EU:n ja Chilen assosiaatiosopimus

Lyhyesti

EU ja Chile tekivät vuonna 2002 assosiaatiosopimuksen, johon sisältyy helmikuussa 2003 voimaan tullut kattava vapaakauppasopimus, joka kattaa EU:n ja Chilen kauppasuhteet.

Sopimusta muutettiin vuoden 2004 liittymispöytäkirjalla.

Lue lisää

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä jaksossa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan assosiaatiosopimuksen liitteessä III (EYVL L 352, 30.12.2002, s. 935). Linkki viittaa konsolidoituun toisintoon sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2004 liittymispöytäkirjalla sopimukseen (EUVL L 38, 10.2.2005, s. 3) ja EU-Chile-assosiaatiokomitean 30. marraskuuta 2015 tekemällä päätöksellä N:o 2/2015.

Liitettä III koskevatselittävät huomautukset on julkaistu vuonna 2003 (EUVL C 321, 31.12.2003, s. 22), ja niitä on tarkistettu vuonna 2005 (EUVL C 56, 5.3.2005, s. 36).

Onko tuotteeni peräisin tai Chilestä?

Jotta tuotteesi voitaisiin soveltaa EU:n ja Chilen assosiaatiosopimuksen mukaiseen alhaisempaan tai nollatulliin, sen on oltava peräisin tai Chilestä.

Tuote on peräisin tai Chilestä, jos se on

 • joka on tuotettu kokonaan tai Chilessä, tai
 • jotka on valmistettu tai Chilessä ei-alkuperäaineksista edellyttäen, että tällaiset ainekset on riittävästi valmistettu tai käsitelty lisäyksessä IIvahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti
  . Ks. myös lisäys I ”Alkuhuomautukset” tuotekohtaisiin alkuperäsääntöihin.        
  Joillekin tuotteille on olemassa joitakin vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä (ks. lisäys II a).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvistä tuotekohtaisista säännöistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoitu järjestelmä 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan erityinen tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen linkoaminen tällaisiin sääntöihin käytetään ensisijaisesti tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa sinua noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Toleranssi (sallittu poikkeama
 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 prosenttiin asti tuotteen noudettuna-hinnasta
 • sallittua poikkeamaa ei voida käyttää minkään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittymiseen
 • harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään luokiteltuihin tekstiileihin ja vaatteisiin sovelletaan erityisiä poikkeamia, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksen I ”Johdantohuomautukset” 5–7 huomautukseen.
Kumulaatio
 • Kahdenvälinen kumulaatio – Chilen alkuperäainekset voidaan katsoa EU:n alkuperäaineksiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava Chileen (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tavarat pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • merkkien, etikettien tai sinettien lisääminen tai kiinnittäminen
 • lastin purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • lähetysten jakaminen osiin
 • kaikki toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa

Tuojamaan tulliviranomaisille on toimitettava esimerkiksi seuraavat todisteet suorasta kuljetuksesta:

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat (esim. konossementit)
 • pakkausten merkintöihin tai numeroihin perustuvat tosiseikat tai konkreettiset todisteet
 • kaikki tavaroihin itseensä liittyvät todisteet
Tullinpalautus

EU:n ja Chilen assosiaatiosopimuksen nojalla ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuuskohtelutullilla viedyn tuotteen tuottamiseen.

Alkuperää koskevat menettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja saatava sen maan tulliviranomaisten tarkastettavaksi, johon tavarat tuodaan. Menettelyistä määrätään alkuperäselvitystä koskevassa V osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa IV osastossa.

Tullietuuskohtelun hakeminen

Saadakseen tullietuuskohtelun tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Lisätietoja alkuperäselvitysten täyttämisestä on liitteen III selittävissä huomautuksissa ja niiden tarkistetussa versiossa.

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos lähetyksen kokonaisarvo ei ylitä

 • 500 euroa pienten pakkausten osalta tai
 • 1 200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista

Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1-tavaratodistus

EUR.1-tavaratodistuksen antavat Chilessä ulkoasiainministeriön Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) ja sen ProChilen paikalliset toimistot. DIRECON vastaa myös

 • ”valtuutetuille viejille” myönnettyjen lupien myöntäminen, valvonta ja peruuttaminen
 • EU:n jäsenvaltion tulliviranomaisen pyynnöstä tehtävät jälkitarkastukset

Chilen tulliviranomainen voi pyytää EU:n jäsenvaltioiden tulliviranomaisia tarkastamaan tavaroiden alkuperäaseman tai alkuperäselvityksen aitouden. Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Lisäyksessä III on EUR.1-tavaratodistuksen malli ja annetaan ohjeet sen täyttämisestä.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että niiden tuote on peräisin tai Chilestä, toimittamalla alkuperäilmoituksen. Se voidaan tehdä seuraavasti:

 • valtuutettu viejä, tai
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa

Tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä osoittamaan toimivaltaisille tulliviranomaisille tuotteidensa alkuperäasema ja kaikki muut näiden mahdollisesti asettamat vaatimukset. Toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa hyväksytyn aseman, jos väärinkäytät sitä millään tavalla. Lisätietoja menettelyistä saa ottamalla yhteyttä toimivaltaisiin tulliviranomaisiin (Chileläisen osalta DIRECON).

Miten alkuperäilmoitus tehdään?

Viejän olisi kirjoitettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi, kirjoitettava, leimattava tai tulostettava seuraava ilmoitus (asianmukaisella kielellä):

”Tässä asiakirjassa (tullin lupa nro...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta, kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”

Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on lisäyksessä IV. Tarkista tulliviranomaisiltanne mahdolliset lisävaatimukset.

Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olet valtuutettu viejä, teidät vapautetaan tästä vaatimuksesta sillä edellytyksellä, että annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa.

Alkuperäilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Viejä voi tehdä alkuperäilmoituksen siinä tarkoitettujen tuotteiden viennin yhteydessä tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaan tulliviranomaisille viimeistään kahden vuoden kuluttua siinä tarkoitettujen tuotteiden tuonnista.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen vierailu viejään ei ole sallittua

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Hyödyllisiä linkkejä ja kontakteja

Euroopan unionin edustusto Chilessä

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Posti: Correo Central, Santiago

Puhelin: (56) (2) 24286800

Sähköposti: delegation-chile@eeas.europa.eu

Internet-sivusto: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Jaa tämä sivu: