Euroopa – Vahemere piirkonna konventsioon

Lühitutvustus

Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite konventsiooni eesmärk on kehtestada partnerriikide ja ELi vahel ühised päritolureeglid ja kumulatsioon, et hõlbustada kaubandust ja integreerida piirkonna tarneahelad.

Eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskel tuleks kohaldada uusi päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksu tagastamise, lubatud hälbe ja mittemuutmise reegli kohta, mida lõdvendatakse.

Eesmärk on liikuda identsete päritolureeglite kohaldamise suunas, et päritolu kumulatsiooni saaks kohaldada kõikide asjaomaste riikide vahel kaubeldavate kaupade suhtes. Lõppkokkuvõttes asendab PEM-konventsioon Euroopa – Vahemere piirkonnas kehtiva umbes 60 kahepoolse päritolureeglite protokolli võrgustiku.

PEM-lepingu osaliste loetelu

Üksikasjalik teave Euroopa-Vahemere piirkonna süsteemi kohta on kättesaadav kasutusjuhendis.

Päritolureeglid

Selles jaos tutvustatakse kaubanduslepingu peamisi päritolureegleid ja päritolumenetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema suhtes uus, võite leida põhimõistete tutvustuse kaupade jaotises.

Päritolueeskirjad;

Soodusmäära saamiseks peab teie toode vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad toote päritolu.

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikus konventsioonis.

PEM-konventsiooni kohased päritolureegleid käsitlevad nõuded on määratletud PEM-konventsiooni I liites. Need eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskel tuleks kohaldada uusi alternatiivseid päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksu tagastamise, lubatud hälbe ja mittemuutmise reegli (vt allpool) kohta, mida leevendatakse.

Üksikasjalik teave Euroopa-Vahemere piirkonna süsteemi kohta on kättesaadav kasutusjuhendis.

Kas minu toode on PEM-konventsiooni kohaselt päritolustaatusega?

PEMi konventsioonis käsitatakse toodet EList või PEMi konventsiooni osalisriigist pärinevana, kui see on:

 • täielikult ELis või PEMi konventsiooni osalisriigis saadud või
 • Valmistatud ELis või PEMi konventsiooni osalisriigis, kasutades päritolustaatuseta materjale, tingimusel et need materjalid on läbinud piisava töö või töötluse, täites II lisassätestatud tootepõhiseid eeskirju
  Vt ka I lisa „Sissejuhatavad märkused“ tootepõhistele päritolureeglitele. Lisakson II lisas teatavate toodete puhul sätestatud erandid tootepõhistest eeskirjadest.

 

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks paberi tootmine (ühtlustatud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (ühtlustatud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili-, rõiva- ja keemiasektoris.

 

Kohaldatavad tootepõhised eeskirjad leiate minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Sallivus

 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhise reegliga tavaliselt keelatud, kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse künnise ületamiseks.
 • Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 kuuluvate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on loetletud I lisa märkustes 5 ja 6 „Sissejuhatavad märkused II lisa loendi kohta“.

Kumuleerumine

Eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlevas konventsioonis on päritolu kumuleerimiseks ette nähtud kolm võimalust:

 • Kahepoolne kumulatsioon - PEMi konventsiooni osalisriigist pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote valmistamisel
 • Diagonaalne kumulatsioon - ühe PEMi konventsiooniosalise territooriumilt pärit materjale võib käsitada teise konventsiooniosalise territooriumilt pärit materjalidena, kui need eksporditakse Euroopa – Vahemere piirkonna piirkonnas asuvasse kolmandasse konventsiooniosalisse. Diagonaalset kumulatsiooni kohaldatakse siiski ainult juhul, kui kõigi asjaomaste lepinguosaliste vahel on sõlmitud kaubandusleping ja need riigid kohaldavad samu päritolureegleid.
  - Palun kontrollige „maatriksit“ (tabel, mis sisaldab kõiki kehtivaid kokkuleppeid, kasutades PEMi konventsiooni), et saada teada, milliste lepinguosaliste vahel võib diagonaalset kumulatsiooni kohaldada.
 • täielik kumulatsioon toimub ELi ning Alžeeria, Maroko ja Tuneesia vahel ning samuti Euroopa Majanduspiirkonna riikide (EL, Island, Liechtenstein ja Norra) vahel. EMPd käsitatakse ühtse territooriumina, millel on ühine EMP päritolustaatus. Täielik kumulatsioon võimaldab võtta arvesse päritolustaatuseta materjalidega nendes riikides tehtud tööd või töötlust, et aidata teil järgida tootepõhist reeglit.

 

Kuidas diagonaalne kumuleerumine toimib?

Diagonaalne kumuleerumine toimub mitme eri riigi vahel, kellel on samad päritolureeglid ja kellega on sõlmitud kaubanduslepingud. See on nii juhul, kui ükskõik kumma riigi kaubatootja võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu need oleksid pärit tema enda riigist. Näiteks PEM-konventsiooni kohaselt võib Moldova kaupleja, kes valmistab rõivaid ekspordiks ELi, kasutada rõivaste valmistamiseks Moldovast, Gruusiast ja Ukrainast (ja/või mis tahes muust PEM Covention’i konventsiooni osalisest) pärit kangast. Topeltmuutmise nõue (st valmistatud lõngast) on täidetud ja rõivaid käsitatakse Moldovast pärit toodetena, kui need eksporditakse ELi, ning seetõttu on neil vaba juurdepääs ELi turule.

Täiendavaid selgitusi perfluorooktaansulfonaadi kumuleerimise kohta leiab siit.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõikidele muudele konventsioonis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo reegel:

Vedu läbi kolmanda riigi: Otseveo reegel

Päritolustaatusega tooteid tuleb vedada EList PEMi konventsiooni osaliseni (ja vastupidi) või nende konventsiooniosaliste territooriumide kaudu, kelle puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma et neid täiendavalt töödeldaks kolmandas riigis.

Kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, on lubatud järgmised toimingud:

 • mahalaadimine
 • uuesti laadimine
 • muud toimingud, mille eesmärk on säilitada toodete hea seisund

Päritolustaatusega tooteid võib vedada torujuhtme kaudu ka läbi mõne muu territooriumi kui eksportijate või importijatena tegutsevate konventsiooniosaliste territooriumi.

Importiva riigi tollile tõendatakse, et need tingimused on täidetud, esitades:

 • ühtne veodokument (näiteks konossement), mis hõlmab teekonda eksportivast riigist läbi kolmanda riigi, mille kaudu kaup läbis;
 • sertifikaat, mille on välja andnud selle kolmanda riigi toll, mille kaudu te kaupu transpordite. Sertifikaat peab tõendama, et kaup oli alati kolmanda riigi tolli järelevalve all; Või
 • nende puudumisel mis tahes tõendavad dokumendid

Tollimaksu tagastamine

PEM-konventsiooni alusel ei ole võimalik saada tagasimakset tollimaksudelt, mis on eelnevalt tasutud päritolustaatuseta materjalidelt, mida kasutatakse soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks, välja arvatud puhtalt kahepoolses kaubanduses ELi ja

 • Alžeeria
 • Egiptus
 • Jordaania
 • Maroko
 • Tuneesia
 • Gaza ja Jordani Läänekallas

Puhtalt kahepoolne kaubandus tähendab seda, et diagonaalset kumulatsiooni ei kohaldata ja toodet ei reekspordita impordiriigist ühessegi teise vööndi riiki.

Päritolumenetlused

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlusi. Menetlused on sätestatud V jaotises päritolutõendite kohta ja VI jaotises halduskoostöö korra kohta. Neis selgitatakse näiteks seda, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu.

Soodustariifi taotlemine

Soodustariifi kasutamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas:

Päritolutõendit ei nõuta, kui toodete koguväärtus ei ületa

 • 500 eurot väikepakendite puhul või
 • 1 200 eurot isikliku pagasi puhul.

Päritolutõend kehtib 4 kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

Liikumissertifikaat EUR.1 või EUR-MED

 • Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED annab välja ekspordiriigi toll.
 • IIIa ja IIIb lisas on esitatud EUR.1 ja EUR-MED sertifikaatide näidised ning juhised nende täitmiseks.
 • Sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.

Täiendavad selgitused selle kohta, millal EUR.1 või EUR-MED sertifikaati kasutada, on esitatud käsiraamatu lk 72.

Päritoludeklaratsioon või EUR-MED päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad päritoludeklaratsiooni esitamisega ise kindlaks teha, et nende toode pärineb EList või PEMi konventsiooni osalisriigist. Päritoludeklaratsiooni võib koostada:

 • heakskiidetud eksportija
 • eksportija, kui toodete koguväärtus ei ületa 6 000 eurot.

Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peab kaubaarvele, saatelehele või muule toote identifitseerimist tõendavale äridokumendile (IValisa)kirjutama, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa number... ) Deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.“

Kuidas koostada EUR-MED päritoludeklaratsiooni

EUR-MED päritoludeklaratsiooni koostamiseks on deklaratsioon järgmine (IV b lisa):

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr...) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.

- cumulation applied with... (riigi/riikide nimi/nimed).

- Kumulatsiooni ei kohaldata“

Päritoludeklaratsiooni võib koostada mis tahes ELi ametlikus keeles või PEM-tsooni ametlikes keeltes, nagu on osutatud IVa ja IVb lisas (kumuleerumisega seotud avaldus peaks alati olema inglise keeles).

Te peate oma päritoludeklaratsiooni allkirjastama käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, tingimusel et te võtate oma tolliasutusele kirjaliku kohustuse võtta endale täielik vastutus mis tahes deklaratsiooni eest, millega Teid identifitseeritakse.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. Kontrollimine põhineb:

 • importivate ja eksportivate lepinguosaliste tolliasutuste halduskoostöö
 • kohaliku tolli kontroll – importiva lepinguosalise kontrollkäigud eksportija juurde ei ole lubatud.

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad lõpliku otsuse päritolu kohta ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest.

Kasulikud lingid

Lugege Palestiina* kaubanduspilti kohta (*Kõnealust nimetust ei tõlgendata Palestiina riigi tunnustamisena ning see ei piira ELi liikmesriikide individuaalseid seisukohti selles küsimuses.)

Jagage seda lehte:

Kiirlingid