Σύστημα ΣΕΕ

Το σύστημα REX είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση των δηλώσεων τιμολογίου, η οποία βασίζεται στην αρχή της αυτοπιστοποίησης από τους οικονομικούς φορείς που εκδίδουν οι ίδιοι τις λεγόμενες «βεβαιώσεις καταγωγής».

Βεβαίωση καταγωγής είναι η δήλωση καταγωγής που προστίθεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα στο τιμολόγιο ή σε οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής παρατίθεται στο παράρτημα 22-07 της εκτελεστικής πράξης του ΕΤΚ [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (ΕΕ L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447)].

Για να έχουν το δικαίωμα να συντάσσουν βεβαίωση καταγωγής, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους. Μετά την εγγραφή αυτή, ο οικονομικός φορέας θα καταστεί «εγγεγραμμένος εξαγωγέας».

Οι πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα του εγγεγραμμένου εξαγωγέα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του τμήματος REX της ΕΕ, όπου οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των εγγραφών των εγγεγραμμένων εξαγωγέων που υποβάλλουν βεβαιώσεις καταγωγής.

Επισημαίνεται ότι για αποστολές αξίας μικρότερης των 6,000 EUR, η βεβαίωση καταγωγής μπορεί να υποβληθεί χωρίς υποχρέωση καταχώρισης.

Σταδιακή εφαρμογή του συστήματος REX

Το σύστημα REX αντικαθιστά σταδιακά το ισχύον σύστημα που βασίζεται σε πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδονται από κυβερνητικές αρχές και σε δηλώσεις τιμολογίου που συντάσσονται από οικονομικούς φορείς.

Εφαρμόστηκε πρώτα και σταδιακά για το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) και προβλέπεται να εφαρμοστεί πλήρως από όλες τις χώρες του ΣΓΠ έως τον Ιούνιο του 2020.

Βλ. την τρέχουσα κατάσταση εφαρμογής της και τον κατάλογο των χωρών που την εφαρμόζουν εδώ

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις