EU-Chile társulási megállapodás

Dióhéjban

Az EU és Chile 2002-ben társulási megállapodást kötött, amely magában foglal egy 2003 februárjában hatályba lépett, az EU és Chile közötti kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó átfogó szabadkereskedelmi megállapodást.

A megállapodást a 2004. évi csatlakozási jegyzőkönyv módosította.

Továbbiinformációk

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív felületre a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, a termék megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítheti el a megfelelő dokumentumokat.

A származásiszabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a kereskedelem tárgyát képező áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha Ön új a témában, bemutathatja az árukra vonatkozó részben szereplő főbb fogalmakat.

Származási szabályok

Hol találhatom a származási szabályokat?

A származási szabályokat a társulási megállapodás III. melléklete tartalmazza (HL L 352., 2002.12.30., 935. o.). A link a megállapodás 2004. évi csatlakozási jegyzőkönyvével (HL L 38., 2005.2.10., 3. o.) és az EU-Chile Társulási Bizottság 2015. november 30-i 2/2015 határozatával módosított egységes szerkezetbe foglalt változatra utal.

A III. melléklethezfűzött magyarázó megjegyzéseket 2003-ban tették közzé (HL C 321., 2003.12.31., 22. o.), majd 2005-ben felülvizsgálták (HL C 56., 2005.3.5., 36. o.).

A termékem az EU-ból vagy Chiléből származik?

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen az EU-Chile társulási megállapodás szerinti alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára, annak az EU-ból vagy Chiléből kell származnia.

Egy termék az EU-ból vagy Chiléből származik, amennyiben:

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodások termékspecifikus szabályaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papírgyártás (harmonizált rendszer 48. árucsoport) nem származó rostanyagból (harmonizált rendszer 47. árucsoport)
 • egyedi műveletek – egyedi gyártási folyamatra van szükség, például a szálak ilyen szabályokba történő fonása elsősorban a textil- és ruhaiparban, valamint a vegyiparban használatos

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

A megállapodás további rugalmasságot biztosít a termékspecifikus szabályoknak – például a tűréshatárnak vagy a kumulációnak – való megfelelés érdekében.

Tűréshatár
 • a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-áig.
 • a tűréshatár nem alkalmazható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagokra vonatkozó maximális érték küszöbértékének túllépésére
 • különleges tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjai alá besorolt textíliákra és ruházati cikkekre, amelyeket a termékspecifikus származási szabályok I. függelékének 5–7. megjegyzése („Bevezető megjegyzések”)tartalmaz.
Kumuláció
 • Kétoldalú kumuláció – Chiléből származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), ha azokat valamely termék előállítása során használják fel

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például a nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

Harmadik országon keresztül történő szállítás: a közvetlen szállításra vonatkozó szabály

A származó termékeket harmadik országban történő további feldolgozás nélkül kell szállítani az EU-ból Chilébe (és fordítva).

Harmadik országban engedélyezett az átrakodás vagy ideiglenes raktározás, feltéve, hogy az áruk a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint

 • jelölések, címkék vagy plombák hozzáadása vagy felragasztása
 • kirakodás
 • újratöltés
 • a szállítmányok felosztása
 • minden olyan művelet, amelynek célja a jó állapotban való megőrzésük

A közvetlen szállítást igazolnia kell az importáló ország vámhatóságainak, például:

 • szerződéses fuvarokmányok (például hajóraklevelek)
 • a csomagok jelölésén vagy számozásán alapuló ténybeli vagy konkrét bizonyítékok
 • magával az áruval kapcsolatos bármely bizonyíték
Vámvisszatérítés

Az EU-Chile társulási megállapodás értelmében nem lehet visszatérítést kapni a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok után.

Származási eljárások

Ha Ön preferenciális vámtarifát kíván igényelni, követnie kell a származási eljárásokat, és annak az országnak a vámhatóságaival ellenőriznie kell kérelmét, ahová az árut importálja. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és a közigazgatási együttműködés szabályairól szóló IV. cím határozza meg.

Hogyan lehet kedvezményes vámtarifát igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

A származási igazolás lehet:

A származási igazolások kitöltésével kapcsolatos részletekért tekintse meg a III. melléklet magyarázó megjegyzéseit és azok felülvizsgált változatát.

Nincs szükség származási igazolásra, ha a szállítmány összértéke nem haladja meg

 • Kis csomagok esetében 500 EUR, vagy
 • 1 200 EUR személyi poggyász esetében

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 10 hónapig érvényes.

EUR.1 szállítási bizonyítvány

Az EUR.1 szállítási bizonyítványt Chilében a Külügyminisztérium Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) és helyi ProChile irodái állítják ki. A DIRECON az alábbiakért is felelős:

 • engedélyek megadása, ellenőrzése és visszavonása az „elfogadott exportőrök” számára
 • az uniós tagállamok vámhatóságainak kérését követő utólagos ellenőrzések

A chilei vámhatóság felkérheti az uniós tagállamok vámhatóságait, hogy ellenőrizzék az áruk származó helyzetét vagy a származási igazolás hitelességét. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat.

A III. függelék tartalmazza az EUR.1 bizonyítvány mintáját, és jelzi annak kitöltését.

Származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy Chiléből származik. Ezt az alábbi módokon lehet elvégezni:

 • elfogadott exportőr, vagy
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t

Ahhoz, hogy Ön elfogadott exportőrré váljon, képesnek kell lennie arra, hogy meggyőződjön az illetékes vámhatóságoknak termékei származó státusáról, valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményekről. Az illetékes hatóságok visszavonhatják az Ön jóváhagyott státuszát, ha Ön azzal bármilyen módon visszaél. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, vegye fel a kapcsolatot az illetékes vámhatóságokkal (a chilei oldalon a DIRECON).

Hogyan kell benyújtani a származási nyilatkozatot?

Az exportőrnek a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra be kell írnia, lebélyegeznie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot (a megfelelő nyelven), amely kellő részletességgel írja le az érintett termékeket ahhoz, hogy azokat azonosítani lehessen:

„Az ezen okmány (vámengedély száma...) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű jelzés hiányában – ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

A származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén elkészíthető, és a IV. függelékben található. Tájékozódjon a vámhatóságoknál az esetleges további követelményekről.

A származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, akkor mentesül ez alól a követelmény alól, feltéve, hogy írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító nyilatkozatokért.

A származási nyilatkozat kitöltésekor készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló okmányokat.

A származási nyilatkozatot az exportőr a vonatkozó termékek kivitelekor vagy a kivitelt követően is megteheti, azzal a feltétellel, hogy azt az érintett termékek behozatalát követő legfeljebb két éven belül bemutatják az importáló ország vámhatóságainak.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés alapja:

 • igazgatási együttműködés az importáló és az exportáló felek vámhatóságai között
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések – az importáló fél nem látogathat el az exportőrnél

Az exportáló fél hatóságai határozzák meg a származást, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

Hasznos linkek és kapcsolatok

Az Európai Unió chilei küldöttsége

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Postai irányítószám:10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Internet: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások