Treoir maidir le hearraí a easpórtáil

An bhfuil sé beartaithe ag do chuideachta earraí a easpórtáil lasmuigh den Aontas Eorpach? Cuidíonn an chuid seo leat a thuiscint má tá do chuideachta réidh le haghaidh easpórtála agus tugann sé breac-chuntas ar chéimeanna éagsúla an phróisis easpórtála.

5 Céimeanna i dtreo Easpórtáil Táirge

 
 

Sula dtosaíonn tú — An bhfuil do chuideachta réidh le trádáil?

An bhfuil sé i gceist agat táirge a onnmhairiú den chéad uair?

Sula ndéanfaidh sé sin, seiceáil an bhfuil do chuideachta réidh:

 • An bhfuil rath ar do tháirge cheana féin ar do mhargadh baile nó i dtíortha eile san Aontas Eorpach?
 • An bhfuil sé d’acmhainn ag do chuideachta an táirge a dhíol i margaí eachtracha lasmuigh den Aontas Eorpach? An bhfuil dóthain foirne, ama, airgeadais agus acmhainní dlíthiúla aici?
 • An bhfuil bainistíocht do chuideachta tiomanta do leathnú chuig margaí easpórtála lasmuigh den Aontas?
 • An bhfuil plean cuimsitheach airgeadais/margaíochta/gnó ag do chuideachta le spriocanna atá sainithe go soiléir chun tacú le heaspórtáil chuig margaí lasmuigh den Aontas?
 • An bhfuil straitéis nithiúil ag do chuideachta maidir le conas an táirge a onnmhairiú chuig do mhargadh easpórtála? Mar shampla, féadfaidh tú do tháirge a easpórtáil go díreach chuig do cheannaitheoir i do mhargadh easpórtála, amhail cuideachta eile nó tomhaltóir, nó go hindíreach trí thríú páirtí a fhostú, amhail gníomhaire nó dáileoir. Féadfaidh ardáin ríomhthráchtála tacú le honnmhairiú díreach agus indíreach araon.
 • Más infheidhme, an bhfuil an mhaoin intleachtúil a bhaineann le do tháirge cosanta i do mhargadh easpórtála?
 • An bhfuil sé de chumas agus de shaineolas ag do chuideachta a tháirge a chur in oiriúint do shainroghanna cultúrtha nó do chaighdeáin theicniúla éagsúla i dtíortha lasmuigh den Aontas?

Sula leanfaidh tú ar aghaidh, smaoinigh go cúramach ar na ceisteanna thuas agus pléigh iad laistigh de do chuideachta chun cinneadh a dhéanamh an bhfuil tú réidh le trádáil le tíortha nach bhfuil san Aontas, nó cé na bearta is gá a dhéanamh chun tú féin a ullmhú chun é sin a dhéanamh.

 

1

Aimsigh margadh agus ceannaitheoir

Chun earraí a easpórtáil lasmuigh den AE, ba cheart duit margadh a aithint ar dtús agus ceannaitheoir a aimsiú do do tháirge. Tacóidh an t-eolas a thairgtear faoi Mo Chúntóir Trádálaleat chun margaí oiriúnacha a aithint do do tháirge. Cabhróidh sé leat freisin na riachtanais do cheannaitheoir a chinneadh, amhail ceanglais chlárúcháin nó cheadúnúcháin chun déileáil le hearraí ar leith nó páirt a ghlacadh i réimse áirithe den gheilleagar. Ós rud é gurb é do cheannaitheoir an t-allmhaireoir de ghnáth agus freagracht a ghlacadh as do tháirge a thabhairt isteach sa tír chinn scríbe agus ar a mhargadh, tá a cháilíocht don ról seo ríthábhachtach.

D’fhéadfadh na hinstitiúidí nó na hoibreoirí seo a leanas a bheith ina gcabhair chun deiseanna sa mhargadh onnmhairiúcháin a shainaithint agus ceannaitheoirí cáilithe a aimsiú.

 • Is féidirle Cumainn thráchtáil a thabhairt duit eolas faoi mhargaí agus comhpháirtithe gnó éagsúla, agus tú a threorú chuig tuarascálacha ábhartha.
 • Is féidir le soláthraithe nuachta trádáil-shonracha nó gníomhaireachtaí cur chun cinn trádála i do thír féin nó i do mhargadh easpórtála roghnaithe a chlúdaíonn anailís mhargaidh agus measúnú ar dheiseanna gnó a bheith ina gcabhair. Is minic a chuireann na comhlachtaí sin staidéir ar fáil ar phríomhearnálacha easpórtála.
 • Is féidir lecomhairleoirí onnmhairiúcháin agus bainc ábhartha comhairle a chur ar fáil freisin.

Conas a roghnú do sprioc-mhargaí?

Scáileáin margaí féideartha easpórtála chun a mheas an bhfuil éileamh ar do tháirge agus a mheas an mbeadh do tháirge iomaíoch ar an margadh easpórtála.

Seiceáil na staitisticí trádála ar do spriocmhargadh féideartha.

Is féidir le staitisticí iompórtála a thaispeáint an bhfuil do sprioc-thír ag iompórtáil do chineál táirge cheana féin, an áit as a dtagann na hallmhairí agus an bhfuil soláthar ard sa mhargadh cheana féin. D’fhéadfadh sé go dtaispeánfaí deis i bhfigiúirí ísle ach go nochtfaí constaicí nó bacainní fiú maidir le rochtain ar an margadh, ar bacainní iad a fhéadfaidh tú a sheiceáil le mo Chúntóir Trádála.

Conas ceannaitheoirí féideartha a aimsiú?

Nuair a bheidh spriocmhargadh amháin nó níos mó roghnaithe agat, is é an chéad chéim eile comhpháirtithe trádála féideartha agus teagmhálacha gnó a shainaithint.

Is féidir leat comhpháirtithe agus teagmhálacha a aimsiú ag:

 • aontaí trádála eagraithe go sonrach do cheannaitheoirí agus díoltóirí chun bualadh le chéile. Mar shampla, eagraíonn an Líonra Fiontar Eorpach imeachtaí meaitseála rialta d’earnálacha sonracha ina mbíonn cuideachtaí ó thíortha nach Ballstáit den Aontas iad rannpháirteach freisin.
 • imeachtaí cabhair a chuireann comhlachais tráchtála ar fáil chun teagmhálacha a bhunú idir comhpháirtithe gnó féideartha.

Tá méadú ag teacht ar líon na n-imeachtaí sin a thairgtear ar líne agus b’fhéidir gur caoithiúil féachaint ar roghanna comhfhreagracha.

I gcodarsnacht le hidirbhearta intíre, ní mór cáilíocht an cheannaitheora don idirbheart iompórtála agus úsáid nó margaíocht iarbhír do tháirge sa tír chinn scríbe a sheiceáil go cúramach.

Féadfaidh tú a sheiceáil freisin an bhfuil cead agat díol leis an rialtas i do mhargadh onnmhairithe féideartha.

Cad is soláthar poiblí ann?

 

2

Seiceáil na coinníollacha easpórtála san Aontas agus na riachtanais iompórtála i do spriocmhargadh

Chun do tháirge a easpórtáil lasmuigh den Aontas Eorpach, ní mór duit bunriachtanais áirithe a chomhlíonadh.

Conas is féidir leat easpórtáil?

Tá bealaí éagsúla inar féidir leat a onnmhairiú a táirge.

 • Mar shampla, is féidir leat onnmhairiú go díreach chuig ceannaitheoir i do mhargadh easpórtála. Is féidir leis seo a bheith ina chuideachta eile nó ina thomhaltóir.
 • De rogha air sin, is minic a onnmhairíonn cuideachtaí an -bheag go hindíreach trí ardáin ríomhthráchtála.

 

Cad is ríomhthráchtáil ann?

Cé atá in ann easpórtáil?

 • De ghnáth, ní mór duit a bheith bunaithe san Aontas Eorpach mar chuideachta nó mar bhuanbhunaíocht ghnó. Áirítear leis seo a bheith cláraithe chun críocha CBL.
 • Go ginearálta, ní mór duit clárú leis an gclár tráchtála náisiúnta. Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, seiceáil le do seomra tráchtála áitiúil.
 • Más cónaitheoir neamh-AE thú, ní mór duit cead oibre a bheith agat chun gníomhaíocht neamhspleách tráchtála a dhéanamh; ina theannta sin, ní mór duit duine atá bunaithe san Aontas agus atá toilteanach gníomhú ar do shon mar onnmhaireoir (e.g. soláthraí seirbhísí lóistíochta nó gníomhaire custaim) a aimsiú.

Conas clárú mar onnmhaireoir?

Mar onnmhaireoir de chuid an Aontais Eorpaigh, ní mór duit iarratas a dhéanamh ag an riarachán inniúil custaim ar uimhir Chláraithe agus Aitheantais Oibreoirí Eacnamaíocha (EORI) mar a thugtar uirthi.

Is uimhir aitheantais é an EORI atá bailí ar fud an Aontais Eorpaigh, rud atá de dhíth ort le haghaidh na ndearbhuithe easpórtála custaim uile.

Leid: Is féidir leis an bpróiseas seo roinnt ama a ghlacadh mar sin i bhfeidhm go maith amach romhainn.

Comhaontuithe Tosaíochta Trádála:

Más mian leat easpórtáil chuig tír ina bhfuil comhaontú trádála fabhrach ag an Aontas le taraifí níos ísle agus tairbhe a bhaint astu, d’fhéadfadh sé go mbeadh ort freisin iarratas a dhéanamh ar stádas Onnmhaireora Údaraithe (EA) nó, ag brath ar an gcomhaontú, iarratas a dhéanamh ar bheith i d’Onnmhaireoir Cláraithe (REX). Cuirtear an EA i bhfeidhm ag agus an REX trí do riarachán custaim náisiúnta.

Mar údarú, is féidir leat ‘dearbhuithe tionscnaimh’ a tharraingt suas, mar ‘ráitis maidir le tionscnamh’ mar onnmhaireoir cláraithe freisin os cionn na dtairseach luacha le haghaidh lastais mar a shainítear sa chomhaontú ábhartha. Luaitear sna dearbhuithe nó sna ráitis sin go gcomhlíonann na táirgí atá le honnmhairiú na rialacha tionscnaimh a leagtar amach i gcomhaontú trádála ar leith.

Simplithe a d’fhéadfadh a bheith ann

Más minic a bhíonn tú ag easpórtáil agus ag a bhfuil foireann eolach agus eagraíocht iontaofa de na próisis chustaim, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar dhearbhuithe simplithe custaim mar a fhoráiltear i gCód Custaim an Aontais (UCC). I dtaca leis sin, féadfaidh trádálaithe a bhfuil níos mó taithí acu stádas Oibreora Eacnamaíoch Údaraithe (AEO) a mheas freisin.

An bhfuil srian ar easpórtáil do tháirge san Aontas Eorpach?

Féadfar onnmhairiú earraí sonracha nó onnmhairí táirge chuig tír chinn scríbe áirithe a thoirmeasc nó a shrianadh. Féadfaidh sé go mbeidh ceadúnas nó údarú ag teastáil uait.

 • Seiceáil sa TARIC féachaint an bhfuil ceadúnas easpórtála de dhíth ort le haghaidh do tháirge;
 • Seiceáil na srianta easpórtála ar Léarscáil Smachtbhannaí an AE.
 • I gcás táirgí áirithe, d’fhéadfadh sé, go heisceachtúil, go mbeadh srianta náisiúnta ar do Bhallstát ar cheart duit seiceáil lena údaráis inniúla.

Is iad seo a leanas na príomhchineálacha táirgí atá srianta nó toirmiscthe:

 • roinnt ainmhithe beo, feoil agus plandaí.
 • speicis atá i mbaol
 • táirgí bia áirithe
 • ceimiceáin chontúirteacha
 • drugaí agus cógais
 • airm
 • earraí dé-úsáide
 • dramhaíl
 • earraí cultúrtha (seandachtaí luachmhara agus saothair ealaíne)
 • earraí góchumtha nó bradacha
 • ailt, foilseacháin agus fístaifeadtaí mígheanasacha

I gcás táirgí den sórt sin, seiceáil cé na rialacha atá i bhfeidhm.

An bhfuil aon srianta i do mhargadh easpórtála?

Ní mór duit a chinntiú freisin nach gcuireann an tír is mian leat a easpórtáil aon toirmeasc nó srian ar do tháirge i bhfeidhm a chuireann cosc uirthi dul isteach sa tír nó a bheith á chur ar an margadh. Cé go mbeidh do cheannaitheoir freagracht a ghlacadh de ghnáth as an allmhairiú chomh maith le húsáid nó a mhargú do tháirge, le haghaidh idirbhearta rathúla agus inbhuanaithe ba chóir duit a bheith ar an eolas faoi thoirmisc allmhairithe chomh maith le srianta iompórtála sa tír iompórtála.

Chun cur síos cuimsitheach a fháil ar na srianta i dtíortha éagsúla cinn scríbe, tabhair cuairt ar mo Chúntóir Trádála.

Ina theannta sin, féadfaidh tú teacht ar mhínithe ginearálta ar chineálacha éagsúla srianta sa rannán Earraí.

Cad iad na taraifí a bhaineann le do tháirge?

D’fhéadfadh sé gur ghá taraifí a íoc as do tháirge nuair a chuirtear ar an margadh easpórtála é. Gheobhaidh tú taraifí feidhmeacha na dtíortha cinn scríbe éagsúla i mo Chúntóir Trádála

Braitheann sé ar do chomhaontú agus conradh leis an gceannaitheoir, ach i bhformhór na gcásanna tá sé inmholta a fhágáil ar an imréiteach iompórtála leis an gceannaitheoir a íocann ansin na dleachtanna custaim chomh maith leis na cánacha agus dleachtanna breise a thiocfaidh chun bheith dlite ag an allmhairiú. Cuimhnigh go gcuirfidh an dara ceann le praghas do tháirge ar do mhargadh easpórtála. Ba cheart go mbeadh an costas talún sin, mar a thugtar air, iomaíoch fós.

 

Cad is taraif allmhairiúcháin ann?

An féidir le mo chuideachta tairbhe a bhaint as Comhaontú Trádála fabhrach idir an tAontas agus an tír is ceann scríbe?

Má tá comhaontú fabhrach trádála ag an Aontas leis an tír chinn scríbe, d’fhéadfaí do tháirge a laghdú nó a dhíchur go hiomlán fiú. Rátaí taraife fabhracha a thugtar ar na dleachtanna custaim sin.

Is i mo Chúntóir Trádálaa bheidh na rátaí taraife fabhracha is infheidhme maidir le táirgí de thionscnamh an Aontais Eorpaigh i dtíortha cinn scríbe éagsúla.

Mar sin féin, tá na rátaí taraife fabhracha sin ag brath ar do tháirge a tháirgeadh i gcríoch chomhpháirtithe an chomhaontaithe trádála fabhraí agus i gcomhréir le rialacha tionscnaimh an chomhaontaithe seo.

Dá bhrí sin, ba cheart duit a sheiceáil ar dtús an bhfuil ráta fabhrach dleachta agus corrlach fabhrach, mar a thugtar air, idir an gnáthráta taraife NBF agus ráta fabhrach an Aontais.

Más amhlaidh atá, agus más mian leat cruthúnas a thabhairt ar thionscnamh fabhrach chun gur féidir an ráta fabhrach a chur i bhfeidhm, beidh ort cloí leis na rialacha tionscnaimh.

Chuige sin, beidh cruthúnais iomchuí de dhíth ort le haghaidh stádas tionscnaimh na n-ábhar a fuarthas ó thríú páirtithe. Laistigh den Aontas, déantar é sin trí dhearbhuithe soláthraí, mar a thugtar orthu, beidh ort é a bhailiú chun na críche sin.

Chun eolas a fháil faoi na rialacha sonracha atá i bhfeidhm do do tháirge agus faoin tír is ceann scríbe, is féidir leat dul i gcomhairle le mo Chúntóir Trádála.

Comhaontuithe Trádála an Aontais Eorpaigh:

 • sraith rialacha níos cobhsaí agus níos intuartha a chur ar fáil duit nuair a bhíonn tú ag trádáil le margaí eachtracha.
 • a chinntiú nach ndéanann dlíthe na tíre neamh-AE leatrom ar tháirgí an Aontais.
 • deiseanna easpórtála nua agus níos fearr a chruthú do do chuideachta agus é a dhéanamh níos éasca infheistíocht a dhéanamh thar lear.

An mbaineann aon bhearta cosanta trádála le do tháirge?

D’fhéadfadh an tír iompórtála bearta cosanta trádála a chur i bhfeidhm ar do tháirge. D’fhéadfadh sé go mbeadh costas suntasach ag baint le bearta den sórt sin a chur san áireamh agus d’easpórtáil á phleanáil. Is iad na bearta frithdhumpála na bearta is ábhartha, ach d’fhéadfadh bearta frithchúitimh nó cosanta a bheith ann freisin. Cé go ngníomhóidh do cheannaitheoir de réir an chomhaontaithe chonarthaigh mar an t-allmhaireoir de ghnáth agus go n-íocfaidh sé costais bhreise den sórt sin, d’fhéadfadh na costais sin a bheith ina gconstaic ar idirbhearta rathúla agus inbhuanaithe.

Léirítear bearta gaolmhara, de réir mar a bheidh, arna gcur i bhfeidhm ag tír allmhairithe ar leith, i mo Chúntóir Trádála.

Cad iad na cánacha agus na dleachtanna breise ábhartha i do mhargadh easpórtála?

Chomh maith leis sin seiceáil cé na cánacha agus, de réir mar a bheidh, nach mór dleachtanna breise a íoc nuair a allmhairítear do tháirge. Féadfar na cánacha agus na dleachtanna breise a thiocfaidh chun bheith dlite tráth na hiompórtála i dtíortha cinn scríbe éagsúla a cheadú freisin i mo Chúntóir Trádála.

Is iondúil go n-iompróidh an ceannaitheoir iad seo ina ról ag an allmhaireoir, ach cuirfidh siad leis an gcostas a chuirtear i dtír agus dá bhrí sin iomaíochas do tháirge ar an margadh easpórtála. Maidir leis an dara ceann, smaoinigh ar ailíniú le d’allmhaireoir.

Agus tú ag díol go díreach le tomhaltóirí, fiosraigh an gá duit clárú le húdaráis chánach do mhargaidh easpórtála.

Cad iad na riachtanais sláinte, sábháilteachta agus teicniúla do do tháirge?

Beidh na riachtanais ag brath ar do mhargadh easpórtála. De ghnáth, is faoi fhreagracht do cheannaitheora mar an t-allmhaireoir atá an comhlíonadh, agus beidh do chúnamh ag teastáil uait, áfach, chun an comhlíonadh sin a chruthú. Ós rud é go gcinntear sin leis an gcomhaontú conarthach, ba cheart duit a bheith cúramach gan freagracht a ghlacadh ach amháin as na ceanglais a d’fhéadfadh tú a chomhlíonadh i do ról mar onnmhaireoir. Ní hamháin go moltar ailíniú leis an allmhaireoir ach is gá é de ghnáth. Cabhróidh an t-eolas i mo Chúntóir Trádálaleat idirdhealú a dhéanamh idir riachtanais oibiachtúla agus leasanna aonair do cheannaitheora.

Beidh na riachtanais ag brath ar do mhargadh easpórtála.

Mar shampla:

D’fhéadfadh sé go mbeadh ort teastais a chur ar fáil a chruthaíonn go gcomhlíonann do tháirge ceanglais sláinte agus sábháilteachta na tíre. D’fhéadfadh siad sin a bheith difriúil ó na cinn in AE.

Ní mór don chuid is mó de na táirgí cloí le ceanglais theicniúla nó sláinte agus sláinteachais (ar a dtugtar ceanglais sláintíochta agus fíteashláintíochta go minic) i do mhargadh easpórtála. D’fhéadfadh cineálacha éagsúla tástála agus deimhniúcháin a bheith ag teastáil uathu sin.

Is minic gurb amhlaidh atá i gcás ceanglas teicniúil le haghaidh táirgí tionsclaíocha, agus i gcás ceanglas sláinte agus sláinteachais le haghaidh bia agus táirgí talmhaíochta.

Teastaíonn deimhnithe sláinte ó fhormhór na dtíortha le haghaidh na nithe seo a leanas:

 • plandaí
 • ainmhithe beo
 • táirgí ainmhithe
 • ábhair ghéiniteacha

Mar shampla, ní mór deimhniú a bheith ag gabháil le feistí leighis de ghnáth.

Conas a dheimhniú do tháirge?

Ba chóir duit a sheiceáil sa rannán Nósanna Imeachta agus Foirmiúlachtaí Mo Chúntóir Trádála agus, de réir mar a bheidh, an méid seo a leanas a shoiléiriú le do chustaiméir ina dhiaidh sin:

 • Cad iad na riachtanais deimhniúcháin i do mhargadh onnmhairithe.
 • Na deimhnithe a nglacann na húdaráis inniúla leo.
 • An féidir le saotharlann nó institiúid chreidiúnaithe san Aontas an tástáil a dhéanamh
 • nó an gá an deimhniú a dhéanamh sa tír is ceann scríbe.

Cad iad na ceanglais phacáistithe agus lipéadaithe do do tháirge?

Is minic a bhíonn ceanglais mhionsonraithe ag tíortha maidir le pacáistiú agus lipéadú táirgí.

Féadfaidh na ceanglais sin a bheith éigeantach nó deonach.

 • De ghnáth, baineann marcanna agus lipéid éigeantacha ar tháirgí tomhaltais agus a bpacáistiú le hábhair imní maidir le sábháilteacht phoiblí, sláinte agus/nó comhshaoil. Is féidir leo faisnéis a chur ar fáil amhail na comhábhair nó an dáta ‘úsáid roimh’.

De ghnáth, tá gníomhaireachtaí éagsúla freagrach as tionscail éagsúla, e.g. an tionscal leighis, leictreach, bia, agus ceimiceach, a bhfuil riachtanais an-difriúil ag gach ceann acu.

Chun forléargas a fháil ar na ceanglais ghaolmhara a chuireann tír iompórtála ar leith i bhfeidhm, breathnaigh ar an roinn Nósanna Imeachta agus Foirmiúlachtaí i mo Chúntóir Trádála.

An bhfuil cosaint maoine intleachtúla de dhíth ar do tháirge?

Tá sé tábhachtach duit seiceáil ar an gcaoi a gcosnaítear maoin intleachtúil do tháirge sa tír ar mian leat easpórtáil chuici.

 

 • Seiceáil an gá duit iarratas a dhéanamh ar phaitinní nua nó conas a chosnaítear do dhearadh, do chóipcheart nó do thásc geografach i do mhargadh easpórtála

Má tá comhaontú trádála ag an Aontas leis an tír ar mian leat onnmhairiú chuici, féadfaidh an comhaontú cosaint bhreise a thabhairt.

 

3

An díol a ullmhú agus an t-iompar a eagrú

Cén chaoi a roinntear na dliteanais idir tú féin agus do cheannaitheoir?

Mar a luadh thuas, leagtar síos sa chomhaontú conarthach freagracht na bpáirtithe in idirbheart onnmhairiúcháin/allmhairiúcháin. Mura bhfuil cúiseanna speisialta ann ba cheart don cheannaitheoir glacadh leis gurb é an ceannaitheoir atá freagrach as allmhairiú, inúsáidteacht nó margaíocht do tháirge. Níor cheart ach trádálaithe a bhfuil taithí acu imeacht ón riail seo. Ag brath ar na rialacháin dlí sa tír iompórtála, b’fhéidir nach mbeidh tú in ann cloí le ceanglais áirithe ansin, ionas gur chóir dóibh siúd fanacht leis an gceannaitheoir.

Féadtar Incoterms® a úsáid chun dliteanais chonarthacha na bpáirtithe a shainiú.

Incoterms® leagadh amach freagrachtaí díoltóirí agus ceannaitheoirí maidir le seachadadh, árachas agus iompar earraí faoi chonarthaí díolacháin agus cinneann sé cé atá freagrach as foirmiúlachtaí onnmhairithe custaim san AE agus as foirmiúlachtaí allmhairiúcháin sa tír chinn scríbe.

Samplaí:

 • ‘Saor in aisce ar bord’ (FOB): ciallaíonn sé gurb é an t-onnmhaireoir nó an díoltóir atá freagrach as gach costas áitiúil a íoc:
 • iompar na n-earraí go dtí calafort an loingsithe
 • costais á luchtú
 • nósanna imeachta imréitigh custaim sa tír onnmhairithe.

 

Tá do chustaiméir freagrach as costas na nithe seo a leanas:

 • iompar ón gcalafort loingsithe ar aghaidh
 • árachas
 • díluchtú
 • iompar ón gcalafort teachta go dtí an ceann scríbe deiridh.
 • Ciallaíonn‘costas, Árachas agus Lasta’ (CAL)an t-onnmhaireoir atá freagrach as na costais áitiúla faoi SAB, móide:
 • táillí lasta
 • árachas

Faoi CAL, is é an t-onnmhaireoir atá freagrach as na costais go léir go dtí go sroicheann na táirgí a gcalafort cinn scríbe.

Ba cheart a mheabhrú go bhféadfadh sé nach n-athróidh an Incoterm® EXW an fhreagracht atá ort mar onnmhaireoir i leith na n-údarás i do thír féin agus go bhfuil an baol i gceist le DDP freagrachtaí a ghlacadh sa tír iompórtála nach féidir leis an onnmhaireoir a chomhlíonadh.

Cé atá in ann cabhrú leat sa phróiseas easpórtála agus iompair?

Is féidir le gníomhaire ar aghaidh cabhrú le

 • bailiú agus seachadadh d’earraí a shocrú
 • rátaí lasta a chaibidliú le hiompróirí
 • spás lasta a chur in áirithe
 • pacáil
 • árachas
 • doiciméid chustaim a ullmhú thar do cheann

Maoiniú easpórtála agus cláir tacaíochta easpórtála a lorg, ar cláir iad a chuireann rialtais ar fáil go minic i gcomhar le bainc nó le cuideachtaí árachais.

 • Smaoinigh ar árachas onnmhairiúcháin a thairgeann páirtithe príobháideacha nó institiúidí airgeadais onnmhairiúcháin náisiúnta.

 

4

Na doiciméid a ullmhú le haghaidh imréiteach easpórtála san Aontas

Na doiciméid a ullmhaítear le haghaidh onnmhairithe, fónann siad go páirteach ar a laghad lena n-allmhairiú sa tír is ceann scríbe. Dá bhrí sin, ba cheart dá n-ullmhúchán na ceanglais chomhfhreagracha a chur san áireamh agus, de réir mar a bheidh, ba cheart iad a ailíniú le do cheannaitheoir mar an t-allmhaireoir.

Cad iad na doiciméid atá le hullmhú do chustam?

 

Ní mór duit dearbhú leictreonach easpórtála a chur isteach ar dtús ag d’údarás náisiúnta custam.

Tá a chóras próiseála leictreonaí féin ag gach Ballstát. I gcás coinsíneachtaí beaga ar lú a luach ná EUR 1.000, d’fhéadfadh sé gur leor dearbhú ó bhéal le tacaíocht ó dhoiciméad iompair nó sonrasc.

Soláthraíonn an dearbhú onnmhairiúcháin an fhaisnéis is gá faoi na hearraí iad féin agus faoin iompar. Áirítear leis:

 • tionscnamh na n-earraí,
 • an tír chinn scríbe,
 • cóid tráchtearraí,
 • cóid nós imeachta custaim, agus
 • luach na n-earraí.

I measc na ndoiciméad is gá duit a ullmhú tá:

 • Sonrasc agus doiciméid iompair agus liosta pacála: Ní mór duit na doiciméid uile a choinneáil ar feadh trí bliana ar a laghad i gcás aon seiceálacha tar éis imréiteach easpórtála (is minic a dhéantar foráil sa reachtaíocht náisiúnta tráchtála agus fhioscach do thréimhsí níos faide).
 • Taifid CBL agus easpórtála: Nuair a onnmhairíonn tú lasmuigh den AE, tá do tháirge díolmhaithe ó cháin bhreisluacha (CBL) san AE, beag beann ar cé acu le gnólacht nó le tomhaltóir aonair atá tú ag díol, ar choinníoll go gcoinníonn tú taifid ar an easpórtáil agus ar an gcruthúnas easpórtála a d’eisigh an t-údarás custaim.
 • Deimhnithe nó ceadúnais: D’fhéadfadh sé go mbeadh gá le deimhnithe fíteashláintíochta nó ceadúnais onnmhairiúcháin chun críocha onnmhairithe freisin.

Cé a dhéanann an dearbhú custaim a chomhdú?

Is féidir leat an dearbhú custam a chomhdú tú féin nó is féidir le soláthraí seirbhíse arb é d’ionadaí custam é a dhéanamh. Má fhostaíonn tú cuideachta ar aghaidhbróicéir custaim is féidir leo gníomhú ar do shon.

Conas an dearbhú easpórtála agus na hearraí a chur i láthair le haghaidh onnmhairithe?

dhá chéim ag an nós imeachta onnmhairiúcháin:

 • taisceadh an dearbhaithe onnmhairiúcháin agus tíolacadh na n-earraí ag oifig custaim an onnmhairithe, agus
 • tíolacadh na n-earraí agus sonrú Mháistir-Uimhir Thagartha (MRN) an dearbhaithe onnmhairiúcháin ag an oifig custaim imeachta, agus scaoileadh le haghaidh imeachta ina dhiaidh sin.

 

Cuirtear an dearbhú easpórtála i láthair trí úsáid a bhaint as córas leictreonach d’údaráis chustaim.

Go ginearálta, ní mór duit do dhearbhú easpórtála a thaisceadh san oifig custaim atá freagrach as an áit ina bhfuil do chuideachta bunaithe nó, de réir mar a bheidh, san oifig custaim ina bhfuil d’earraí pacáilte nó luchtaithe le haghaidh loingsiú easpórtála amach as an Aontas Eorpach.

Mura mó ná EUR 3,000 luach na n-earraí i gcoinsíneacht onnmhairithe amháin agus mura bhfuil na hearraí faoi réir toirmeasc nó srianta, féadfar an dearbhú onnmhairiúcháin a thaisceadh leis an oifig custaim ag an áit imeachta.

 

Coinnigh i gcuimhne gur gá dearbhú easpórtála a thaisceadh roimh an nóiméad iarbhír nuair a bheidh na hearraí ag fágáil an AE. Dóthain ama a thabhairt d’oifig custaim an onnmhairithe na hanailísí riosca is gá a dhéanamh sula ndeonaíonn siad scaoileadh na n-earraí.

Cad a tharlaíonn tar éis do dhearbhú easpórtála a chur isteach?

Tá trí chás féideartha ann:

 • Féadfar d’earraí a scaoileadh lena n-onnmhairiú bunaithe ar do dhearbhú easpórtála, nó
 • Féadfar d’earraí a roghnú le haghaidh seiceáil doiciméid agus d’ fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort doiciméid bhreise a chur isteach sular féidir d’earraí a imréiteach, nó
 • D’fhéadfadh sé go roghnófaí d’easpórtáil le haghaidh doiciméid chomh maith le seiceáil fhisiciúil.

Le haghaidh onnmhairí níos rialta, ba cheart breithniú a dhéanamh ar dhearbhuithe custaim simplithe dá bhforáiltear i gCód Custaim an Aontais (UCC).

Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach le do thoil:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /láithreáin/cánachas/comhaid/acmhainní/ doiciméid/custaim/customs_code/ guidance_export_en.pdf

 

5

Na doiciméid a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim allmhairiúcháin sa tír is ceann scríbe.

Nuair a shroicheann d’earraí an tír chinn scríbe, beidh feidhm ag na riachtanais agus na próisis iompórtála áitiúla maidir le d’easpórtálacha. Bain úsáid as mo Chúntóir Trádála chun na riachtanais sin a bhunú agus a bheith in ann iad a ailíniú le do cheannaitheoir.

Leid:

 • Uaireanta is féidir próiseáil réamhtheachta a dhéanamh, rud a chiallaíonn gur féidir leat na doiciméid ábhartha a chur isteach sula dtagann na hearraí sa tír ina bhfuil tú ag easpórtáil.
 • Ní mór duit aontú leis an gceannaitheoir cé na doiciméid is gá don onnmhaireoir a ullmhú agus cé na doiciméid is gá don cheannaitheoir a ullmhú, cé a bhíonn i gceannas, mar an t-allmhaireoir, ar imréiteach custaim agus ar na dleachtanna custaim chomh maith le cánacha agus dleachtanna breise. Sainítear róil agus freagrachtaí an onnmhaireora agus an allmhaireora leis an gcomhaontú conarthach ar cheart é a chaibidliú go cúramach ina leith sin.

Doiciméid a d’fhéadfadh a bheith de dhíth ar na húdaráis inniúla sa tír is ceann scríbe

 • Sonrasc tráchtála (le ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus lena inneachar).
 • Liosta Pacáil
 • Ceadúnais allmhairiúcháin (uathoibríoch nó neamh-uathoibríoch) d’earraí áirithe.
 • Comhlíonann nadeimhnithe a thaispeánann do tháirge na rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú.
 • Cruthúnas ar thionscnamh fabhrach (i.e. EUR.1, EUR-MED, Dearbhú Tionscnaimh nó Ráiteas maidir le Tionscnamh), ar choinníoll go bhfuil Comhaontú Trádála fabhrach i bhfeidhm idir an tAontas agus an tír is ceann scríbe agus go gcomhlíonann do tháirgí na rialacha ábhartha maidir le tionscnamh.
 • Deimhniú tionscnaimh lena gcruthaítear tionscnamh neamhfhabhrach do tháirge:
  • D’fhéadfadh deimhniú tionscnaimh (neamhfhabhair) a bheith ag teastáil i gcás srianta ar allmhairí i dtreo táirgí (áirithe) ó thíortha sonracha, i gcás bearta cosanta trádála a chur i bhfeidhm nó i gcás faireachán a dhéanamh ar allmhairí tiomnaithe. Mar sin féin, féadfaidh an t-allmhaireoir deimhniú den sórt sin a iarraidh chun a chríocha freisin.
  • Is iondúil go n-eisíonn do chomhlachas tráchtála áitiúil teastais tionscnaimh. I roinnt tíortha, féadfar an fhreagracht sin a shannadh d’aireachtaí nó d’údaráis chustaim freisin.

Cá bhfaighidh tú tuilleadh eolais?

 

Do Sheicliosta: 5 Céimeanna chun Táirge a Easpórtáil

Sula dtosaíonn tú

 • Féach ar an seicliosta ceisteanna chun measúnú a dhéanamh ar ullmhacht easpórtála do chuideachta.
 • Plé agus cinneadh a dhéanamh an bhfuil do chuideachta réidh chun trádáil a dhéanamh le tíortha nach bhfuil san Aontas, nó cé na céimeanna is gá a ghlacadh mar ullmhúchán do ghníomhaíochtaí trádála lasmuigh den Aontas amach anseo.

Céim 1: Aimsigh margadh agus ceannaitheoir

 • Roghnaigh do mhargadh easpórtála nua.
 • Measúnú a dhéanamh ar acmhainneacht ghnó agus ar cé chomh iomaíoch is atá do tháirge.
 • Costais a bhaineann le honnmhairiú a chur san áireamh i ríomhanna praghsanna amhail taraifí, costais iompair, costas do ghníomhairí, etc.
 • Ceannaitheoirí féideartha a aithint.
 • Gníomhaireacht/institiúid/comhpháirtí tacaíochta a shainaithint maidir le foirmiúlachtaí na bpróiseas easpórtála. Mar shampla, chun conarthaí a ullmhú, chun coinníollacha íocaíochta a bhunú, chun acmhainneacht creidmheasa an cheannaitheora a sheiceáil agus má tá aon srianta ar aistriú airgid sa tír allmhairiúcháin.
 • Na freagrachtaí a shainiú agus a roinnt go cúramach idir an díoltóir/onnmhaireoir agus an ceannaitheoir/allmhaireoir, ionas nach nglactar leis ach na freagrachtaí sin ar féidir iad a chomhlíonadh go deimhin.

Céim 2: Seiceáil na coinníollacha easpórtála san Aontas agus déan measúnú ar na riachtanais i do mhargadh easpórtála

 • Na ceanglais dhlíthiúla le haghaidh gnó easpórtála a shainaithint.
 • Uimhir Chláraithe agus Aitheantais Oibreoirí Eacnamaíocha (EORI) a fháil (cuir iarratas isteach i bhfad roimh ré).
 • Má tá comhaontú trádála ag an Aontas leis an tír ar mian leat onnmhairiú chuici, seiceáil na dleachtanna rialta agus fabhracha chun an corrlach fabhrach a bhunú. De réir mar a bheidh, déan measúnú ar cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh ábhartha agus an ráta taraife (tosaíochta) is infheidhme a shainaithint.
 • Iarratas a dhéanamh ar údarú Onnmhaireora Údaraithe nó clárú le córas REX, más mian leat easpórtáil chuig tír a bhfuil comhaontú trádála ag an Aontas léi agus más mian leat taraifí fabhracha a éileamh.
 • Déan measúnú an bhfuil aon srianta nó toirmisc easpórtála i bhfeidhm san Aontas Eorpach maidir le heaspórtálacha chuig do spriocthír nó maidir le heaspórtálacha de do tháirge.
 • Fiosraigh cé na cánacha agus na dleachtanna breise atá i bhfeidhm i do mhargadh easpórtála.
 • Seiceáil an féidir aon bhearta féideartha cosanta trádála a chur i bhfeidhm ar do tháirge.
 • Fíoraigh an gá duit uimhir chánach a fháil chun do tháirge a dhíol i do mhargadh easpórtála (má tá tú ag díol go díreach le tomhaltóirí).
 • Sainaithin na riachtanais sláinte, sábháilteachta agus theicniúla is infheidhme i do mhargadh easpórtála.
 • Measúnú a dhéanamh ar an bpróiseas deimhniúcháin agus ar an doiciméadacht is gá sa tír is ceann scríbe (lena n-áirítear seiceáil a dhéanamh ar na saotharlanna is gá le haghaidh na dtástálacha agus na ndeimhnithe).
 • Seiceáil na rialacha maidir le pacáistiú agus lipéadú sa mhargadh easpórtála.
 • Seiceáil an gá duit an mhaoin intleachtúil do do tháirge a chosaint sa mhargadh easpórtála.

Céim 3: An díol a ullmhú agus an t-iompar a eagrú

 • An conradh a ullmhú agus a shíniú leis an gceannaitheoir, lena n-áirítear comhaontú ar cé atá faoi dhliteanas as an bpróiseas iompair agus as eagrú an phróisis iompair.
 • Smaoinigh ar árachas easpórtála
 • Institiúidí a aithint ar féidir leo cabhrú leat an próiseas easpórtála agus cláir tacaíochta easpórtála a d’fhéadfadh a bheith ann a eagrú (más gá).

Céim 4: Na doiciméid a ullmhú le haghaidh imréiteach easpórtála san Aontas

 • Comhlánaigh agus cuir isteach an dearbhú onnmhairiúcháin.
 • Aon doiciméid bhreise a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil a shainaithint agus pleanáil a dhéanamh don fhéidearthacht go mbeidh doiciméadacht bhreise ag teastáil ó údaráis chustaim nó seiceálacha fisiceacha a dhéanamh.
 • D’earraí a thíolacadh lena n-onnmhairiú ag na hoifigí custam lena n-onnmhairiú agus lena n-imeacht.

Céim 5: Na doiciméid a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim allmhairiúcháin sa tír is ceann scríbe

 • Déan comhordú leis an gceannaitheoir cé na doiciméid a theastaíonn ó na húdaráis inniúla sa tír is ceann scríbe.

Aontú leis an gceannaitheoir maidir le cé atá freagrach as na doiciméid a sholáthar agus cé atá i gceannas ar imréiteach allmhairiúcháin agus a íocann na dleachtanna custaim chomh maith le cánacha agus dleachtanna breise. Ní ghlacfaidh tú ach freagrachtaí a mbeidh tú in ann iad a chomhlíonadh.

Roinn an leathanach seo: