Системата REX

Системата за регистрирани износители (REX) е специален случай на декларации върху фактура, основани на принципа на самостоятелно сертифициране от страна на икономическите оператори, които си издават т.нар. „изявления за произход“.

Изявлението за произход е декларация за произход, добавена от регистрирания износител върху фактурата или друг търговски документ. Текстът на изявлението за произход е даден в приложение 22—07 към АИ/МКС (регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (ОВ L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

За да имат право да изготвят изявление за произход, икономическите оператори трябва да бъдат регистрирани в база данни от компетентните органи на своята държава на произход. След тази регистрация икономическият оператор ще стане „регистриран износител“.

Информация за данните на регистрираните износители се публикува на уебсайта на секция REX на ЕС, където икономическите оператори са в състояние да проверят валидността на регистрациите на регистрираните износители, които представят изявления за произход.

Следва да се отбележи, че за пратки, чиято стойност е по-малка от 6,000 EUR, декларацията за произход може да бъде направена без задължение за регистрация.

Постепенно прилагане на системата REX

Системата REX постепенно заменя настоящата система, основана на сертификатите за произход, издадени от държавните органи, и на декларациите върху фактура, изготвени от икономическите оператори.

Първо, тя беше приложена постепенно по отношение на Общата система за преференции (ОСП) и се предвижда да бъде приложена изцяло от всички държави по ОСП до юни 2020 г.

Вж. актуалното състояние на изпълнението и списъка на страните, които го прилагат.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки