EU-Chile társulási megállapodás

Rövid áttekintés

Az EU és Chile 2002-ben társulási megállapodást kötött, amely magában foglal egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodást, amely 2003 februárjában lépett hatályba, és amely az EU és Chile közötti kereskedelmi kapcsolatokra is kiterjed.

A megállapodást a 2004. évi csatlakozási jegyzőkönyv módosította.

Bővebben

Származási szabályok

Ez a szakasz ismerteti a megállapodás fő származási szabályait és származási eljárásait.

Az eredet a forgalmazott áruk „gazdasági honossága”. Ha Ön újdonságnak számít a témában, az árukról szóló rész fő fogalmaiba mutat be.

Származási szabályok

Az Ön termékének meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek igazolják a termék származását ahhoz, hogy jogosult legyen a kedvezményes vámtételre.

Hol találhatók a származási szabályok?

A származási szabályokat a társulási megállapodás III. melléklete határozza meg (HL L 352., 2002.12.30., 935. o.). A hivatkozás a megállapodáshoz csatolt 2004. évi csatlakozási jegyzőkönyvvel (HL L 38., 2005.2.10., 3. o.) és az EU-Chile Társulási Bizottság 2015. november 30-i 2/2015 határozatával módosított egységes szerkezetbe foglalt változatra vonatkozik.

A III. melléklethezfűzött magyarázó megjegyzéseket 2003-ban tették közzé (HL C 321., 2003.12.31., 22. o.), és 2005 —ben módosították (HL C56., 2005.3.5., 36. o.).

A termékem az EU-ból vagy Chiléből származik?

Ahhoz, hogy terméke az EU-Chile társulási megállapodás értelmében alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára jogosult legyen, az szükséges, hogy az EU-ból vagy Chiléből származzon.

A termék az EU-ból vagy Chiléből származik, amennyiben

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodások termékspecifikus szabályaira

 • a hozzáadott értékre vonatkozó szabály – a termékben lévő valamennyi nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék közötti tarifális besorolás megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (a Harmonizált Rendszer 47. árucsoportja)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamat szükséges, például a szálak fonása ilyen szabályok alkalmazása elsősorban a textil- és ruhaiparban, valamint a vegyiparban történik.

 

Az alkalmazandó termékspecifikus szabályokat a „Saját kereskedelem” menüpontban találhatja.

Tippek a termékspecifikus szabályoknak való megfeleléshez

A megállapodás további rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy Ön betartsa a termékspecifikus szabályokat, például a tűréshatárt vagy a kumulációt.

Tűrés
Kumuláció
 • Kétoldalú kumuláció— a Chiléből származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), amennyiben azokat termék gyártásához használják fel

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

Harmadik országon keresztül történő szállítás: a közvetlen szállítás szabálya

A származó termékeket az EU-ból Chilébe (és fordítva) kell szállítani anélkül, hogy azokat harmadik országban tovább feldolgoznák.

Harmadik országban engedélyezett az átrakodás vagy ideiglenes raktározás, feltéve, hogy az áruk a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint

 • jelzések, címkék vagy plombák hozzáadása vagy felhelyezése
 • kirakodás
 • áttöltés
 • a szállítmányok megosztása
 • minden olyan művelet, amelynek célja a jó állapotuk megőrzése

A közvetlen szállítást igazolnia kell az importáló ország vámhatóságainak, például:

 • szerződéses fuvarokmányok (például hajóraklevelek)
 • a csomagok jelölésén vagy számozásán alapuló tényszerű vagy konkrét bizonyítékok
 • magával az áruval kapcsolatos bármely bizonyíték
Vámvisszatérítés

Az EU-Chile társulási megállapodás nem teszi lehetővé a kedvezményes vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok visszatérítését.

Származási eljárások

Ha preferenciális vámtarifát kíván igényelni, követnie kell a származási eljárásokat, és igényét ellenőriznie kell annak az országnak a vámhatóságaival, ahová az árut behozza. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és az igazgatási együttműködés szabályairól szóló IV. cím határozza meg.

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

A származási igazolás a következő lehet:

A származási igazolás kitöltésével kapcsolatos részletekért olvassa el a III. melléklet magyarázó megjegyzéseit és azok felülvizsgált változatát.

Nincs szükség származási igazolásra, ha a szállítmány összértéke nem haladja meg

 • Kis csomagok esetében 500 EUR, vagy
 • 1 EUR személyi poggyász esetén

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 10 hónapig érvényes.

EUR.1 szállítási bizonyítvány

Az EUR.1 szállítási bizonyítványokat Chilében a Külügyminisztérium Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) és annak helyi proChilei irodái adják ki. A DIRECON felelős továbbá a következőkért:

 • engedélyek megadása, ellenőrzése és visszavonása az „elfogadott exportőrök” számára
 • az ellenőrzést követő ellenőrzések egy uniós tagállam vámhatóságának megkeresését követően

A chilei vámhatóság felkérheti az uniós tagállamok vámhatóságait, hogy ellenőrizzék az áruk származó helyzetét vagy a származási igazolás hitelességét. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat.

A III. függelék tartalmazza az EUR.1 bizonyítvány mintáját, és jelzi annak kitöltését.

Származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával saját maguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy Chiléből származik. Az alábbi módokon készíthető:

 • elfogadott exportőr, vagy
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 EUR-t

Ahhoz, hogy elfogadott exportőrré váljon, Önnek képesnek kell lennie arra, hogy eleget tegyen az illetékes vámhatóságoknak a termékei származó helyzetével, valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményekkel kapcsolatban. Az illetékes hatóságok visszavonhatják az Ön által jóváhagyott státuszt, ha Ön azzal bármilyen módon visszaél. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, forduljon az illetékes vámhatóságokhoz (a chilei fél részéről a DIRECON-hoz).

Hogyan kell származási nyilatkozatot tenni?

Az exportőrnek a számlán, a szállítólevélen vagy más olyan kereskedelmi okmányon (a megfelelő nyelven) be kell írnia, le kell pecsételnie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot, amely kellő részletességgel írja le az érintett termékeket ahhoz, hogy azonosítani lehessen őket:

„Az ezen okmány (vámengedély száma:...) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

A származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén kiállítható, és a IV. függelékben található. Tájékozódjon a vámhatóságoknál az esetleges további követelményekről.

A származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító bármely nyilatkozatért.

A származási nyilatkozat kitöltésekor készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló okmányokat.

A származási nyilatkozatot az exportőr az érintett termékek kivitelekor vagy azt követően is kiállíthatja, azzal a feltétellel, hogy azt az érintett termékek behozatalát követően legkésőbb két éven belül bemutatják az importáló ország vámhatóságainak.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés alapja:

 • igazgatási együttműködés az importáló és az exportáló felek vámhatóságai között
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések – az importáló fél exportőrnél tett látogatásai nem engedélyezettek

Az exportáló fél hatóságai meghatározzák a származást, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

Hasznos linkek és kapcsolatok

Az Európai Unió chilei küldöttsége

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3 piso. Providencia. Santiago

Irányítószám:10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Web: eeas.europa.eu/delegations/chile_hu

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások