ELi-Tšiili assotsieerimisleping

Lühiülevaade

EL ja Tšiili sõlmisid 2002. aastal assotsieerimislepingu, mis sisaldab 2003. aasta veebruaris jõustunud laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut, mis hõlmab ELi ja Tšiili kaubandussuhteid.

Lepingut muudeti 2004. aasta ühinemisprotokolliga.

Loetäiendavalt

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent “, ethinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema juurde uus, leiate kaupade rubriigist sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolureeglid

Kust leida päritolureegleid?

Päritolureeglid on sätestatud assotsiatsioonilepingu III lisas (EÜT L 352, 30.12.2002, lk 935). Link viitab konsolideeritud versioonile, mida on muudetud lepingu 2004. aasta ühinemisprotokolliga (ELT L 38, 10.2.2005, lk 3) ja ELi-Tšiili assotsiatsioonikomitee 30. novembri 2015. aasta otsusega nr 2/2015.

III lisaselgitavad märkused avaldati 2003. aastal (ELT C 321, 31.12.2003, lk 22) ja vaadati läbi 2005. aastal(ELT C 56, 5.3.2005, lk 36).

Kas minu toode on pärit EList või Tšiilist?

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada ELi-Tšiili assotsieerimislepingu alusel madalamat või nulltariifi, peab see pärinema EList või Tšiilist.

Toode on pärit EList või Tšiilist, kui see on

 • täielikult ELis või Tšiilis saadud või toodetud või
 • valmistatud ELis või Tšiilis päritolustaatuseta materjalidest, tingimusel et need materjalid on läbinud piisava töö või töötluse vastavalt II liitessätestatud tootepõhistele eeskirjadele.
  Vt ka tootepõhiste päritolureeglite I liide „Sissejuhatavad märkused“.        
  Teatavate toodete puhul on olemas mõned alternatiivsed tootepõhised eeskirjad – vt IIa liidet.

 

Näited tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate kõigi päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsess põhjustab tariifse klassifikatsiooni muutuse päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote vahel – näiteks paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vaja on konkreetset tootmisprotsessi, näiteks kiudude ketramine sellisteks eeskirjadeks kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivatööstuses ning keemiatööstuses.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumuleerimine.

Lubatud hälve
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast.
 • lubatud hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse piirmäära ületamiseks
 • erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud tootepõhiste päritolureeglite I liite „Sissejuhatavad märkused“ märkustes 5–7.
Kumulatsioon
 • Kahepoolne kumulatsioon – Tšiilist pärit materjale võib käsitada EList pärinevatena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote valmistamiseks

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõikidele muudele protokollis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri.

Vedu läbi kolmanda riigi: otseveo eeskiri

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Tšiilisse (ja vastupidi), ilma et neid kolmandas riigis täiendavalt töötletaks.

Ümberlaadimine või ajutine ladustamine kolmandas riigis on lubatud tingimusel, et kaup jääb tolli järelevalve alla ega läbi muid toiminguid peale

 • märkide, etikettide või pitserite lisamine või kinnitamine
 • mahalaadimine
 • uuesti pealelaadimine
 • saadetiste osadeks jagamine
 • kõik toimingud, mis on ette nähtud nende seisundi säilitamiseks

Peate esitama importiva riigi tollile tõendid otseveo kohta, näiteks:

 • lepingulised veodokumendid (näiteks veokirjad)
 • pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevad faktilised või konkreetsed tõendid
 • mis tahes tõendid, mis on seotud kauba endaga
Tollimaksu tagastamine

ELi-Tšiili assotsieerimislepingu kohaselt ei ole võimalik saada toetust tollimaksudelt, mis on varem tasutud päritolustaatuseta materjalidelt, mida kasutati soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks.

Päritolu määramise kord

Kui soovite taotleda soodustariifi, peate järgima päritoluprotseduure ja laskma oma taotlust kontrollida selle riigi tollil, kuhu te oma kaupu impordite. Menetlused on sätestatud V jaotises „Päritolutõend“ ja IV jaotises „Halduskoostöö kord“.

Kuidas taotleda soodustariifi

Soodustariifi kohaldamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

Tutvuge III lisa selgitavate märkustega ja nende muudetud versiooniga, et saada üksikasjalikku teavet päritolutõendite täitmise kohta.

Päritolutõendit ei nõuta, kui saadetise koguväärtus ei ületa

 • 500 eurot väikepakendite puhul või
 • 1 200 eurot isikliku pagasi eest

Päritolutõend kehtib kümme kuud alates väljaandmise kuupäevast.

Kaupade liikumissertifikaat EUR.1

Kaupade liikumissertifikaate EUR.1 annavad Tšiilis välja välisministeeriumi Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) ja selle kohalikud ProChile’i bürood. DIRECON vastutab ka

 • „heakskiidetud eksportijatele“ lubade andmine, järelevalve ja tühistamine
 • kontrollijärgsed kontrollid ELi liikmesriikide tolliasutuste taotlusel

Tšiili toll võib paluda ELi liikmesriikide tolliasutustel kontrollida kauba päritolustaatust või päritolutõendi autentsust. Sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid.

III liites on esitatud sertifikaadi EUR.1 näidis ja märge selle täitmise kohta.

Päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või Tšiilist, esitades päritoludeklaratsiooni. Selle võib teha järgmisel viisil:

 • heakskiidetud eksportija või
 • mis tahes eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus ei ületa 6 000 eurot

Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate olema võimeline täitma pädevatele tolliasutustele oma toodete päritolustaatust ja mis tahes muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada. Pädevad asutused võivad heakskiidetud staatuse tühistada, kui te seda mingil viisil kuritarvitate. Protseduuride kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust pädevate tolliasutustega (Tšiili poolel DIRECON).

Kuidas koostada päritoludeklaratsioon?

Eksportija peab kaubaarvele, saatelehele või muule äridokumendile, milles kõnealuseid tooteid piisavalt täpselt kirjeldatakse, et neid oleks võimalik identifitseerida, allkirjastama, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni (vastavas keeles):

„Käesoleva dokumendiga (tolliluba nr...) hõlmatud toodete eksportija deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.“

Päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud IV liites. Kontrollige oma tolliasutustelt mis tahes lisanõudeid, mis neil võivad olla.

Päritoludeklaratsioonile tuleb alla kirjutada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui te annate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate täieliku vastutuse teie isikut tõendava deklaratsiooni eest.

Päritoludeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad oma toodete päritolustaatust.

Eksportija võib koostada päritoludeklaratsiooni sellega hõlmatud toodete eksportimisel või pärast eksportimist tingimusel, et see esitatakse importiva riigi tollile hiljemalt kaks aastat pärast sellega hõlmatud toodete importimist.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. Tõendamine põhineb

 • halduskoostöö importivate ja eksportivate poolte tolliasutuste vahel
 • kohaliku tolli poolt tehtavad kontrollid – importiva lepinguosalise kontrollkäik eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused määravad kindlaks päritolu ja teatavad tulemustest importiva lepinguosalise ametiasutustele.

Kasulikud lingid ja kontaktid

Euroopa Liidu delegatsioon Tšiilis

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Posti teel: Correo Central, Santiago

Tel: (56) (2) 24286800

E-posti aadress: delegation-chile@eeas.europa.eu

Veebisait: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Jagage seda lehte:

Kiirlingid