Euroopa – Vahemere piirkonna konventsioon

Lühitutvustus

Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite konventsiooni eesmärk on kehtestada ühised päritolureeglid ja kumulatsioon PEM lepinguosaliste (EFTA riigid, Türkiye, Barcelona deklaratsioonile alla kirjutanud riigid, Lääne-Balkani riigid, Fääri saared, Moldova Vabariik, Gruusia ja Ukraina) ning ELi vahel, et hõlbustada kaubandust ja integreerida tarneahelad tsoonis.

Konventsiooni eeskirjad on läbivaatamisel. Paljud PEM-konventsiooni osalised juba kohaldavad neid muudetud eeskirju kahepoolselt, oodates muudetud konventsiooni vastuvõtmist kõigi konventsiooniosaliste poolt. Neid nn üleminekueeskirju kohaldatakse alternatiivina praeguse Euroopa – Vahemere piirkonna konventsiooni sätetele, mis jääksid täielikult kohaldatavaks kõigi konventsiooniosaliste suhtes.

Lisateavet konventsiooni ja selle läbivaatamisprotsessi kohta leiate Taxud’i veebilehelt.

Üksikasjalik teave Euroopa-Vahemere piirkonna süsteemi kohta on kättesaadav kasutusjuhendis.

Päritolureeglid

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge minu kaubandusassistentisasuva interaktiivse päritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga seoses uus, leiate kaupu käsitlevast osast sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolueeskirjad;

Soodusmäära saamiseks peab teie toode vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad toote päritolu.

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikus konventsioonis (PEM-konventsioon).

PEM-konventsiooni kohastele päritolureeglitele esitatavad nõuded on määratletud konventsiooni I liites. Need eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskel tuleks kohaldada uusi alternatiivseid päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksude tagastamise, lubatud hälbe ja mittemuutmise reegli kohta (vt allpool), mida leevendatakse.

Üksikasjalik teave Euroopa-Vahemere piirkonna süsteemi kohta on kättesaadav kasutusjuhendis.

Kas minu toode on PEM-konventsiooni kohaselt päritolustaatusega?

Konventsiooni kohaselt loetakse toode pärinevaks EList või konventsiooni osalisest, kui see on:

 • täielikult saadud või toodetud ELis või konventsiooni osalisriigis või
 • mis on toodetud ELis või PEM-konventsiooni osalises, kasutades päritolustaatuseta materjale, tingimusel et need materjalid on läbinud piisava töö või töötluse, täites II lisassätestatud tootepõhiseid reegleid.
  Vt ka I lisa „Sissejuhatavad märkused“ tootepõhiste päritolureeglite kohta. Lisaks onII liites ette nähtud erandid tootepõhistest eeskirjadest teatavate toodete puhul.

 

Näited peamistetootepõhiste eeskirjadeliikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks päritolustaatuseta paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vajalik on spetsiifiline tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili-, rõiva- ja keemiasektoris.

 

Kohaldatavad tootepõhised eeskirjad leiate veebisaidilt „Minu kaubandusassistent“.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade järgimiseks

Leping võimaldab täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Lubatud hälve

 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt toote erireegliga keelatud, kuni 10 % toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide väärtuse piirmäära ületamiseks.
 • erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud I lisa „Sissejuhatavad märkused II lisa loendi kohta“ märkustes 5 ja 6.

Kumulatsioon

PEM-konventsioonis on sätestatud kolm päritolu kumuleerimise viisi:

 • kahepoolne kumulatsioon – PEM konventsiooni osalisest pärit materjale võib käsitada EList (ja vastupidi) pärinevatena, kui neid kasutatakse toote valmistamisel
 • diagonaalne kumulatsioonühe konventsiooniosalise territooriumilt pärinevaid materjale võib käsitada teise konventsiooniosalise territooriumilt pärinevatena, kui need eksporditakse Euroopa – Vahemere piirkonna kolmandasse konventsiooniosalisesse riiki. Diagonaalset kumulatsiooni kohaldatakse siiski ainult juhul, kui kõigi asjaomaste lepinguosaliste vahel on sõlmitud kaubandusleping ja kõnealused riigid kohaldavad samu päritolureegleid.
  – Palun kontrollige „maatriksit“ (tabel, mis sisaldab kõiki PEM-konventsiooni alusel kehtivaid lepinguid), et selgitada välja, milliste konventsiooniosaliste vahel saab diagonaalset kumulatsiooni kohaldada.
 • täielik kumulatsioon toimib ELi ja Alžeeria, Maroko ja Tuneesia ning Euroopa Majanduspiirkonna riikide (EL, Island, Liechtenstein ja Norra) vahel. EMPd käsitatakse ühtse territooriumina, millel on ühine EMP päritolustaatus. Täielik kumulatsioon võimaldab võtta arvesse nendes riikides päritolustaatuseta materjalidega tehtud tööd või töötlust, et aidata Teil järgida tootepõhist reeglit.

 

Kuidas diagonaalne kumuleerumine toimib?

Diagonaalne kumulatsioon esineb mitme eri riigi vahel, kellel on samad päritolureeglid ja kes on sõlminud omavahel kaubanduslepingud. See on siis, kui kaupade tootja kummaski riigis võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu need oleksid pärit oma riigist. Näiteks võib Moldaavia kaupleja Euroopa Liitu eksportimiseks rõivaid valmistav Moldaavia kaupleja kasutada rõivaste valmistamiseks Moldovast, Gruusiast ja Ukrainast (ja/või mis tahes muust PEM-konventsiooni osalisest) pärit kangaid. Topeltmuutmise nõue (st lõngast valmistatud) on täidetud ja rõivaid käsitatakse ELi eksportimisel Moldovast pärinevana ning seetõttu saavad nad vaba juurdepääsu ELi turule.

 

Täiendavad selgitused PEM-kumulatsiooni kohta on kättesaadavad siin.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele konventsioonis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri:

Transport läbi kolmanda riigi: otseveo eeskiri

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList PEM-konventsiooni osalisesse (ja vastupidi) või nende konventsiooniosaliste territooriumide kaudu, mille suhtes kohaldatakse kumulatsiooni, ilma et neid oleks kolmandas riigis täiendavalt töödeldud.

Kui tooted jäävad tolli järelevalve alla, on lubatud järgmised toimingud:

 • mahalaadimine
 • uuesti laadimine
 • mis tahes muu toiming, mis on ette nähtud toodete hea seisundi säilitamiseks.

Päritolustaatusega tooteid võib vedada torujuhtme kaudu ka läbi mõne muu territooriumi kui eksportijate või importijatena tegutsevate konventsiooniosaliste territooriumi.

Importiva riigi tollile tõendatakse, et need tingimused on täidetud, esitades:

 • ühtne veodokument (näiteks konossement), mis hõlmab liikumist ekspordiriigist läbi kolmanda riigi, mille kaudu kaupa veetakse;
 • sertifikaat, mille on välja andnud selle kolmanda riigi toll, mille kaudu te oma kaupa veate. See sertifikaat peab tõendama, et kaup oli alati kolmanda riigi tolli järelevalve all; või
 • nende puudumisel kõik tõendavad dokumendid

Tollimaksude tagastamine

Konventsiooni kohaselt ei ole võimalik saada tagasi tollimaksu, mis on varem makstud soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt, välja arvatud puhtalt kahepoolses kaubanduses ELi ja

 • Alžeeria
 • Egiptus
 • Jordaania
 • Maroko
 • Tuneesia
 • Gaza ja Jordani Läänekaldal

Puhtalt kahepoolne kaubandus tähendab, et diagonaalset kumulatsiooni ei kohaldata ja toodet ei reekspordita importivast riigist mõnda teise tsooni riiki.

Päritoluprotseduurid

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlust. Menetlused on sätestatud V jaotises „Päritolutõend“ ja VI jaotises „Halduskoostöö kord“. Neis selgitatakse näiteks, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda eelistusi või kuidas tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu.

Kuidas soodustariifi taotleda?

Soodustariifi kohaldamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas:

Päritolutõendit ei nõuta, kui toodete koguväärtus ei ületa

 • 500 eurot väikepakendite puhul või
 • 1200 eurot isikliku pagasi puhul.

Päritolutõend kehtib neli kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

Kaupade liikumissertifikaat EUR.1 või EUR-MED

 • Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED annab välja ekspordiriigi toll.
 • III a ja b lisa sisaldavad sertifikaatide EUR.1 ja EUR-MED näidiseid ning selles on esitatud täitmise juhised.
 • Sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.

Täiendavad selgitused selle kohta, millal EUR.1 või EUR-MED sertifikaati kasutada, on esitatud käsiraamatu leheküljel 72.

Päritoludeklaratsioon või EUR-MED päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või PEM-konventsiooni osalisest, esitades päritoludeklaratsiooni. Päritoludeklaratsiooni võib koostada:

 • heakskiidetud eksportija
 • eksportija, kui toodete koguväärtus ei ületa 6000 eurot.

Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peaks kaubaarvele, saatelehele või muule toodet identifitseerivale äridokumendile (IValisa) kirjutama, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr...) ) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.“

Kuidas koostada EUR-MED päritoludeklaratsiooni

EUR-MED päritoludeklaratsiooni koostamiseks on deklaratsioon järgmine (IV lisa punkt b):

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr...) deklareerib, et need tooted on... sooduspäritoluga, kui ei ole selgelt märgitud teisiti.

– kumulatsiooni kohaldatakse... (riigi/riikide nimed).

– kumulatsiooni ei kohaldata“

Päritoludeklaratsiooni võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles või IV lisa punktides a ja b nimetatud PEM-tsooni ametlikes keeltes (kumulatsioon peaks alati olema inglise keeles). 

Peate oma päritoludeklaratsiooni käsitsi allkirjastama. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse Teid identifitseerivate deklaratsioonide eest.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. Kontrollimine põhineb järgmisel:

 • importivate ja eksportivate poolte tolliasutuste vaheline halduskoostöö
 • kohalike tolliasutuste tehtavad kontrollid – importiva lepinguosalise külastused eksportija juurde ei ole lubatud.

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad päritolu lõpliku kindlaksmääramise ja teatavad tulemused importiva lepinguosalise ametiasutustele.

Kasulikud lingid

Jagage seda lehte: