Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Täiendavad tollivormistusdokumendid

Rahvusvahelise kaubavahetuse käigus on oluline valmistada ette hulk tollivormistuseks vajalikke olulisi dokumente. Nende hulka kuuluvad tavaliselt muu hulgas faktuurarve, volitatud ettevõtja staatus, päritolutõend, siduv tariifiinformatsioon, siduvpäritoluinformatsioon, asjaomased sertifikaadidvõi litsentsid ning käibemaksu- ja ekspordiandmed.

Sõltuvalt transpordivahendist tuleb tollivormistuseks tavaliselt siiski täita lisadokumendid ja esitada need sihtriigi tollile. Käesolevas osas esitatakse üksikasjalikum teave järgmiste täiendavate dokumendiliikide kohta:

 • Veokiri (saadetis)
 • FIATA konossement (kombineeritud transport)
 • Teeteekond (maanteetransport)
 • Air Waybill (lennukaubavedu)
 • Raudteeveokiri (Rail Waybill (Rail Freight))
 • ATA-märkmik (kõik transpordiliigid)
 • TIR-märkmik (maantee- ja muu kombineeritud vedu)
 • Pakkeleht

Üldise impordi- ja ekspordiprotsessi ning üldiste sammude kirjeldamiseks vaadake ka meie sammsammulisi juhendeid.

Veokiri

Veokiri (B/L) on laevandusettevõtja poolt tegutsevale lastisaatjale väljastatud dokument, milles kinnitatakse, et kaup võeti pardale. Seega tõendab veokiri, et vedaja on kauba kätte saanud. See kohustab neid toimetama kauba kaubasaajale. See sisaldab andmeid kauba, laeva ja sihtsadama kohta. See näitab veolepingut ja annab edasi kauba omandiõiguse. See tähendab, et konossemendi omanik on nüüd kauba omanik.

Veokiri võib olla kaubeldav dokument. Kasutada võib mitut liiki konossemente. „Puhas veokiri“ on märgitud, et kaup on kätte saadud selgelt heas korras ja heas seisukorras. „Mittepuhas või raske veokiri“ näitab, et kaup on kahjustatud või halvas järjekorras. Sellistel juhtudel võib rahastav pank keelduda kaubasaatja dokumentide vastuvõtmisest.

FIATA veokiri

FIATA veokiri on dokument, mille on koostanud Rahvusvaheline Ekspediitorite Liit (FIATA). Seda kasutatakse erinevate transpordiliikide puhul (mitmeliigiline transport) ja seda saab kasutada kombineeritud veodokumendina, millel on kaubeldav staatus. Konkreetset transpordiliiki ei ole täpsustatud. Õiguslikku vastutust kauba eest võib üle kanda reisi ajal.

Teeteekond (CMR)

Maanteeveokiri on dokument, mis sisaldab kaupade rahvusvahelise maanteeveo üksikasju. See on sätestatud rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonis nr 1956 (edaspidi „CMR konventsioon“). See võimaldab kaubasaatjal saada kauba veo ajal enda käsutusse. Dokumendil peab olema neli eksemplari ning kaubasaatja ja vedaja peavad kõik neile alla kirjutama. Esimene eksemplar on ette nähtud kaubasaatjale; teine jääb vedaja valdusesse; kolmas on kaubaga kaasas ja tarnitakse kaubasaajale; ja neljas peab enne kaubasaatjale tagastamist olema kaubasaaja allkirja ja templiga varustatud. Tavaliselt väljastatakse CMR iga sõiduki kohta.

Kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete teatis ei ole pealkirjaline dokument ja selle üle ei saa läbi rääkida. Juriidilist omandiõigust ei saa üle anda.

Air Waybill (AWB)

Lennuveokiri on dokument, mis tõendab kaubasaatja ja vedaja ettevõtte vahelist veolepingut. Selle on välja andnud vedaja agent ja selle suhtes kohaldatakse Varssavi konventsiooni (rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsioon, 12. oktoober 1929). Mitme kaubasaadetise puhul võib kasutada ühte lennusaatelehte. See sisaldab kolme originaali ja mitut lisaeksemplari. Iga veoga seotud isik (saatja, kaubasaaja ja vedaja) säilitab ühe originaaleksemplari. Koopiaid võidakse nõuda lähte-/sihtlennujaamas, kättetoimetamise ajal ja mõnel juhul ka teistelt kaubaveoettevõtjatelt. Lennuveokiri on veokiri, millel on näidatud veoleping. See tõendab kauba kättesaamist.

IATA standardne lennuveokiri on teatavat liiki lennuveokiri, mida kasutavad Rahvusvahelisesse Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) kuuluvad lennuettevõtjad. Üldiselt sisaldab see Varssavi konventsioonis sätestatud standardtingimusi.

Raudteeveokiri (CIM)

Raudtee saatekiri (CIM) on dokument, mida nõutakse kaupade raudteeveol. Seda reguleeritakse rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga nr 1980 (COTIF-CIM). Vedaja väljastab CIMi viies eksemplaris. Originaal on kaubaga kaasas. Kaubasaatja säilitab originaali duplikaadi. Vedaja säilitab ülejäänud kolm koopiat asutusesisestel eesmärkidel. CIMi käsitatakse raudteeveolepinguna.

ATA-märkmik

ATA-märkmikud (Admission Temporaire/ajutine import) on rahvusvahelised tollidokumendid, mille on välja andnud tööstusriikide kaubanduskojad, et võimaldada kaupade ajutist importi ilma tollimaksude ja muude maksudeta. ATA-märkmikke võib väljastada järgmistele kaubakategooriatele: Kaubanäidised, professionaalsed seadmed ja kaubad, mida esitletakse või kasutatakse messidel, näitustel, näitustel jne. Lisateabe saamiseks tutvuge Rahvusvahelise Kaubanduskoja veebisaidiga.

TIR-märkmik

TIR-märkmikud on tollitransiididokumendid, mida kasutatakse rahvusvaheliseks kaubaveoks, kui osa veost peab toimuma maanteel. Need võimaldavad transportida kaupa protseduuri alusel, mida nimetatakse TIR-protseduuriks. TIR-protseduur kehtestati 1975. aasta TIR-konventsiooniga ja allkirjastati ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) egiidi all. TIR-süsteem nõuab kaupade liikumist turvalistes sõidukites või konteinerites. Kõik kaupadelt tasumisele kuuluvad tolli- ja muud maksud on kaetud rahvusvaheliselt kehtiva tagatisega. TIR-märkmikus on sätestatud, et transiidi- ja sihtriigid peavad selle tagatise aktsepteerima.

Pakkeleht

Pakkeleht (P/L) on faktuurarvele ja veodokumentidele lisatav äridokument. Selles on esitatud teave imporditud kaubaartiklite ja iga saadetise pakendi üksikasjade kohta (kaal, mõõtmed, käitlemisküsimused jne).

See on vajalik tollivormistuseks sissetuleva lasti inventarinimestikuna.

Pakkeleht sisaldab üldiselt järgmist:

 • teave eksportija, importija ja transpordiettevõtte kohta
 • väljaandmise kuupäev
 • veoarve number
 • pakendi liik (trummel, kast, karp, kast, vaat, kott jne)
 • pakkeüksuste arv
 • iga pakendi sisu (kauba kirjeldus ja kaubaartiklite arv pakendi kohta)
 • märgid ja numbrid
 • pakendite netokaal, brutomass ja mõõtmine

Erivormi ei ole vaja. Eksportija koostab pakkelehe vastavalt üldisele äritavale. Tuleb esitada originaaldokument ja vähemalt üks koopia. Üldiselt ei ole sellele vaja alla kirjutada. Tegelikkuses aga allkirjastatakse sageli pakkelehe originaal ja koopia. Pakkeleht võib olla koostatud mis tahes keeles. Siiski soovitatakse tõlget inglise keelde.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid