Colná únia EÚ – Turkiye

Máte záujem o dovoz výrobkov z Türkiye? Táto časť vám pomôže pochopiť colnú úniu EÚ s Türkiye.

Stručný prehľad

Colná únia s Türkiye je v platnosti od roku 1995 a je založená na Ankarskej dohode z roku 1963 a jej dodatkovom protokole (1970). Predpokladá sa v ňom

 • voľný pohyb medzi dvoma časťami colnej únie pre uvedený tovar, ktorý je buď úplne vyrobený, alebo prepustený do voľného obehu po jeho dovoze z tretích krajín buď do Türkiye, alebo do ES
 • zosúladenie Türkiye so spoločným colným sadzobníkom Spoločenstva vrátane preferenčných opatrení a harmonizácia opatrení obchodnej politiky
 • aproximácia colných predpisov, najmä prostredníctvom rozhodnutí Výboru pre colnú spoluprácu (napr. rozhodnutie č. 1/2001) a vzájomnej pomoci v colných záležitostiach
 • aproximácia iných právnych predpisov (duševné vlastníctvo, hospodárska súťaž, zdaňovanie...)
 • preferenčná dohoda o poľnohospodárstve (pravidlá pôvodu)

Obchod s tovarom

Colná únia sa vzťahuje výlučne na

Colná únianepozná

Sadzby

 • nulové clá a nulové kvóty na tovar, na ktorý sa vzťahuje colná únia
 • overte si sadzby za váš konkrétny výrobok s pôvodom v EÚ a vyvážaný do Türkiye prostredníctvom služby Môj obchodný asistent
 • overte si sadzby za svoj konkrétny výrobok pochádzajúci z Türkiye a vyvážaný do EÚ prostredníctvom služby My Trade Assistant

Pravidlá pôvodu pre tovar, na ktorý sa vzťahuje colná únia EÚ – Turkiye

 

Pravidlá pôvodu, ktoré sa vzťahujú na váš konkrétny výrobok, si overte prostredníctvom Mojeho obchodného asistenta.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie
 • vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, na stránke Môj obchodný asistent. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

 • informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie
 • vyhľadajte pravidlá týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, u môjho obchodného asistenta. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Dokumenty a postupy colného konania

Tovar, ktorý je úplne získaný alebo vyrobený v colnej únii alebo ktorý bol prepustený do voľného obehu v colnej únii, sa môže pohybovať kdekoľvek na území colnej únie, pokiaľ je k nemu priložený dôkaz o jeho colnom statuse stanovený sprievodným osvedčením A.TR.

 • informácie o iných colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • viac informácií o právnych predpisoch EÚ v oblasti duševného vlastníctva a zemepisných označení, ako aj o politike EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva v obchode

Obchod so službami

 • viac informácií o pravidlách, nariadeniach a zariadeniach pre obchod so službami

Verejné obstarávanie

 • všeobecné informácie o právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania, pravidlách a prístupe na rôzne trhy
 • konkrétne informácie o trhu verejného obstarávania v EÚ

Kolektívneho

 • vyhľadávanie všeobecných informácií, ktoré vám umožnia investovať v zahraničí
 • konkrétne informácie, ak investujete zo zahraničia do EÚ

Odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy