Kauplemiskord

Selles osas antakse teavet impordiprotseduuride kohta, sealhulgas selliste teemade kohta nagu tariifsed soodustused ning seosed sektoripõhiste ja riigipõhiste nõuetega.

Kaupade eksportimiseks või importimiseks peate esitama tollivormistuseks konkreetsed dokumendid. Selles jaotises esitatakse teave teatavate erilubade ja -dokumentide kohta, mida te võite nõuda.

Importimine

Näiteks teatavate kaupade importimiseks ELi võite nõuda impordilitsentsi. Kui imporditava kauba jaoks on vaja impordilitsentsi, peate selle hankima selle ELi liikmesriigi pädevalt asutuselt, kus te olete asutatud. Te peate seda tegema enne tollivormistust, et teie kaup saaks ELis vabalt liikuda.

Impordilitsentsi saamiseks peate:

  • Täitke taotlusvorm, kasutades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1239 (ELT L 266, 30/07/2016) I lisas esitatud näidist (CELEX 32016R1239)võivastutava asutuse poolt heaks kiidetud muid piisavaid vahendeid, nt arvutipõhise süsteemi kaudu. Kui kasutate taotlusvormi, peate täitma kaks eksemplari: üks teie kui omaniku kohta ja teine, mille Te esitate väljaandvale asutusele.
  • Tagastatava tagatisdeposiidi tasumine. Tagatissumma määratakse kindlaks turu ühises korralduses iga põllumajandussektori jaoks. Tagatis tagastatakse Teile pärast seda, kui olete täitnud kõik importija kohustused. Kui imporditava kauba väärtus on kuni 100 eurot või kui litsents on koostatud sekkumisameti nimel, ei pea te tagatistagatist maksma.

Kui olete saanud impordilitsentsi, peate tagama, et imporditavate kaupade kirjeldus ja kogus vastavad impordilitsentsil esitatud teabele.

Kui imporditav kaup ületab impordilitsentsil märgitud kogust 5 % või vähem, loetakse teie kohustus täidetuks. Kui pädevad asutused leiavad, et Te ei ole täitnud oma kohustusi importijana, jäädakse teie tagatistagatisest ilma.

Eksportimine, eksport

Kui soovite kaupu eksportida, peate tagama, et riik, mida soovite eksportida, ei kohalda teie toote suhtes piiranguid. Sellised piirangud võivad keelata teie toote sisenemise sihtturule.

Neid nimetatakse impordipiiranguteks teie sihtturul. Teie sihtturul kehtivatest piirangutest ülevaate saamiseks külastage Minu kaubandusassistenti.

Konkreetse toote või partnerriigi suhtes kohaldatavate konkreetsete impordiprotseduuride kontrollimiseks külastage palun meie turge käsitlevat jaotist.

Rohkem

Impordi- ja ekspordiprotsessi ning võetavate üldiste sammude põhikirjelduse saamiseks tutvuge meie sammsammuliste juhenditega.

Lisateavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Jagage seda lehte: