Lubatud hälve või miinimumtase

Kui teie tootele kehtestatud päritolureegel ei ole täidetud (vt piisavalt töödeldud kaupade jaotist (link jaotisele), võib teie importtoodet teatavatel juhtudel siiski pidada teie partnerriigist pärinevaks.

Kaupa võib siiski pidada kohaldatavale päritolureeglile vastavaks, kui päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa igas päritolureeglite rühmas täpsustatud konkreetset künnist. See künnis on tavaliselt 10 % või 15 % teie kauba tehasehinnast.

Kui teie kauba suhtes kohaldatav eeskiri on üks kolmest reeglist, mida on kirjeldatud piisavalt muundatud kauba jaotises (link uuele osale), võib lubatud hälvet kohaldada järgmiselt:

  • kui kasutatakse tariifse klassifitseerimise reegli muutmist, võimaldab lubatud hälve partnerriigi tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, millel on lõpptootega samad tariifirubriigid. Seda tingimusel, et nende materjalide väärtus ei ületa lubatud hälvet. See künnis on täpsustatud asjakohastes päritolureeglites.
  • kui kasutatakse teatavatest toodetest valmistamise reeglit, võimaldab lubatud hälve partnerriigi tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis kujutavad endast hilisemat tootmisetappi, tingimusel et nende väärtus ei ületa lubatud hälvet. See künnis on täpsustatud asjakohastes päritolureeglites.
  • lisandväärtuse reegli kasutamise korral pange tähele, et imporditava toote lubatud hälvet ei saa kasutada Teie tootele omistatava päritolu erieeskirja künnisena. Sellisel juhul ei tohi maksimaalset protsendimäära ületada.
Jagage seda lehte: