Täiendavad tollivormistusdokumendid

Rahvusvahelise kaubavahetuse käigus on oluline valmistada ette mitu tollivormistuseks vajalikku põhidokumenti. Need hõlmavad tavaliselt muu hulgas faktuurarvet, volitatud ettevõtja staatust, päritolutõendit, siduvat tariifiinformatsiooni, siduvat päritoluteavet, asjakohaseid sertifikaate või litsentse ning käibemaksu- ja ekspordiandmeid.

Sõltuvalt transpordivahendist tuleb tavaliselt täita ja esitada sihtriigi tollile kauba tollivormistuseks lisadokumendid. Käesolevas osas esitatakse üksikasjalikum teave järgmiste täiendavate dokumendiliikide kohta:

 • Veokiri (saatmine)
 • FIATA veokiri (kombineeritud vedu)
 • Road Waybill (maanteetransport)
 • Lennuveokiri (Air Freight)
 • Raudteeveokiri (Rail Freight)
 • ATA-märkmik (kõik transpordiliigid)
 • TIR-märkmik (kombineeritud maantee- ja muu vedu)
 • Pakkeüksuste loetelu

Üldise impordi- ja ekspordiprotsessi ning üldiste sammude kirjelduse leiate ka meie sammsammulistest juhenditest.

Veokiri

Veokiri (B/L) on dokument, mille laevandusettevõtja väljastab tegutsevale kaubasaatjale ja milles kinnitatakse, et kaup võeti vastu laeva pardal. Seega tõendab veokiri, et vedaja on kauba kätte saanud. See kohustab neid tarnima kauba kaubasaajale. See sisaldab kauba, laeva ja sihtsadama üksikasju. Sellel on näidatud veoleping ja kauba omandiõigus. See tähendab, et konossemendi esitaja on nüüd kauba omanik.

Veokiri võib olla kaubeldav dokument. Kasutada võib mitut eri liiki konossemente. „Puhtad veokirjad“ kinnitavad, et kaup on kätte saadud ilmses korras ja heas seisukorras. „Unikleelised või diplomaatilised konossemendid“ märgivad, et kaup on kahjustatud või ebasobivas järjekorras. Sellisel juhul võib finantspank kaubasaatja dokumentide vastuvõtmisest keelduda.

FIATA konossement

FIATA konossement on dokument, mille on välja töötanud International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA). Seda kasutatakse eri transpordiliikide puhul (mitmeliigiline transport) ja seda saab kasutada kombineeritud veodokumendina, millel on kaubeldav staatus. Konkreetset transpordiliiki ei ole täpsustatud. Õiguslikku vastutust kauba eest võib anda üle reisi ajal.

Teekond (CMR)

Maanteeveo saatekiri on dokument, mis sisaldab üksikasju kaupade rahvusvahelise maanteeveo kohta. See on sätestatud 1956. aasta rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonis (CMR konventsioon). See võimaldab kaubasaatjal saada kaubad veo ajal oma käsutusse. Dokument peab koosnema neljast eksemplarist ning kõik need peavad olema kaubasaatja ja vedaja poolt allkirjastatud. Esimene eksemplar on ette nähtud kaubasaatjale; Teine jääb vedaja valdusesse; Kolmas on kaubaga kaasas ja toimetatakse kaubasaajale; Ning neljas dokument peab enne kaubasaatjale tagastamist olema kaubasaaja poolt allkirjastatud ja templiga varustatud. Tavaliselt väljastatakse iga sõiduki jaoks CMR.

CMR-märkmik ei ole pealkirjadokument ja selle üle ei saa läbi rääkida. Juriidilist omandiõigust ei saa üle anda.

Lennuveokiri (AWB)

Lennuveokiri on dokument, mis tõendab kaubasaatja ja lennuettevõtja vahelist veolepingut. Selle annab välja lennuettevõtja esindaja ja see kuulub Varssavi konventsiooni (rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsioon, 12. oktoober 1929) sätete kohaldamisalasse. Mitme kaubasaadetise puhul võib kasutada ühte lennuveokirja. See koosneb kolmest originaaleksemplarist ja mitmest lisaeksemplarist. Iga veoga seotud pool (saatja, kaubasaaja ja vedaja) säilitab ühe originaaleksemplari. Koopiaid võidakse nõuda lähte-/sihtlennujaamas, kättetoimetamise ajal ja mõnel juhul ka uutel kaubavedajatel. Lennuveokiri on veoleping. See tõendab kauba kättesaamist.

IATA standardne lennuveokiri on konkreetne lennuveokirja liik, mida kasutavad Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) kuuluvad lennuettevõtjad. Üldiselt sisaldab see Varssavi konventsioonis sätestatud standardtingimusi.

Raudteeveokiri (CIM)

Raudteeveokiri (CIM) on dokument, mida on vaja kaupade raudteeveoks. Seda reguleeritakse 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga (COTIF-CIM). Vedaja väljastab CIMi viie koopiana. Originaal on kaubaga kaasas. Kaubasaatja säilitab originaali duplikaadi. Vedaja säilitab ülejäänud kolm eksemplari sisekasutuseks. CIM on raudteetranspordi leping.

ATA-märkmik

ATA-märkmikud (Admission Temporaire/Temporary Admission) on rahvusvahelised tollidokumendid, mille on välja andnud enamiku tööstusriikide kaubanduskojad, et võimaldada kaupade ajutist importi ilma tollimaksude ja muude maksudeta. ATA-märkmikke võib väljastada järgmiste kaubakategooriate jaoks: Kaubanäidised, professionaalsed seadmed ja kaup, mida esitletakse või kasutatakse messidel, näitustel, näitustel jne. Täiendava teabe saamiseks tutvuge Rahvusvahelise Kaubanduskoja veebisaidiga

TIR-märkmik

TIR-märkmikud on tollitransiididokumendid, mida kasutatakse rahvusvaheliseks kaubaveoks, kui osa veost peab toimuma maanteel. Nad lubavad kauba vedu TIR-protseduuri alusel. TIR-protseduur kehtestati 1975. aasta TIR-konventsiooniga ja allkirjastati Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) egiidi all. TIR-süsteemi kohaselt peab kaup liikuma turvalistes sõidukites või konteinerites. Kõik kaubalt tasumisele kuuluvad tolli- ja muud maksud on kaetud rahvusvaheliselt kehtiva tagatisega. TIR-märkmikus on sätestatud, et transiidi- ja sihtriigid peavad seda tagatist aktsepteerima.

Pakkeüksuste loetelu

Pakkeleht (P/L) on faktuurarvele ja veodokumentidele lisatud äridokument. Selles esitatakse teave imporditud kaubaartiklite ja iga saadetise pakendamise üksikasjade kohta (kaal, mõõtmed, käitlemisküsimused jne).

Tollivormistuseks on vaja sissetuleva lasti inventarinimestikku.

Pakkeleht sisaldab üldjuhul järgmist:

 • teave eksportija, importija ja transpordiettevõtja kohta
 • väljaandmise kuupäev
 • kaubaarve number
 • pakendi liik (trumlid, kastid, pappkarbid, kastid, tünnid, kotid jne)
 • pakendite arv
 • iga pakendi sisu (kauba kirjeldus ja kaubaartiklite arv pakendi kohta)
 • märgid ja numbrid
 • pakendite netomass, brutokaal ja mõõtmine

Konkreetset vormi ei ole vaja. Eksportija koostab pakkelehe vastavalt tavapärasele äritavale. Esitada tuleb originaaldokument ja vähemalt üks koopia. Üldiselt ei ole vaja seda allkirjastada. Tegelikkuses allkirjastatakse sageli pakkelehe originaal ja koopia. Pakkelehe võib koostada mis tahes keeles. Siiski soovitatakse tõlget inglise keelde.

Jagage seda lehte: