Tarifák

Szándékában áll-e az Ön vállalkozása árukat importálni az EU-ba? Ez a szakasz segít megérteni az esetlegesen alkalmazandó vámtarifákat, kvótákat és egyéb vámokat.

Termékosztályozás és KTF

Hogyan lehet megtalálni a vámtarifát egy adott importált termékre?

 • az EU-ba behozott valamennyi termék tarifális besorolású. A vámtarifakód (más néven termékkód) segít megérteni, hogy milyen vámtarifák vonatkoznak az Ön termékére. Ennek megfelelően először meg kell jelölnie a termék vámtarifaszámát. A termékbesorolással kapcsolatos további információk itt találhatók.
 • miután azonosította az adott termékre vonatkozó vámtarifakódot, ellenőrizheti a vámtételt a Saját Kereskedelmi Asszisztensmenüpontban.

Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás az áruk tarifális besorolásáról

 • az EU kötelező érvényű tarifális felvilágosítási (KTF) rendszere azonosítani tudja az Ön által importálni kívánt áruk megfelelő tarifális besorolását. Így megértheti, hogy milyen vám vonatkozik az Ön árujára, és hogy szüksége van-e behozatali igazolásra. A KTF-határozat jogbiztonságot nyújt Önnek ezzel a tarifális besorolással kapcsolatban.
 • 2019. október 1-je óta a KTF-ekkel kapcsolatos valamennyi folyamat elektronikus, és a gazdasági szereplőknek minden új kérelmet elektronikus úton kell bevezetniük. További információkért lásd: „”
 • a már meghozott KTF-határozatokat itt tekinthetjük meg.

Vámérték-megállapítás

 • a vámérték a behozatalra bejelentett áruk gazdasági értékének kiszámítása
 • a vámokat (és a héát) az áru értékének százalékában számítják ki – az áru értékének meghatározását követően a vámtarifa és az áru származása figyelembe vehető a termék után fizetendő teljes vám kiszámításához.

A vámérték EU-n belüli kiszámításának módjára vonatkozó további információk itt találhatók.

Vámmentesség és vámfelfüggesztés

 

Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb importált termék behozatali vám hatálya alá tartozik. Egyes különleges esetekben azonban kivétel alkalmazható, és nem kell vámot fizetni.

A közös vámtarifa szerinti vámok azokra az árukra vonatkoznak, amelyeket harmadik országokból az EU külső határain keresztül importálnak. Bizonyos különleges körülmények között az ilyen behozatali vámok mentesíthetők.

Lásd az összes olyan esetet, amikor vámmentességet lehet biztosítani (1186/2009/EK tanácsi rendelet).

Bizonyos körülmények között egyes áruk esetében a behozatali vámok (teljes egészében vagy részben) ideiglenesen felfüggeszthetők. Ez nem érinti a szintén hatályban lévő dömpingellenes vámokat.

 • a felfüggesztési eljárás keretében behozott áruk továbbra is szabad forgalomban maradhatnak az uniós piacon, ugyanúgy, mint minden más jogszerűen importált áru.
 • a felfüggesztéseket általában olyan nyersanyagokra, félkész termékekre vagy alkatrészekre adják meg, amelyek az EU-ban nem állnak rendelkezésre – soha nem adhatók meg késztermékekre

További információk

Vámtarifa-kontingensek

A vámkontingensek keretében meghatározott mennyiségű áru csökkentett vagy nulla vámtétellel importálható. Ez nem érinti a szintén hatályban lévő dömpingellenes vámokat.

Bizonyos kvótán (vámkontingensen) belül az Európai Unió piacára behozott termékek után alacsonyabb vámot kell fizetni, mint a kvótán kívül eső importtermékek után. Ez a vámkedvezmény több szempontból is előnyös: gazdagítja egyrészt az áruválasztékot az uniós fogyasztók számára, másrészt pedig ösztönzi a nem uniós országokat arra, hogy nyissák meg piacaikat az európai áruk előtt.

Preferenciális vámkontingensek

 • az ilyen típusú kontingensek gyakran megtalálhatók az EU és bizonyos más országok közötti kereskedelmi megállapodásokban és preferenciális megállapodásokban.
 • ez a fajta kontingens azt jelenti, hogy egy meghatározott országból származó áruk előre meghatározott mennyisége kedvező vámtétel mellett behozható az EU-ba.

Autonóm vámkontingensek

 • ezeket a kontingenseket egyes gazdasági ágazatokban meg lehet nyitni az EU-n belüli verseny ösztönzése érdekében – általában az Erga Omnes-t alkalmazzák (minden versenytársra), és általában olyan nyersanyagokra, félkész termékekre vagy összetevőkre nyújtják, amelyek nem állnak rendelkezésre elegendő mennyiségben az EU-ban. 
 • a késztermékekre nem biztosítanak vámkontingenseket

A vámkontingensekre vonatkozó további információkért lásd itt.

A kvóták kezelése

További információk ágazatonként

Hogyan lehet tájékozódni a vámkontingensekről?

A Saját Kereskedelmi Asszisztens keresési eredményei a vámkontingensekre és a behozatali átalányértékekre vonatkozó információkat tartalmaznak. Az információra alkalmazandó jogszabályokra való hivatkozást is megtalálja.

Dömpingellenes intézkedések

Dömpingellenes vámok

A rendszeres behozatali vámokon kívül egy termék az EU-ba történő behozatalakor dömpingellenes vagy más piacvédelmi eszközök hatálya alá is tartozhat.

 • Az uniós gyártók panaszt nyújthatnak be az Európai Bizottsághoz, ha úgy vélik, hogy a nem uniós országok gyártói tisztességtelen módon dömpingeltek egy terméket az uniós piacon – azoknak a közösségi gyártóknak, akik dömpingellenes panaszt kívánnak benyújtani – kapcsolatba kell lépniük az Európai Bizottsággal
 • az Európai Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamely uniós tagállam kérésére dömpinggel kapcsolatos vizsgálatot is indíthat.

A dömpingellenes eljárás

Az érintett termék uniós gyártóitól érkező panasz kézhezvételét követően a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában értesítést tesz közzé dömpingellenes eljárás megindításáról. Az ezen eljárások keretében lefolytatandó vizsgálatok maximális határideje 15 hónap. A részletes megállapításokat a Hivatalos Lapban teszik közzé. Ezek a megállapítások például magukban foglalhatják a dömpingellenes vámok kivetéséről szóló rendeletet, vagy vámok kivetése nélkül megszüntethetik az eljárást.

Az EU dömpingellenes alaprendelete megfelel az EU nemzetközi kötelezettségeinek, különösen a WTO dömpingellenes megállapodásának.

Lásd még a dömpingellenes vizsgálati folyamat folyamatábráját.

A dömpingellenes intézkedések feltételei

A vizsgálatnak ki kell mutatnia, hogy

 • az érintett ország(ok) exportáló gyártói dömpinget folytatnak.
 • az érintett uniós gazdasági ágazat jelentős kárt szenvedett
 • okozati összefüggés áll fenn a dömping és a megállapított kár között
 • az intézkedések bevezetése nem ellentétes az EU érdekeivel

A dömpingellenes intézkedések elrendelésének feltételeire vonatkozó részletes információkat lásd a Feltételekben.

Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a fenti négy feltétel teljesült, akkor dömpingellenes intézkedéseket lehet bevezetni az érintett termék behozatalára.

Ezek az intézkedések általában a következők egyikének formáját öltik:

 • értékvám (az ügyleti érték szerint adóztatva)
 • tételes vámok (a termék meghatározott mennyisége szerint adóztatva)
 • árra vonatkozó kötelezettségvállalások (a nem uniós exportőr vállalja, hogy termékeit minimumáron értékesíti az EU-ban)

A vámokat az importőr fizeti meg az EU-ban, és azokat az érintett uniós tagállam nemzeti vámhatóságai szedik be.

Kérjük, vegye figyelembe a következőket: ha az EU elfogadja a gyártó árra vonatkozó kötelezettségvállalását, a behozatalra nem szednek be dömpingellenes vámot (önkéntes áremelés). A Bizottság nem köteles kötelezettségvállalási ajánlatot elfogadni.

Az „alacsonyabb vám” szabálya

Vám vethető ki egy adott termék behozatalára gyakorolt dömping hatásainak megszüntetésére. Értékelik a dömping káros hatásainak megszüntetéséhez szükséges vám szintjét. Az intézkedéseket a dömping vagy a kár szintjén vezetik be, attól függően, hogy melyik az alacsonyabb.

Dömpingellenes intézkedések és hajók

Az uniós szabályok között szerepel az újonnan épített hajók túlzottan alacsony áron történő értékesítéséről szóló rendelet. További részletekért lásd a hajógyártást.

Az intézkedések és felülvizsgálatok időtartama

Az intézkedéseket általában 5 évre vezetik be. Ezen időszak alatt felülvizsgálat tárgyát képezhetik, ha

Az intézkedések 5 év elteltével hatályukat vesztik, kivéve, ha hatályvesztési felülvizsgálat indul.

A Bizottság nyomon követi az intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy azok hatékonyak legyenek, és hogy az exportőrök és importőrök betartsák azokat.

Jelenlegi dömpingellenes vámok

Az összes befejezett és folyamatban lévő dömpingellenes vizsgálatról itt talál információkat.

Szubvencióellenes vagy kiegyenlítő intézkedések

 • a dömpingellenes vámokon kívül a szubvencióellenes intézkedések az Ön importtermékére is alkalmazhatók – ezeket kiegyenlítő intézkedéseknek is nevezik, és céljuk, hogy ellensúlyozzák a kereskedelmi partner által nyújtott tisztességtelen támogatás hatásait.
 • vannak szabályok arra vonatkozóan, hogy az EU mikor engedélyezi az ilyen támogatásokat, és mikor léphet fel velük szemben. További tudnivalók az uniós szubvencióellenes szabályokra vonatkozó szabályokról
 • a kiegyenlítő intézkedések különböző típusú eszközökből állhatnak, de azokat általában megemelt vámok formájában alkalmazzák – a kiegyenlítő intézkedés kiegészítő értékvámból vagy specifikus vámból állhat, és minimális importár formájában alkalmazható, vagy „árra vonatkozó kötelezettségvállalásból” állhat, amennyiben az exportőr kötelezettséget vállal arra, hogy a terméket egy minimumár felett értékesíti
 • a dömpingellenes eljáráshoz hasonlóan az uniós gazdasági ágazat is panaszt nyújthat be a Bizottsághoz, ha úgy véli, hogy egy nem uniós országból származó termék behozatala támogatott, és kárt okoz az ugyanazt a terméket előállító uniós gazdasági ágazatnak.

A szubvencióellenes intézkedésekkel kapcsolatos további információk itt találhatók.

Az összes lezárt és folyamatban lévő szubvencióellenes vizsgálatról itt talál információkat.

Védintézkedések

 • védintézkedések akkor alkalmazhatók, ha egy uniós gazdasági ágazatot a behozatal előre nem látható, hirtelen és hirtelen növekedése érint
 • ezeket az intézkedéseket csak nagyon ritkán, és csak nagyon különleges körülmények között alkalmazzák.
 • védintézkedések lehetnek mennyiségi importkorlátozások (kereskedelmi kvóták) vagy vámemelések – alkalmazhatók a szóban forgó terméknek az összes kereskedelmi partnertől vagy meghatározott származású áruktól származó valamennyi behozatalára.

Az EU-n belüli biztosítékokról itt olvashat bővebben.

 

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások