra Unionens toldområde til forædlingsformål.Forædlingsvarerne kan overgå til fri omsætning med hel eller delvis fritagelse for importafgifter.

Se også:

Medlemsstaternes importkrav og myndigheder

Som en toldunion nyder EU godt af importprocedurer, der er stærkt harmoniserede.Der er dog stadig nogle få forskelle mellem de 27 medlemsstater.

Se listen over EU's medlemsstater og deres vigtigste kompetente myndigheder, som kan give oplysninger om importprocedurer, handelsordninger, importlicenser og kompetente myndigheder for inspektion af specifikke krav. De bør være i stand til at hjælpe dig med at opfylde særlige krav for deres land. Disse myndigheder kan hjælpe dig med spørgsmål som f.eks.:

 • Hvor det administrative enhedsdokument skal indgives
 • Hvilke frizoner der er til rådighed til brug
 • Sådan får du importlicens
 • Kontrol af levende dyr og animalske produkter
 • Plantesundhedsinspektioner
 • Sundhedskontrol af fødevarer og foderstoffer
 • Handelsnormer for landbrugsprodukter og fiskerivarer
 • Kontrol med handel med kemikalier, gødningsstoffer og affald
 • Teknisk standardisering
 • Krav til emballering og mærkning

Lovgivningen

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om toldkodeksen (EFT L 269 10/10/2013) (CELEX 32013R0952)
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 for så vidt angår overgangsregler for visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 (EUT L-69 15/03/2016) (CELEX 32016R0341).
Del denne side:

Genveje