Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an tSeoirsia

Shínigh an tAontas agus an tSeoirsia Comhaontú Comhlachais i mí an Mheithimh 2014 agus tháinig sé i bhfeidhm i mí Iúil 2016. Tá an Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST) ina dhlúthchuid den Chomhaontú. Laghdaíonn sé na taraifí a bhíonn roimh ghnólachtaí Eorpacha agus iad ag onnmhairiú chuig an tSeoirsia. Méadaíonn sé éifeachtúlacht na nósanna imeachta custaim. Éascaíonn sé tuilleadh trádála freisin trí reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta na Seoirsia, lena n-áirítear caighdeáin, a chomhfhogasú de réir a chéile le reachtaíocht, rialacha agus nósanna imeachta an Aontais.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Tháinig an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2016.

Téacs iomlán agus iarscríbhinní an chomhaontaithe.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

Leis an gcomhaontú, tá sé níos éasca do do chuideachta onnmhairiú go dtí an tSeoirsia agus allmhairiú ón tSeoirsia

 • déantar formhór na dtaraifí a dhíchur
 • déantar foráil maidir le nósanna imeachta custaim níos éifeachtúla

Cé atá in ann easpórtáil ón Aontas go dtí an tSeoirsia faoin gComhaontú Comhlachais idir AE agus an tSeoirsia?

Chun easpórtáil ón Aontas go dtí an tSeoirsia, ní mór do chuideachta a chlárú i gceann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus dearbhú custaim bailí a bheith faighte acu, agus ceadúnas onnmhairithe a bheith agat más gá.

Cé atá in ann onnmhairiú chuig an Aontas ón tSeoirsia faoin gComhaontú Comhlachais idir AE agus an tSeoirsia?

Chun easpórtáil chuig an Aontas faoin gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia, beidh ar do chuideachta a bheith cláraithe i bPoblacht na Seoirsia.

 

Is iad príomh-onnmhairí earraí na Seoirsia

 • táirgí mianracha
 • innealra agus fearais
 • táirgí ceimiceacha
 • trealamh iompair

Tá an tAontas ar cheann de phríomhpháirtithe trádála na Seoirsia. Dá bhrí sin, tá an tír ag obair chun cuíchóiriú a dhéanamh ar a reachtaíocht trádála agus ar a cleachtais trádála i gcomhar le cleachtais an AE, rud a théann chun tairbhe do FBManna atá i mbun trádála go háirithe.

Taraifí

Leis an gcomhaontú, cuirtear deireadh le formhór na ndleachtanna custaim ar earraí.

Earraí tionsclaíocha

Leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia, cuirtear deireadh le 100 % de na dleachtanna custaim ar earraí tionsclaíocha.

Táirgí talmhaíochta

Leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia, cuirtear cosc ar úsáid taraif-chuótaí (TRQ) ar allmhairí agus ar onnmhairí araon.

I gcás allmhairí isteach san AE, áfach, tá roinnt eisceachtaí ann i gcás earraí talmhaíochta íogaire áirithe a bhfuil feidhm ag taraif-chuótaí maidir leo:

Cuóta Ráta Taraife ar ghairleog

Cuirtear taraifchuóta bliantúil i bhfeidhm ar allmhairiú gairleoige isteach san AE. Faoin gcomhaontú sin, glacann an tAontas le hallmhairí ón tSeoirsia arb ionann iad agus 220 tona gairleog san iomlán in aghaidh na bliana. Déantar allmhairí a áirítear san iomlán a chinneadh ar bhonn “tús freastail ar an gceann is túisce”. A luaithe a shárófar an t-iomlán, cuirfear dleacht chustaim NBF an AE i bhfeidhm. Sula n-onnmhairí tú, seiceáil iarmhéid gach cuóta is infheidhme.

An praghas iontrála ar thorthaí agus ar ghlasraí áirithe

Má tá tú ag allmhairiú torthaí agus glasraí áirithe isteach san Aontas Eorpach, m.sh. trátaí, courgettes nó péitseoga, beidh do chuid earraí faoi réir córas ‘praghas iontrála’. Faoin gcomhaontú, ciallaíonn sé sin go ndéanfar an dleacht chustaim a ríomh mar dhleacht shonrach. Má chomhlíonann na hearraí atá á n-allmhairiú isteach san Aontas Eorpach na ceanglais faoi na rialacha tionscnaimh, agus go ndéantar iad a luacháil ag praghas sonraisc níos ísle ná an méid atá luaite ar an dleacht shonrach, ós rud é gurb é an t-allmhaireoir a iompróidh an difríocht idir an tsuim sheasta shonrach dleachta agus méid an tsonraisc.

Mar sin féin, ní bheidh ort aon mhuirir a íoc i gcás ina bhfuil leibhéal luach custaim an earra atá á allmhairiú agat ón tSeoirsia cothrom leis an bpraghas iontrála a thugann an Oifig Custaim, nó níos airde ná an praghas sin.

Féach an liosta earraí atá faoi réir praghas iontrála.

An gcaithfidh tú an praghas iontrála a íoc ar thorthaí agus ar ghlasraí má tá earraí á n-allmhairiú ón tSeoirsia agat?

Go praiticiúil, tá luach custaim níos airde ná an praghas iontrála ag formhór na n-earraí a allmhairítear ón tSeoirsia, mar sin i bhformhór na gcásanna ní bheidh ort praghas iontrála a íoc.

Frith-imchéimniú

Tá formhór na dtáirgí talmhaíochta (próiseáilte) faoi réir sásra frith-imchéimniúcháin, i.e. tairseach do mhéid iomlán na n-allmhairí in aghaidh na bliana. InIarscríbhinn II-C a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia, tá liosta de tháirgí talmhaíochta a gcuirtear sásra frith-imchéimniúcháin i bhfeidhm ina leith.

Ciallaíonn sé sin, má sháraíonn allmhairí ón tSeoirsia leibhéal áirithe, gur féidir leis an Aontas na taraifí níos ísle do na táirgí sin a chur ar fionraí. Ní féidir an tairseach a shárú ach amháin i gcás inar féidir le rialtas na Seoirsia bonn cirt fónta a thabhairt do AE go bhfuil sé d’acmhainn ag táirgeoirí na Seoirsia na hearraí sin a tháirgeadh, agus/nó an cumas méideanna atá os cionn na tairsí a onnmhairiú. Má tá an bonn cirt sásúil, tarscaoilfear dleachtanna custaim.

Déantar an méid sin chun a áirithiú nach mbainfidh tríú tíortha leas as an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia agus nach n-onnmhaireofar go calaoiseach chuig an Aontas Eorpach tríd an tSeoirsia iad.

 

Faigh an ráta taraife is infheidhme maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála

Rialacha maidir le tionscnamh

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Is féidir teachtar fhaisnéis ghinearálta faoina rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh sa roinn seo.

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat teacht ar réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannóg earraí.

Rialacha maidir le tionscnamh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Sainítear na rialacha tionscnaimh is infheidhme faoin gComhaontú Comhlachais leis an tSeoirsia i bhFoscríbhinn I den Choinbhinsiún Réigiúnach maidir le rialacha fabhracha tionscnaimh uile-Eora-Mheánmhara (Coinbhinsiún PEM). Tána rialacha sin á n-athbhreithniú agus ba cheart go mbeadh sraith nua rialacha malartacha maidir le tionscnamh infheidhme faoi lár 2021, lena n-áirítear forálacha maidir le carnadh, aisíoc dleachta, lamháltas agus an riail maidir le neamh-athrú (féach thíos) a mhaolófar.

Le Coinbhinsiún PEM maidir le rialacha tionscnaimh, dírítear ar rialacha comhchoiteanna tionscnaimh agus carntha a bhunú i measc 25 Pháirtí Chonarthacha (an tAontas, tíortha CSTE, na mBalcán agus FTA i Réigiún Chomharsanacht an Deiscirt agus an Oirthir) agus i measc an Aontais chun trádáil a éascú agus na slabhraí soláthair a chomhtháthú laistigh den chrios.

Liosta na bPáirtithe Conarthacha PEM

Tá faisnéis mhionsonraithe faoin gcóras pan-Euro-Med ar fáil i Lámhleabhar an Úsáideora.

An de thionscnamh an Aontais nó na Seoirsia de thionscnamh mo tháirge de réir Choinbhinsiún PEM?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach is ísle nó is nialasach faoi Choinbhinsiún PEM, ní mór gur de thionscnamh an AE nó na Seoirsia é.

Táirge ‘a thionscnaítear’ más rud é go bhfuil sé

Ina theannta sin, ní mór don táirge na ceanglais eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh. Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat cloí le rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge, mar shampla lamháltas nó carnadh.

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha atá sonrach ó thaobh an táirge de i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha – ní féidir le luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir a úsáidtear i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • athrú ar riail an aicmithe taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh – mar shampla, táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaísonracha – tá gá le próiseas sonrach táirgthe, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth. Úsáidtear na rialacha sin go príomha in earnálacha na dteicstílí agus na n-éadaí, agus na gceimiceán

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach le táirge

Tugann an comhaontú breis solúbthachta duit chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge, amhail lamháltas nó carnadh.

Caoinfhulaingt
 • leis an riail lamháltais is féidir leis an táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a úsáid a mbíonn toirmeasc orthu de ghnáth de réir na rialach atá sonrach ó thaobh an táirge de suas le 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun dul thar aon tairseach uasluacha d’ábhair neamhthionscnaimh a liostaítear sna rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge.
 • Tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí atá aicmithe i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, atá ar áireamh i Nótaí 5 go 6 d’Iarscríbhinn I ‘Nótaí tosaigh leis an liosta in Iarscríbhinn II’
Carnadh

Forálann Coinbhinsiún PEM do dhá bhealach chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach – is féidir a mheas gur de thionscnamh AE (agus a mhalairt) iad ábhair de thionscnamh na Seoirsia nuair a úsáidtear iad i dtáirgeadh an táirge san AE
 • Carnadh trasnánach – ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh amháin de Choinbhinsiún PEM, féadfar a mheas gur de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh eile iad agus measúnú á dhéanamh an bhfuil an táirge deiridh de thionscnamh rochtana fabhraí nuair a onnmhairítear é chuig tríú Páirtí Conarthach laistigh den limistéar uile-Euro-Med

  Mar sin féin, níl feidhm ag carnadh trasnánach ach amháin má tá Comhaontú Trádála i bhfeidhm idir na Páirtithe Conarthacha uile lena mbaineann agus má chuireann na tíortha sin na rialacha tionscnaimh céanna i bhfeidhm. Seiceáil an ‘maitrís’ (tábla ina bhfuil na comhaontuithe uile atá i bhfeidhm ag úsáid Choinbhinsiún PEM) ina sonraítear na Páirtithe Conarthacha a bhféadfaidh an tSeoirsia carnadh trasnánach a chur i bhfeidhm leo. I mí Aibreáin 2020, ba iad an Íoslainn, an Eilvéis (lena n-áirítear Lichtinstéin) agus an Iorua comhpháirtithe coiteanna an Aontais agus na Seoirsia a bhí incháilithe don charnadh trasnánach.

 

Conas a oibríonn carnadh trasnánach?

Ceadaítear carnadh trasnánach i measc roinnt tíortha éagsúla a bhfuil na rialacha céanna tionscnaimh acu agus a bhfuil comhaontuithe trádála acu le chéile. Is é sin nuair is féidir le táirgeoir earraí i gceachtar tír ábhair a allmhairiú agus iad a úsáid amhail is gur de thionscnamh a dtíre féin iad. Mar shampla, faoi Choinbhinsiún PEM, is féidir le trádálaí Seoirseach atá ag táirgeadh éadaí lena n-onnmhairiú go dtí an Eilvéis snáth de thionscnamh an Aontais a úsáid agus is féidir a mheas gur de thionscnamh na Seoirsia iad. Tá an ceanglas trasfhoirmithe dúbailte, i.e. monarú na bhfabraicí ó shnáth (neamhthionscnaimh) agus táirgeadh na n-éadaí comhlíonta, agus meastar gur de thionscnamh na Seoirsia iad na héadaí nuair a onnmhairítear go dtí an Eilvéis iad agus dá bhrí sin bainfidh siad tairbhe as saor-rochtain ar mhargadh na hEilvéise.

Tá tuilleadh mínithe ar charnadh faoi PEM le fáil anseo

Ceanglais eile

Ní mór don táirge freisin na ceanglais eile go léir is infheidhme a shonraítear sa Choinbhinsiún a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh.

Iompar trí thríú tír: Riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas go dtí an tSeoirsia (agus a mhalairt) nó trí chríocha na bPáirtithe Conarthacha a bhfuil an carnadh infheidhme leo gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Féadfar roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • díluchtú
 • athlódáil
 • aon oibríocht eile atá deartha chun bail mhaith a chaomhnú ar tháirgí

Déanfar fianaise gur comhlíonadh na coinníollacha sin a sholáthar d’údaráis chustaim na tíre allmhairithe trí

 • doiciméad iompair amháin (bille ládála mar shampla) lena gcumhdaítear imeacht ón tír onnmhairithe tríd an tríú tír trína ndearnadh na hearraí a idirthuras
 • deimhniú arna eisiúint ag údaráis chustaim an tríú tír trína bhfuil tú ag iompar d’earraí
 • ina n-uireasa sin, aon doiciméid bhunúis

Aistarraingt dleachta

Faoi Choinbhinsiún PEM maidir le trádáil idir AE agus an tSeoirsia, ní féidir aisíocaíocht a fháil i leith dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta maidirle tionscnamh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí cloí leis na nósanna imeachta tionscnaimh. Leagtar amach na nósanna imeachta i dTeideal V maidir le cruthúnas ar thionscnamh agus i dTeideal VI maidir le socruithe le haghaidh comhair riaracháin. Soiléiríonn siad e.g. conas tionscnamh táirge a dhearbhú, conas fabhair a éileamh nó conas is féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Chun leas a bhaint as taraif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a sholáthar.

Is féidir an cruthúnas ar thionscnamh a bheith ag ceann amháin de na nithe seo a leanas:

Tá an cruthúnas ar thionscnamh bailí ar feadh tréimhse 4 mhí ón dáta eisiúna.

Deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED

 • is iad údaráis chustaim na tíre onnmhairithe a eisíonn deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED
 • Áirítear inIarscríbhinn III a agus in Iarscríbhinn III b sampla de dheimhnithe EUR.1 agus EUR-MED agus tugtar treoracha lena gcomhlánú
 • ba cheart don onnmhaireoir a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar an deimhniú a bheith ullamh doiciméid a thíolacadh lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann

Tugtar mínithe breise ar an áit ar cheart an deimhniú EUR.1 nó an deimhniú EUR-MED a úsáid ar leathanach 72 den lámhleabhar.

Dearbhú tionscnaimh nó dearbhú tionscnaimh EUR-MED

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh go dtionscnaíonn a dtáirge san AE nó i bPáirtí Conarthach Choinbhinsiún PEM trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar. Féadfaidh ceachtar díobh seo a leanas an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh:

 • onnmhaireoir formheasta
 • aon onnmhaireoir, mura mó ná EUR6,000 luach iomlán na coinsíneachta
Conas dearbhú tionscnaimh a dhéanamh

Ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chló, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile lena sainaithnítear an táirge (Iarscríbhinn IV a):

“Tá onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh.... ) go ndearbhaíonn sé, ach amháin nuair a chuirtear a mhalairt in iúl go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin.”

Conas dearbhú tionscnaimh EUR-MED a dhéanamh

Sa chás sin, is é seo a leanas an dearbhú (Iarscríbhinn IV b)

“Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú Uimh.... custaim) gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin, ach amháin nuair a léirítear a mhalairt go soiléir.

— carnadh arna chur i bhfeidhm le... (ainm na tíre/na dtíortha).

—gan carnadh curtha i bhfeidhm”

Is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh in aon teanga oifigiúil de chuid an AE nó i dteangacha oifigiúla ar bith sa chrios PEM mar a luaitear in Iarscríbhinn IV a agus b (ba cheart an ráiteas a bhaineann le carnadh a bheith i mBéarla i gcónaí).

Ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas sin ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn d’údaráis chustaim go nglacfaidh tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú.

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an bhfuil táirge a allmhairíodh de thionscnamh táirge eile nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá an fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim sna páirtithe allmhairíochta agus onnmhairiúcháin
 • seiceálacha arna ndéanamh ag na húdaráis chustaim áitiúla (ní cheadaítear cuairteanna chuig an onnmhaireoir ag an bPáirtí allmhairíochta)

Déanfaidh údaráis an pháirtí onnmhairithe an cinneadh deiridh maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairíochta ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais táirge

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

Faoin gcomhaontú sin, rinne an tSeoirsia comhfhogasú ar a caighdeáin theicniúla agus ar a rialacháin theicniúla a bhí ar aon dul le caighdeáin agus rialacháin an Aontais. Ciallaíonn sé sin gurb ionann an chuid is mó de na rialacha teicniúla sa tSeoirsia agus rialacha an Aontais.

Comhcheangail an tSeoirsia na rialacháin lena n-áirítear

 • creidiúnú agus margú táirgí, ina leagtar amach modúil na nósanna imeachta um measúnú comhréireachta
 • sábháilteacht ghinearálta táirgí, critéir a leagan amach maidir leis an méid is gá a mheas agus táirge á chinneadh go bhfuil sé sábháilte, agus a chinneadh cathain ba cheart táirge a thoirmeasc toisc go mbaineann riosca tromchúiseach leis do shláinte agus do shábháilteacht

Maidir le liosta de na rialacháin sin agus den reachtaíocht eile a chuir an tSeoirsia chun feidhme, féach Iarscríbhinn III-B a ghabhann le Comhaontú Comhlachais AE-na Seoirsia.

Chomh maith leis sin, chomhaontaigh an tSeoirsia thart ar 21 rialachán lena gcumhdaítear na ceanglais sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le réimse leathan táirgí lena n-áirítear innealra, ardaitheoirí, bréagáin, feistí leighis agus soithí brú simplí. Liostaítear iad sin in Iarscríbhinn III-A a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia.

I dtéarmaí caighdeán, tá caighdeáin idirnáisiúnta agus Eorpacha á nglacadh ag an tSeoirsia de réir na gcleachtas is fearr. Maidir le caighdeáin chláraithe na Seoirsia, is caighdeáin idirnáisiúnta agus caighdeáin Eorpacha iad 98 %, agus tá 2 % díobh sonrach don tSeoirsia.

Is féidir na caighdeáin seo a leanas a úsáid sa tSeoirsia, ach ar bhonn deonach

 • caighdeáin idirnáisiúnta agus réigiúnacha CFC
 • caighdeáin aon Bhallstáit de chuid an Aontais nó de chuid an ECFE
 • Caighdeáin Seoirseach
 • Caighdeáin chuideachta Seoirseach

 

Más mian leat earraí a iompórtáil ó mhonaróir Seoirseach a roghnaigh a chuid sonraíochtaí féin a úsáid, ní mór duit Dearbhú Comhréireachta de chuid an Aontais a fháil atá sínithe ag an monaróir sin

Le Dearbhú Comhréireachta AE deimhnítear agus dearbhaítear ann go gcomhlíonann na táirgí lena mbaineann na ceanglais agus na caighdeáin ábhartha. Tar éis duit é sin a dhéanamh, is féidir le do mhonaróir an lipéad Conformité Européenne (CE) a cheangal ar a gcuid earraí, rud a léiríonn gur chomhlíon sé caighdeáin AE.

Má roghnaíonn an monaróir comhréireacht a chruthú trí Dhearbhú Comhréireachta AE, d’fhéadfadh costas níos mó a bheith air i dtéarmaí airgid agus ama ná a bheith ag obair le caighdeáin chomhchuibhithe AE a thugann coibhéis.

Féach ar na caighdeáin chomhchuibhithe agus iad grúpáilte ag na treoracha maidir le táirgí earnálacha atá ann cheana.

Conas a bheidh a fhios agam go bhfuil na hearraí atá á n-allmhairiú agam i gcomhréir le rialacháin agus caighdeáin an AE?

 • nuair a bheidh na nósanna imeachta um measúnú comhréireachta curtha i gcrích, eiseofar na doiciméid ábhartha a ghabhann le d’onnmhairí ón Aontas chuig an tSeoirsia i mBéarla nó tabharfar neamhaird orthu san aistriúchán sin ar an tSeoirsia.
 • ní mór do Chomhlacht dá dTugtar Fógra measúnú comhréireachta a dhéanamh (eagraíocht ar leith amhail saotharlann nó comhlacht cigireachta nó deimhniúcháin de ghnáth)
 • Má tá d’earraí á n-onnmhairiú chuig an tSeoirsia agat, is é an Comhlacht um Measúnú Comhréireachta atá creidiúnaithe sa tSeoirsia a dhéanfaidh an measúnú comhréireachta.
 • má tá tú ag iompórtáil d’earraí isteach san Aontas ón tSeoirsia, féach an liosta de na comhlachtaí measúnaithe comhréireachta atá creidiúnaithe

Tá an tSeoirsia ina ball de Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, chomh maith le Coinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha. Mar thoradh air sin, féadfaidh allmhairiú ceimiceán a bheith faoi réir toirmeasc nó srianta. Is í an Aireacht um Chosaint an Chomhshaoil agus um Thalmhaíocht an Pointe Teagmhála Oifigiúil maidir le ceimiceáin den sórt sin.

Tá an tAontas agus an tSeoirsia ag obair faoi láthair ar chineál comhaontaithe um Aitheantas Frithpháirteach a cheadóidh táirgí tionsclaíocha áirithe a chomhlíonann na ceanglais chomhréireachta a chur ar an margadh gan a thuilleadh tástála ná nósanna imeachta comhréireachta.

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Theicniúil

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta – SPS

Sábháilteacht bia, sláinte ainmhithe agus plandaí

Leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia cuirtear deireadh agus toirmeasc ar an Aontas agus ar an tSeoirsia araon rialacháin a chur i bhfeidhm nach bhfuil bonn cirt leo. Tá sé sin chun tairbhe duit go háirithe más feirmeoir beag thú a onnmhairíonn earraí talmhaíochta chuig an tSeoirsia.

Ní chiallaíonn sé sin go gcuirfear i mbaol an leibhéal cosanta atá ag gach ceann de na tíortha. Ós rud é go bhfuil caighdeáin sábháilteachta bia an Aontais an-ard agus dian, glacann rialtas na Seoirsia cuid de bhearta reachtacha SPS AE.

Ina theannta sin, áirithítear leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia go mbeidh na rialacha maidir le leas ainmhithe agus sláinte plandaí ag teacht le noirm an AE agus le forbairtí na hEagraíochta Domhanda um Shláinte Ainmhithe (OIE).

 

Má tá an tSeoirsia fós ag druidim le rialacha AE, conas a onnmhairítear/a n-iompórtálann tú?

Má tá tú ag allmhairiú aon táirge plandaí agus/nó ainmhí isteach san Aontas, beidh ort deimhniú a fháil ó údarás inniúil na Seoirsia. Ba cheart go ráthódh an deimhniú seo go gcomhlíonann do tháirge na riachtanais SPS ábhartha.

Faoin gComhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia, tá sé d’oibleagáid ar rialtas na Seoirsia fógra a thabhairt don Aontas nuair a bheidh comhfhogasú bainte amach aige maidir le leas ainmhithe agus sláinte agus sábháilteacht plandaí. Is féidir leis an bpróiseas comhairliúcháin chun a chinneadh ar baineadh amach comhfhogasú na rialachán suas le 360 lá a thógáil.

Liosta na n-údarás inniúil
 • an Ghníomhaireacht Náisiúnta Bia (NFA) faoin Aireacht um Chosaint Comhshaoil agus um Thalmhaíocht freagrach as cigireachtaí atá beartaithe agus/nó neamhphleanáilte a mhaoirsiú, a mhonatóiriú, a dhéanamh agus/nó gan phleanáil, seiceálacha doiciméadacha a dhéanamh, sampláil le haghaidh tástála agus faireachais ar ábhair a bhaineann le sábháilteacht bia – ciallaíonn sé sin freisin go mbeidh smacht ag an NFA ar chomhlíonadh bia/beatha ag gach céim den táirgeadh, den phróiseáil agus den dáileadh.
  • tá roinn tréidliachta ag an NFA freisin atá i gceannas ar rialuithe tréidliachta ar ainmhithe beo agus ar tháirgí ainmhithe sa tSeoirsia
  • tá roinn fíteashláintíochta an NFA freagrach as anailísí ar riosca lotnaidí a rialáil sa tSeoirsia
 • an Aireacht Saothair, Sláinte agus Gnóthaí Sóisialta freagrach as tráchtearraí agus bearta a bhaineann le sláinte – cuireann sí le bainistiú géarchéime i saincheisteanna sábháilteachta bia agus glacann sí páirt sna hiarrachtaí chun a chinntiú go gcuirtear noirm agus paraiméadair sábháilteachta bia i bhfeidhm

Chun sláinte an duine a chosaint, is féidir le himeachtaí sonracha iompórtála iarratas a dhéanamh ar chosmaidí agus ar thráchtearraí gaolmhara, lena n-áirítear nós imeachta deimhniúcháin sláinteachais agus nós imeachta sonrach clárúcháin le haghaidh rochtana ar an margadh sa tSeoirsia. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aireacht Saothair, Sláinte agus Gnóthaí Sóisialta chun faisnéis a fháil faoi na doiciméid is gá.

 • Is roinn den Aireacht Airgeadais í antSeirbhís Ioncaim atá freagrach as rialacháin SPS a chomhlíonadh ag teorainneacha seachtracha na Seoirsia
 • is cuid ríthábhachtach den chóras institiúideach SPS iad saotharlanna. Creidiúnaíonn Ionad Creidiúnaithe na Seoirsia na saotharlanna go léir a oibríonn i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta aitheanta

Baic Theicniúla ar Thrádáil

Cé go bhfuil rialacha teicniúla tábhachtach, uaireanta is féidir leo gníomhú mar bhacainní ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, is féidir leo a bheith ina n-ualach suntasach duitse mar onnmhaireoir.

 • má cheapann tú go bhfuil tú ag tabhairt aghaidh ar bhac trádála a slows do ghnó síos nó cosc tú a onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn
 • déan tuairisc ar a bhfuil ag cur stop le d’easpórtálacha go dtí an tSeoirsia tríd an bhfoirm ar líne a úsáid. Déanfaidh an AE anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart iomchuí

Déan teagmháil linn

Teagmhálacha le haghaidh ceanglas Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú go mbeidh nósanna imeachta custaim níos trédhearcaí agus níos simplí chun trádáil a éascú agus costais do ghnólachtaí a laghdú.

Cáipéisí

Déantar cur síos sna treoracha céim ar chéim ar na cineálacha éagsúla doiciméad is ceart duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, féadfaidh na húdaráis chustaim na heilimintí thíos go léir nó cuid díobh a éileamh

 • Sonrasc tráchtála (a aimsigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a ábhar i Mo Chúntóir Trádála)
 • liosta pacála
 • Ceadúnais allmhairiúcháin le haghaidh earraí áirithe
 • Tá deimhnithe a léiríonn go gcomhlíonann do tháirge rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • Cruthúnas ar thionscnamh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis faoi Tharaif Cheangailtigh agus/nó ar Fhaisnéis faoi Thionscnaimh Cheangailtigh roimh ré.

Chun eolas mionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custaim do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta maidir le cruthú agus fíorú tionscnaimh

Do thuairiscí ar conas cruthú a dhéanamh ar thionscnamh do chuid táirgí chun taraifí fabhracha a éileamh agus rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta custaim le haghaidh allmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Maoin intleachtúil agus tásca geografacha

Cosnaíonn an comhaontú do chearta maoine intleachtúla agus tú ag allmhairiú agus/nó ag onnmhairiú d’earraí chuig an tSeoirsia.

Trádmharcanna agus cóipcheart

Comhlíonann an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia roinnt comhaontuithe idirnáisiúnta lena rialaítear riar trádmharcanna agus cóipchirt. Má dhiúltaíonn lucht riaracháin an trádmhairc do d’iarratas, ní mór an cinneadh sin a chur in iúl duit i scríbhinn, agus na cúiseanna leis an diúltú a lua.

Dearthaí agus paitinní

Cosnaítear do dhearaí a cruthaíodh go neamhspleách a bhfuil carachtar aonair acu trína gclárú ar feadh tréimhse suas le 25 bliana. Tabharfaidh sé sin an ceart eisiach duit an dearadh a úsáid agus cosc a chur ar thríú páirtithe nach bhfuil do thoiliú acu é a úsáid, a athchruthú, a dhíol nó a iompórtáil agus/nó a onnmhairiú.

Táscairí geografacha 

Déanfaidh coiste sonrach um tháscairí geografacha a bhunaítear faoin gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia faireachán ar chur chun feidhme an chomhaontaithe sa réimse seo, agus tuairisceoidh sé chuig an gCoiste um Thrádáil. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi thásca geografacha táirgí talmhaíochta chomh maith le tásca geografacha maidir le hearraí bia, cineálacha fíonta agus deochanna biotáilleacha, féach Iarscríbhinn XVII-C den Chomhaontú Comhlachais idir AE agus an tSeoirsia.

Conas cosaint a fháil?

Is é Sakpatenti eintiteas dlíthiúil neamhspleách na Seoirsia atá freagrach as an maoin intleachtúil go léir sa tír a chosaint agus as an mbeartas maidir le cearta maoine intleachtúla a shainiú.

Is féidir leatsa nó le d’ionadaí iarratas a dhéanamh go díreach ar thásc geografach a chlárú. Ba cheart an t-iarratas a chur isteach i bhfoirm páipéir nó go leictreonach sa tSeoirsia agus ba cheart tagairt a dhéanamh ann do shonrúchán tionscnaimh amháin nó do thásc geografach amháin.

Ba chóir go mbeadh an méid seo a leanas san iarratas:

 • iarraidh ar shonrúchán tionscnaimh nó tásc geografach a chlárú
 • ainm iomlán (teideal) agus seoladh an iarratasóra
 • ainmniú an tionscnaimh nó an táisc gheografaigh
 • ainm na n-earraí a n-iarrtar an sonrúchán tionscnaimh nó an tásc geografach a chlárú ina leith

Le d’iarratas ar thásc geografach, ba cheart duit freisin doiciméad a chur isteach a thugann

 • tuairisc ar na hearraí agus ar an amhábhar, agus léiriú ar a saintréithe ceimiceacha, fisiceacha, micribhitheolaíocha agus/nó orgánaileipteacha agus saintréithe eile
 • tuairisc ar shuíomh limistéar geografach thionscnamh na n-earraí, agus léiriú ar a theorainneacha beachta
 • tuairisc ar theicneolaíocht táirgthe na n-earraí agus ar na coinníollacha agus na modhanna táirgthe atá sonrach don limistéar geografach ábhartha, i gcás inarb ann dóibh
 • na sonraí lena ndeimhnítear go bhfuil cáilíocht shonrach agus gnéithe sonracha na n-earraí tionscnaimh mar thoradh, go bunúsach nó go heisiach, ar an timpeallacht gheografach ar leith agus ar ghnéithe an duine
 • na sonraí lena ndeimhnítear go bhfuil cáilíocht shonrach, clú nó saintréithe eile na n-earraí nasctha leis an limistéar geografach sin
  • an doiciméad lena ndeimhnítear tionscnamh geografach na n-earraí
  • cumhacht aturnae lena ndaingnítear údarú ionadaí

Trádáil i seirbhísí

Tá na teorainneacha nó na forchoimeádais go léir atá acu maidir le soláthar seirbhísí leagtha amach ag rialtas na Seoirsia agus ag AE araon, agus ardleibhéal trédhearcachta ag baint leis sin. Tugann sé sin deimhneacht dhlíthiúil luachmhar duit mar sholáthraí seirbhíse de chuid an Aontais Eorpaigh. Chun liosta forchoimeádas a bhaineann go sonrach leis an tSeoirsia a fháil, féach Iarscríbhinní XIV-E, XIV-F agus XIV-G den Chomhaontú Comhlachais idir AE agus an tSeoirsia.

Conas a dhéantar nascleanúint trí na hIarscríbhinní?

Tá na 4 Iarscríbhinn seo a leanas sa chomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia, maille le forchoimeádais ag an tSeoirsia a d’fhéadfadh tionchar a imirt ort féin agus ar do ghnólacht.

 • Más spéis leat gnó a bhunú sa tSeoirsia, ní mór duit Iarscríbhinn XIV-E a fheiceáil, áit a bhfuil liosta diúltach de na hearnálacha seirbhíse nach bhfuil rochtain agat orthu — ciallaíonn sé sin gur féidir leat leas a bhaint as deiseanna sna hearnálacha eile go léir nach bhfuil liostaithe
 • Má tá spéis agat i dtrádáil trasteorann do sheirbhísí, ní mór duit Iarscríbhinn XIV-F a fheiceáil ina bhfuil liosta dearfach de na hearnálacha seirbhíse ina bhfuil rochtain agat —
 • Má tá tú ag lorg oiliúnaí do chéimithe nó do phríomhdheiseanna pearsanra, féach Iarscríbhinn XIV-G ina liostaítear na hearnálacha nó na fo-earnálacha ina gcuirtear teorainneacha i bhfeidhm
 • Más soláthróir neamhspleách seirbhíse gairmiúla nó conarthach tú, féach Iarscríbhinn XIV-H ina liostaítear na háirithintí a cuireadh i bhfeidhm

Cé atá in ann gnó a bhunú sa tSeoirsia?

Más tusa

 • i gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an tSeoirsia, is féidir leat brainsí de do ghnólacht nó d’oifigí ionadaíocha a bhunú nó a fháil sa tSeoirsia.
 • le comhaontú an Aontais Eorpaigh agus na Seoirsia, tugtar deiseanna duit do ghnólacht a chruthú agus a bhunú trí fhéinfhostaíocht nó trí ghnóthais atá faoi smacht agat.

Is ionann an chóir a chuirfear ar sholáthraithe seirbhíse an Aontais agus an chóir a thugtar do náisiúnaigh na Seoirsia. Féach Iarscríbhinn XIV-E le haghaidh liosta earnálacha ina gcuirtear teorainneacha ar bhunú.

Soláthar trasteorann seirbhísí

Leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia, is féidir le soláthraithe seirbhísí de chuid an Aontais rochtain a fháil ar mhargadh na Seoirsia faoi na coinníollacha céanna le náisiúnaigh na Seoirsia. Tá eisceachtaí air sin liostaithe freisin in Iarscríbhinní XIV-E, XIV-F agus XIV-G den Chomhaontú Comhlachais idir AE agus an tSeoirsia.

Cad a tharlóidh más mian leat bogadh go dtí an tSeoirsia go sealadach chun dul ag obair?

Leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia, is féidir leat bogadh ar bhonn sealadach go dtí an tSeoirsia (nó AE) chun bheith ag obair mar oiliúnaí iarchéime, mar dhíoltóir gnó nó mar dhuine de phríomhphearsanra cuideachta sa tír sin.

Is iad seo a leanas na tréimhsí fanachta sealadacha:

 • Aistrí idirchorparáideach ( príomhphearsanra cuideachta sa tSeoirsia (nó san Aontas), nó oiliúnaithe céime) – suas le 3 bliana
 • Cuairteoir gnó (e.g. taisteal chun gnó a bhunú sa tSeoirsia (nó san Aontas), nó díoltóir gnó) – suas le 90 lá in aon tréimhse 12 mhí
 • Oiliúnaí céime nach aistrí ionchorparáideach é nó í — suas le 1 bhliain

Leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeoirsia, cruthaítear deiseanna freisin do sholáthraithe seirbhíse conarthacha in earnálacha sonracha i gceachtar tír. Maidir leis seo, áfach, ní mór duit

 • a bheith ag soláthar na seirbhíse i dtrácht ar bhonn sealadach mar fhostaí d’eintiteas a bhfuil conradh seirbhíse faighte aige nach mó ná bliain amháin
 • taithí oibre ghairmiúil 3 bliana ar a laghad a bheith agat san earnáil ina bhfuil tú ag tairiscint seirbhísí conarthacha
 • céim ollscoile nó cáilíocht ollscoile a léiríonn eolas ar leibhéal coibhéiseach agus ar cháilíochtaí gairmiúla ábhartha a bheith acu

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na teorainneacha a chuirtear ar phearsanra, ar oiliúnaithe céimithe, ar dhíoltóirí gnó agus ar sholáthraithe seirbhíse conarthacha, féach Iarscríbhinn G den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia.

CuireannGníomhaireacht Náisiúnta Infheistíochta na Seoirsia teagmhálacha gnó chun cinn idir an tSeoirsia agus an tAontas Eorpach. Má tá comhpháirtí Seoirseach á lorg agat, déan teagmháil le hAmbasáid na Seoirsia in aon cheann de Bhallstáit an Aontais.

Soláthar poiblí

Tá rochtain fhrithpháirteach beartaithe ag an Aontas agus ag an tSeoirsia ar na margaí soláthair phoiblí i ngach tír ar an leibhéal náisiúnta, ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil. Gheofar an rochtain sin i gcéimeanna don tSeoirsia. Baineann sé sin le conarthaí poiblí agus le lamháltais sna hearnálacha traidisiúnta, agus in earnáil na bhfóntas chomh maith.

Cinntíonn an comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an tSeoirsia freisin go ndéantar breithniú cothrom ar iarratais ar thairiscintí sa dá thír, agus go gcaitear an chóir chéanna ar iarratasóirí áitiúla agus eachtracha.

Leis an gComhaontú cuirtear oibleagáid ar an Aontas agus ar an tSeoirsia araon a áirithiú

 • cuirtear na soláthairtí ar fad atá beartaithe ar fáil don phobal – déantar é seo chun an margadh a oscailt d’iomaíocht agus chun rochtain a thabhairt duit ar fhaisnéis maidir leis an soláthar atá beartaithe sula ndámhtar an conradh.
 • tá tuairisc neamh-idirdhealaitheach ar ábhar an chonartha, lena dtaispeántar teorainneacha ama iomchuí, inrochtana do gach oibreoir eacnamaíoch
 • níl aon idirdhealú i do choinne mar oibreoir eacnamaíoch, a d’fhéadfadh tú a dhíchumasú ó cháiliú don tairiscint
 • tá trédhearcacht sa phróiseas chun an tairiscint a dhámhachtain suas go dtí fógra na tairisceana buaiteacha
 • cuirfear an cinneadh deiridh in iúl do na hiarratasóirí go léir – arna iarraidh sin dóibh, gheobhaidh iarratasóirí nár éirigh leo míniú le go mbeidh tú in ann anailís a dhéanamh ar an gcinneadh

Conas a bhronntar conarthaí?

Tá ról ceannasach ag an nGníomhaireacht um Sholáthar Stáit (SPA) de chuid na Seoirsia maidir leis an soláthar poiblí a chomhordú, a chur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh air. Tá cúig mhodh ann a úsáidtear chun tairiscint a dhámhachtain

 • Tairiscint leictreonach — a úsáidtear le haghaidh ceannacháin nithe aonchineálacha ag a bhfuil luach atá cothrom le nó níos mó ná EUR75,182
 • Tairiscint leictreonach simplithe — a úsáidtear le haghaidh ceannacháin nithe aonchineálacha ag a bhfuil luach suas le EUR75,182
 • Soláthar simplithe — a úsáidtear le haghaidh ceannacháin ar luach níos lú ná EUR1,880 (le tairseacha éagsúla do mhisin taidhleoireachta agus soláthar a bhaineann le cosaint, slándáil agus an t-ord poiblí a chothabháil)
 • Comórtais dearaí — a úsáidtear chun tionscadail agus seirbhísí a bhaineann le dearadh a sholáthar, bunaithe ar chinneadh ó údarás conarthach
 • Tairiscint chomhdhlúite — nós imeachta aontaithe láraithe soláthair stáit arna reáchtáil ag an SPA, chun réada arna soláthar go haonchineálach a cheannach d’eintitis soláthair éagsúla

Coimeádtar 'Clárlann White and Black List' ar shuíomh gréasáin SPA freisin. Tá dhá shraith liostaí sa chlár seo.

 • iarratasóirí dúliostaithe nach dtugann ráthaíocht maidir le cur chun feidhme conartha agus/nó a dhiúltaíonn an conradh a shíniú leis an ngníomhaireacht soláthair, agus/nó a mhainníonn a n-oibleagáidí faoin gconradh a chur i gcrích – cuirtear bac ar na hiarratasóirí sin páirt a ghlacadh in aon tairiscintí ar thairiscintí nó tairiscint eile a dhámhachtain dóibh laistigh de bhliain ón uair a chuirtear ar an dúliosta iad
 • iarratasóirí bánliostaithe ar éirigh leo na critéir iarratais a chomhlíonadh, nach bhfuil imeachtaí dócmhainneachta á gcomhlíonadh acu, nach bhfuil aon fhiach acu i leith bhuiséad an stáit, agus nach bhfuil láimhdeachas níos lú ná EUR375,940 le feiceáil ar a dtaifead do na 3 bliana roimhe sin

Cad a tharlaíonn má tá gearán agat?

Ina theannta sin, tá Bord um Réiteach Díospóidí ag an SPA ar a bhfuil 6 comhalta. Ceapann an tsochaí shibhialta triúr de na comhaltaí ar an mbord, rud a chinntíonn go bhfuil trédhearcacht agus neamhspleáchas sa Bhord Réitigh Aonair.

Má tá aon ghearán agat faoin gcóras soláthair is féidir leat iad a chur chuig DRB. Ní bheidh cur isteach agus éisteacht do ghearáin faoi réir aon táillí.

Conas a chuireann tú isteach do ghearán?

Féadfaidh tú do ghearán a chur isteach go leictreonach trí fhoirm a líonadh isteach ar leathanach na tairisceana. A luaithe a dheimhneoidh an DRB dlisteanacht do ghearáin, féadfaidh DRB, laistigh de dheich lá ar a mhéad, an t-údarás conarthach a chur ar an eolas faoin earráid agus ceartú a éileamh. De rogha air sin, d’fhéadfadh sé go n-éileodh an DRB athbhreithniú iomlán nó cealú iomlán ar chinneadh an choiste tairisceana nó an cás a thuairisciú do chomhlachtaí forfheidhmithe dlí i gcás sárú tromchúiseach. Má tá tú míshásta le cinneadh an DRB, is féidir leat achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh i gcúirt dlí.

R-sholáthar

Is féidir leat úsáid a bhaint freisin as an gCóras Leictreonach Aontaithe, is é sin tairseach ríomhsholáthair na Seoirsia. Cuireann sé sin rochtain éasca ar fáil ar fhaisnéis soláthair, lena n-áirítear gníomhaíochtaí soláthair atá beartaithe a fhógairt, doiciméid leictreonacha tairisceana a bheith ar fáil, feasachán uathoibríoch ar sholáthar poiblí agus teimpléad leictreonach tairisceana a ghiniúint d’oibreoirí leictreonacha.

Teagmhálacha maidir le soláthar poiblí

Naisc, teagmhálacha agus doiciméid

Institiúidí náisiúnta

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Teagmhálacha maidir le soláthar poiblí

Tuilleadh nasc

Institiúidí náisiúnta

An Aireacht Gnóthaí Eachtracha

Déanann an tSeoirsia faireachán ar allmhairiú substaintí a d’fhéadfaí a úsáid chun airm cheimiceacha a tháirgeadh. D’fhéadfadh sé gur ghá údarú áirithe a thabhairt i gcás ceimiceáin áirithe a allmhairiú agus is í an Aireacht Gnóthaí Eachtracha an t-údarás náisiúnta ainmnithe.

 

Sráid Chitadze 4, GE-0118 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2945000 (leathnú: 1207)

Facs: + 995 32 2945001

Aireacht Geilleagair agus Forbartha Inbhuanaithe na Seoirsia

Sráid Sanapiro 2, GE-0114 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Facs: + 995 32 2921534

Seoladh ríomhphoist: Ministry@moesd.gov.ge

Banc Náisiúnta na Seoirsia

GE-0114 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2406120

Lárionad Maoine Intleachtúla Náisiúnta na Seoirsia

Sakpatenti Sakpatenti

Nino Ramishvili Sráid 4/31, GE-0179 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2252533

Seoladh ríomhphoist: Info@sakpatenti.org.ge

Oifig Náisiúnta Staidrimh na Seoirsia

GEOSTAT

Sráid Tsotne Dadiani 30, GE-0180 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2367210

Seoladh ríomhphoist: Info@geostat.ge

Fiontar na Seoirsia

Sráid Marjanishvli 5/6 (Sráid Uznadze 18), GE-0102 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2960010

Seoladh ríomhphoist: Info@enterprise.gov.ge

Ionadaíochtaí, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig an tSeoirsia

Sráid Nino Chkheidze 38, GE-0102 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2943763

Seoladh ríomhphoist: Delegation-georgia@eeas.europa.eu

Misean na Seoirsia chuig an Aontas Eorpach

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Teil.: + 995 32 27611190

Facs: + 995 32 27611199

Seoladh ríomhphoist: Geomission.eu@mfa.gov.ge

Gréasán: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

An Roinn Caidrimh Idirnáisiúnta, Comhlachas Tráchtála agus Tionscail na Seoirsia

Sráid Berdzeni 25, GE-0101 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2694747

Comhlachas Gnó na hEorpa sa tSeoirsia

Rapiel Eristavi Sráid 3, IV Urlár, GE-0179 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 599 25 66 55

Seoladh ríomhphoist: Info@eba.ge

AE4Gnó

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, an Bheilg

Teil.:+ 32 27491851

Seoladh ríomhphoist: Secretariat@eu4business.eu

Teagmhálacha le haghaidh riachtanais theicniúla

Gníomhaireacht Náisiúnta na Seoirse um Chaighdeáin agus um Mhéadreolaíocht

Sráid Chargali 67, GE-0178 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2612530

Facs: + 995 32 2613500

Seoladh ríomhphoist: Geostm@geostm.ge

An Comhlacht Náisiúnta Creidiúna Aontaithe

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

Seoladh ríomhphoist: Gac@gac.gov.ge

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

An Ghníomhaireacht Náisiúnta Bia (NFA)

Marshal Gelovani Ascaill 6, GE-0159 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2919167

Facs: + 995 32 2919165

An Roinn Fiteashláintíochta sannta don Ghníomhaireacht Náisiúnta Bia

Marshal Gelovani Ascaill 6, GE-0159 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2919167 (Sínte: 120, 133)

Facs: + 995 32 2919165

An Roinn Tréidliachta sannta don Ghníomhaireacht Náisiúnta Bia

Marshal Gelovani Ascaill 6, GE-0159 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2919167 (síntí: 120, 106)

Facs: + 995 32 2919165

An Aireacht um Chosaint Comhshaoil agus um Thalmhaíocht

Sráid Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Facs: + 995 32 727231

Rannán Bithéagsúlachta na hAireachta um Chosaint Comhshaoil agus um Thalmhaíocht

Sráid Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Facs: + 995 32 727231

An Aireacht Saothair, Sláinte agus Gnóthaí Sóisialta

AK. Tsereteli Ascaill 144, GE-0119 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 272538

An tSeirbhís Ioncaim, An Phríomh-Oifig

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, an tSeoirsia

Ionad Eolais:

Teil.: + 995 32 2299299

Seoladh ríomhphoist: Info@rs.ge

Saotharlann na hAireachta Talmhaíochta

Sráid Godziashvilis 49, GE-0159 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 2530968

Facs: + 995 32 2541016

Seoladh ríomhphoist: Contact@lma.gov.ge

Teagmhálacha maidir le soláthar poiblí

An Ghníomhaireacht um Sholáthar Stáit

Richard Holbrooke Sráid 8, GE-0113 Tbilisi, an tSeoirsia

Teil.: + 995 32 22484822

Ardán na Gníomhaireachta um Sholáthar Stáit

 

Gréasán: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Córas Leictreonach Aontaithe:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • tá tuilleadh eolais faoin gComhaontú Comhlachais agus faoin gcaidreamh trádála idir an tAontas agus an tSeoirsia ar shuíomh gréasáin AS na Trádála. Is féidir eolas eile faoin gcaidreamh trádála idir an tAontas Eorpach agus an tSeoirsia a chuardach anseo
 • Má tá suim agat faisnéis a fháil maidir le cur chun feidhme LDCST sa tSeoirsia, cuireann Monatóir an AE faisnéis ar fáil faoin obair leanúnach atá á déanamh ag an gCoiste Comhlachais i gCumraíocht Trádála
 • Cuireann an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) faisnéis mhionsonraithe ar fáil freisin faoin gcaidreamh idir an tAontas agus an tSeoirsia. Chun forléargas a fháil, féadfaidh tú bileog eolaisa cheadú freisin
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa