ELi-Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping

EL ja Ühendkuningriik on jõudnud kokkuleppele ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu suhtes, mida kohaldatakse ajutiselt alates 1.jaanuarist 2021 ja mis jõustus 1. mail 2021.

Kaubandus- ja koostööleping ei hõlma mitte ainult kauba- ja teenuskaubandust, investeeringuid, riigihankeid ja intellektuaalomandi õigusi, vaid ka paljusid muid ELi huvides olevaid olulisi valdkondi, nagu õhu- ja maanteetransport, energeetika ja jätkusuutlikkus, kalandus ja sotsiaalkindlustuse koordineerimine. Kaubandus- ja investeerimiseeskirju toetavad ulatuslikud kohustused võrdsete võimaluste ja kestliku arengu valdkonnas.

 • Sellega nähakse ette nulltariifid ja nullkvoodid kõikidele kaupadele, mis vastavad asjakohastele päritolueeskirjadele.
 • See võimaldab ELi investoritel asutada oma ettevõtted Ühendkuningriigi territooriumil ja hallata neid vabalt enamikus sektorites.
 • Sellega tagatakse näiteks Jaapaniga kokkulepitust ulatuslikum turulepääs ning see sisaldab õigusnorme paljudele peamistele teenusesektoritele.
 • Sellega tagatakse, et Ühendkuningriigis juba asutatud ELi ettevõtjaid ei diskrimineerita riigihankemenetlustes.
 • Sellega tagatakse ELi kunstnikele edasimüügiõigused, mida rahvusvahelised intellektuaalomandi õiguste konventsioonid ei hõlma.
 • Sellega tagatakse moonutamata kaubandus ja konkurents ELi ettevõtjatele energia- ja toorainesektoris ning tööstusele üldiselt.
 • See sisaldab peatükki VKEde kohta, mille eesmärk on edendada VKEde osalemist lepingus.
 • Mõlemad pooled on võtnud kohustuse tagada kindlad võrdsed tingimused, säilitades kõrge kaitsetaseme järgmistes valdkondades:
  • keskkonnakaitse;
  • kliimamuutuste vastane võitlus ja CO2-heite maksustamine;
  • sotsiaalsed ja tööalased õigused;
  • maksustamise läbipaistvus ja riigiabi;
  • tõhus riigisisene jõustamine, siduv vaidluste lahendamise mehhanism ja mõlema poole võimalus võtta parandusmeetmeid.

ELi ja Põhja-Iirimaa vahelise kaubavahetuse suhtes kohaldatakse väljaastumislepingusse lisatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli.

Kaebused

Kaebuse esitamine

Lepingu tekst ja ülevaade

Teenused

EL ja Ühendkuningriik on teenuskaubanduse ja investeeringute valdkonnas väga olulised partnerid. 2021. aastal oli Ühendkuningriik ELi suuruselt teine teenuste kaubanduspartner pärast Ameerika Ühendriike. Peamised teenuste sektorid, millega EL ja Ühendkuningriik kauplesid, olid nn muud äriteenused (st teadus- ja arendusteenused, õigusteenused, arhitektuuriteenused jne), finants- ja telekommunikatsiooni-, arvuti- ja teabeteenused.

Alates 1. jaanuarist 2021 ei osale Ühendkuningriik enam ELi ühtsel turul ega saa seetõttu enam kasu isikute vaba liikumise, teenuste osutamise vabaduse ja asutamisvabaduse põhimõtetest. Selle tulemusena võivad Ühendkuningriigi teenuseosutajad, et pakkuda teenuseid kogu ELis, oma tegevust jätkata. Nad peavad järgima siseriiklikke eeskirju, menetlusi ja lube, mida kohaldatakse nende tegevuse suhtes igas liikmesriigis, kus nad tegutsevad. Sama kehtib ka ELi ettevõtjate kohta, st nad peavad Ühendkuningriigis teenuste osutamiseks järgima Ühendkuningriigi siseriiklikke eeskirju.

ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepinguga nähakse ette märkimisväärne avatus teenuskaubandusele ja investeeringutele paljudes sektorites, sealhulgas kutse- ja äriteenused (nt õigus- ja audititeenused, arhitektiteenused), kättetoimetamis- ja telekommunikatsiooniteenused, arvutipõhised ja digitaalsed teenused, finantsteenused, teadus- ja arendusteenused, enamik transpordi- ja keskkonnateenuseid. Lisaks kohaldatakse seda investeeringute suhtes muudes sektorites kui teenused, nagu tootmine, põllumajandus, metsandus, kalandus, energeetika ja muud esmased tööstusharud.

Turulepääsu tegelik ulatus oleneb teenuse osutamise viisist: teenust osutatakse piiriüleselt teenuseosutaja päritoluriigist, näiteks interneti kaudu (1. viis); teenust osutatakse tarbijale teenuseosutaja riigis, näiteks olukorras, kus turist on reisinud välismaale ja ostab seal teenuseid (2. viis); teenust osutab kohapealne ettevõte, mis kuulub välismaisele teenuseosutajale (3. viis); teenust osutab ajutiselt teise riigi territooriumil viibiv teenuseosutaja, kes on füüsiline isik (4. viis). Praktikas sõltub tegelik võime pakkuda konkreetset teenust või investeerida teatavasse sektorisse ka kaubandus- ja koostöölepingus sätestatud konkreetsetest reservatsioonidest, mida võidakse mõnes sektoris Ühendkuningriigis teenuseid osutavatele ELi teenuseosutajatele kehtestada, ja vastupidi.

Seoses füüsiliste isikute ärilisel eesmärgil riiki sisenemise ja seal ajutise viibimisega (nagu eespool osutatud kui 4. viis) on EL ja Ühendkuningriik kokku leppinud paljudes vastastikustes kohustustes. Lepinguosalised ei saa keelduda riiki sisenemisest ja seal viibimisest majanduslikel põhjustel (nt kvoodid, majandusliku vajaduse testid), kuigi mõnel juhul võib kohustuste suhtes olla reservatsioone. Samuti võib teatavatel juhtudel nõuda viisat ja/või elamis- või tööluba.

Leping hõlmab järgmisi isikute kategooriaid:

 • Ettevõtte asutamise eesmärgil ärivisiidil olevad isikud – nt juht, kes saabub Ühendkuningriiki tütarettevõtja asutamiseks. Need isikud võivad viibida 90 päeva kuue kuu jooksul.
 • Ettevõtjasiseselt üleviidud töötajad – nt juht, kelle ettevõte X ELis saadab tööle oma tütarettevõtjas Y Ühendkuningriigis). Need isikud võivad kesta kolm aastat (välja arvatud juhul, kui nad on praktikandid, millisel juhul on riigis viibimise kestus piiratud ühe aastaga).
 • Lühiajalised ärikülastajad: neil isikutel on lubatud siseneda ELi või Ühendkuningriiki, et tegeleda 21. lisa punktis 8 loetletud (üheteistkümne) tegevusega. Need võivad kesta 90 päeva kuuekuulise ajavahemiku jooksul. Liikmesriigid ja Ühendkuningriik võivad siiski teha mõne sellise tegevuse suhtes reservatsioone.
 • Lepingulised teenuseosutajad: need isikud võivad siseneda ELi (või Ühendkuningriiki), et täita teenuslepingut, mis nende äriühingul on ELi (või Ühendkuningriigi) kliendiga, maksimaalselt 12 kuuks või lepingu kestuseks (olenevalt sellest, kumb on lühem). Neil peaks olema osutatava teenusega seotud kõrgharidus ja erialane töökogemus. Nad võivad osutada 22. lisa punktis 10 loetletud teenuseid. Liikmesriigid võivad siiski teha reservatsioone mõne sellise tegevuse suhtes: vt lisa 22 punkt 12, st konkreetse teenuse osutamise tingimused võivad olla piiravamad või isegi võimatud.
 • Sõltumatud spetsialistid. Sama mis lepingulised teenuseosutajad, kuid nad on füüsilisest isikust ettevõtjad. Lubatud teenuste loetelu on esitatud 22. lisa punktis 11.

Lisaks kohaldatakse kõiki kutsekvalifikatsioone käsitlevaid siseriiklikke eeskirju. Kaubandus- ja koostööleping sisaldab raamistikku, mille kohaselt Euroopa Liit ja Ühendkuningriik võivad hiljem igal üksikjuhul eraldi ja konkreetsete kutsealade puhul kokku leppida teatavate kutsekvalifikatsioonide tunnustamise täiendavas korras, millest saaks kokkuleppe lisa. Sellise korra peab vastu võtma partnerlusnõukogu.

Praktiline teave ELi teenuseosutajatele teenuste osutamiseks Ühendkuningriigis

Litsentsi otsija

Ühendkuningriigis teenuse osutamiseks vajalik litsents, mis on vajalik mõne äritegevuse või muu tegevuse jaoks.

Kuidas asutada ettevõte Ühendkuningriigis?

Ühendkuningriigis ettevõtte asutamise nõuded sõltuvad sellest, mis liiki ettevõtet soovite luua, kus te töötate ja kas võtate abiks inimesi. Ühendkuningriigis ettevõtte asutamise juhend

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

Ühendkuningriigis reguleeritud kutsealal töötamiseks peab Ühendkuningriigi reguleeriv asutus ametlikult tunnustama kutsekvalifikatsiooni väljaspool Ühendkuningriiki. Teave Ühendkuningriigi reguleerivate asutuste ja reguleeritud kutsealade kohta

Lisateavet reguleeritud kutsealade kohta leiab Ühendkuningriigi kutsekvalifikatsioonide keskuse veebisaidilt.

Teave õigusteenuste ja meretransporditeenuste kohta

Uus teenuste ja investeeringute kaubandusassistent, mis on kättesaadav portaalis Access2Markets, pakub teavet ELi ettevõtjatele, kes soovivad osutada Ühendkuningriigile õigus- ja meretransporditeenuseid. See sisaldab teavet nõuete kohta, mida nad peavad täitma, ning asjaomaste reguleerivate asutuste kontaktandmeid.

Kvalifitseeritud töötajate riiki sisenemise ja seal viibimise eeskirjad

Üldine teave viisanõuete kohta eri taotlejate kategooriate puhul.

Täpsemalt kvalifitseeritud töötajate puhul:

 1. Ärikülastajate eeskirjad
 2. Oskustöölise viisa
 3. Ettevõttesisene viisa
 4. T5 Ajutine töötaja – rahvusvahelise lepingu töötaja
 5. Ülemeredepartemangude esindaja

Riigihanked

ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepinguga inkorporeeritakse WTO riigihankeleping ja see läheb sellest kaugemale. See tähendab, et kõiki kasusid, mis on seotud kahepoolsete eeskirjade ja ELi ettevõtjate juurdepääsuga Ühendkuningriigi turule, mis tuleneb riigihankelepingust, kinnitatakse ka kaubandus- ja koostöölepingus ning nende suhtes kohaldatakse kahepoolset vaidluste lahendamist.

Kaubandus- ja koostööleping läheb kaugemale riigihankelepingu raames võetud kohustustest ja annab täiendava turulepääsu:

 • Hõlmab gaasi- ja soojusvõrke käitavaid hankijaid ning eraomandis olevaid hankeüksusi, kellel on monopoolsed õigused kõigis kommunaalsektorites;
 • Hõlmab mõningaid lisateenuseid, näiteks:
  • Hotelli- ja restoraniteenused (CPC Prov. 641)
  • Toitlustusteenused (CPC Prov. 642)
  • Jookide serveerimise teenused (CPC Prov. 643)
  • Telekommunikatsiooniga seotud teenused (CPC Prov. 754)
  • Kinnisvarateenused vahendustasu eest või lepingu alusel (CPC Prov. 8220)
  • Muud äriteenused (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Haridusteenused (CPC Prov. 92)

Kaubandus- ja koostöölepinguga laiendatakse ka kohaldatavaid eeskirju ja hõlbustatakse seega turulepääsu, sest:

 • elektrooniliste vahendite laialdasem kasutamine,
 • ühtne portaal kõigi teadete jaoks,
 • ettevõtja deklaratsioonide aktsepteerimine,

Kaubandus- ja koostöölepingusse lisasime ka Ühendkuningriigis asutatud ELi omandis olevate äriühingute mittediskrimineerimise kõigi riigihangete puhul, sealhulgas hõlmamata hangete puhul, näiteks väikese väärtusega ostude puhul (võrdne kohtlemine allapoole riigihankelepingu künnist).

 

Lisateave Ühendkuningriigi hanketurule juurdepääsu kohta:

Riigihankelepingud väärtusega üle 10 000 naelsterlingi

Riigihankelepingud Šotimaal

Walesi riigihankelepingud

Põhja-Iirimaa riigihankelepingud: eSourcing NI – eTenders NI

Riigihankelepingud väärtusega üle118 000 naelsterlingi

Jagage seda lehte:

Kiirlingid