Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an tSeoirsia

Shínigh an tAontas agus an tSeoirsia Comhaontú Comhlachais i mí an Mheithimh 2014 agus tháinig sé i bhfeidhm i mí Iúil 2016. Is dlúthchuid den Chomhaontú é an Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST). Laghdaíonn sé na taraifí a bhíonn ar ghnólachtaí Eorpacha agus iad ag easpórtáil chuig an tSeoirsia. Cuireann sé le héifeachtúlacht na nósanna imeachta custaim. Éascaíonn sé trádáil a thuilleadh trí reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta na Seoirsia, lena n-áirítear caighdeáin, a chomhfhogasú de réir a chéile do reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta an Aontais.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Tháinig an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia i bhfeidhm an 1 Iúil 2016.

Téacs iomlán agus iarscríbhinní an chomhaontaithe.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

Leis an gcomhaontú sin, is fusa do do chuideachta easpórtáil chuig an tSeoirsia agus iompórtáil uaithi mar atá sé

 • deireadh a chur le formhór na dtaraifí
 • déantar foráil maidir le nósanna imeachta custaim níos éifeachtúla

Cé atá in ann easpórtáil ón Aontas chuig an tSeoirsia faoin gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia?

Chun easpórtáil ón Aontas Eorpach go dtí an tSeoirsia, ní mór do do chuideachta a bheith cláraithe i gceann de Bhallstáit an Aontais agus dearbhú bailí custaim a bheith faighte agat, agus i gcás inar gá, ceadúnas easpórtála.

Cé atá in ann easpórtáil chuig an Aontas ón tSeoirsia faoin gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia?

Chun easpórtáil chuig an Aontas faoin gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia, beidh ar do chuideachta a bheith cláraithe i bPoblacht na Seoirsia.

Is iad seo a leanas príomhonnmhairí earraí na Seoirsia

 • táirgí mianraí
 • innealra agus fearais
 • táirgí ceimiceacha
 • trealamh iompair

Tá an tAontas ar cheann de phríomh-chomhpháirtithe trádála na Seoirsia. Dá bhrí sin, tá an tír ag obair chun a reachtaíocht agus a cleachtais trádála a chuíchóiriú le reachtaíocht agus cleachtais trádála an Aontais, rud a théann chun tairbhe go háirithe do FBManna atá i mbun trádála.

Taraifí

Cuireann an comhaontú deireadh le formhór na ndleachtanna custaim ar earraí.

Earraí tionsclaíocha

Leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia, cuirtear deireadh le 100 % de dhleachtanna custaim ar earraí tionsclaíocha.

Táirgí talmhaíochta

Leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia, cuirtear cosc ar úsáid cuótaí rátaí taraife ar allmhairí agus ar onnmhairí araon.

Mar sin féin, i gcás allmhairí isteach san Aontas, tá roinnt eisceachtaí ann i gcás earraí talmhaíochta íogaire áirithe a bhfuil feidhm ag cuótaí rátaí taraife ina leith:

TRQ ar garlic

Cuirtear taraif-chuóta bliantúil i bhfeidhm ar allmhairiú gairleog isteach san AE. Faoin gcomhaontú, glacann AE le hallmhairí ón tSeoirsia arb ionann iad agus 220 tona gairleog san iomlán in aghaidh na bliana. Déantar allmhairí a áirítear san iomlán a chinneadh ar bhonn ‘tús freastail ar an gceann is túisce’. Nuair a shárófar an t-iomlán, cuirfear dleacht chustaim NBF an AE i bhfeidhm. Sula n-easpórtálann tú, seiceáil an t-iarmhéid de gach cuóta is infheidhme.

Praghas iontrála ar thorthaí agus glasraí áirithe

Má tá torthaí agus glasraí áirithe á n-iompórtáil agat isteach san Aontas Eorpach, m.sh. trátaí, courgettes nó péitseoga, beidh d’earraí faoi réir córas ‘praghas iontrála’. Faoin gcomhaontú sin, ciallaíonn sé sin go ríomhfar an dleacht chustaim mar dhleacht shonrach. Má chomhlíonann na hearraí atá á n-iompórtáil agat isteach san Aontas Eorpach na ceanglais faoi na rialacha tionscnaimh, agus má dhéantar iad a luacháil ag praghas sonraisc níos ísle ná an méid atá luaite ar an dleacht shonrach, mar an t-allmhaireoir, íocfaidh tú an difríocht idir méid na dleachta ar leith seasta agus méid an tsonraisc.

Mar sin féin, ní bheidh ort aon mhuirir a íoc i gcás ina bhfuil leibhéal luach custaim an earra atá á allmhairiú agat ón tSeoirsia cothrom leis an bpraghas iontrála a thugann an Oifig Custaim, nó níos airde ná an praghas sin.

Féach liosta na n-earraí atá faoi réir praghas iontrála.

An gcaithfidh tú an praghas iontrála a íoc ar thorthaí agus ar ghlasraí má tá earraí á n-iompórtáil agat ón tSeoirsia?

Go praiticiúil, tá luach custaim ag formhór na n-earraí a allmhairítear ón tSeoirsia atá níos airde ná an praghas iontrála, mar sin i bhformhór na gcásanna ní bheidh ort praghas iontrála a íoc.

Frith-imchéimniú

Tá formhór na dtáirgí talmhaíochta (próiseáilte) faoi réir sásra frith-imchéimniúcháin, i.e. tairseach do mhéid iomlán na n-allmhairí in aghaidh na bliana. InIarscríbhinn II-C den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia, tugtar liosta de tháirgí talmhaíochta a gcuirtear sásra frith-imchéimniúcháin i bhfeidhm ina leith.

Ciallaíonn sé sin, má sháraíonn allmhairí ón tSeoirsia leibhéal áirithe, go gceadaítear don Aontas na taraifí níos ísle do na táirgí sin a chur ar fionraí. Ní féidir an tairseach a shárú ach amháin i gcás inar féidir le rialtas na Seoirsia bonn cirt fónta a thabhairt don Aontas go bhfuil sé d’acmhainn ag táirgeoirí na Seoirsia na hearraí sin a tháirgeadh, agus/nó an acmhainneacht chun méideanna os cionn na tairsí a onnmhairiú. Má tá an t-údar sásúil, tarscaoilfear dleachtanna custaim.

Déantar é sin chun a áirithiú nach mbainfidh tíortha tríú páirtí leas as an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia agus go n-onnmhaireoidh siad go calaoiseach chuig an Aontas tríd an tSeoirsia.

Faigh an ráta taraife is infheidhme maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála

Rialacha tionscnaimh

D’fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge a shásamh na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú. Seiceáil an “Uirlis FéinmheasúnaitheRialacha Tionscnaimh (ROSA)”idirghníomhach i mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá faisnéis ghinearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh le fáil sa roinn seo.

Is é an tionscnamh ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí trádáilte. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat réamheolas a fháil ar na príomhchoincheapa i rannán na n-earraí.

Rialacha tionscnaimh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Déantar na rialacha tionscnaimh is infheidhme faoin gComhaontú Comhlachais leis an tSeoirsia a shainmhíniú in Aguisín I den Choinbhinsiún Réigiúnach maidir le rialacha tionscnaimh fabhracha uile-Eora-Mheánmhara (coinbhinsiún PEM). Tána rialacha sin faoi athbhreithniú agus ba cheart tacar nua rialacha malartacha maidir le tionscnamh a bheith infheidhme faoi lár 2021, lena n-áirítear forálacha maidir le carnadh, aisíocaíocht dleachta, lamháltas agus an riail neamhathraithe (féach thíos) a mhaolófar.

Is é is aidhm do Choinbhinsiún PEM maidir le rialacha tionscnaimh comhrialacha maidir le tionscnamh agus carnadh a bhunú i measc 25 Pháirtí Chonarthacha (an tAontas Eorpach, CSTE, tíortha na mBalcán agus comhpháirtithe CST i Réigiún Chomharsanacht an Deiscirt agus an Oirthir san Aontas) agus an tAontas chun trádáil a éascú agus slabhraí soláthair a chomhtháthú laistigh den chrios.

Liosta Pháirtithe Conarthacha PEM

Tá eolas mionsonraithe faoin gcóras uile-Eora-Med ar fáil i Lámhleabhar an Úsáideora.

An bhfuil mo tháirge de thionscnamh an Aontais nó na Seoirsia de réir Choinbhinsiún PEM?

Chun go mbeidh do tháirge incháilithe don taraif fhabhrach níos ísle nó nialais faoi Choinbhinsiún PEM, ní mór dó a bheith de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó na Seoirsia.

Táirge ‘tionscnaíonn’ má tá sé ceachtar

 • a fuarthas go hiomlán san Aontas Eorpach nó sa tSeoirsia, nó
 • a mhonaraítear san Aontas Eorpach nó sa tSeoirsia trí úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh, ar choinníoll go ndearnadh leoroibriú nó leorphróiseáil ar na hábhair sin i gcomhréir leis na rialacha táirgeshonracha (PSR) a leagtar amach in Iarscríbhinn II d’Fhoscríbhinn I a ghabhann
  le Coinbhinsiún PEM
  Féach freisin Iarscríbhinn I Réamhnótaí a ghabhann le rialacha tionscnaimh táirgeshonracha. I gcás táirgí áirithe, tá roinnt rialacha malartacha táirgeshonracha ann — féach Aguisín II.

Ní mór don táirge gach ceanglas eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh freisin, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh. Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh, mar shampla caoinfhulaingt nó carnadh.

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha táirgeshonracha i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha — ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile a úsáidtear i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • an t-athrú ar riail an aicmithe taraife — tagann athrú ar aicmiú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh as an bpróiseas táirgthe — mar shampla, táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaísonracha — tá gá le próiseas táirgthe sonrach, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth. Úsáidtear rialacha den sórt sin go príomha in earnálacha na dteicstílí agus na n-éadaí, agus na gceimiceán

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha

Leis an gcomhaontú, cuirtear solúbthacht bhreise ar fáil chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha, amhail lamháltas nó carnadh.

Lamháltas
 • leis an riail lamháltais, ceadaítear don táirgeoir úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh a thoirmisctear de ghnáth leis an riail tháirgeshonrach suas le 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun aon uasteorainn luacha a shárú d’ábhair neamhthionscnaimh a liostaítear sna rialacha táirgeshonracha
 • tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí a aicmítear i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear i Nótaí 5 go 6 d’ Iarscríbhinn I ‘Nótaí tosaigh a ghabhann leis an liosta in Iarscríbhinn II’
Carnadh

Foráiltear le Coinbhinsiún PEM do dhá bhealach chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach — is féidir ábhair de thionscnamh na Seoirsia a chomhaireamh mar ábhair de thionscnamh an Aontais Eorpaigh (agus vice-versa) nuair a úsáidtear iad i dtáirgeadh an táirge san Aontas Eorpach
 • carnadh trasnánach — is féidir ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh amháin de Choinbhinsiún PEM a áireamh mar ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh eile agus measúnú á dhéanamh an bhfuil an táirge deiridh de thionscnamh rochtain fhabhrach nuair a onnmhairítear é chuig tríú Páirtí Conarthach laistigh den chrios uile-Eora-Medheán. Ní bheidh feidhm ag carnadh trasnánach,

  áfach, ach amháin má tá Comhaontú Trádála i bhfeidhm idir na Páirtithe Conarthacha uile lena mbaineann agus má chuireann na tíortha sin na rialacha tionscnaimh céanna i bhfeidhm. Seiceáil an ‘maitrís’ (tábla ina bhfuil na comhaontuithe go léir atá i bhfeidhm agus Coinbhinsiún PEM á úsáid) lena sonraítear na Páirtithe Conarthacha ar féidir leis an tSeoirsia carnadh trasnánach a chur i bhfeidhm leo. I mí Aibreáin 2020, ba iad an Íoslainn, an Eilvéis (lena n-áirítear Lichtinstéin) agus an Iorua na comhpháirtithe coiteanna de chuid an Aontais agus na Seoirsia atá incháilithe do charnadh trasnánach.

 

Conas a oibríonn carnadh trasnánach?

Ceadaítear carnadh trasnánach i measc roinnt tíortha éagsúla a bhfuil na rialacha tionscnaimh céanna acu agus a bhfuil comhaontuithe trádála acu lena chéile. Is amhlaidh atá nuair is féidir le táirgeoir earraí i gceachtar tír ábhair a allmhairiú agus iad a úsáid amhail is dá mba as a dtír féin a tháinig siad. Mar shampla, faoi Choinbhinsiún PEM, is féidir le trádálaí Seoirseach atá ag táirgeadh éadaí lena n-onnmhairiú chuig an Eilvéis, snáth de thionscnamh an Aontais Eorpaigh a úsáid agus is féidir leis iad a áireamh mar shnáth de thionscnamh na Seoirsia. Comhlíonadh an ceanglas maidir le claochlú dúbailte, i.e. monarú na bhfabraicí ó shnáth (neamhthionscnaimh) agus táirgeadh na n-éadaí, agus meastar gur de thionscnamh na Seoirsia iad na héadaí nuair a onnmhairítear chuig an Eilvéis iad agus, dá bhrí sin, bainfidh siad tairbhe as saor-rochtain ar mhargadh na hEilvéise.

Is féidir tuilleadh mínithe ar charnadh faoi PEM a fháil anseo

Ceanglais eile

Ní mór don táirge na ceanglais infheidhme eile go léir a shonraítear sa Choinbhinsiún a chomhlíonadh freisin, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh.

Iompar trí thríú tír: riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas Eorpach go dtí an tSeoirsia (agus vice versa) nó trí chríocha na bPáirtithe Conarthacha a bhfuil carnadh infheidhme leo gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Is féidir roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • díluchtú
 • athluchtú
 • aon oibríocht eile atá deartha chun dea-bhail táirgí a chaomhnú

Cuirfear fianaise gur comhlíonadh na coinníollacha sin ar fáil d’údaráis chustaim na tíre allmhairiúcháin trí na nithe seo a leanas a thabhairt ar aird:

 • doiciméad iompair aonair (bille luchta, mar shampla) lena gcumhdaítear aistriú ón tír onnmhairithe tríd an tríú tír trína ndearnadh na hearraí ar idirthuras
 • deimhniú arna eisiúint ag údaráis chustaim an tríú tír trína bhfuil tú ag iompar d’earraí
 • ina éagmais sin, aon doiciméid a thugann bunús leo

Aistarraingt dleachta

Faoi Choinbhinsiún PEM sa trádáil idir an tAontas agus an tSeoirsia, ní féidir aisíocaíocht a fháil ar dhleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta tionscnaimh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí na nósanna imeachta tionscnaimh a leanúint. Tá na nósanna imeachta leagtha amach i dTeideal V maidir le cruthúnas ar thionscnamh agus i dTeideal VI maidir le socruithe le haghaidh comhair riaracháin. Soiléiríonn siad e.g. conas tionscnamh táirge a dhearbhú, conas sainroghanna a éileamh nó conas is féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Chun tairbhe a bhaint as taraif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a sholáthar.

Is féidir leis an cruthúnas tionscnaimh a bheith ceachtar

Tá an cruthúnas tionscnaimh bailí ar feadh tréimhse 4 mhí ón dáta eisiúna.

Deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED

 • is iad údaráis chustaim na tíre onnmhairíochta a eisíonn deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED
 • Áirítear inIarscríbhinn III a agus in Iarscríbhinn III b deimhnithe samplacha EUR.1 agus EUR-MED agus tugtar treoracha chun iad a chomhlánú
 • an t-onnmhaireoir atá ag cur isteach ar an deimhniú, ba cheart dó a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann

Tugtar tuilleadh mínithe ar an uair a úsáidfear an deimhniú EUR.1 nó an deimhniú EUR-MED ar leathanach 72 den lámhleabhar.

Dearbhú tionscnaimh nó dearbhú tionscnaimh EUR-MED

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú gur de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó Pháirtí Chonarthaigh Choinbhinsiún PEM a táirge trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar. Féadfaidh ceachtar díobh seo a leanas an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh:

 • onnmhaireoir formheasta
 • aon onnmhaireoir, más rud é nach mó luach iomlán na coinsíneachta ná EUR 6,000
Conas dearbhú tionscnaimh a dhéanamh

Ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chlóscríobh, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile lena sainaithnítear an táirge (Iarscríbhinn IV a):

“Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh.... ) go ndearbhaíonn sí, ach amháin i gcás ina gcuirtear a mhalairt in iúl go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin.”

Conas dearbhú tionscnaimh EUR-MED a dhéanamh

Sa chás sin, is é seo a leanas an dearbhú (Iarscríbhinn IV b)

“Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh....) gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin, seachas i gcás ina léirítear a mhalairt go soiléir.

— carnadh i bhfeidhm le... (ainm na tíre/na dtíortha).

- gan aon charnadh curtha i bhfeidhm”

Is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh in aon teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh nó i dteangacha oifigiúla i gcrios PEM mar a luaitear in Iarscríbhinn IV a agus b (ba cheart an ráiteas a bhaineann le carnadh a bheith i mBéarla i gcónaí).

Ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas seo ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn do d’údaráis chustaim go nglacann tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú.

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an táirge tionscnaimh é táirge a allmhairítear nó an gcomhlíonann sé ceanglais tionscnaimh eile. Tá an fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim sna páirtithe allmhairiúcháin agus onnmhairiúcháin
 • seiceálacha a dhéanann na húdaráis chustaim áitiúla (níl cead ag an bPáirtí allmhairiúcháin don onnmhaireoir cuairteanna a dhéanamh)

Déanann údaráis an pháirtí onnmhairiúcháin an cinneadh críochnaitheach maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairiúcháin ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais táirge

Rialacha agus ceanglais theicniúla

Faoin gcomhaontú, rinne an tSeoirsia a caighdeáin theicniúla agus a rialacháin a chomhfhogasú chun go mbeidh siad ar aon dul le caighdeáin agus rialacháin an Aontais. Ciallaíonn sé sin go mbeidh formhór na rialacha teicniúla sa tSeoirsia mar an gcéanna leis an gcuid is mó de na rialacha teicniúla san Aontas Eorpach.

Rialacháin neasaithe ag an tSeoirsia lena n-áirítear

 • creidiúnú agus margú táirgí, ina leagtar amach modúil na nósanna imeachta um measúnú comhréireachta
 • sábháilteacht ghinearálta táirgí, lena leagtar amach critéir maidir leis an méid atá le cur san áireamh agus táirge á chinneadh mar tháirge sábháilte, agus lena gcinntear cathain ba cheart táirge a thoirmeasc toisc go mbaineann riosca tromchúiseach leis don tsláinte agus don tsábháilteacht

Le haghaidh liosta de na rialacháin sin agus de reachtaíocht eile a chuir an tSeoirsia chun feidhme, féach Iarscríbhinn III-B a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia.

D’aontaigh an tSeoirsia freisin go ndéanfaí comhfhogasú ar 21 rialachán lena gcumhdaítear na ceanglais sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le raon leathan táirgí, lena n-áirítear innealra, ardaitheoirí, bréagáin, feistí leighis agus soithí brú simplí. Liostaítear iad sin in Iarscríbhinn III-A a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia.

Ó thaobh caighdeán de, tá caighdeáin idirnáisiúnta agus Eorpacha á nglacadh ag an tSeoirsia de réir dea-chleachtas. As gach caighdeán atá cláraithe sa tSeoirsia, is caighdeáin idirnáisiúnta agus Eorpacha iad 98 % díobh, agus tá 2 % díobh sonrach don tSeoirsia.

Is féidir na cineálacha caighdeán seo a leanas a úsáid sa tSeoirsia, ach ar bhonn deonach

 • caighdeáin idirnáisiúnta agus réigiúnacha CFC
 • caighdeáin aon Bhallstáit AE nó ECFE
 • Caighdeáin Seoirseacha
 • Caighdeáin cuideachta Seoirseach

 

Más mian leat earraí a iompórtáil ó mhonaróir Seoirseach a roghnaigh a sonraíochtaí féin a úsáid, ní mór duit Dearbhú Comhréireachta AE arna shíniú ag an monaróir sin a fháil

Deimhníonn agus dearbhaítear i nDearbhú Comhréireachta AE go gcomhlíonann na táirgí lena mbaineann na ceanglais agus na caighdeáin ábhartha. Tar éis dó é seo a dhéanamh, is féidir le do mhonaróir an lipéad Conformité Européenne (CE) a cheangal ar a gcuid earraí, rud a léiríonn go bhfuil caighdeáin an AE comhlíonta aige.

Má roghnaíonn do mhonaróir comhréireacht a chruthú trí Dhearbhú Comhréireachta AE, d’fhéadfadh níos mó airgid agus ama a bheith ag baint leis ná a bheith ag obair leis na caighdeáin chomhchuibhithe AE a thugann coibhéis.

Féach ar na caighdeáin chomhchuibhithe a ghrúpáiltear leis na treoracha maidir le táirgí earnála atá ann cheana.

Conas a bheidh a fhios agam go bhfuil na hearraí atá á n-iompórtáil agam i gcomhréir le rialacháin agus caighdeáin an Aontais?

 • tar éis na nósanna imeachta um measúnú comhréireachta a dhéanamh, eiseofar na doiciméid ábhartha a ghabhann le d’onnmhairí ón Aontas go dtí an tSeoirsia i mBéarla nó i ngan fhios d’aistriúchán Seoirseach
 • ní mór do Chomhlacht dá dTugtar Fógra measúnú comhréireachta a dhéanamh (ar eagraíocht shonrach í de ghnáth amhail saotharlann nó comhlacht cigireachta nó deimhniúcháin)
 • má tá tú ag easpórtáil d’earraí chuig an tSeoirsia, is féidir leis an gComhlacht um Measúnú Comhréireachta atá creidiúnaithe sa tSeoirsia an measúnú comhréireachta a dhéanamh
 • má tá d’earraí á n-iompórtáil agat isteach san Aontas Eorpach ón tSeoirsia, féach liosta na gcomhlachtaí measúnaithe comhréireachta creidiúnaithe

Tá an tSeoirsia ina ball de Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, chomh maith le Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha. Mar thoradh air sin, d’fhéadfadh allmhairiú ceimiceán a bheith faoi réir toirmeasc nó srianta. Is í an Aireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus um Thalmhaíocht an Pointe Teagmhála Oifigiúil (OCP) maidir le ceimiceáin den sórt sin.

Tá an tAontas agus an tSeoirsia ag obair faoi láthair ar chineál comhaontaithe um Aitheantas Frithpháirteach lena gceadófar táirgí tionsclaíocha áirithe a chomhlíonann ceanglais na comhréireachta a chur ar an margadh gan a thuilleadh tástála ná nósanna imeachta comhréireachta.

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Theicniúil

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta — SPS

Sábháilteacht bia, sláinte ainmhithe agus plandaí

Leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia, cuirtear deireadh agus toirmeasc ar an Aontas agus ar an tSeoirsia araon aon rialacháin nach bhfuil bonn cirt leo a chur i bhfeidhm. Is chun do thairbhe é seo go háirithe más feirmeoir ar scála beag thú atá ag easpórtáil earraí talmhaíochta chuig an tSeoirsia.

Ní chiallaíonn sé sin go gcuirfear leibhéal cosanta gach ceann de na tíortha i mbaol. Ós rud é go bhfuil caighdeáin sábháilteachta bia an Aontais an-ard agus an-dian, glacann rialtas na Seoirsia roinnt de bhearta reachtacha SPS an Aontais.

Cinntíonn an comhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia freisin go léiríonn na rialacha maidir le leas ainmhithe agus sláinte plandaí noirm an Aontais agus forbairtí na hEagraíochta Domhanda um Shláinte Ainmhithe (OIE).

 

Má tá an tSeoirsia fós ag teacht le chéile rialacha an Aontais, conas a dhéanann tú easpórtáil/iompórtáil?

Má tá táirgí plandaí agus/nó ainmhithe á n-iompórtáil agat isteach san Aontas, beidh ort deimhniú a fháil ó údarás inniúil na Seoirsia. Ba cheart go ráthódh an deimhniú seo go gcomhlíonann do tháirge na ceanglais SPS ábhartha.

Faoin gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia, tá sé d’oibleagáid ar rialtas na Seoirsia fógra a thabhairt don Aontas nuair a bheidh comhfhogasú déanta aige ar na rialacha a bhaineann le leas ainmhithe agus sláinte agus sábháilteacht plandaí. Is féidir suas le 360 lá a bheith i gceist leis an bpróiseas comhairliúcháin chun a chinneadh ar baineadh amach comhfhogasú na rialachán.

Liosta na n-údarás inniúil
 • an Ghníomhaireacht Náisiúnta Bia (NFA) faoin Aireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus um Thalmhaíocht freagrach as cigireachtaí pleanáilte agus/nó neamhphleanáilte a mhaoirsiú, as monatóireacht a dhéanamh orthu, as seiceálacha doiciméadacha a dhéanamh, as sampláil le haghaidh tástála agus faireachais ar ábhair a bhaineann le sábháilteacht bia — ciallaíonn sé sin freisin go ndéanfaidh an NFA rialú stáit ar chomhlíonadh bia/beatha ag gach céim den táirgeadh, den phróiseáil agus den dáileadh
  • tá roinn tréidliachta ag an NFA freisin atá i gceannas ar rialuithe tréidliachta ar ainmhithe beo agus ar tháirgí ainmhithe sa tSeoirsia
  • tá roinn fíteashláintíochta an NFA freagrach as anailísí riosca lotnaidí a rialáil sa tSeoirsia
 • an Aireacht Saothair, Sláinte agus Gnóthaí Sóisialta freagrach as tráchtearraí agus bearta a bhaineann leis an tsláinte — cuireann sí le bainistiú géarchéime i saincheisteanna sábháilteachta bia agus glacann sí páirt sna hiarrachtaí lena chinntiú go gcuirtear noirm agus paraiméadair sábháilteachta bia i bhfeidhm

Chun sláinte an duine a chosaint, is féidir le himeachtaí sonracha allmhairithe iarratas a dhéanamh ar chosmaidí agus ar thráchtearraí gaolmhara, lena n-áirítear nós imeachta deimhniúcháin sláinteachais agus nós imeachta clárúcháin sonrach maidir le rochtain ar an margadh sa tSeoirsia. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aireacht Saothair, Sláinte agus Gnóthaí Sóisialta chun eolas a fháil ar aon doiciméid is gá.

 • is cuid ríthábhachtach de chóras institiúideach SPS iad saotharlanna. Déanann Lárionad Creidiúnaithe na Seoirsia na saotharlanna uile a oibríonn i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta aitheanta a chreidiúnú

Bacainní Teicniúla ar Thrádáil

Cé go bhfuil tábhacht ag baint le rialacha teicniúla, is féidir leo a bheith ina mbacainní ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, d’fhéadfadh siad a bheith ina n-ualach suntasach duitse mar onnmhaireoir.

 • má cheapann tú go bhfuil tú os comhair bacainn trádála a slows do ghnó síos nó a chuireann cosc ort ó onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn
 • tuairiscigh cad atá ag stopadh d’easpórtálacha chuig an tSeoirsia ag baint úsáide as an bhfoirm ar líne. Déanfaidh an tAontas anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart iomchuí

Déan teagmháil linn

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú nósanna imeachta custaim níos trédhearcaí agus níos simplithe chun trádáil a éascú agus chun costais do ghnólachtaí a laghdú.

Doiciméid

Déanann na treoracha céim-ar-chéim cur síos ar na cineálacha éagsúla doiciméad ba chóir duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custam do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, d’fhéadfadh sé go dteastódh roinnt de na heilimintí thíos ó na húdaráis chustaim

 • sonrasc tráchtála (faigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a inneachar i mo Chúntóir Trádála)
 • liosta Pacáil
 • ceadúnais allmhairiúcháin d’earraí áirithe
 • comhlíonann nadeimhnithe a thaispeánann do tháirge na rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • cruthúnas tionscnaimh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis Cheangailteach Taraife agus/nó ar Fhaisnéis Cheangailteach Tionscnaimh roimh ré.

Chun faisnéis mhionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custam do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta maidir le tionscnamh a chruthú agus a fhíorú

I gcás tuairiscí ar conas tionscnamh do tháirgí a chruthú chun taraifí fabhracha a éileamh agus ar rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta custaim maidir le hallmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Maoin intleachtúil agus tásca geografacha

Cosnaíonn an comhaontú do chearta maoine intleachtúla agus d’earraí á n-iompórtáil agus/nó á n-easpórtáil chuig an tSeoirsia.

Trádmharcanna agus cóipcheart

Comhlíonann an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia roinnt comhaontuithe idirnáisiúnta lena rialaítear riaradh trádmharcanna agus cóipcheart. Má tá do iarratas diúltaithe ag an riarachán trádmharc, Ní mór an cinneadh a chur in iúl duit i scríbhinn, ag tabhairt cúiseanna leis an diúltú.

Dearaí agus paitinní

Déantar do dhearaí a cruthaíodh go neamhspleách a bhfuil carachtar aonair acu a chosaint trína gclárú ar feadh tréimhse suas le 25 bliana. Tabharfaidh sé seo an ceart eisiach duit an dearadh a úsáid agus cosc a chur ar thríú páirtithe nach bhfuil do thoiliú acu é a úsáid, a athchruthú, a dhíol nó a iompórtáil agus/nó a easpórtáil.

Táscairí geografacha

Déanfaidh coiste sonrach um tháscairí geografacha a bunaíodh faoin gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia faireachán ar chur chun feidhme an chomhaontaithe sa réimse sin, agus tuairisceoidh sé don Choiste Trádála. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi thásca geografacha táirgí talmhaíochta chomh maith le tásca geografacha maidir le hearraí bia, cineálacha fíonta agus deochanna biotáilleacha, féach Iarscríbhinn XVII-C den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia.

Conas cosaint a fháil?

Is é Sakpatenti eintiteas dlíthiúil neamhspleách na Seoirsia atá freagrach as an maoin intleachtúil go léir sa tír a chosaint agus as beartas maidir le cearta maoine intleachtúla a shainiú.

Féadfaidh tú féin nó d’ionadaí iarratas a dhéanamh go díreach ar thásc geografach a chlárú. Ba cheart an t-iarratas a chur isteach ar pháipéar nó go leictreonach i dteanga na Seoirsia agus ba cheart tagairt a dhéanamh d’ainmniúchán tionscnaimh amháin nó do thásc geografach amháin.

Ba chóir go n-áireofaí san iarratas

 • iarraidh ar shonrúchán tionscnaimh nó tásc geografach a chlárú
 • ainm iomlán (teideal) agus seoladh an iarratasóra
 • ainmniúchán tionscnaimh nó tásc geografach
 • ainm na n-earraí a n-iarrtar an sonrúchán tionscnaimh nó an tásc geografach a chlárú ina leith

Le d’iarratas ar thásc geografach, ba cheart duit doiciméad a chur isteach a sholáthraíonn

 • tuairisc ar na hearraí agus ar an amhábhar, mar aon le léiriú ar a saintréithe ceimiceacha, fisiceacha, micribhitheolaíocha, agus/nó orgánaileipteacha agus tréithe eile
 • tuairisc ar shuíomh limistéar geografach thionscnaimh na n-earraí, agus teorainneacha beachta an limistéir sin á sonrú
 • tuairisc ar theicneolaíocht táirgthe earraí agus na coinníollacha agus na modhanna táirgthe a bhaineann go sonrach leis an limistéar geografach ábhartha, i gcás ina bhfuil siad ann
 • na sonraí lena ndeimhnítear gurb é an timpeallacht gheografach ar leith agus tosca daonna is cúis, go bunúsach nó go heisiach, le cáilíocht agus gnéithe sonracha na n-earraí ainmniúcháin tionscnaimh
 • na sonraí lena ndeimhnítear go bhfuil cáilíocht shonrach, clú nó saintréithe eile na n-earraí nasctha leis an limistéar geografach sin
  • an doiciméad lena ndeimhnítear tionscnamh geografach na n-earraí
  • cumhacht aturnae lena ndaingnítear údarú ionadaí

Trádáil i seirbhísí

Tá na teorainneacha nó na forchoimeádais go léir atá acu cheana maidir le soláthar seirbhísí leagtha amach ag rialtas na Seoirsia agus ag AE araon, le hardleibhéal trédhearcachta. Tugann sé sin deimhneacht dhlíthiúil luachmhar duit mar sholáthraí seirbhíse de chuid an Aontais Eorpaigh. Le haghaidh liosta forchoimeádas a bhaineann go sonrach leis an tSeoirsia, féach Iarscríbhinní XIV-E, XIV-F agus XIV-G den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia.

Conas is féidir leat nascleanúint a dhéanamh trí na hIarscríbhinní?

Sa chomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia, tá na 4 Iarscríbhinn seo a leanas, maille le forchoimeádais ón tSeoirsia, a d’fhéadfadh tionchar a imirt ortsa agus ar do ghnó.

 • má tá suim agat i ngnó a bhunú sa tSeoirsia, ní mór duit a fheiceáil Iarscríbhinn XIV-E a bhfuil liosta diúltach de na hearnálacha seirbhíse nach bhfuil rochtain agat - ciallaíonn sé seo gur féidir leat leas a bhaint as deiseanna sna hearnálacha eile nach bhfuil liostaithe
 • má tá suim agat i dtrádáil trasteorann do sheirbhísí, ní mór duit a fheiceáil Iarscríbhinn XIV-F a bhfuil liosta dearfach de na hearnálacha seirbhíse ina bhfuil rochtain agat - ainmneacha an liosta seo go léir na hearnálacha ina bhfuil cead agat trádáil a dhéanamh
 • má tá tú ag lorg deiseanna oiliúna iarchéime nó príomhdheiseanna pearsanra, féachIarscríbhinn XIV-G ina liostaítear na hearnálacha nó na fo-earnálacha ina gcuirtear teorainneacha i bhfeidhm
 • más soláthraí seirbhíse gairmiúil nó conarthach thú, féach Iarscríbhinn XIV-H ina liostaítear na háirithintí a cuireadh i bhfeidhm

Cé atá in ann gnó a bhunú sa tSeoirsia?

Má tá tú

 • le comhaontú fiontair, leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia, is féidir leat brainsí de do ghnó, nó oifigí ionadaíocha a bhunú nó a fháil sa tSeoirsia
 • tugann an comhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia deiseanna duit do ghnó a chruthú agus a bhunú trí fhéinfhostaíocht nó trí ghnóthais atá faoi do rialú

Cuirfear an chóir chéanna ar sholáthraithe seirbhíse an Aontais agus a chaitear le náisiúnaigh na Seoirsia. Féach Iarscríbhinn XIV-E le haghaidh liosta earnálacha ina gcuirtear teorainneacha ar bhunú.

Soláthar trasteorann seirbhísí

Leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia, ceadaítear do sholáthraithe seirbhíse an Aontais rochtain a fháil ar mhargadh na Seoirsia faoi na coinníollacha céanna le náisiúnaigh na Seoirsia. Tá eisceachtaí maidir leis sin liostaithe freisin in Iarscríbhinní XIV-E, XIV-F agus XIV-G den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia.

Cad a tharlaíonn má theastaíonn uait bogadh go dtí an tSeoirsia go sealadach le haghaidh oibre?

Leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia, is féidir leat bogadh go sealadach go dtí an tSeoirsia (nó go dtí an tAontas Eorpach) chun dul ag obair mar oiliúnaí iarchéime, mar dhíoltóir gnó nó mar dhuine de phríomhphearsanra cuideachta sa tír sin.

Is iad seo a leanas na tréimhsí fanachta sealadacha:

 • aistrithe ionchorparáideacha ( príomhphearsanra cuideachta sa tSeoirsia (nó AE), nó oiliúnaithe céime) — suas le 3 bliana
 • cuairteoir gnó (e.g. taisteal chun gnó a bhunú sa tSeoirsia (nó san Aontas), nó díoltóir gnó) — suas le 90 lá in aon tréimhse 12 mhí
 • oiliúnaí iarchéime nach aistrí ionchorparáideacha é /í — suas le bliain amháin

Leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia, cruthaítear deiseanna freisin do sholáthraithe seirbhíse conarthacha in earnálacha sonracha i gceachtar den dá thír. Nó cliceáil anseo: WEB — (Scrollaigh síos beagán a fheiceáil ar an gCód leabú)

 • a bheith ag soláthar na seirbhíse atá i gceist ar bhonn sealadach mar fhostaí d’eintiteas a fuair conradh seirbhíse nach faide ná bliain amháin
 • taithí oibre ghairmiúil 3 bliana ar a laghad a bheith agat san earnáil ina bhfuil tú ag tairiscint seirbhísí conarthacha i
 • céim ollscoile nó cáilíocht lena léirítear eolas ar leibhéal coibhéiseach agus ar cháilíochtaí gairmiúla ábhartha

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na teorainneacha a chuirtear ar phearsanra, ar oiliúnaithe céimithe, ar dhíoltóirí gnó agus ar sholáthraithe seirbhíse conarthacha, féach Iarscríbhinn G den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia.

CuireannGníomhaireacht Náisiúnta Infheistíochta na Seoirsia teagmhálacha gnó chun cinn idir an tSeoirsia agus an tAontas Eorpach. Má tá comhpháirtí ón tSeoirsia á lorg agat, déan teagmháil le hAmbasáid na Seoirsia in aon cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh.

Soláthar poiblí

Tá sé beartaithe ag an Aontas agus ag an tSeoirsia rochtain fhrithpháirteach a bheith acu ar na margaí soláthair phoiblí i ngach tír ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Gheofar an rochtain sin i gcéimeanna don tSeoirsia. Baineann sé sin le conarthaí poiblí agus lamháltais sna hearnálacha traidisiúnta, agus in earnáil na bhfóntas chomh maith.

Cinntíonn an comhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia freisin go ndéantar breithniú cothrom ar iarratais ar thairiscintí sa dá thír, agus go gcaitear go cothrom le hiarratasóirí áitiúla agus eachtrannacha.

Leis an gComhaontú, cuirtear d’oibleagáid ar an Aontas agus ar an tSeoirsia araon a áirithiú go ndéanfar an méid seo a leanas:

 • cuirtear na soláthairtí go léir atá beartaithe ar fáil don phobal — déantar é seo chun an margadh a oscailt don iomaíocht agus chun rochtain a thabhairt duit ar fhaisnéis maidir leis an soláthar beartaithe sula mbronnfar an conradh
 • tá tuairisc neamh-idirdhealaitheach ar ábhar an chonartha, ina léirítear teorainneacha ama iomchuí, atá inrochtana do gach oibreoir eacnamaíoch
 • ní dhéantar aon idirdhealú i do cháil mar oibreoir eacnamaíoch, a d’fhéadfadh tú a dhíchumasú ó cháiliú don tairiscint
 • tá trédhearcacht sa phróiseas chun an tairiscint a bhronnadh suas go dtí fógra na tairisceana buaiteach
 • cuirfear an cinneadh deiridh in iúl do gach iarratasóir — arna iarraidh sin, gheobhaidh iarratasóirí nár éirigh leo míniú chun deis a thabhairt duit anailís a dhéanamh ar an gcinneadh

Conas a bhronntar conarthaí?

Tá ról ceannasach ag Gníomhaireacht Soláthair Stáit (SPA) na Seoirsia maidir le comhordú, cur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh ar an soláthar poiblí. Tá cúig mhodh ann a úsáidtear chun tairiscint a dhámhachtain

 • tairiscint leictreonach — a úsáidtear le haghaidh earraí aonchineálacha a cheannach ag a bhfuil luach atá cothrom le EUR 75,182 nó níos mó
 • tairiscint leictreonach shimplithe — a úsáidtear le haghaidh earraí aonchineálacha ag a bhfuil luach suas le EUR 75,182 a cheannach
 • soláthar simplithe — a úsáidtear le haghaidh ceannacháin ar luach faoi bhun EUR 1,880 (le tairseacha éagsúla le haghaidh misin taidhleoireachta agus soláthar a bhaineann le cosaint, slándáil agus cothabháil an oird phoiblí)
 • comórtais deartha — a úsáidtear chun tionscadail agus seirbhísí a bhaineann le dearadh a sholáthar, bunaithe ar chinneadh ó údarás conarthach
 • tairiscint chomhdhlúite — nós imeachta soláthair stáit aontaithe láraithe arna sheoladh ag an SPA, chun réada aonchineálacha soláthair a cheannach d’eintitis soláthair éagsúla

Coinnítear ‘Clárlann an Liosta Bháin agus an Liosta Dhuibh’ ar shuíomh gréasáin an SPA freisin. Tá dhá shraith liostaí sa chlár seo.

 • iarratasóirí ar an liosta dubh nach gcuireann ráthaíocht ar fáil chun conradh a chur chun feidhme agus/nó a dhiúltaíonn an conradh a shíniú leis an ngníomhaireacht soláthair, agus/nó a dteipeann orthu a n-oibleagáidí faoin gconradh a chomhlíonadh — cuirtear bac ar na hiarratasóirí sin páirt a ghlacadh in aon tairiscintí ar thairiscintí nó tairiscint eile a dhámhachtain dóibh laistigh de bhliain ón uair a chuirtear ar an dúliosta iad
 • maidir le hiarratasóirí atá ar an liosta bán agus ar éirigh leo na critéir iarratais a chomhlíonadh agus nach bhfuil ag dul faoi imeachtaí dócmhainneachta, níl aon fhiach acu i leith bhuiséad an stáit, agus nach léiríonn a dtaifead do na 3 bliana roimhe sin láimhdeachas níos lú ná EUR 375,940

Cad a tharlaíonn má tá gearán agat?

Tá Bord um Réiteach Díospóidí (DRB) ag an SPA freisin ar a bhfuil 6 chomhalta. Ceapann an tsochaí shibhialta triúr de chomhaltaí an bhoird lena n-áirithítear go bhfuil trédhearcacht agus neamhspleáchas ag DRB.

Má tá aon ghearán agat faoin gcóras soláthair is féidir leat iad a chur chuig an DRB. Ní bheidh cur isteach ná éisteacht do ghearáin faoi réir táillí ar bith.

Conas a chuireann tú do ghearán isteach?

Is féidir leat do ghearán a chur isteach go leictreonach trí fhoirm a líonadh isteach ar an leathanach tairisceana. Nuair a dhearbhaíonn an DRB dlisteanacht do ghearáin, féadfaidh an DRB laistigh de dheich lá ar a mhéad, an t-údarás conarthach a chur ar an eolas faoin earráid agus ceartú a éileamh. De rogha air sin, féadfaidh DRB athbhreithniú iomlán nó cealú chinneadh an choiste tairisceana a éileamh nó an cás a thuairisciú do chomhlachtaí forfheidhmithe dlí i gcás sárú tromchúiseach. Mura bhfuil tú sásta le cinneadh an DRB, is féidir leat achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh i gcúirt dlí.

Ríomhsholáthar

Is féidir leat an Córas Leictreonach Aontaithe, arb é tairseach ríomhsholáthair na Seoirsia é, a úsáid freisin. Tugann sé sin rochtain éasca ar fhaisnéis soláthair, lena n-áirítear gníomhaíochtaí soláthair atá beartaithe a fhógairt, doiciméid tairisceana leictreonacha a bheith ar fáil, feasachán uathoibrithe um sholáthar poiblí agus teimpléad tairisceana leictreonaí a ghiniúint d’oibreoirí leictreonacha.

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

Naisc, teagmhálacha agus doiciméid

Institiúidí náisiúnta

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

Tuilleadh nascanna

Institiúidí náisiúnta

An Aireacht Gnóthaí Eachtracha

Déanann an tSeoirsia faireachán ar allmhairiú substaintí a d’fhéadfaí a úsáid chun airm cheimiceacha a tháirgeadh. Féadfaidh údarú áirithe a bheith ag teastáil chun ceimiceáin áirithe a allmhairiú agus is í an Aireacht Gnóthaí Eachtracha an t-údarás náisiúnta ainmnithe.

 

Sráid Chitadze 4, GE-0118 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2945000 (síneadh: 1207)

Facs: + 995 32 2945001

Aireacht Geilleagair agus Forbartha Inbhuanaithe na Seoirsia

Sráid Sanapiro 2, GE-0114 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Facs: + 995 32 2921534

Ríomhphost: ministry@moesd.gov.ge

Banc Náisiúnta na Seoirsia

GE-0114 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2406120

Ionad Náisiúnta Maoine Intleachtúla na Seoirsia

Cliceáil grianghraf a mhéadú

Sráid Nino Ramishvili 4/31, GE-0179 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2252533

Ríomhphost: info@sakpatenti.org.ge

Oifig Náisiúnta Staidrimh na hÉireann

Geostat

Sráid Tsotne Dadiani 30, GE-0180 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2367210

Ríomhphost: info@geostat.ge

Fiontraíocht An tSeoirsia

Sráid Marjanishvli 5/6 (Sráid Uznadze 18), GE-0102 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2960010

Ríomhphost: info@enterprise.gov.ge

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig an tSeoirsia

Sráid Nino Chkheidze 38, GE-0102 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2943763

Ríomhphost: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Misean na Seoirsia chuig an Aontas Eorpach

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Teil.: + 995 32 27611190

Facs: + 995 32 27611199

Ríomhphost: geomission.eu@mfa.gov.ge

Gréasáin: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

An Roinn Caidrimh Idirnáisiúnta, Comhlachas Tráchtála agus Tionscail na Seoirsia

Sráid Berdzeni 25, GE-0101 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2694747

Comhlachas Gnó na hEorpa An tSeoirsia

Sráid Eristavi Rapiel 3, Urlár IV, GE-0179 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 599 25 66 55

Ríomhphost: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, an Bheilg

Teil.: + 32 27491851

Ríomhphost: secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Gníomhaireacht Náisiúnta um Chaighdeáin agus Méadreolaíocht na Seoirsia

Sráid Chargali 67, GE-0178 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2612530

Facs: + 995 32 2613500

Ríomhphost: geostm@geostm.ge

An Comhlacht Náisiúnta Creidiúnaithe Aontaithe

Al. Ascaill Kazbegi 42a, GE-0186 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

Ríomhphost: gac@gac.gov.ge

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

An Ghníomhaireacht Náisiúnta Bia (NFA)

Marshal Gelovani Ascaill 6, GE-0159 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2919167

Facs: + 995 32 2919165

Roinn fíteashláintíochta sannta don Ghníomhaireacht Náisiúnta Bia

Marshal Gelovani Ascaill 6, GE-0159 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2919167 (Sínte: 120, 133)

Facs: + 995 32 2919165

An Roinn Tréidliachta sannta don Ghníomhaireacht Náisiúnta Bia

Marshal Gelovani Ascaill 6, GE-0159 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2919167 (sínte: 120, 106)

Facs: + 995 32 2919165

An Aireacht Cosanta Comhshaoil agus Talmhaíochta

Sráid Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Facs: + 995 32 727231

Roinn Bithéagsúlachta na hAireachta um Chaomhnú Comhshaoil agus Talmhaíochta

Sráid Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Facs: + 995 32 727231

An Aireacht Saothair, Sláinte agus Gnóthaí Sóisialta

AK. Ascaill Tsereteli 144, GE-0119 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 272538

An tSeirbhís Ioncaim, an Lároifig

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, an tSeoirsia

Ionad Faisnéise:

Teil.: + 995 32 2299299

Ríomhphost: info@rs.ge

Saotharlann na hAireachta Talmhaíochta

Sráid Godziashvilis 49, GE-0159 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2530968

Facs: + 995 32 2541016

Ríomhphost: contact@lma.gov.ge

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

An Ghníomhaireacht um Sholáthar Stáit

Sráid Richard Holbrooke 8, GE-0113 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 22484822

Ardán na Gníomhaireachta Soláthair Stáit

 

Gréasáin: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Córas Leictreonach Aontaithe:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • tá tuilleadh eolais faoin gComhaontú Comhlachais agus faoin gcaidreamh trádála idir an tAontas agus an tSeoirsia le fáil ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht na Trádála. Is féidir leat eolas eile faoin gcaidreamh trádála idir an tAontas agus an tSeoirsia a chuardach anseofreisin
 • má tá suim agat eolas a fháil faoi chur chun feidhme DCFTA sa tSeoirsia, cuireann an Faireachán AE eolas ar fáil faoin obair atá ar siúl faoi láthair ag an gCoiste Comhlachais i ndáil le Cumraíocht Trádála
 • cuireann an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) faisnéis mhionsonraithe ar fáil freisin maidir leis an gcaidreamh idir an tAontas agus an tSeoirsia. Chun forléargas a fháil, is féidir breathnú ar bhileog eolaisfreisin
 • Deasca cabhrach trádála réigiúnaí
Roinn an leathanach seo: