ELi-Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping

EL ja Ühendkuningriik on jõudnud kokkuleppele ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingus, mida kohaldatakse ajutiselt alates 1.jaanuarist 2021 ja mis jõustus 1. mail 2021.

Kaubandus- ja koostööleping ei hõlma mitte ainult kaubavahetust, teenustekaubandust, investeeringuid, riigihankeid ja intellektuaalomandi õigusi, vaid ka paljusid muid ELi huvides olevaid olulisi valdkondi, nagu õhu- ja maanteetransport, energia ja jätkusuutlikkus, kalandus ja sotsiaalkindlustuse koordineerimine. Kaubandus- ja investeerimiseeskirju toetavad ulatuslikud kohustused võrdsete võimaluste ja kestliku arengu valdkonnas.

 • Sellega nähakse ette nulltariifid ja nullkvoodid kõikidele kaupadele, mis vastavad asjakohastele päritolueeskirjadele.
 • See võimaldab ELi investoritel asutada oma äriühingud Ühendkuningriigi territooriumil ja hallata neid vabalt enamikus sektorites.
 • Näiteks pakub see turulepääsu lisaks Jaapaniga kokkulepitule ning sisaldab reguleerivaid sätteid paljude oluliste teenuste sektorite jaoks.
 • Sellega tagatakse, et Ühendkuningriigis juba asutatud ELi ettevõtjaid ei diskrimineerita riigihankemenetlustes.
 • Sellega tagatakse ELi kunstnike edasimüügiõigused, mida rahvusvahelised intellektuaalomandi õiguste konventsioonid ei hõlma.
 • See tagab moonutamata kaubanduse ja konkurentsi ELi ettevõtetele energia- ja toorainesektoris ning tööstusele üldiselt.
 • See sisaldab VKEsid käsitlevat peatükki, mille eesmärk on edendada VKEde osalemist lepingus.
 • Mõlemad pooled on võtnud endale kohustuse tagada tugevad võrdsed tingimused, säilitades kaitse kõrge taseme järgmistes valdkondades:
  • keskkonnakaitse;
  • võitlus kliimamuutuste vastu ja CO2 heite maksustamine;
  • sotsiaalsed ja töötajate õigused;
  • maksustamise läbipaistvus ja riigiabi;
  • tõhus riigisisene jõustamine, siduv vaidluste lahendamise mehhanism ja mõlema poole võimalus võtta parandusmeetmeid.

ELi ja Põhja-Iirimaa vahelise kaubavahetuse suhtes kohaldatakse väljaastumislepingus sisalduvat Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli.

Kaebused

Kaebuse esitamine

Lepingu tekst ja ülevaade

Talitused

EL ja Ühendkuningriik on teenuskaubanduse ja investeeringute valdkonnas väga olulised partnerid. 2021. aastal oli Ühendkuningriik USA järel ELi suuruselt teine teenuste kaubanduspartner. Peamised ELi ja Ühendkuningriigi vahel kaubeldavate teenuste sektorid olid nn muud äriteenused (st teadus- ja arendusteenused, õigusteenused, arhitektuuriteenused jne), finants- ja telekommunikatsiooniteenused, arvuti- ja teabeteenused.

Alates 1. jaanuarist 2021 ei osale Ühendkuningriik enam ELi ühtsel turul ega saa seetõttu enam kasu isikute vaba liikumise, teenuste osutamise vabaduse ja asutamisvabaduse põhimõtetest. Selle tulemusena võivad Ühendkuningriigi teenuseosutajad, et pakkuda teenuseid kogu ELis, vajada tegevuse jätkamiseks ELis asutamist. Nad peavad järgima siseriiklikke eeskirju, menetlusi ja lube, mida kohaldatakse nende tegevuse suhtes igas liikmesriigis, kus nad tegutsevad. Sama kehtib ka ELi ettevõtjate kohta, st nad peavad täitma Ühendkuningriigi siseriiklikke eeskirju, et nad saaksid Ühendkuningriigis teenuseid osutada.

ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping tagab märkimisväärse avatuse teenustekaubandusele ja investeeringutele paljudes sektorites, sealhulgas kutse- ja äriteenused (nt õigus-, auditeerimis-, arhitektuuriteenused), kättetoimetamis- ja telekommunikatsiooniteenused, arvutiga seotud ja digitaalsed teenused, finantsteenused, teadus- ja arendusteenused, enamik transpordi- ja keskkonnateenuseid. Lisaks kohaldatakse seda ka investeeringute suhtes muudesse sektoritesse kui teenused, nagu tootmine, põllumajandus, metsandus, kalandus, energeetika ja muud primaartööstused.

Turulepääsu tegelik ulatus oleneb teenuse osutamise viisist: teenust osutatakse piiriüleselt teenuseosutaja päritoluriigist, näiteks interneti kaudu (1. viis); teenust osutatakse tarbijale teenuseosutaja riigis, näiteks olukorras, kus turist on reisinud välismaale ja ostab seal teenuseid (2. viis); teenust osutab kohapealne ettevõte, mis kuulub välismaisele teenuseosutajale (3. viis); teenust osutab ajutiselt teise riigi territooriumil viibiv teenuseosutaja, kes on füüsiline isik (4. viis). Praktikas sõltub tegelik suutlikkus osutada konkreetset teenust või investeerida teatavasse sektorisse ka kaubandus- ja koostöölepingus sätestatud konkreetsetest reservatsioonidest, mida võidakse kehtestada ELi teenuseosutajatele, kui nad osutavad teenuseid Ühendkuningriigis mõnes sektoris, ja vastupidi.

Seoses füüsiliste isikute ärilisel eesmärgil riiki sisenemise ja seal ajutise viibimisega (4. viis) on EL ja Ühendkuningriik leppinud kokku mitmesugustes vastastikustes kohustustes. Lepinguosalised ei saa sellist riiki sisenemist ja seal viibimist majanduslikel põhjustel (nt kvoodid, majandusliku vajaduse testid) keelata, kuigi mõnel juhul võib kohustuste suhtes esineda reservatsioone. Samuti võib teatavatel juhtudel nõuda viisat ja/või elamis- või tööluba.

Leping hõlmab järgmisi isikute kategooriaid:

 • Ärivisiidil olevad isikud asutamise eesmärgil – nt juht, kes saabub Ühendkuningriiki tütarettevõtte asutamiseks. Need isikud võivad kuue kuu jooksul viibida 90 päeva.
 • Ettevõtjasiseselt üleviidud töötajad – nt juht, kelle ELis asuv äriühing X saadab tööle oma Ühendkuningriigis asuvas tütarettevõttes Y). Need isikud võivad viibida kolm aastat (välja arvatud juhul, kui nad on praktikandid, millisel juhul on riigis viibimise kestus piiratud ühe aastaga).
 • Lühiajalised ärikülastajad: neil isikutel on lubatud siseneda ELi või Ühendkuningriiki 21. lisa punktis 8 loetletud teatavate (vendade) tegevuste sooritamiseks. Need võivad kesta 90 päeva kuuekuulise ajavahemiku jooksul. Liikmesriigid ja UK võivad siiski teha reservatsioone mõne sellise tegevuse suhtes.
 • Lepinguliste teenuste osutajad: need isikud võivad tulla ELi (või Ühendkuningriiki), et rakendada teenuslepingut, mis nende ettevõttel on ELi (või Ühendkuningriigi) kliendiga, maksimaalselt 12 kuuks või lepingu kestuseks, olenevalt sellest, kumb on lühem. Neil peaksid olema pakutava teenusega seotud ülikoolidiplomid ja erialane töökogemus. Nad võivad osutada 22. lisa punktis 10 loetletud teenuseid. Liikmesriigid võivad siiski teha reservatsioone mõne sellise tegevuse suhtes: vt 22. lisa punkt 12, st konkreetse teenuse osutamise tingimused võivad olla piiravamad või isegi võimatud.
 • Sõltumatud spetsialistid. Sama, mis lepingulised teenuseosutajad, kuid nad on füüsilisest isikust ettevõtjad. Lubatud teenuste loetelu on esitatud 22. lisa punktis 11.

Lisaks kohaldatakse kõiki kutsekvalifikatsioone käsitlevaid siseriiklikke eeskirju. Kaubandus- ja koostööleping sisaldab raamistikku, mille kohaselt Euroopa Liit ja Ühendkuningriik võivad hiljem üksikjuhtumipõhiselt ja konkreetsete kutsealade puhul kokku leppida teatavate kutsekvalifikatsioonide tunnustamise täiendavas korras, millest saaks lepingu lisa. Sellise korra peab vastu võtma partnerlusnõukogu.

Praktiline teave ELi teenuseosutajatele teenuste osutamiseks Ühendkuningriigis

Litsentsi otsija

Teenuse osutamiseks Ühendkuningriigis on vajalik luba mõneks äritegevuseks või muuks tegevuseks.

Kuidas asutada ettevõte Ühendkuningriigis?

Ühendkuningriigis ettevõtte asutamise nõuded sõltuvad sellest, millist liiki ettevõtet soovite luua, kus te töötate ja kas võtate abiks inimesi. Juhend selle kohta, kuidas asutada ettevõte Ühendkuningriigis

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

Muu kui Ühendkuningriigi kutsekvalifikatsiooni peab ametlikult tunnustama Ühendkuningriigi reguleeriv asutus, et töötada Ühendkuningriigis reguleeritud kutsealal. Teave Ühendkuningriigi reguleerivate asutuste ja reguleeritud kutsealade kohta

Lisateave reguleeritud kutsealade kohta on kättesaadav Ühendkuningriigi kutsekvalifikatsioonide keskuse veebisaidil

Teave õigus- ja meretransporditeenuste kohta

Portaalis Access2Markets kättesaadav uus teenuste ja investeeringute kaubandusassistent pakub teavet ELi ettevõtjatele, kes soovivad osutada Ühendkuningriigile õigus- ja meretransporditeenuseid. See sisaldab teavet nõuete kohta, mida nad peavad täitma, ning asjaomaste reguleerivate asutuste kontaktandmeid.

Kvalifitseeritud töötajate riiki sisenemise ja seal viibimise eeskirjad

Üldine teave viisanõuete kohta eri taotlejate kategooriate puhul.

Täpsemalt kvalifitseeritud töötajate puhul:

 1. Ärivisiidil olevaid isikuid käsitlevad eeskirjad
 2. Oskustöölise viisa
 3. Äriühingusisene viisa
 4. T5 ajutise töötaja rahvusvahelise lepinguga töötaja
 5. Ülemeremaa ettevõtte esindaja

Riigihanked

ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping hõlmab WTO riigihankelepingut ja läheb sellest kaugemale. See tähendab, et kogu kasu, mis on seotud kahepoolsete eeskirjadega ja ELi äriühingute juurdepääsuga Ühendkuningriigi turule, mis tuleneb riigihankelepingust, leiab kinnitust ka kaubandus- ja koostöölepingus ning nende suhtes kohaldatakse kahepoolset vaidluste lahendamist.

Kaubandus- ja koostööleping läheb riigihankelepingust tulenevatest kohustustest kaugemale ja annab täiendava turulepääsu:

 • Hõlmab gaasi- ja küttevõrke käitavaid hankijaid ning eraomandis olevaid hankeüksusi, kellel on monopoolsed õigused kõigis kommunaalsektorites;
 • Hõlmab mõningaid lisateenuseid, näiteks:
  • Hotelli- ja restoraniteenused (CPC Prov. 641)
  • Toitlustusteenused (CPC Prov. 642)
  • Jookide serveerimise teenused (CPC Prov. 643)
  • Telekommunikatsiooniga seotud teenused (CPC Prov. 754)
  • Kinnisvarateenused vahendustasu eest või lepingu alusel (CPC Prov. 8220)
  • Muud äriteenused (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Haridusteenused (CPC Prov. 92)

Kaubandus- ja koostöölepinguga laiendatakse ka kohaldatavaid eeskirju ja hõlbustatakse seega turulepääsu tänu järgmisele:

 • elektrooniliste vahendite laialdasem kasutamine;
 • ühtne portaal kõigi teadete jaoks;
 • ettevõtja kinnituste aktsepteerimine,

Kaubandus- ja koostöölepingusse lisasime ka Ühendkuningriigis asutatud ELi äriühingute mittediskrimineerimise kõigi avalike hangete puhul, sealhulgas hõlmamata hangete puhul, nagu näiteks väikese maksumusega ostud (riiklik kohtlemine allpool riigihankelepingu künnist).

 

Lisateave Ühendkuningriigi hanketurule juurdepääsu kohta:

Riigihankelepingud väärtusega üle 10,000 naelsterlingi

Šotimaa riigihankelepingud

Walesi riigihankelepingud

Põhja-Iirimaa riigihankelepingud: eSourcing NI – eTenders NI

Riigihankelepingud väärtusega üle 118,000 naelsterlingi

Jagage seda lehte: