Standardid ja vastavushindamine

Standardid ja vastavushindamine

Standardid ja vastavushindamismenetlused koos tehniliste eeskirjadega on kolm tegurit, mis võivad põhjustada tehnilisi kaubandustõkkeid.

Kuigi tehniliste normidega kehtestatakse kohustuslikud tootenõuded, sisaldavad standardid vabatahtlikke üksikasjalikke tehnilisi kirjeldusi ja kriteeriume toodete omaduste kohta, mis aitavad tootjatel täita tehnilistes eeskirjades sätestatud kohustuslikke nõudeid.

Vastavushindamismenetlused on vahend, millega tõendada, et toode vastab kõigile asjakohastele kohustuslikele tootenõuetele. Kolmanda isiku vastavushindamine eeldab sõltumatute vastavushindamisasutuste või avaliku sektori asutuste sekkumist ning seda nõutakse tavaliselt keskmise või suure riskiga toodete puhul. Kui nõutakse kohustuslikku kolmanda isiku vastavushindamist, suurendab see vastavushindamise kulusid (finantskulud ja viivitused turule sisenemisel). Vastavushindamist käsitlevate kahepoolsete vastastikuse tunnustamise lepingute eesmärk on vähendada katsetamise ja sertifitseerimise kulusid muudel turgudel, nähes ette, et kumbki pool aktsepteerib partnerriigis teise lepinguosalise õigusaktide kohaselt esitatud aruandeid, sertifikaate ja märgiseid.

10. märtsist kuni 24. aprillini 2022 korraldati ELi vastavushindamise uuring. Uuring oli suunatud ELi ettevõtetele, kes toodavad või müüvad tööstustooteid väljaspool ELi, et suurendada ELi tööstuse teadlikkust vastastikuse tunnustamise lepingute pakutavatest võimalustest ja teha kindlaks konkreetsed probleemid, millega ELi tööstus seisab silmitsi seoses vastavushindamisega väljaspool ELi asuvatel turgudel. Laadige alla küsitluse tulemused

2023. aasta märtsis ja aprillis korraldas Euroopa Komisjon kaubanduse peadirektoraat veel ühe uuringu vastavushindamise, vastastikuse tunnustamise lepingute ja vastavushindamise kohta. Seekord keskenduti ELi vastavushindamisasutustele, et teha kindlaks võimalikud probleemid, mis takistavad ELi vastavushindamisasutuste määramist vastastikuse tunnustamise lepingu alusel, ning mõista, millised täiendavad vastastikuse tunnustamise lepingud oleksid ELi vastavushindamisasutuste seisukohast kasulikud. Uuringu tulemused.

Jagage seda lehte: