ELi ja Gruusia vaheline põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond

EL ja Gruusia allkirjastasid assotsieerimislepingu 2014. aasta juunis ja see jõustus 2016. aasta juulis. Põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on lepingu lahutamatu osa. See vähendab tariife, millega Euroopa ettevõtted Gruusiasse eksportimisel kokku puutuvad. See suurendab tolliprotseduuride tõhusust. Samuti hõlbustab see kaubandust, ühtlustades järk-järgult Gruusia õigusakte, eeskirju ja menetlusi, sealhulgas standardeid, ELi omadega.

Lepingu lühitutvustus

ELi-Gruusia assotsieerimisleping jõustus 1. juulil 2016.

Lepingu terviktekst ja lisad.

Milline on kasu teie ettevõttele?

Leping lihtsustab teie ettevõttel eksportimist Gruusiasse ja importi Gruusiast, kuna ta on

 • kaotatakse enamik tariife
 • tõhusamad tolliprotseduurid

Kes võivad ELi-Gruusia assotsieerimislepingu alusel EList Gruusiasse eksportida?

EList Gruusiasse eksportimiseks peab teie ettevõte olema registreeritud ühes ELi liikmesriigis ning olema saanud kehtiva tollideklaratsiooni ja vajaduse korral ekspordilitsentsi.

Kes võivad ELi-Gruusia assotsieerimislepingu alusel Gruusiast ELi eksportida?

ELi ja Gruusia vahelise lepingu alusel ELi eksportimiseks peab teie ettevõte olema registreeritud Gruusia Vabariigis.

Gruusia peamine kaupade eksport on

 • mineraalsed tooted
 • masinad ja seadmed
 • õigusaktide täiustamiseks
 • transpordiseadmeid

ELon Gruusia üks peamisi kaubanduspartnereid. Seetõttu töötab riik selle nimel, et ühtlustada oma kaubandusalaseid õigusakte ja tavasid ELi omadega, mis on eriti kasulikud kaubandusega tegelevatele VKEdele.

Tariifid

Lepinguga kaotatakse enamik kaupade suhtes kohaldatavaid tollimakse.

Tööstuskaubad

ELi-Gruusia assotsieerimislepinguga kaotatakse 100 % tööstuskaupade tollimaksudest.

Põllumajandustooted –

ELi-Gruusia assotsieerimislepinguga keelatakse tariifikvootide kasutamine nii impordi kui ka ekspordi puhul.

ELi importimisel on siiski mõned erandid teatavatele tundlikele põllumajandustoodetele, mille suhtes kohaldatakse tariifikvoote:

Küüslaugu tariifikvoodid

Küüslaugu importimisel ELi kohaldatakse iga-aastast tariifikvooti. Lepingu kohaselt lubab EL importida Gruusiast kokku 220 tonni küüslauku aastas. Koguimpordi hulka kuuluv import määratakse kindlaks põhimõttel „kes ees, see mees“. Kui kogusumma on ületatud, kohaldatakse ELi enamsoodustusrežiimi tollimaksu. Enne eksportimist kontrollige iga kohaldatava kvoodi jääki.

Teatavate puu- ja köögiviljade hind piiril

Kui impordite ELi teatavaid puu- ja köögivilju, nt tomateid, kabatšokke või virsikuid, kohaldatakse teie kaupade suhtes piiril kehtiva hinna süsteemi. Lepingu kohaselt tähendab see, et tollimaks arvutatakse koguselise tollimaksuna. Kui Teie ELi imporditavad kaubad vastavad päritolureeglites sätestatud nõuetele ja neid hinnatakse madalama arvehinnaga kui koguselisel tollimaksul märgitud summa, siis kannate te kindlasummalise koguselise tollimaksu summa ja arve summa vahe.

Teilt ei nõuta siiski maksude tasumist, kui Gruusiast imporditava kauba tolliväärtus on võrdne tolliasutuse määratud hinnaga piiril või sellest kõrgem.

Vt loetelu kaupadest, mille suhtes kohaldatakse piiril kehtivat hinda.

Kas peate maksma puu- ja köögivilja hinna piiril, kui impordite Gruusiast kaupu?

Praktikas on enamikul Gruusiast imporditud kaupadel tolliväärtus, mis on kõrgem kui hind piiril, seega ei pea te enamikul juhtudel maksma piiril makstavat hinda.

Meetmetest kõrvalehoidmise vältimine

Enamiku (töödeldud) põllumajandustoodete suhtes kohaldatakse kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, st impordi kogumahu künnist aastas. ELi-Gruusia assotsieerimislepingu II-C lisas on esitatud loetelu põllumajandustoodetest, mille suhtes kohaldatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi.

See tähendab, et kui import Gruusiast ületab teatava taseme, on ELil lubatud peatada nende toodete suhtes kohaldatavad madalamad tariifid. Künnist on võimalik ületada ainult siis, kui Gruusia valitsus suudab ELile veenvalt põhjendada, et Gruusia tootjatel on suutlikkus neid kaupu toota ja/või läviväärtust ületavaid koguseid eksportida. Kui põhjendus on rahuldav, loobutakse tollimaksudest.

Seda tehakse tagamaks, et kolmandad riigid ei kasutaks ära ELi ja Gruusia vahelist lepingut ega ekspordiks ELi pettuse teel Gruusia kaudu.

Leidke oma tootele kohaldatav tariifimäär minu kaubandusassistendist

Päritolueeskirjad;

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge minu kaubandusassistentisasuva interaktiivse päritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga seoses uus, leiate kaupu käsitlevast osast sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolueeskirjad;

Kust leida päritolureeglid?

Gruusiaga sõlmitud assotsieerimislepingu alusel kohaldatavad päritolureeglid on määratletud Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (PEM-konventsioon) I liites. Need eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskpaigaks tuleks kohaldada uusi alternatiivseid päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksude tagastamise, lubatud hälbe ja mittemuutmise reegli kohta (vt allpool), mida leevendatakse.

Päritolureeglite konventsiooni eesmärk on kehtestada ühised päritolureeglid ja kumulatsioon 25 konventsiooniosalise (EL, EFTA, Balkani riigid ja vabakaubanduslepingu partnerid ELi lõuna- ja idanaabruses) ning ELi vahel, et hõlbustada kaubandust ja integreerida tarneahelad tsoonis.

PEM-lepinguosaliste nimekiri

Üksikasjalik teave Euroopa-Vahemere piirkonna süsteemi kohta on kättesaadav kasutusjuhendis.

Kas minu toode on konventsiooni kohaselt pärit EList või Gruusiast?

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada Euroopa – Vahemere piirkonna konventsiooni kohast madalamat või nulltariifi, peab see olema pärit EList või Gruusiast.

Toode on pärit, kui see on kas

Toode peab vastama ka kõigile muudele peatükis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri. On olemas ka mõned täiendavad paindlikkusmeetmed, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju, näiteks sallivust või kumulatsiooni.

 

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade liikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes kasutatud päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifitseerimise reegli muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub tariifne klassifikatsioon päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote vahel – näiteks paberi tootmine (harmoneeritud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vaja on spetsiifilist tootmisprotsessi, näiteks kiudude ketramist lõngaks. Selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõiva- ning keemiasektoris.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade järgimiseks

Leping võimaldab täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu sallivus või kumulatsioon.

Lubatud hälve
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud, kuni 10 % toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide väärtuse piirmäära ületamiseks.
 • erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud I lisa „Sissejuhatavad märkused II lisa loendi kohta“ märkustes 5–6.
Kumulatsioon

PEM-konventsioonis on ette nähtud kaks päritolu kumuleerimise viisi

 • kahepoolne kumulatsioon – Gruusiast pärit materjale võib käsitada EList (ja vastupidi) pärinevatena, kui neid kasutatakse toote tootmisel ELis
 • diagonaalne kumulatsioon – ühe konventsiooniosalise territooriumilt pärinevaid materjale võib lugeda teise konventsiooniosalise territooriumilt pärinevateks materjalideks, kui hinnatakse, kas lõpptoode on Euroopa – Vahemere piirkonna kolmandasse konventsiooniosalisesse kolmandasse konventsiooniosalisesse riiki eksportimisel pärit soodustingimustel.

  Siiski kohaldatakse diagonaalset kumulatsiooni üksnes juhul, kui kõigi asjaomaste konventsiooniosaliste vahel on sõlmitud kaubandusleping ja kõnealused riigid kohaldavad samu päritolureegleid. Palun kontrollige maatriksit ( tabel, mis sisaldab kõiki kehtivaid lepinguid PEM konventsiooni alusel), milles täpsustatakse konventsiooniosalised, kellega Gruusia võib diagonaalset kumulatsiooni kohaldada. 2020. aasta aprillis olid diagonaalse kumulatsiooni tingimustele vastavad ELi ja Gruusia ühised partnerid Island, Šveits (sealhulgas Liechtenstein) ja Norra.

 

Kuidas diagonaalne kumuleerumine toimib?

Diagonaalne kumulatsioon on lubatud mitme eri riigi vahel, kellel on samad päritolureeglid ja kes on sõlminud omavahel kaubanduslepingud. See on siis, kui kaupade tootja kummaski riigis võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu need oleksid pärit oma riigist. Näiteks võib PEM-konventsiooni kohaselt Gruusia kaupleja, kes toodab rõivaid Šveitsi eksportimiseks, kasutada EList pärit lõnga ja lugeda seda Gruusiast pärinevaks. Kahekordne transformeerimise nõue, st kanga valmistamine (päritolustaatuseta) lõngast ja rõivaste tootmine on täidetud ning rõivad loetakse Šveitsi eksportimisel Gruusiast pärinevaks ning nende juurdepääs Šveitsi turule on seega vaba.

Täiendavad selgitused kumuleerimise kohta programmi „PEMi“ raames on esitatud siin.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele konventsioonis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri.

Transport läbi kolmanda riigi: otseveo eeskiri

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Gruusiasse (ja vastupidi) või nende lepinguosaliste territooriumide kaudu, kelle puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma et neid oleks kolmandas riigis täiendavalt töödeldud.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks:

 • mahalaadimine
 • uuesti laadimine
 • mis tahes muu toiming, mis on ette nähtud toodete hea seisundi säilitamiseks.

Impordiriigi tollile tõendatakse, et need tingimused on täidetud, esitades

 • ühtne veodokument (näiteks konossement), mis hõlmab liikumist ekspordiriigist läbi kolmanda riigi, mille kaudu kaupa veetakse.
 • sertifikaat, mille on välja andnud selle kolmanda riigi toll, mille kaudu te oma kaupa veate.
 • nende puudumisel kõik tõendavad dokumendid

Tollimaksude tagastamine

Konventsiooni kohaselt ei ole ELi ja Gruusia vahelises kaubanduses võimalik taotleda soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimaksude tagasimaksmist.

Päritoluprotseduurid

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlust. Menetlused on sätestatud V jaotises päritolutõendi kohta ja VI jaotises halduskoostöö korra kohta. Neis selgitatakse näiteks, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda eelistusi või kuidas tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu.

Kuidas soodustariifi taotleda?

Soodustariifi kohaldamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

Päritolutõend kehtib neli kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

Kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED

 • kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED annab välja ekspordiriigi toll.
 • IIIa lisas ja IIIb lisas on esitatud sertifikaatide EUR.1 ja EUR-MED näidised ning juhised nende täitmiseks
 • sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.

Täiendavad selgitused selle kohta, millal EUR.1 või EUR-MED sertifikaati kasutada, on esitatud käsiraamatu leheküljel 72.

Päritoludeklaratsioon või EUR-MED päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või PEM-konventsiooni osalisest, esitades päritoludeklaratsiooni. Päritoludeklaratsiooni võib koostada kas

 • heakskiidetud eksportija
 • eksportija, kui saadetise koguväärtus ei ületa 6000 eurot.
Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peaks kaubaarvele, saatelehele või muule toodet identifitseerivale äridokumendile (IValisa) kirjutama, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr...) ) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.“

Kuidas koostada EUR-MED päritoludeklaratsiooni

Sel juhul on deklaratsioon järgmine (IV lisa b)

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr...) deklareerib, et need tooted on... sooduspäritoluga, kui ei ole selgelt märgitud teisiti.

– kumulatsiooni kohaldatakse... (riigi/riikide nimed).

– kumulatsiooni ei kohaldata“

Päritoludeklaratsiooni võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles või IV lisa punktides a ja b nimetatud PEM-tsooni ametlikes keeltes (kumulatsioon peaks alati olema inglise keeles).

Peate oma päritoludeklaratsiooni käsitsi allkirjastama. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse Teid identifitseerivate deklaratsioonide eest.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. Tõendamine põhineb

 • importivate ja eksportivate poolte tolliasutuste vaheline halduskoostöö
 • kohalike tolliasutuste tehtavad kontrollid (importiv lepinguosaline ei tohi eksportijat külastada)

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad päritolu lõpliku kindlaksmääramise ja teatavad tulemused importiva lepinguosalise ametiasutustele.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Lepingu kohaselt ühtlustas Gruusia oma tehnilised standardid ja eeskirjad, et need vastaksid ELi standarditele. See tähendab, et enamik Gruusia tehnilisi eeskirju on samad, mis ELis.

Gruusia ühtlustatud määrused, sealhulgas

 • toodete akrediteerimine ja turustamine, milles sätestatakse vastavushindamismenetluse moodulid
 • üldine tooteohutus, milles sätestatakse kriteeriumid selle kohta, mida tuleb toote ohutuks tunnistamisel arvesse võtta, ning määratakse kindlaks, millal keelata toode, sest see kujutab endast tõsist ohtu tervisele ja ohutusele

Nende määruste ja muude Gruusia rakendatud õigusaktide loetelu on esitatud ELi-Gruusia assotsieerimislepingu III-B lisas.

Gruusia nõustus samuti ühtlustama 21 määrust, mis hõlmavad mitmesuguste toodete, sealhulgas masinate, liftide, mänguasjade, meditsiiniseadmete ja lihtsate surveanumate tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Need on loetletud ELi-Gruusia assotsieerimislepingu III-A lisas.

Standardite osas on Gruusia võtnud vastu rahvusvahelisi ja Euroopa standardeid vastavalt parimatele tavadele. Kõigist registreeritud Gruusia standarditest on 98 % rahvusvahelised ja Euroopa standardid ning 2 % Gruusiaspetsiifiline.

Gruusias võib kasutada järgmist liiki standardeid, kuigi vabatahtlikkuse alusel

 • rahvusvahelised ja piirkondlikud side- ja infosüsteemi standardid
 • mis tahes ELi või OECD liikmesriigi standardid
 • Gruusia standardid
 • Gruusia ettevõtte standardid

 

Kui soovite importida kaupu Gruusia tootjalt, kes on otsustanud kasutada oma spetsifikatsioone, peate hankima selle tootja allkirjastatud ELi vastavusdeklaratsiooni.

ELi vastavusdeklaratsioon tõendab ja kinnitab, et asjaomased tooted vastavad asjakohastele nõuetele ja standarditele. Pärast seda saab teie tootja lisada oma kaubale CE- märgise, mis näitab, et toode vastab ELi standarditele.

Kui teie tootja otsustab tõendada vastavust ELi vastavusdeklaratsiooniga, võib see raha ja ajakulu olla kulukam kui samaväärsust andvate ühtlustatud ELi standarditega töötamine.

Vaadake ühtlustatud standardeid, mis on rühmitatud olemasolevatesse valdkondlikesse tootedirektiividesse.

Kuidas ma tean, et imporditavad kaubad vastavad ELi määrustele ja standarditele?

 • pärast vastavushindamismenetluste läbiviimist väljastatakse EList Gruusiasse suunduva ekspordiga kaasnevad asjakohased dokumendid kas inglise või notariaalselt tõestatud Gruusia tõlkena.
 • vastavushindamise peab läbi viima teavitatud asutus (mis on tavaliselt konkreetne organisatsioon, nagu laboratoorium või kontrolli- või sertifitseerimisasutus).
 • kui ekspordite oma kaupu Gruusiasse, võib vastavushindamise läbi viia Gruusias akrediteeritud vastavushindamisasutus.
 • kui impordite oma kaupa Gruusiast ELi, vaadake akrediteeritud vastavushindamisasutuste loetelu.

Gruusia on teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatavat eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri käsitleva Rotterdami konventsiooni ning püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni liige. Selle tulemusena võidakse kemikaalide impordi suhtes kohaldada keelde või piiranguid. Keskkonnakaitse- ja põllumajandusministeerium on selliste kemikaalide ametlik kontaktpunkt.

EL ja Gruusia töötavad praegu välja vastastikuse tunnustamise lepingut, mis võimaldab viia mõlemale turule teatavaid vastavusnõuetele vastavaid tööstustooteid ilma täiendavate katsete või vastavusmenetlusteta.

Tehniliste nõuetega seotud kontaktid

Tervise- ja ohutusnõuded – sanitaar- ja fütosanitaarnõuded

Toiduohutus, looma- ja taimetervis

ELi-Gruusia lepinguga kaotatakse ja keelatakse nii ELil kui ka Gruusial kehtestada põhjendamatuid määrusi. See on eriti kasulik, kui olete väikepõllumajandustootja, kes ekspordib põllumajandustooteid Gruusiasse.

See ei tähenda, et iga riigi kaitsetase satuks ohtu. Arvestades, et ELi toiduohutusstandardid on väga ranged ja ranged, võtab Gruusia valitsus vastu mõned ELi sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed.

ELi ja Gruusia lepinguga tagatakse ka, et loomade heaolu ja taimetervise eeskirjad kajastavad ELi norme ja Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) arenguid.

 

Kui Gruusia ühtlustab endiselt ELi eeskirju, siis kuidas te ekspordite/impordite?

Kui impordite ELi taimseid ja/või loomseid saadusi, peate taotlema sertifikaati Gruusia pädevalt asutuselt. Sertifitseerimine peaks tagama, et teie toode vastab asjakohastele sanitaar- ja fütosanitaarnõuetele.

ELi-Gruusia assotsieerimislepingu kohaselt on Gruusia valitsus kohustatud ELi teavitama, kui ta on saavutanud loomade heaolu ning taimetervise ja -ohutusega seotud eeskirjade ühtlustamise. Konsultatsiooniprotsess, et teha kindlaks, kas õigusaktid on ühtlustatud, võib kesta kuni 360 päeva.

Pädevate asutuste loetelu
 • Keskkonna- ja põllumajandusministeeriumi alluvusse kuuluv riiklik toiduamet (NFA) vastutab järelevalve, järelevalve, planeeritud ja/või kavandamata kontrollide, dokumentide kontrollimise, testimiseks proovide võtmise ja toiduohutusega seotud järelevalve eest – see tähendab ka seda, et igas tootmis-, töötlemis- ja turustamisetapis teostab riiklik toiduamet riiklikku kontrolli toidu/sööda vastavuse üle.
  • NFA-l on ka veterinaarosakond, mis vastutab elusloomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolli eest Gruusias.
  • riikliku Toiduameti fütosanitaarosakond vastutab kahjuririski analüüside reguleerimise eest Gruusias.
 • Töö-, tervishoiu- ja sotsiaalministeerium vastutab tervisega seotud kaupade ja meetmete eest – aitab kaasa kriisiohjele toiduohutuse küsimustes ning osaleb jõupingutustes, mille eesmärk on tagada toiduohutuse normide ja parameetrite kehtestamine.

Selleks et kaitsta inimeste tervist, võib kosmeetikatoodete ja nendega seotud kaupade suhtes kohaldada spetsiaalseid impordimenetlusi, sealhulgas hügieeni sertifitseerimise menetlust ja eriregistreerimismenetlust turulepääsuks Gruusias. Nõutavate dokumentide kohta võite võtta ühendust töö-, tervishoiu- ja sotsiaalministeeriumiga.

 • maksuamet on rahandusministeeriumi osakond, mis vastutab sanitaar- ja fütosanitaareeskirjade järgimise eest Gruusia välispiiridel.
 • laborid on ühtse otsemaksete kava institutsioonilise süsteemi oluline osa. Gruusia akrediteerimiskeskus akrediteerib kõik laborid, mis tegutsevad kooskõlas tunnustatud rahvusvaheliste standarditega.

Tehnilised Kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord olla takistuseks rahvusvahelisele kaubandusele ja seega olla teile kui eksportijale märkimisväärne koormus.

 • kui arvate, et seisate silmitsi kaubandustõkkega, mis aeglustab teie ettevõtet või takistab eksportimist, võite meile öelda,
 • teatage oma ekspordi peatamisest Gruusiasse, kasutades veebivormi. EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid

Võtke meiega ühendust

Kontaktisikud sanitaar- ja fütosanitaarnõuete valdkonnas

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Lepinguga tagatakse läbipaistvamad ja lihtsamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Dokumendid

Sammsammulistes juhendites kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida te peaksite oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võib toll nõuda kõiki või mõnda järgmistest elementidest.

 • faktuurarve (konkreetsed nõuded selle vormile ja sisule on esitatud minu kaubandusassistentis)
 • pakkeleht
 • teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • sertifikaadid, mis tõendavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervisekaitse- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine
 • päritolutõend – päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite taotleda eelnevalt siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

Üksikasjaliku teabe saamiseks selle kohta, millised dokumendid peate esitama oma toote tollivormistuseks, saate teavet minu kaubandusassistendilt.

Päritolu tõendamise ja kontrollimise kord

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada soodustariifide taotlemisel oma toodete päritolu, ja päritolu kontrollimise eeskirjad tolliasutuste poolt on esitatud eespool punktis „Päritolureeglid “.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta üldiselt leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Leping kaitseb teie intellektuaalomandi õigusi kaupade importimisel ja/või eksportimisel Gruusiasse.

Kaubamärgid ja autoriõigus

ELi-Gruusia assotsieerimisleping on kooskõlas mitme rahvusvahelise lepinguga, millega reguleeritakse kaubamärkide ja autoriõiguste haldamist. Kui kaubamärgiamet lükkab teie taotluse tagasi, tuleb otsusest Teile kirjalikult teatada, esitades keeldumise põhjused.

Disainilahendused ja patendid

Teie sõltumatult loodud eristatavad disainilahendused on kaitstud nende registreerimisega kuni 25 aastaks. See annab teile ainuõiguse disainilahenduse kasutamiseks ja takistab kolmandatel isikutel, kellel ei ole teie nõusolekut, seda kasutada, uuesti luua, müüa, importida ja/või eksportida.

Geograafilised näitajad

ELi-Gruusia lepingu alusel loodud geograafiliste näitajate erikomisjon jälgib lepingu rakendamist selles valdkonnas ja annab aru kaubanduskomiteele. Lisateavet põllumajandustoodete geograafiliste tähiste ning toiduainete, veinitüüpide ja piiritusjookide geograafiliste tähiste kohta leiab ELi -Gruusia assotsieerimislepingu XVII-C lisast.

Kuidas saada kaitset?

Sakpatenti on Gruusia sõltumatu juriidiline isik, kes vastutab kogu riigi intellektuaalomandi kaitsmise ja intellektuaalomandi õiguste poliitika määratlemise eest.

Võite taotleda otse geograafilise tähise registreerimist. Taotlus tuleks esitada paberkandjal või elektrooniliselt Gruusia keeles ning selles tuleks viidata ühele päritolunimetusele või geograafilisele tähisele.

Taotlus peaks sisaldama järgmist:

 • päritolunimetuse või geograafilise tähise registreerimise taotlus
 • taotleja täielik nimi (pealkiri) ja aadress
 • päritolunimetus või geograafiline tähis
 • nende kaupade nimetus, mille jaoks päritolunimetuse või geograafilise tähise registreerimist taotletakse

Koos geograafilise tähise taotlusega peaksite lisama ka dokumendi, mis sisaldab järgmist:

 • kauba ja tooraine kirjeldus koos keemiliste, füüsikaliste, mikrobioloogiliste ja/või organoleptiliste ja muude omadustega;
 • kauba päritolu geograafilise piirkonna asukoha kirjeldus koos selle täpsete piiridega;
 • kaupade tootmistehnoloogia kirjeldus ning asjaomase geograafilise piirkonna tootmistingimused ja -meetodid, kui need on olemas;
 • andmed, mis kinnitavad, et päritolunimetusega kaupade eriline kvaliteet ja omadused tulenevad peamiselt või eranditult konkreetsest geograafilisest keskkonnast ja inimteguritest;
 • andmed, mis kinnitavad, et kauba eriline kvaliteet, maine või muud omadused on seotud selle geograafilise piirkonnaga;
  • kauba geograafilist päritolu kinnitav dokument
  • esindaja volitust kinnitav volikiri

Teenuskaubandus

Nii Gruusia valitsus kui ka EL on esitanud kõik oma kehtivad piirangud või reservatsioonid teenuste osutamise suhtes kõrge läbipaistvuse tasemega. See annab teile ELi teenuseosutajana väärtusliku õiguskindluse. Gruusiat käsitlevate reservatsioonide loetelu on esitatud ELi-Gruusia assotsieerimislepingu XIV-E lisas, XIV- F lisas ja XIV-G lisas.

Kuidas Te lisade kaudu liigute?

ELi-Gruusia leping sisaldab järgmist nelja lisa koos Gruusia reservatsioonidega, mis võivad mõjutada Teid ja teie ettevõtet.

 • kui olete huvitatud ettevõtte asutamisest Gruusias, peate tutvuma XIV-E lisaga, mis sisaldab negatiivset loetelu kõigist teenindussektoritest, millele teil ei ole juurdepääsu. See tähendab, et saate kasutada võimalusi kõigis muudes loetletud sektorites.
 • kui olete huvitatud oma teenuste piiriülesest kaubandusest, peate tutvumaXIV-F lisaga, mis sisaldab positiivset loetelu teenusesektoritest, millele Teil on juurdepääs – selles loetelus on loetletud kõik sektorid, kus teil on lubatud kaubelda.
 • kui otsite kõrgharidusega praktikandit või võtmetöötajate võimalusi,vt XIV-G lisa, milles on loetletud sektorid või allsektorid, mille suhtes piiranguid kohaldatakse.
 • kui olete sõltumatu kutseline või lepinguline teenuseosutaja, vt XIV-H lisa, kus on loetletud kohaldatud reservatsioonid.

Kes saab asutada ettevõtte Gruusias?

Juhul kui Te

 • ELi-Gruusia leping võimaldab teil asutada või omandada oma ettevõtte filiaale või esindusi Gruusias.
 • ELi-Gruusia leping annab teile võimaluse luua ja asutada oma ettevõte füüsilisest isikust ettevõtjate või teie kontrolli all olevate ettevõtjate kaudu.

ELi teenuseosutajaid koheldakse samamoodi nagu Gruusia kodanikke. Vt XIV-E lisa, kus on esitatud loetelu sektoritest, kus on kehtestatud piirangud ettevõtlusele.

Piiriülene teenuste osutamine

ELi-Gruusia leping võimaldab ELi teenuseosutajatel pääseda Gruusia turule samadel tingimustel kui Gruusia kodanikud. Erandid sellest on loetletud ka ELi -Gruusia assotsieerimislepinguXIV -E, XIV-F ja XIV-Glisas.

Mis saab siis, kui soovite ajutiselt Gruusiasse tööle asuda?

ELi-Gruusia leping võimaldab Teil ajutiselt kolida Gruusiasse (või ELi), et töötada kõrgharidusega praktikandina, ärimüüjana või ühe selle riigi ettevõtte võtmeisikuna.

Ajutise viibimise perioodid on järgmised:

 • ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja (Gruusia (või ELi) äriühingu põhipersonal või kõrgharidusega praktikandid) – kuni kolm aastat
 • ärikülaline ( nt reisimine Gruusiasse (või ELi) äritegevusse asumiseks või ettevõtja müüja) – kuni 90 päeva mis tahes 12-kuulise ajavahemiku jooksul
 • kõrgharidusega praktikant,kes ei ole ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja – kuni 1 aasta

ELi ja Gruusia vaheline leping loob võimalusi ka lepingulistele teenuseosutajatele kummaski riigis konkreetsetes sektorites. Sellega seoses peate siiski:

 • osutada kõnealust teenust ajutiselt sellise üksuse töötajana, kes on sõlminud kuni üheaastase teenuslepingu;
 • omama vähemalt kolmeaastast erialast töökogemust sektoris, mida Te pakute lepingulisi teenuseid järgmistes valdkondades:
 • akadeemiline kraad või kvalifikatsioon, mis tõendab samaväärsel tasemel teadmisi ja asjakohast kutsekvalifikatsiooni;

Lisateavet töötajatele, kõrgharidusega praktikantidele, ärimüüjatele ja lepingulistele teenuseosutajatele seatud piirangute kohta leiate ELi-Gruusia assotsieerimislepingu G lisast.

Gruusia riiklik investeerimisamet edendab Gruusia ja ELi vahelisi ärikontakte. Kui otsite Gruusia partnerit, võtke ühendust Gruusia saatkonnaga ükskõik millises ELi liikmesriigis.

Riigihanked

EL ja Gruusia kavandavad vastastikust juurdepääsu riigihanketurgudele igas riigis riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. See juurdepääs antakse Gruusiale etapiviisiliselt. See kehtib nii traditsiooniliste sektorite riigihankelepingute ja kontsessioonide kui ka kommunaalteenuste sektori puhul.

ELi-Gruusia lepinguga tagatakse ka, et mõlemas riigis võetakse pakkumistaotlusi õiglaselt arvesse ning et kohalikke ja välismaiseid taotlejaid koheldakse võrdselt.

Lepinguga kohustatakse nii ELi kui ka Gruusiat tagama, et

 • kõik kavandatavad hanked avalikustatakse – seda tehakse selleks, et avada turg konkurentsile ja anda Teile juurdepääs kavandatavat hanget käsitlevale teabele enne lepingu sõlmimist.
 • on olemas lepingu eseme mittediskrimineeriv kirjeldus, milles on märgitud asjakohased tähtajad, mis on kättesaadavad kõigile ettevõtjatele.
 • teid kui ettevõtjat ei diskrimineerita, kes võib teid pakkumuses osalemisest ilma jätta.
 • lepingu sõlmimise protsess kuni võitnud pakkumuse väljakuulutamiseni on läbipaistev.
 • lõplik otsus edastatakse kõigile taotlejatele – taotluse korral saadetakse tagasilükatud taotlejatele selgitus, mis võimaldab teil otsust analüüsida.

Kuidas lepinguid sõlmitakse?

Gruusia Riigihangete Ametil (SPA) on riigihangete koordineerimisel, rakendamisel ja järelevalvel juhtiv roll. Pakkumuse edukaks tunnistamiseks kasutatakse viit meetodit.

 • elektrooniline hange – kasutatakse selliste homogeensete esemete ostmiseks, mille väärtus on vähemalt 75,182 eurot
 • lihtsustatud elektrooniline hange – kasutatakse homogeensete esemete ostmiseks väärtusega kuni 75,182 eurot
 • lihtsustatud hanked – kasutatakse ostude puhul, mille maksumus jääb alla 1 880 EUR (koos erinevate piirmääradega diplomaatiliste esinduste ja hangete puhul, mis on seotud kaitse, julgeoleku ja avaliku korra tagamisega)
 • ideekonkursid, mida kasutatakse disainilahendustega seotud projektide ja teenuste hankimiseks avaliku sektori hankija otsuse alusel
 • konsolideeritud hange – ühtne ja tsentraliseeritud riigihankemenetlus, mille viib läbi riigihangete eri üksuste jaoks homogeensete hangitud objektide ostmiseks

SPA veebisaidilhoitakse ka valge ja musta nimekirja registrit. Register sisaldab kahte loendite kogumit.

 • musta nimekirja kantud taotlejad, kes ei esita tagatist lepingu täitmiseks ja/või keelduvad allkirjastamast lepingut hankijaga ja/või ei täida oma lepingust tulenevaid kohustusi – neil taotlejatel on keelatud osaleda mis tahes pakkumustes või saada uus pakkumus ühe aasta jooksul pärast nende kandmist musta nimekirja.
 • valge nimekirja kantud taotlejad, kes on edukalt täitnud kandideerimiskriteeriumid, kelle suhtes ei ole algatatud maksejõuetusmenetlust, kellel ei ole võlga riigieelarve ees ja kelle kolme eelneva aasta käive ei ole väiksem kui 375,940 eurot.

Mis juhtub, kui teil on kaebus?

Strateegilise partnerluse lepingul on ka vaidluste lahendamise nõukogu, mis koosneb kuuest liikmest. Kolm juhatuse liiget nimetab ametisse kodanikuühiskond, tagades, et DRB on läbipaistev ja sõltumatu.

Kui Teil on hankesüsteemi kohta kaebusi, võite need esitada DRB-le. Teie kaebuste esitamise ja ärakuulamise eest tasu ei võeta.

Kuidas Te oma kaebust esitate?

Kaebuse saab esitada elektrooniliselt, täites pakkumuse lehel oleva vormi. Kui DRB kinnitab Teie kaebuse õiguspärasust, võib andmekaitseasutus maksimaalselt kümne päeva jooksul teavitada hankijat veast ja nõuda selle parandamist. Teise võimalusena võib hankekomisjon nõuda hankekomisjoni otsuse täielikku läbivaatamist või tühistamist või teatada juhtumist õiguskaitseasutustele tõsise rikkumise korral. Kui Te ei ole DRB otsusega rahul, võite otsuse edasi kaevata kohtusse.

E-riigihanked

Võite kasutada ka ühtset elektroonilist süsteemi, mis on Gruusia e-riigihangete portaal. See tagab lihtsa juurdepääsu hanketeabele, sealhulgas kavandatavate hangete väljakuulutamisele, elektrooniliste pakkumisdokumentide kättesaadavusele, riigihangete automatiseeritud bülletäänile ja elektroonilistele operaatoritele elektroonilise pakkumisvormi koostamisele.

Kontaktisikud riigihangete valdkonnas

Lingid, kontaktid ja dokumendid

Siseriiklikud institutsioonid

Esindused, kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused

Tehniliste nõuetega seotud kontaktid

Kontaktisikud sanitaar- ja fütosanitaarnõuete valdkonnas

Kontaktisikud riigihangete valdkonnas

Täiendavad lingid

Siseriiklikud institutsioonid

Välisministeerium

Gruusia jälgib keemiarelvade tootmiseks kasutada võidavate ainete importi. Teatavate kemikaalide impordiks võib olla vaja eriluba ja määratud riiklik asutus on välisministeerium.

 

Chitadze tänav 4, GE-0118 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2945000 (pikendamine: 1207)

Faks: + 995 32 2945001

Gruusia majandus- ja säästva arengu ministeerium

Sanapiro tänav 2, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Faks: + 995 32 2921534

E-post: ministry@moesd.gov.ge

Gruusia Riigipank

GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2406120

Gruusia riiklik intellektuaalomandi keskus

Sakpatenti

Nino Ramishvili tänav 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2252533

E-post: info@sakpatenti.org.ge

Gruusia riiklik statistikaamet

GEOSTAT

Tsotne Dadiani tänav 30, GE-0180 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2367210

E-post: info@geostat.ge

Enterprise Georgia

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2960010

E-post: info@enterprise.gov.ge

Esindused, kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused

Euroopa Liidu delegatsioon Gruusias

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2943763

E-post: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Gruusia esindus Euroopa Liidu juures

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Telefon: + 995 32 27611190

Faks: + 995 32 27611199

E-post: geomission.eu@mfa.gov.ge

Veebileht: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Gruusia kaubandus- ja tööstuskoja rahvusvaheliste suhete osakond

Berdzeni tänav 25, GE-0101 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2694747

Euroopa Ettevõtlusassotsiatsioon Gruusias

Rapiel Eristavi tänav 3, IV korrus, GE-0179 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 599 25 66 55

E-post: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Telefon: + 32 27491851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Tehniliste nõuetega seotud kontaktid

Gruusia riiklik standardite ja metroloogia amet

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2612530

Faks: + 995 32 2613500

E-post: geostm@geostm.ge

Ühtne riiklik akrediteerimisasutus

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-post: gac@gac.gov.ge

Kontaktisikud sanitaar- ja fütosanitaarnõuete valdkonnas

Riiklik Toiduamet (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2919167

Faks: + 995 32 2919165

Riiklikule Toiduametile määratud fütosanitaarosakond

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2919167 (pikendused: 120, 133)

Faks: + 995 32 2919165

Riikliku Toiduameti veterinaarosakond

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2919167 (pikendused: 120, 106)

Faks: + 995 32 2919165

Keskkonnakaitse- ja põllumajandusministeerium

Gulua tänav 6, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faks: + 995 32 727231

Keskkonnakaitse- ja põllumajandusministeeriumi bioloogilise mitmekesisuse osakond

Gulua tänav 6, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faks: + 995 32 727231

Töö-, tervishoiu- ja sotsiaalministeerium

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 272538

Tulude talitus, keskasutus

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Teabekeskus:

Telefon: + 995 32 2299299

E-post: info@rs.ge

Põllumajandusministeeriumi laboratoorium

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 2530968

Faks: + 995 32 2541016

E-post: contact@lma.gov.ge

Kontaktisikud riigihangete valdkonnas

Riigihangete Amet

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Gruusia

Telefon: + 995 32 22484822

Riigihangete Ameti platvorm

 

Veebileht: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Ühtne elektrooniline süsteem:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Jagage seda lehte:

Kiirlingid