EU:n ja Chilen välinen assosiaatiosopimus

Lyhyesti

EU ja Chile tekivät vuonna 2002 assosiaatiosopimuksen, johon sisältyy helmikuussa 2003 voimaan tullut laaja-alainen vapaakauppasopimus, joka kattaa EU:n ja Chilen kauppasuhteet.

Sopimusta muutettiin vuoden 2004 liittymispöytäkirjalla.

Lue lisää

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossaon yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan assosiaatiosopimuksen liitteessä III (EYVL L 352, 30.12.2002, s. 935). Linkki viittaa konsolidoituun toisintoon, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2004 liittymispöytäkirjalla (EUVL L 38, 10.2.2005, s. 3) ja EU-Chile-assosiaatiokomitean 30 päivänä marraskuuta 2015 antamaan päätökseen N:o 2/2015.

Selittävät huomautukset liitteeseen III on julkaistu vuonna 2003 (EUVL C 321, 31.12.2003, s. 22) ja tarkistettu vuonna 2005 (EUVL C 56, 5.3.2005, s. 36).

Onko tuotteeni peräisin EU:sta vai Chilestä?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa EU:n ja Chilen assosiaatiosopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Chilestä.

Tuote on peräisin EU:sta tai Chilestä, jos se on

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisista säännöistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruuta tällaisiin sääntöihin käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, jotta voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • sallittua poikkeamaa koskevan säännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 % tuotteen noudettuna-hinnasta
 • poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksen I ”Alkuhuomautukset” 5–7huomautukseen
Kumulaatio
 • Kahdenvälinen kumulaatio – Chilen alkuperäainekset voidaan laskea EU:n alkuperäaineksiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Chileen (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua edellyttäen, että tavarat pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja että niille ei suoriteta muita toimintoja kuin

 • merkkien, etikettien tai sinettien lisääminen tai kiinnittäminen
 • purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • lähetysten jakaminen
 • toimenpiteet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa

Sinun on esitettävä todisteet suorasta kuljetuksesta tuojamaan tulliviranomaisille, kuten:

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat (esim. konossementit)
 • pakkausten merkitsemiseen tai numerointiin perustuvat tosiasialliset tai konkreettiset todisteet
 • kaikki itse tavaroihin liittyvät todisteet
Tullinpalautus

EU:n ja Chilen assosiaatiosopimuksen nojalla ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuustullilla vietävän tuotteen valmistukseen.

Alkuperämenettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja saatava hakemuksesi todentamaan sen maan tulliviranomaiset, johon tavarat tuodaan. Menettelyistä säädetään V osastossa (Alkuperäselvitys) ja IV osastossa (Hallinnollisen yhteistyön järjestelyt).

Etuustariffin hakeminen

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Lisätietoja alkuperäselvitysten täyttämisestä on liitteen III selittävissä huomautuksissa ja niiden tarkistetussa versiossa.

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pienpakkausten osalta tai
 • 1200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista

Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1-tavaratodistus

EUR.1-tavaratodistuksia antavat Chilessä ulkoasiainministeriön Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) ja sen paikalliset ProChile-toimistot. DIRECON vastaa myös seuraavista asioista:

 • valtuutettujen viejien lupien myöntäminen, valvonta ja peruuttaminen
 • EU:n jäsenvaltion tulliviranomaisen pyynnöstä tehtävät jälkitarkastukset

Chilen tulliviranomainen voi pyytää EU:n jäsenvaltioiden tulliviranomaisia tarkastamaan tavaroiden alkuperäaseman tai alkuperäselvityksen aitouden. Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Liite III sisältää EUR.1-tavaratodistuksen mallin, ja siinä annetaan ohjeet todistuksen täyttämisestä.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että niiden tuotteet ovat peräisin EU:sta tai Chilestä, antamalla alkuperäilmoituksen. Sen voi tehdä

 • valtuutettu viejä, tai
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen yhteisarvo on enintään 6000 euroa

Tullakseen valtuutetuksi viejäksi sinun on kyettävä täyttämään tuotteidenne alkuperäaseman toimivaltaiset tulliviranomaiset sekä muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset. Toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa hyväksytyn aseman, jos käytät sitä väärin. Lisätietoja menettelyistä saa toimivaltaisilta tulliviranomaisilta (C Chilen osalta DIRECON).

Miten alkuperäilmoitus laaditaan?

Viejän on kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan seuraava ilmoitus (asianomaisella kielellä), jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi:

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin selvästi ilmoiteta.”

Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on lisäyksessä IV. Tarkista tulliviranomaisilta mahdolliset lisävaatimukset.

Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutettu viejä vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos hakija antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joilla sinut tunnistetaan.

Alkuperäilmoitusta täytettäessä on oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Viejä voi tehdä alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaan tulliviranomaisille viimeistään kahden vuoden kuluttua siinä tarkoitettujen tuotteiden tuonnista.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin suorittamat tarkastukset – tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Hyödyllisiä linkkejä ja yhteyksiä

Euroopan unionin Chilen-edustusto

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3-kertainen piso. Providencia. Santiago

Postinumero:10093 Correo Central, Santiago

Puhelin: (56) (2) 24286800

Sähköpostiosoite: delegation-chile@eeas.europa.eu

Verkkosivu: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Jaa tämä sivu: