Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Dette afsnit henvender sig til EU-importører. Den indeholder detaljerede oplysninger om EU's importprocedurer, herunder emner som registrering som erhvervsdrivende og EORI-nummeret (Economic Operators Registration and Identification), de forskellige dokumenter, du skal udfylde, og links til sektorspecifikke og landespecifikke krav. Du kan finde mere detaljerede produktspecifikke oplysninger hos Mine handelsassistent.

I dette kapitel finder du

 • de dokumenter, der er nødvendige for toldbehandlingen i EU
 • oplysninger om, hvordan man får et EORI-nummer
 • de forskellige toldprocedurer
 • oplysninger om oprindelsesbeviser som led i toldbehandlingen
 • specifikke oplysninger for hvert EU-land om import

Dokumenter, der er nødvendige for toldbehandlingen i EU

 
 

Bevis for oprindelse

Et oprindelsesbevis er et internationalt handelsdokument, der attesterer, at varer, der indgår i en sending, har oprindelse i et bestemt land eller territorium. Den skal angives sammen med SAD og forelægges det til toldbehandling.

Generelt kan varernes oprindelsesstatus bevises ved

 • ikke-præferenceoprindelsescertifikater, der attesterer, at varernes oprindelsesland ikke er berettiget til præferencebehandling. Disse certifikater udstedes normalt af handelskamrene.
 • præferenceoprindelsescertifikater, som gør det muligt for varer at drage fordel af nedsat eller ingen told, når de importeres fra de tredjelande, med hvilke der er indgået en præferenceaftale.

Sådanne certifikater skal udstedes af udførselslandets toldmyndigheder og fremlægges på tidspunktet for toldbehandlingen.

 • den type certifikat, der skal ansøges om, fastsættes i hver præferenceaftale: Formular A (for GSP-ordningen), EUR MED (i nogle konkrete tilfælde i PEM-systemet) eller 1 EUR (alle andre tilfælde)
 • fakturaerklæringer udstedt af eksportøren i det præferenceberettigede land eller partnerlandet. Der bør sondres mellem to situationer
  • for sendinger på op til 6,000 EUR kan fakturaerklæringer udstedes af enhver eksportør i det præferenceberettigede land/partnerland.
  • for sendinger på over 6,000 EUR må fakturaerklæringer kun udstedes af en godkendt eksportør.

Et særligt tilfælde af fakturaerklæringer er REX-systemet.

Certifikater for bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger kan også fremlægges.

 
 
 
 

Se også:

Summarisk indpassageangivelse (ENS)

Den summariske indpassageangivelse indeholder forhåndsoplysninger om forsendelser, der indføres til EU. Det giver toldmyndighederne mulighed for at foretage en risikoanalyse af sikkerheds- og sikringshensyn. Den summariske indgangsangivelse skal indgives til det første indgangstoldsted til EU af transportøren af varerne (af transportøren af varerne, selv om det i nogle tilfælde kan foretages af importøren/modtageren eller en repræsentant for transportøren eller importøren) — også selv om varerne ikke vil blive importeret til EU. Følgende frister for indgivelse af den summariske indgangsangivelse baseret på den transportform, der transporterer varerne, finder anvendelse

 • containergods til søs: mindst 24 timer før lastning påbegyndes i den udenlandske havn
 • bulkgods til søs: mindst 4 timer før ankomst
 • nærskibsfart: mindst 2 timer før ankomst
 • kortdistanceflyvninger (under 4 timer): mindst ved luftfartøjets faktiske starttidspunkt
 • langdistanceflyvninger (4 timer eller derover): mindst 4 timer før ankomst til den første lufthavn i EU's toldområde
 • vejtrafik: mindst 1 time før ankomst

Bemærk: Den summariske indpassageangivelse kræver oplysninger i dokumenter med oprindelse i eksportøren (konnossement, handelsfakturaer osv.). Sørg for, at disse dokumenter når frem til den part, der er ansvarlig for indgivelsen af angivelsen, i tide. Yderligere oplysninger om den summariske indpassageangivelse. EU-toldkodeksen har indført flere oplysninger om risikoanalysen i denne angivelse. Se ofte stillede spørgsmål om summarisk indgangsangivelse.

Registrering som erhvervsdrivende (EORI-nummer)

EORI-nummeret (Economic Operator Registration and Identification) er en entydig identifikator, der tildeles af en toldmyndighed i et EU-land til alle økonomiske operatører (både virksomheder og enkeltpersoner), der beskæftiger sig med aktiviteter, der er omfattet af EU's toldlovgivning. Importører, der er etableret uden for EU, får tildelt et EORI, første gang de indgiver:

 • en toldangivelse
 • en summarisk indpassageangivelse (ENS)
 • en summarisk udpassageangivelse

De erhvervsdrivende bruger dette nummer i al kommunikation med toldmyndigheder i EU, hvor der kræves en EU-baseret identifikator, f.eks. i toldangivelser. Allerede tildelte EORI-numre kan kontrolleres i en af Europa-Kommissionen. De myndigheder, der registrerer EORI-numre i hvert EU-land, kan hentes.

Se også EORI-retningslinjerne.

Toldprocedurer i EU

Når varer ankommer til indpassagetoldstedet til EU, anbringes de under toldtilsyn ( højst 90 dage) under toldtilsyn, indtil de er blevet tildelt en af følgende toldprocedurer (eller reeksporteret):

Overgang til fri omsætning

Formålet med proceduren for overgang til fri omsætning er at opfylde alle importformaliteter, således at varerne kan sælges på EU-markedet.

Varerne overgår til forbrug, når alle importkrav er opfyldt:

 • Alle gældende toldafgifter og andre afgifter er blevet betalt.
 • Der er fremlagt importlicenser for varer, der er omfattet af kontingenter.
 • Alle gældende tilladelser og certifikater (f.eks. et veterinærcertifikat for visse dyr eller animalske produkter) er blevet forelagt.

Importerede varer henføres under proceduren ved hjælp af en toldangivelse. Den dato, hvor toldstedet i et EU-land antager denne angivelse, er også den dato, der tages i betragtning ved beregningen af importafgiftsbeløbet, merværdiafgiften og punktafgiften, hvis det er relevant.

Specielle fremgangsmåder

Varer kan henføres under en af følgende behandlinger:

 • EU-forsendelse , som omfatter:
  • Ekstern forsendelse — ikke-EU-varer kan transporteres fra et sted til et andet inden for EU's toldområde uden at være pålagt importafgifter, andre afgifter i forbindelse med import af varerne (dvs. interne afgifter) og handelspolitiske foranstaltninger. Ved flytning af varer til en anden EU-medlemsstat forstås, at toldbehandlingsprocedurerne overføres til bestemmelsestoldstedet.
  • Intern forsendelse EU-varer kan forsendes fra et sted til et andet inden for EU's toldområde, uden at deres toldmæssige status ændres. Dette omfatter transport af varer gennem et andet område uden for EU's toldområde.
 • Oplagring, som omfatter toldoplag og frizoner:
  • Toldoplag — ikke-EU-varer kan opbevares i lokaler eller andre steder, der er godkendt af toldmyndighederne, og under toldtilsyn ("toldoplag") uden at være pålagt importafgifter, andre afgifter i forbindelse med import af varerne og handelspolitiske foranstaltninger.
  • Frizoner — Medlemsstaterne kan udpege dele af Unionens toldområde som frizoner. Det er der, hvor varer kan indføres uden importafgifter, andre afgifter (dvs. interne afgifter) og handelspolitiske foranstaltninger, indtil de enten tildeles en anden godkendt toldprocedure eller genudføres. Varer kan også undergå simple behandlinger såsom forarbejdning og ompakning.
 • Særlig anvendelse, der omfatter midlertidig indførsel og særligt anvendelsesformål:
  • Midlertidig indførsel — Ikke-EU-varer kan indføres til EU uden betaling af importafgifter, forudsat at de er bestemt til reeksport uden ændringer. Den maksimale periode for midlertidig indførsel er to år.
  • Varer til særligt anvendelsesformål kan overgå til fri omsætning under toldfritagelse eller til en nedsat toldsats på grund af deres særlige anvendelsesformål.
 • Forædling, som omfatter aktiv og passiv forædling:
  • Aktiv forædling — Varer kan importeres til EU uden at være underlagt told, afgifter og formaliteter, som skal forarbejdes under toldkontrol og derefter reeksporteres. Hvis færdigvarerne i sidste ende ikke eksporteres, pålægges de gældende told og formaliteter.
  • Passiv forædling — EU-varer kan midlertidigt eksporteres fra Unionens toldområde til forædlingsformål. Forædlingsvarerne kan overgå til fri omsætning med hel eller delvis fritagelse for importafgifter.

Se også:

Medlemsstaternes importkrav og -myndigheder

Som toldunion nyder EU godt af importprocedurer, der er stærkt harmoniserede. Der er dog stadig nogle få forskelle mellem de 27 medlemsstater.

Se listen over EU-medlemsstater og deres vigtigste kompetente myndigheder, som kan give oplysninger om importprocedurer, handelsordninger, importlicenser og kompetente myndigheder med ansvar for inspektion af specifikke krav. De bør kunne hjælpe dig med unikke krav til deres land. Disse myndigheder kan hjælpe dig med spørgsmål som f.eks.:

 • Ved indgivelse af det administrative enhedsdokument
 • Hvilke frizoner der er tilgængelige til brug
 • Sådan opnår man importlicenser
 • Kontrol af levende dyr og animalske produkter
 • Plantesundhedsinspektioner
 • Sundhedskontrol af fødevarer og foderstoffer
 • Handelsnormer for landbrugsprodukter og fiskevarer
 • Kontrol med handel med kemikalier, gødningsstoffer og affald
 • Teknisk standardisering
 • Emballerings- og mærkningskrav

Lovgivning

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om toldkodeksen (EUT L 269 10/10/2013) (CELEX 32013R0952)
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 15/03/2016) (CELEX 32016R0341).
Del denne side: