Euroopa – Vahemere piirkonna konventsioon

Lühiülevaade

Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite konventsiooni eesmärk on kehtestada ühised päritolu- ja kumulatsioonireeglid PEM lepinguosaliste (EFTA riigid, Türgi, Barcelona deklaratsioonile alla kirjutanud riigid, Lääne-Balkani riigid, Fääri saared, Moldova Vabariik, Gruusia ja Ukraina)ning ELi vahel, et hõlbustada kaubandust ja integreerida tarneahelad kõnealusesse tsooni.

Euroopa-Vahemere piirkonna konventsiooni eeskirjad on läbivaatamisel. Suur hulk PEMi konventsiooniosalisi juba kohaldavad neid läbivaadatud eeskirju kahepoolselt, kuni kõik PEMi konventsiooniosalised on muudetud konventsiooni vastu võtnud. Neid nn üleminekueeskirju kohaldatakse alternatiivina kehtivale konventsioonile, mida kohaldatakse jätkuvalt täielikult kõigi PEM-konventsiooni osaliste suhtes.

Lisateavet PEM-konventsiooni ja selle läbivaatamise kohta leiate Taxudi veebilehelt.

Üksikasjalik teave Euroopa-Vahemere piirkonna süsteemi kohta on esitatud kasutusjuhendis.

Päritolureeglid

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent “, ethinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema juurde uus, leiate kaupade rubriigist sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolureeglid

Soodusmäära saamiseks peab teie toode vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad toote päritolu.

Kust leida päritolureegleid?

Päritolureeglid on sätestatud Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikus konventsioonis.

Konventsiooni päritolureeglitele esitatavad nõuded on määratletud konventsiooni I liites. Need eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskel tuleks kohaldada uusi alternatiivseid päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksu tagastamise, sallivuse ja mittemuutmise reegli kohta (vt allpool), mida leevendatakse.

Üksikasjalik teave Euroopa-Vahemere piirkonna süsteemi kohta on esitatud kasutusjuhendis.

Kas minu toode on PEM-konventsiooni kohaselt päritolustaatusega?

Konventsiooni kohaselt loetakse toode EList või konventsiooni osalisriigist pärinevaks, kui:

 • täielikult saadud või toodetud ELis või konventsiooni osalisriigis või
 • valmistatud ELis või konventsiooni osalisriigis päritolustaatuseta materjalidest, tingimusel et need on läbinud piisava töö või töötluse, vastates II lisassätestatud tootepõhistele eeskirjadele.
  Vt ka tootepõhiste päritolureeglite I lisa „Sissejuhatavad märkused“. Lisaks onII liites sätestatud erandid teatavate toodete tootepõhistest eeskirjadest.

 

Näited peamistetootepõhiste eeskirjadeliikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate kõigi päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsess põhjustab tariifse klassifikatsiooni muutuse päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote vahel – näiteks paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vaja on konkreetset tootmisprotsessi, näiteks kiudude ketramist lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili-, rõiva- ja keemiasektoris.

 

Kohaldatavad tootepõhised eeskirjad leiate veebisaidilt „Minu kaubandusassistent“.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumuleerimine.

Lubatud hälve

 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast.
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse piirmäära ületamiseks.
 • erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud I lisa „II lisa sissejuhatavad märkused“ märkustes 5 ja 6.

Kumulatsioon

Euroopa-Vahemere piirkonna konventsioonis on ette nähtud kolm päritolu kumuleerimise viisi:

 • kahepoolne kumulatsioon – PEM-konventsiooni osalisriigist pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote valmistamiseks
 • diagonaalset kumulatsiooniühe konventsiooniosalise territooriumilt pärit materjale võib käsitada teise konventsiooniosalise territooriumilt pärinevate materjalidena, kui neid eksporditakse kolmandasse konventsiooniosalisse Euroopa – Vahemere piirkonnas. Diagonaalset kumulatsiooni kohaldatakse siiski ainult juhul, kui kõigi asjaomaste lepinguosaliste vahel on sõlmitud kaubandusleping ja need riigid kohaldavad samu päritolureegleid.
  – Vaadake „maatriksit“ (tabel, mis sisaldab kõiki kehtivaid kokkuleppeid, kasutades PEM-konventsiooni), et teha kindlaks, milliste konventsiooniosaliste vahel võib kohaldada diagonaalset kumulatsiooni.
 • ELi ning Alžeeria, Maroko ja Tuneesia ning Euroopa Majanduspiirkonna riikide (EL, Island, Liechtenstein ja Norra) vahel toimubtäielik kumulatsioon. EMPd käsitatakse ühtse territooriumina, millel on ühine „EMP päritolustaatus“. Täielik kumulatsioon võimaldab võtta arvesse päritolustaatuseta materjalidega nendes riikides tehtud tööd või töötlust, et aidata teil järgida tootepõhist reeglit.

 

Kuidas diagonaalne kumulatsioon toimib?

Diagonaalne kumulatsioon toimub mitme riigi vahel, kes jagavad samu päritolureegleid ja kellel on omavahel kaubanduslepingud. See on olukord, kus kaupade tootja ühes riigis võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu need oleksid pärit oma riigist. Näiteks PEM konventsiooni kohaselt võib Moldova kaupleja, kes valmistab rõivaid ELi eksportimiseks, kasutada rõivaste tootmiseks Moldovast, Gruusiast ja Ukrainast (ja/või mõnest muust PEM Covention’i osalisriigist) pärit kangast. Topelttöötlemise nõue (st lõngast toodetud tooted) on täidetud ja rõivaid käsitatakse ELi eksportimisel Moldovast pärit toodetena ja seetõttu on neil vaba juurdepääs ELi turule.

 

Täiendavad selgitused PEM kumulatsiooni kohta on esitatud siin

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele konventsioonis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri:

Vedu läbi kolmanda riigi: otseveo eeskiri

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList mõnda PEM-konventsiooni osalisriiki (ja vastupidi) või läbi nende konventsiooniosaliste territooriumide, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma et neid kolmandas riigis täiendavalt töötletaks.

Kui tooted jäävad tolli järelevalve alla, on lubatud järgmised toimingud:

 • mahalaadimine
 • uuesti pealelaadimine
 • mis tahes muud toimingud, mis on ette nähtud toodete seisundi säilitamiseks

Päritolustaatusega tooteid võib vedada torujuhtme kaudu ka läbi mõne muu territooriumi kui eksportijate või importijatena tegutsevate konventsiooniosaliste territooriumi.

Importiva riigi tollile tõendatakse, et need tingimused on täidetud, esitades:

 • ühtne veodokument (näiteks konossement), mis hõlmab liikumist ekspordiriigist läbi kolmanda riigi, mille kaudu kaup läbis;
 • sertifikaat, mille on välja andnud selle kolmanda riigi toll, mille kaudu te oma kaupu veate. See sertifikaat peab tõendama asjaolu, et kaup oli kogu aeg kolmanda riigi tolli järelevalve all; või
 • kui neid ei ole, siis mis tahes tõendavad dokumendid

Tollimaksu tagastamine

PEM-konventsiooni kohaselt ei ole võimalik saada toetust tollimaksudelt, mis on varem tasutud päritolustaatuseta materjalidelt, mida kasutati soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks, välja arvatud puhtalt kahepoolses kaubanduses ELi ja

 • Alžeeria
 • Egiptus
 • Jordaania
 • Maroko
 • Tuneesia
 • Gaza sektor ja Jordani Läänekallas

Puhtalt kahepoolne kaubandus tähendab, et diagonaalset kumulatsiooni ei kohaldata ja toodet ei reekspordita impordiriigist mõnda teise tsooni riiki.

Päritolu määramise kord

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlusi. Menetlused on sätestatud V jaotises „Päritolutõend“ ja VI jaotises „Halduskoostöö kord“. Neis selgitatakse näiteks seda, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad toote päritolu kontrollida.

Kuidas taotleda soodustariifi

Soodustariifi kohaldamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas:

Päritolutõendit ei nõuta, kui toodete koguväärtus ei ületa

 • Väikepakendite puhul 500 eurot või
 • 1 200 eurot isikliku pagasi eest.

Päritolutõend kehtib neli kuud alates väljaandmise kuupäevast.

Kaupade liikumissertifikaat EUR.1 või EUR-MED

 • Kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED annab välja ekspordiriigi toll.
 • IIIa ja IIIb lisas on esitatud sertifikaatide EUR.1 ja EUR-MED näidised ning nende täitmise juhised.
 • Sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid.

Täiendavad selgitused selle kohta, millal kasutada sertifikaati EUR.1 või EUR-MED, on esitatud käsiraamatu leheküljel 72.

Päritoludeklaratsioon või EUR-MED päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või konventsiooniosalisest, esitades päritoludeklaratsiooni. Päritoludeklaratsiooni võib koostada:

 • heakskiidetud eksportija
 • iga eksportija, kui toodete koguväärtus ei ületa 6000 eurot.

Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peab arvele, saatelehele või muule toodet identifitseerivale äridokumendile liigitama, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni (IV a lisa):

„Käesoleva dokumendiga (tolliluba nr...) hõlmatud toodete eksportija ) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.“

Kuidas koostada EUR-MED päritoludeklaratsiooni?

EUR-MED päritoludeklaratsiooni koostamiseks on deklaratsioon järgmine (IV b lisa):

„Käesoleva dokumendiga (tolliluba nr...) hõlmatud toodete eksportija deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.

kumulatsioon, mida kohaldatakse... (riigi/riikide nimed) suhtes.

– kumulatsiooni ei kohaldata“

Päritoludeklaratsiooni võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles või IV a ja b lisas nimetatud PEM-tsooni ametlikes keeltes (kumuleerimisega seotud avaldus peaks alati olema inglise keeles).

Päritoludeklaratsioonile tuleb alla kirjutada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui te annate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate täieliku vastutuse teie isikut tõendava deklaratsiooni eest.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. Kontrollimine põhineb järgmisel:

 • halduskoostöö importivate ja eksportivate poolte tolliasutuste vahel
 • kohalikud tolliasutused – importiva lepinguosalise kontrollkäik eksportija juurde ei ole lubatud.

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad päritolu kohta lõpliku otsuse ja teatavad tulemustest importiva lepinguosalise ametiasutustele.

Kasulikud lingid

Lugege Palestiina kaubanduspildi kohta*(* Kõnealust nimetust ei tõlgendata Palestiina riigi tunnustamisena ning see ei piira ELi liikmesriikide individuaalseid seisukohti selles küsimuses.)

Jagage seda lehte:

Kiirlingid