Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an tSile

Sracfhéachaint

Thug an tAontas agus an tSile Comhaontú Comhlachais i gcrích in 2002, ina bhfuil Comhaontú Saorthrádála cuimsitheach a tháinig i bhfeidhm i mí Feabhra 2003 lena gcumhdaítear caidreamh trádála idir an tAontas agus an tSile.

Leasaíodh an comhaontú le Prótacal Aontachais 2004.

Tuilleadh eolais

Rialacha Tionscnaimh

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Is féidir teachtar fhaisnéis ghinearálta faoina rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh sa roinn seo.

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat teacht ar réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannóg earraí.

Rialacha maidir le tionscnamh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Leagtar amach na rialacha tionscnaimh in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais (IO L 352, 30.12.2002, lch. 935). Tagraíonn an nasc don leagan comhdhlúite arna leasú le Prótacal Aontachais 2004 leis an gComhaontú (IO L 38, 10.2.2005, lch. 3) agus le Cinneadh Uimh. 2/2015 ó Choiste Comhlachais AE-na Sile an 30 Samhain 2015.

Foilsíodh nótaí míniúcháin a ghabhann le hIarscríbhinn III in 2003 (IO C 321, 31.12.2003, lch. 22) agus leasaíodh iad in 2005 (IOC 56, 5.3.2005, lch. 36).

An bhfuil mo tháirge de thionscnamh AE nó na Sile?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach íochtarach nó nialasach faoin gComhaontú Comhlachais AE-an tSile, ní mór gur de thionscnamh an AE nó na Sile a thiocfaidh sé.

Is de thionscnamh an AE nó na Sile an táirge, má tá sé

 • a fuarthas go hiomlán san AE nó sa tSile, nó
 • Monaraíodh san AE nó sa tSile le hábhair neamhthionscnaimh ar choinníoll go ndearnadh leoroibriú nó leorphróiseáil ar na hábhair sin i gcomhréir leis na rialacha sonracha maidir le táirgí atá leagtha amach in Iarscríbhinn II.
  Féach freisin Foscríbhinn I “Nótaí tosaigh” a ghabhann le rialacha sonracha maidir le táirgí.        
  I gcás táirgí áirithe, tá roinnt rialacha malartacha ann a bhaineann go sonrach le táirgí – féach Aguisín IIa.

 

Samplaí de rialacha a bhaineann go sonrach le táirge faoi leith i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha – ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • athrú ar rangú taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh – mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha – tá próiseas táirgeachta ar leith ag teastáil, mar shampla sníomh snáithíní isteach na rialacha sin a úsáidtear go príomha sna hearnálacha teicstílí agus éadaí, agus ceimiceacha

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach le táirge

Tugann an comhaontú breis solúbthachta duit chun cabhrú leat cloí le rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge, amhail lamháltas nó carnadh.

Caoinfhulaingt
 • leis an riail lamháltais is féidir leis an táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a bhfuil cosc orthu de ghnáth de réir riail an táirge shonraigh a úsáid suas le 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • ní féidir lamháltas a úsáid chun tairseach uasluacha d’ábhair neamhthionscnaimh atá liostaithe sna rialacha maidir le táirgí sonracha a shárú
 • Tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí atá aicmithe i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear i Nótaí 5 go 7 d’Fhoscríbhinn I “Nótaí tosaigh” de rialacha tionscnaimh a bhaineann go sonrach le táirgí
Carnadh
 • Carnadh déthaobhach — ábhair de thionscnamh na Sile, is féidir a mheas gur de thionscnamh AE iad (agus vice versa) nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú

Ceanglais eile

Ní mór don táirge freisin na ceanglais eile go léir is infheidhme a shonraítear sa Phrótacal a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor nó an riail maidir le hiompar díreach.

Iompar trí thríú tír: Riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ó AE go dtí an tSile (agus a mhalairt) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Ceadaítear trasloingsiú nó trádstóráil shealadach i dtríú tír, ar choinníoll go bhfanfaidh earraí faoi fhaireachas na n-údarás custaim agus nach ndéanfar oibríochtaí orthu ach amháin

 • marcanna, lipéid, nó séalaí a chur leis nó a ghreamú
 • díluchtú
 • athlódáil
 • coinsíneachtaí a scoilteadh
 • aon oibríocht a ceapadh chun bail mhaith a choimeád orthu

Beidh ort fianaise a sholáthar ar an iompar díreach chuig údaráis chustaim na tíre allmhairithe, amhail:

 • doiciméid iompair chonarthacha (mar shampla billí ládála)
 • fianaise fhíorasach nó nithiúil atá bunaithe ar mharcáil nó ar uimhriú pacáistí
 • aon fhianaise a bhaineann leis na hearraí féin
Aistarraingt dleachta

Faoin gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSile, ní féidir aisíocaíocht a fháil ar dhleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach a tháirgeadh.

Nósanna imeachta maidirle tionscnamh

Más mian leat taraif fhabhrach a éileamh, beidh ort cloí leis na nósanna imeachta maidir le tionscnamh agus d’éileamh a fháil fíoraithe ag údaráis chustaim na tíre ina bhfuil tú ag allmhairiú d’earraí. Tá na nósanna imeachta leagtha amach i dTeideal V maidir le Cruthúnas Tionscnaimh agus i dTeideal IV maidir le Socruithe le haghaidh Comhair Riaracháin.

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Chun leas a bhaint as taraif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a sholáthar.

Is féidir an cruthúnas ar thionscnamh a bheith ag ceann amháin de na nithe seo a leanas:

Féach na Nótaí Míniúcháin a ghabhann le hIarscríbhinn III agus an leagan leasaithe díobh le haghaidh sonraí faoi chruthúnais tionscnaimh a chomhlánú.

Níl gá le cruthúnas ar thionscnamh i gcás nach sáraíonn luach iomlán na coinsíneachta

 • EUR500 do phacáistí beaga nó
 • EUR1,200 do bhagáiste pearsanta

Leanfaidh cruthúnas ar thionscnamh de bheith bailí go ceann 10 mhí ón dáta a n-eiseofar é.

Deimhniú gluaiseachta EUR.1

Eisíonn an Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) san Aireacht Gnóthaí Eachtracha, chomh maith lena hoifigí áitiúla ProChile, teastais ghluaiseachta EUR.1 sa tSile. Tá DERECON freagrach as

 • údaruithe chuig ‘onnmhaireoirí formheasta’ a dheonú, faireachán a dhéanamh orthu agus iad a tharraingt siar
 • seiceálacha iarfhíoraithe tar éis iarraidh a fháil ó údarás custaim i mBallstát den Aontas Eorpach

Is féidir leis an údarás custaim sa tSile iarraidh ar údaráis chustaim i mBallstáit an AE stádas tionscnaimh na n-earraí nó barántúlacht an chruthúnais tionscnaimh a fhíorú. Ba cheart don onnmhaireoir a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar an deimhniú a bheith ullamh doiciméid a thíolacadh lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann.

Tá sampla de dheimhniú EUR.1 inAguisín III agus tugann sé le fios go bhfuil sé curtha i gcrích.

Dearbhú maidir le tionscnamh

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh go bhfuil a dtáirge de thionscnamh an AE nó na Sile trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar. Is féidir é a dhéanamh trí

 • onnmhaireoir formheasta, nó
 • aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó ná EUR 6 000 luach iomlán na coinsíneachta

Chun bheith i d' onnmhaireoir formheasta, ní mór duit a bheith in ann na húdaráis chustaim inniúla a shásamh maidir le stádas tionscnaimh do tháirgí, chomh maith le haon cheanglais eile a d’fhéadfadh siad a fhorchur. Féadfaidh na húdaráis inniúla do stádas ceadaithe a tharraingt siar má bhaineann tú mí-úsáid as ar bhealach ar bith. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na nósanna imeachta, téigh i dteagmháil leis na húdaráis inniúla chustaim (DIRECON do thaobh na Sile).

Conas dearbhú tionscnaimh a dhéanamh?

Ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chló, a stampáil nó a phriontáil (sa teanga iomchuí) ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile ina bhfuil tuairisc leordhóthanach ar na táirgí lena mbaineann chun go n-aithneofar iad:

“Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú Uimh.... custaim) gur de... thionscnamh fabhrach na táirgí seo, ach amháin nuair a léirítear a mhalairt go soiléir.”

Is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an AE agus is féidir teacht air in Iarscríbhinn IV. Seiceáil le húdaráis custaim do chuid riachtanas breise a d’fhéadfadh a bheith acu.

Ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas sin ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn d’údaráis chustaim go nglacfaidh tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú.

Agus dearbhú tionscnaimh á líonadh isteach agat, ba cheart duit doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí.

Féadfaidh an t-onnmhaireoir dearbhú tionscnaimh a dhéanamh i gcás ina n-onnmhaireofar na táirgí lena mbaineann sé, nó tar éis a n-onnmhairithe ar choinníoll go dtíolacfar d’údaráis chustaim na tíre allmhairithe é tráth nach déanaí ná dhá bhliain tar éis allmhairiú na dtáirgí lena mbaineann sé.

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an bhfuil táirge a allmhairíodh de thionscnamh táirge eile nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá an fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim na bpáirtithe allmhairíochta agus onnmhairiúcháin
 • seiceálacha a dhéanfaidh údaráis chustaim áitiúla – ní cheadaítear cuairteanna ón bpáirtí allmhairithe ar an onnmhaireoir

Cinneann údaráis an pháirtí onnmhairithe an tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairíochta ar an eolas faoi na torthaí.

Naisc agus teagmhálacha úsáideacha

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig an tSile

AV Ricardo Lyon 222 Torre Páras, 3er piso. Providencia. Santiago Santiago

Cód Poist:10093 Correo Central, Santiago

Teil.: (56) (2) 24286800

Seoladh ríomhphoist: delegation-chile@eeas.europa.eu

Gréasán: eeas.europa.eu/delegations/chile_ga

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa