Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Vítneam

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Tháinigan Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas agus Vítneam i bhfeidhm an 1 Lúnasa 2020.

Tiocfaidhan Comhaontú Cosanta Infheistíochta idir an tAontas agus Vítneam i bhfeidhm tar éis do Bhallstáit uile an Aontais a dtoiliú foirmiúil a thabhairt dó.

An comhaontú trádála

 • baintear dleachtanna custaim, rómhaorlathas agus bacainní eile atá roimh ghnólachtaí Eorpacha agus iad ag easpórtáil chuig Vítneam
 • bíonn sé níos éasca earraí tábhachtacha amhail leictreonaic, táirgí bia agus cógaisíocht a thrádáil
 • osclaítear margadh Vítneam d’onnmhairí seirbhísí AE, mar shampla san iompar agus sa teileachumarsáide.

A luaithe a bheidh an comhaontú infheistíochta i bhfeidhm, déanfar an méid seo a leanas:

 • an timpeallacht infheistíochta a fheabhsú tuilleadh
 • níos mó cinnteachta a thabhairt d’infheisteoirí Eorpacha agus Vítneamacha.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

Téann an comhaontú trádála chun tairbhe do ghnólachtaí tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • deireadh a chur le 99 % de na taraifí go léir agus deireadh a chur i bpáirt leis an 1 % atá fágtha trí chuótaí teoranta saor ó dhleacht;
 • bacainní rialála a laghdú agus rómhaorlathas a fhorluí
 • cearta maoine intleachtúla a chosaint, lena n-áirítear tásca geografacha a bhronntar ar tháirgí speisialta réigiúnacha bia agus dí, amhail Cognac, fíonta Rioja nó cáis Feta
 • margaí seirbhísí agus soláthair phoiblí a oscailt suas
 • a chinntiú gur féidir na rialacha comhaontaithe a fhorfheidhmiú.

Chuir Vítneam deireadh le 65 % dá dhualgais ar earraí AE an lá a tháinig an comhaontú i bhfeidhm. Cuirfidh sé deireadh de réir a chéile leis an gcuid eile faoi 2030.

Cuirfidh an tAontas deireadh de réir a chéile lena dhleachtanna ar allmhairí ó Vítneam faoi 2027.

Cuirtear san áireamh sa chur chuige neamhshiméadrach sin gur tír i mbéal forbartha é Vítneam.

Leis an gcomhaontú trádála, cuirtear deireadh le taraifí ar réimse táirgí easpórtála tábhachtacha de chuid an Aontais

 • ní gá don chuid is mó d’innealra agus d’fhearais dleachtanna iompórtála suas le 35 % a íoc i Vítneam — ní dhéanfaidh an chuid eile amhlaidh a thuilleadh faoi Lúnasa 2025
 • beidh gluaisrothair a bhfuil innill níos mó ná 150 cc a fheiceáil dleachtanna iompórtála Vítneamacha de 75 % a bhaint de réir a chéile go hiomlán faoi Lúnasa 2027
 • i bhformhór na ngluaisteán, bainfear dleachtanna iompórtála Vítneamacha de 78 % de réir a chéile faoi Lúnasa 2030
 • déanfar dleachtanna iompórtála Vítneamacha suas le 32 % a bhaint de réir a chéile faoi Lúnasa 2027
 • níl ar thart ar leath de chógaisíocht an Aontais dleachtanna iompórtála suas le 8 % a íoc a thuilleadh — ní bheidh ar easpórtálacha teicstíle an Aontais dleachtanna iompórtála de 12 % a íoc a thuilleadh faoi Lúnasa 2027
 • ní gá do bheagnach 70 % d’onnmhairí ceimiceán an Aontais dleachtanna iompórtála suas le 5 % a íoc i Vítneam — beidh an chuid eile in ann taraifí suas le 25 % tar éis trí bliana, cúig bliana nó seacht mbliana a fháil.

Chomh maith le deireadh a chur le taraifí, tá sé comhaontaithe ag Vítneam freisin

 • deireadh a chur leis na dleachtanna easpórtála atá ar easpórtálacha chuig an Aontas
 • gan an líon beag dleachtanna a bheidh fós ann a mhéadú.

Conas a rachaidh an comhaontú trádála chun tairbhe do phobail feirmeoireachta an Aontais?

Bainfidh táirgeoirí agus onnmhaireoirí táirgí agraibhia na hEorpa tairbhe as margadh Vítneam atá ag dul i méid agus as taraifí a bhaint de réir a chéile.

Táirge

Dleacht
iompórtála Vítneamach atá ann faoi láthair

Dleacht allmhairiúcháin a bhaint
de réir a chéile tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

Mairteoil agus uain

20 %

Lúnasa 2023

Muiceoil reoite

15 %

Lúnasa 2027

Muiceoil úr, scairteach agus liamhás

Suas le 25 %

Lúnasa 2029

Éanlaith chlóis agus scairteach

Suas le 40 %

Lúnasa 2030

Táirgí déiríochta

Suas le 15 %

Lúnasa 2025

Formhór na gcáiseanna le Tásc Geografach

Suas le 15 %

Lúnasa 2023

Fíonta agus biotáillí

50 % agus 48 % faoi seach

Lúnasa 2027

Beoir

35 %

Lúnasa2030

Ullmhóidí bia

Suas le 40 %

Lúnasa 2027

Bácús agus pastries

Suas le 40 %

Lúnasa 2025

Seacláid

30 %

Lúnasa 2027

Pasta

20-38 %

Lúnasa 2027

Pasta áirithe le líonadh feola

20-38 %

Lúnasa 2030

Is féidir leat cur síos mionsonraithe a fháil ar na coinníollacha easpórtála le haghaidh táirgí agraibhia sa lámhleabhar seo. Lámhleabhar d’onnmhaireoirí go Vítneam.

I gcás na dtáirgí is íogaire, ní osclóidh an tAontas a mhargadh d’easpórtálacha Vítneamacha ach ar bhealach teoranta chun cosc a chur ar tháirgeoirí an Aontais dochar a dhéanamh do tháirgeoirí an Aontais.

Deonaíonn an tAontas taraif-chuótaí dleachta nialais do Vítneam de mhéid seasta teoranta gan aon mhéadú bliantúil le haghaidh

 • deistriní agus stáirsí modhnaithe eile
 • uibheacha agus buíocáin uibhe
 • eatánól
 • gairleog
 • stáirse manioc
 • mainníotól
 • beacáin
 • rís
 • sorbitol
 • siúcra agus táirgí ina bhfuil cion ard siúcra
 • grán milis.

Leis an gcomhaontú trádála, aithnítear agus cosnaítear Tásca Geografacha le haghaidh fíonta, biotáillí, táirgí talmhaíochta agus earraí bia a tháirgtear san Aontas nó i Vítneam.

Tá sé mar aidhm ag bearta sláintíochta agus fíteashláintíochta beatha agus sláinte an duine, ainmhithe agus plandaí a chosaint. Áirítear ar na bearta sin

 • limistéir ísle lotnaidí nó galair a aithint
 • trédhearcacht agus malartú faisnéise a áirithiú
 • sásraí chun bacainní trádála a sheachaint.

Tá tuilleadh sonraí ar fáil sa rannán thíos.

Cé chomh mór is atá an margadh Vítneamach? Cé mhéad trádála a dhéanann an tAontas Eorpach le Vítneam?

Le daonra os cionn 97 milliún duine, tá Vítneam ina phríomhmhargadh easpórtála san Áise.

Ó thaobh an Aontais de, is é Vítneam an 17ú comhpháirtí earraí is mó ar domhan agus an dara ceann is mó san Áise Thoir Theas.

Ó thaobh an Aontais de, is foinse thábhachtach amhábhar agus ionchur eile le haghaidh earraí é Vítneam.

In 2019, bhí cothromaíocht dhearfach ag Vítneam i dtrádáil agraibhia leis an Aontas

 • Easpórtálacha Vítneamacha chuig an Aontas Eorpach — EUR 2.16 billiún
 • Easpórtálacha ón Aontas go Vítneam — EUR 1.14 billiún.

Is dócha go dtiocfaidh fás breise ar an trádáil idir an tAontas agus Vítneam san earnáil sin de bharr an chomhaontaithe trádála.

In 2018, bhí cothromaíocht dhearfach ag an Aontas i dtrádáil seirbhísí le Vítneam

 • Easpórtálacha seirbhísí AE chuig Vítneam — EUR 2.1 billiún
 • Onnmhairí seirbhísí Vítneamacha chuig an Aontas Eorpach — EUR 1.8 billiún.

Taraifí

Le haghaidh onnmhairí chuig Vítneam

Roimh an gcomhaontú trádála, chuir Vítneam dleachtanna iompórtála suas le 50 % i bhfeidhm ar easpórtálacha táirgí agraibhia san Aontas agus suas le 78 % ar earraí tionsclaíocha, amhail gluaisteáin agus innealra. Faoin gcomhaontú trádála, tá ceangal dlíthiúil ar Vítneam a tharaifí a laghdú de réir a chéile laistigh de thrí bliana agus 10 mbliana tar éis mhí Lúnasa 2020.

I gcás allmhairí isteach san Aontas

Amhail ón 1 Lúnasa 2020, tagann thart ar 84 % d’allmhairí an Aontais ó Vítneam isteach saor ó dhleacht.

Áirítear ar na hearnálacha a bhaineann tairbhe as sin

• cógaisíocht

• formhór na bpeitriceimiceán (ní dhéanfar taraifí áirithe ar pheitriceimiceáin a chéimniú amach ach tar éis trí bliana).

Cuirfidh an tAontas deireadh de réir a chéile leis na dleachtanna custaim uile atá fós ann maidir le hallmhairí ó Vítneam faoi mhí na Samhna 2030.

Leanfaidh an tAontas de tharaifí a chur i bhfeidhm ar roinnt táirgí fiú tar éis dheireadh na tréimhse céimnithe amach, lena n-áirítear maidir le roinnt táirgí éisc (gliapia, boiníní aigéanacha).

Leagtar amach go mionsonrach in Iarscríbhinn 2-A a ghabhann leis an gcomhaontú trádála na céimeanna chun taraifí a dhíchóimeáil le haghaidh catagóirí éagsúla earraí thar thréimhse cúig bliana.

 

Is féidir leat teacht ar sceideal mionsonraithe maidir le díchóimeáil taraife le haghaidh do tháirge ar leith i mo Chúntóir Trádála.

 

Rialacha tionscnaimh

 

D’fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge a shásamh na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú. Seiceáil an “Uirlis FéinmheasúnaitheRialacha Tionscnaimh (ROSA)”idirghníomhach i mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá faisnéis ghinearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh le fáil sa roinn seo.

Is é an tionscnamh ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí trádáilte. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat réamheolas a fháil ar na príomhchoincheapa i rannán na n-earraí.

Rialacha tionscnaimh

Cá bhfaighidh mé na rialacha?

Leagtar amach rialacha tionscnaimh sa Phrótacal a bhaineann leis an sainmhíniú ar ‘táirgí tionscnaimh’ agus le modh comhair riaracháin an Chomhaontaithe Saorthrádála idir AE agus Vítneam (IO L186, 12.6.2020, lch. 1319).

An ‘tionscnamh’ mo tháirge de réir Chomhaontú Saorthrádála AE-Vítneam?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach níos ísle nó nialais faoin gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas agus Vítneam, ní mór é a bheith de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó Vítneam.

Meastar gur de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó Vítneam é táirge

 • a fuarthas go hiomlán san Aontas Eorpach nó i Vítneam
 • a tháirgtear go heisiach as ábhair de thionscnamh an Aontais nó Vítneam, nó
 • a tháirgtear san Aontas nó i Vítneam trí úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh ar choinníoll go ndearnadh leoroibriú nó leorphróiseáil ar na hábhair sin trí na rialacha táirgeshonracha a leagtar amach in Iarscríbhinn II a chomhlíonadh. Féach Iarscríbhinn I ‘Nótaí tosaigh’ a ghabhann le rialacha tionscnaimh táirgeshonracha. Ní mór don táirge gach ceanglas eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh freisin, mar shampla, oibriú nó próiseáil neamhleor nó riail an neamhathraithe. Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin a chabhraíonn le rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh, mar shampla lamháltais nó carnadh.

 

Ní mór don táirge gach ceanglas eile is infheidhme a shonraítear sa chaibidil a chomhlíonadh freisin (e.g. oibriú nó próiseáil neamhleor, riail neamhathraithe). Cuidíonn solúbthachtaí breise leis na rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh (e.g. lamháltais nó carnadh).

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha táirgeshonracha i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha — ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • an t-athrú ar aicmiú taraife — is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe go dtagann athrú ar aicmiú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh — mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha — tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla sníomh snáithíní ina snáth — úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnálacha na dteicstílí, na n-éadaí agus na gceimiceán.

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha

Tá solúbthacht bhreise ann chun cabhrú leat rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh, amhail caoinfhulaingt nó carnadh.

Foráiltear do sholúbthacht bhreise chun cabhrú leat rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh, amhail caoinfhulaingt nó carnadh.

Lamháltas

Sa Chomhaontú Saorthrádála idir an tAontas agus Vítneam, ceadaítear leis an riail lamháltais don táirgeoir úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh a thoirmisctear de ghnáth leis an riail tháirgeshonrach ar choinníoll nach mó a nglanmheáchan nó a nglanluach ná a nglanmheáchan nó a nglanluach

 • 10 % de mheáchan nó de phraghas an táirge díreach ón monarcha le haghaidh táirgí talmhaíochta agus táirgí talmhaíochta próiseáilte a thagann faoi Chaibidlí 2 agus 4 go 24 den Chóras Comhchuibhithe, seachas táirgí iascaigh próiseáilte atá faoi Chaibidil 16
 • Beidh feidhm ag 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha le haghaidh táirgí tionsclaíocha seachas teicstílí agus éadaí do theicstílí agus éadaí a aicmítear i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe mar a leagtar amach i Nóta 6 agus i Nóta 7 d’Iarscríbhinn A“Nótaí tosaigh a ghabhann leis an liosta in Iarscríbhinn II”.

Ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun aon tairseach uasluacha (cibé acu i luach nó i meáchan) a shárú d’ábhair neamhthionscnaimh a liostaítear sna rialacha táirgeshonracha.

Níl feidhm ag an lamháltas maidir le táirgí a fhaightear go hiomlán.

Carnadh

Leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Vítneam, foráiltear do cheithre bhealach chun tionscnamh a charnadh. Tabhair faoi deara, áfach, nach bhfuil feidhm ach ag an gcéad cheann faoi láthair (carnadh déthaobhach)

 • carnadh déthaobhach: is féidir ábhair de thionscnamh Vítneam a chomhaireamh mar ábhair de thionscnamh AE (agus vice versa) nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú san Aontas
 • carnadh le tír ASEAN a bhfuil comhaontú fabhrach aici leis an Aontas Eorpach, inar féidir ábhair a liostaítear in Iarscríbhinn III a áireamh mar ábhair de thionscnamh Vítneam nuair a dhéantar iad a phróiseáil nó a ionchorprú tuilleadh i gceann de na táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn IV. Níl feidhm ag an gcarnadh seo faoi láthair
 • Is féidir fabraicí de thionscnamh Phoblacht na Cóiré a mheas mar fhabraicí de thionscnamh Vítneam nuair a dhéantar iad a phróiseáil nó a ionchorprú tuilleadh i gceann de na táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn V a fuarthas i Vítneam faoi choinníollacha áirithe. Tá an carnadh sin infheidhme ón 23 Nollaig 2020 ar aghaidh.
 • Arna iarraidh sin do Pháirtí, maidir le fabraicí de thionscnamh tíre lena gcuireann an tAontas agus Vítneam araon comhaontú trádála fabhrach i bhfeidhm, is féidir a mheas gur de thionscnamh an Aontais nó Vítneam iad nuair a dhéantar iad a phróiseáil nó a ionchorprú tuilleadh i gceann de na táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an bPrótacal agus a fuarthas sa Pháirtí sin faoi choinníollacha áirithe. Níl feidhm ag an gcarnadh seo faoi láthair.

Ceanglais eile

Ní mór do tháirge gach ceanglas eile is infheidhme den Phrótacal a chomhlíonadh freisin (amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó an riail neamhathraithe).

Riail neamhathraithe

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ó AE go Vítneam (agus vice-versa) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír. Is féidir roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • marcanna, lipéid, séalaí nó aon doiciméad a chur leo nó a ghreamú díobh chun a áirithiú go gcomhlíonfar ceanglais shonracha intíre na tíre allmhairíochta
 • táirgí a chaomhnú faoi dhálaí maithe
 • stóráil
 • coinsíneachtaí a scoilteadh.

Féadfaidh na húdaráis chustaim fianaise ar chomhlíonadh na rialach a iarraidh, amhail

 • doiciméid iompair chonarthacha amhail billí luchta
 • fianaise fhíorasach nó nithiúil bunaithe ar mharcáil nó ar uimhriú pacáistí
 • aon fhianaise a bhaineann leis na hearraí iad féin.
Aistarraingt dleachta

Ceadaítear aisíoc dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach faoin gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas agus Vítneam.

Nósanna imeachta tionscnaimh

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí na nósanna imeachta tionscnaimh a leanúint.

 

Tá na nósanna imeachta leagtha amach i Roinn B den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh an chomhaontaithe. Soiléiríonn siad, e.g. conas

 • tionscnamh táirge a dhearbhú
 • chun roghanna a éileamh nó
 • gur féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Léigh níos mó: Treoir maidir le Rialacha Tionscnaimh — Comhaontú Saorthrádála AE-Vítneam.

Is féidir le hallmhaireoirí cóir fhabhrach taraife a éileamh bunaithe ar dhearbhú tionscnaimh arna sholáthar ag an onnmhaireoir.

Cruthúnas ar thionscnamh

Is féidir le honnmhaireoirí ón Aontas Eorpach féindearbhú gur de thionscnamh an Aontais Eorpaigh a dtáirge trí ráiteas maidir le tionscnamh a chur ar fáil ar féidir é a tharraingt suas trí

 • onnmhaireoir atá cláraithe sa Chóras Onnmhaireoirí Cláraithe (REX). Is féidir an uimhir REX chéanna a úsáid freisin le haghaidh roinnt comhaontuithe trádála fabhracha eile de chuid an Aontais (mar shampla comhaontú trádála an Aontais le Ceanada)
 • aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó ná EUR 6,000 luach iomlán na coinsíneachta.

I gcás táirgí de thionscnamh Vítneam, is féidir le honnmhaireoirí na cruthúnais tionscnaimh seo a leanas a úsáid

 • deimhniú tionscnaimh
 • dearbhú tionscnaimh arna tharraingt suas ag

aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó luach iomlán na dtáirgí ná EUR 6,000

tar éis do Vítneam córas den sórt sin a chur in iúl don Aontas (ní hamhlaidh atá fós), d’fhormheas onnmhaireoir nó atá cláraithe i gcomhréir le reachtaíocht ábhartha Vítneam.

Cad ba cheart a bheith sa chruthúnas tionscnaimh?

Ráiteas maidir le tionscnamh

Ba cheart an ráiteas maidir le tionscnamh a bheith ar shonrasc nó ar aon doiciméad tráchtála lena sainaithnítear an táirge.

Is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a tharraingt suas in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus is féidir teacht air in Iarscríbhinn IV den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh an Chomhaontaithe. Ní fhéadfaidh an tír allmhairíochta a éileamh go dtíolacfaidh an t-allmhaireoir aistriúchán ar ráiteas maidir le tionscnamh.

Aighneacht agus bailíocht

 • Beidh an ráiteas maidir le tionscnamh bailí go ceann 12 mhí ón dáta ar tarraingíodh suas é
 • De ghnáth, is le haghaidh coinsíneacht amháin a bheidh an ráiteas maidir le tionscnamh, ach d’fhéadfadh sé go gcumhdófaí leis freisin ilchoinsíneachtaí de tháirgí comhionanna le linn tréimhse nach faide ná 12 mhí.

Tugtar mínithe breise ar threoir CST AE-Vítneam i ndáil le ráiteas maidir le tionscnamh le haghaidh il-lastais táirgí comhionanna.

Deimhniú tionscnaimh

Eiseoidh údaráis inniúla Vítneam deimhniú tionscnaimh trí úsáid a bhaint as sampla d’Iarscríbhinn VII.

Aighneacht agus bailíocht

Eiseofar deimhniú tionscnaimh a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná 3 lá oibre tar éis dháta an onnmhairithe (dáta dearbhaithe an lastais).

Is féidir deimhniú tionscnaimh a eisiúint go cúlghabhálach i gcásanna sonracha

 • níor eisíodh é tráth an onnmhairithe mar gheall ar earráidí, easnaimh neamhdheonacha nó cúiseanna bailí eile
 • gur eisíodh deimhniú tionscnaimh ach nár glacadh lena allmhairiú ar chúiseanna teicniúla, nó
 • nárbh eol ceann scríbe deiridh na dtáirgí lena mbaineann tráth an onnmhairithe. Is féidir dúblach de dheimhniú tionscnaimh a eisiúint i gcás, mar shampla, gadaíochta, caillteanais, scriosta. Beidh sé bailí ar feadh 12 mhí.
Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an táirge tionscnaimh é táirge a allmhairítear nó an gcomhlíonann sé ceanglais tionscnaimh eile.

Tá an Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas agus Vítneam bunaithe ar na prionsabail seo a leanas

 • tá an fíorú bunaithe ar chomhar riaracháin idir údaráis chustaim an allmhairiúcháin agus an Páirtí onnmhairiúcháin
 • is iad na húdaráis chustaim áitiúla a dhéanann seiceálacha ar thionscnamh na dtáirgí

Ní cheadaítear cuairteanna an Pháirtí allmhairiúcháin ar an onnmhaireoir. A luaithe a thabharfar an fíorú i gcrích, déanfaidh údaráis an Pháirtí onnmhairiúcháin an cinneadh críochnaitheach maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad na torthaí in iúl d’údaráis an Pháirtí allmhairiúcháin.

Ceanglais táirge

Táirgí cógaisíochta

I gcás táirgí cógaisíochta/cógaisíochta agus feistí leighis, áirithítear leis an gcomhaontú go n-úsáidfear caighdeáin, cleachtais agus treoirlínte idirnáisiúnta arna bhforbairt ag

 • An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte
 • An Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE)
 • An Chomhairle Idirnáisiúnta um Chomhchuibhiú Ceanglas Teicniúil maidir le Cógaisíocht lena nÚsáid ag an Duine
 • An Coinbhinsiún maidir le Cigireacht Chógaisíochta agus an Scéim um Chomhoibriú Cigireachta Cógaisíochta
 • An Fóram Idirnáisiúnta do Rialtóirí Feistí Leighis.

Tá sé ríthábhachtach go n-aithneofaí na comhlachtaí sin mar thagarmharc le haghaidh caighdeáin a shocrú chun comhar rialála a mhéadú idir an tAontas agus Vítneam. Faoin gcomhaontú, comhaontaíonn Vítneam a rialacha maidir le praghsáil, aisíocaíocht nó rialáil táirgí cógaisíochta/cógaisíochta nó feistí leighis a fhoilsiú go pras nó a chur ar fáil go luath i gcéim iomchuí. Simpleoidh Vítneam na ceanglais maidir le húdarú margaíochta freisin. Laghdóidh sé sin moilleanna agus costais a chuireann táirgí ar fáil i Vítneam agus tá tábhacht ar leith ag baint leis maidir le cógais taighdebhunaithe.

Deochanna alcólacha

Beidh Vítneam

 • deireadh a chur de réir a chéile leis na taraifí arda ar fhíon (50 %) agus ar bhiotáille (48 %) thar thréimhse seacht mbliana agus i gcás beorach (35 %) thar 10 mbliana
 • teorainneacha éasca ar cheadúnais le haghaidh monarú deochanna agus le dáileadh
 • tásca Geografacha AE a chosaint.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta — Rialacha Sláintíochta agus Fíteashláintíochta

Tá dlíthe diana ag an Aontas agus Vítneam araon maidir le sábháilteacht bia, sláinte ainmhithe agus plandaí. Is é is aidhm don chomhaontú trádála easpórtáil táirgí talmhaíochta a éascú, agus an leibhéal cosanta is gá do shláinte an duine, do shláinte ainmhithe agus do shláinte plandaí a chosaint ag an am céanna. In am trátha, ba cheart muinín mhéadaithe idir na Páirtithe a bheith mar thoradh ar idirphlé agus trádáil mhéadaithe. Is iad sin cuid de na príomhbhuntáistí a bhaineann leis an gcuid seo den chomhaontú.

An tAontas Eorpach mar eintiteas aonair

Bainfidh forálacha an chomhaontaithe maidir le Rialacha Sláintíochta agus Fíteashláintíochta agus a gcur chun feidhme leas as breisluach rialacha comhchuibhithe an Aontais maidir le cúrsaí sláintíochta. Leis an gcomhaontú, éascófar creat aonair trédhearcach chun onnmhairí táirgí bia an Aontais chuig Vítneam a fhormheas. Geallann Vítneam go gcuirfidh sé na ceanglais allmhairiúcháin chéanna i bhfeidhm maidir le táirgí comhchosúla a thagann ó Bhallstáit uile an Aontais. Is céim thábhachtach é sin chun dlús a chur le formheas na n-iarratas onnmhairithe ón Aontas agus chun cóir idirdhealaitheach a sheachaint.

Réamhliostú

A luaithe a bheidh catagóir táirgí bia de bhunadh ainmhíoch formheasta ag Vítneam agus a luaithe a bheidh sé muiníneach go bhfuil sé d’acmhainn ag údarás inniúil an Bhallstáit i dtrácht comhlíonadh cheanglais sábháilteachta bia an Aontais a sheiceáil agus faireachán a dhéanamh air, ceadóidh Vítneam go huathoibríoch allmhairí ó na bunaíochtaí go léir a chuir an Ballstát sin isteach. Tugtar réamhliostú ar an bhformheas sin ar bhunaíochtaí sa Pháirtí onnmhairiúcháin gan cigireachtaí aonair a dhéanamh roimh ré. Seachnóidh sé iniúchtaí anásta agus costasacha ar bhunaíochtaí aonair an Aontais.

Onnmhairí torthaí agus glasraí

Tá forálacha sa chomhaontú chun onnmhairiú nó allmhairiú torthaí agus glasraí a éascú.

Nuair a dhéanann an tAontas nó Vítneam anailís riosca lotnaidí, déanfaidh siad amhlaidh gan moill mhíchuí nuair a fhaigheann siad an iarraidh ón bpáirtí onnmhairiúcháin. I gcás deacrachtaí, tiocfaidh an tAontas agus Vítneam ar chomhaontú maidir le sceideal chun an anailís riosca lotnaidí a dhéanamh.

 

Faigh na rialacha agus na riachtanais shonracha maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

 

Bacainní Teicniúla ar Thrádáil (TBT)

Bíonn tionchar ag riachtanais theicniúla ar fhormhór na dtáirgí a cheannaímid. Is féidir na ceanglais theicniúla sin a chruthú le rialacháin theicniúla éigeantacha agus caighdeáin dheonacha éigeantacha lena gcinntear táirge

 • méid agus cruth
 • dearadh
 • lipéadú, marcáil agus pacáistiú
 • feidhm agus comhlíonadh.

D’fhéadfadh na nósanna imeachta chun a sheiceáil an gcomhlíonann táirge na ceanglais sin a bheith ina mbacainn theicniúil ar thrádáil freisin. D’fhéadfadh tástáil, cigireacht agus deimhniú táirgí a bheith san áireamh sna ‘nósanna imeachta um measúnú comhréireachta’, mar a thugtar orthu.

 

Isiondúil go dtugann Rialtais ceanglais theicniúla den sórt sin isteach ar mhaithe le leas an phobail. Mar shampla, a chosaint

 • sláinte agus sábháilteacht an duine
 • beatha agus sláinte ainmhithe agus plandaí
 • an comhshaol
 • tomhaltóirí ó chleachtais mheabhlacha.

 

Cé go bhféadfadh aidhmeanna comhchosúla a bheith ag an Aontas agus Vítneam nuair a thugann siad isteach a rialacháin theicniúla, d’fhéadfadh difríocht a bheith idir caighdeáin agus nósanna imeachta iarbhír chun táirgí a sheiceáil, rud a chruthaíonn bacainn ar thrádáil. Is é is aidhm don chomhaontú trádála feabhas a chur ar an gcaoi a n-oibríonn an tAontas agus Vítneam le chéile ar cheanglais theicniúla do tháirgí, costais nach bhfuil gá leo a laghdú agus rochtain ar fhaisnéis faoi cheanglais táirgí a éascú.

Rialacháin theicniúla

Tá sé comhaontaithe ag Vítneam

 • measúnú a dhéanamh ar roghanna malartacha ar aon rialacháin theicniúla atá beartaithe agus measúnú tionchair a dhéanamh orthu
 • Rialacháin theicniúla a bhunú ar chaighdeáin idirnáisiúnta
 • athbhreithniú a dhéanamh ar na rialacháin theicniúla atá ann faoi láthair chun iad a thabhairt i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta.
Measúnú comhréireachta

Tá sé comhaontaithe ag Vítneam

 • glacadh le Dearbhú Comhréireachta an tSoláthraithe (SDoC) mar a léiríonn comhréireacht leis an dlí baile
 • a chinntiú go bhfuil rogha saoráidí um measúnú comhréireachta ag gnólachtaí
 • a chinntiú go bhfuil comhlachtaí creidiúnaithe agus comhlachtaí um measúnú comhréireachta neamhspleách ar a chéile agus nach bhfuil aon choinbhleacht leasa acu
 • machnamh a dhéanamh ar dhul isteach i gcomhlachtaí tástála, cigireachta agus deimhniúcháin nó iad a spreagadh chun páirt a ghlacadh i gcomhaontuithe idirnáisiúnta nó i socruithe chun glacadh le torthaí na measúnuithe comhréireachta a chomhchuibhiú agus/nó a éascú.
Caighdeáin

Áirítear sa chomhaontú gealltanais maidir leis an méid seo a leanas:

 • comhlachtaí um chaighdeánú a spreagadh chun páirt a ghlacadh in ullmhú caighdeán idirnáisiúnta ag comhlachtaí idirnáisiúnta um chaighdeánú
 • caighdeáin idirnáisiúnta a úsáid mar bhonn chun caighdeáin intíre a fhorbairt
 • dúbailt oibre na gcomhlachtaí idirnáisiúnta um chaighdeánú, nó forluí leis an obair sin, a sheachaint
 • athbhreithniú rialta a dhéanamh ar chaighdeáin náisiúnta agus réigiúnacha nach bhfuil bunaithe ar chaighdeáin idirnáisiúnta, d’fhonn iad a thabhairt i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta
 • fógra a thabhairt maidir le rialacháin theicniúla agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta lena ndéantar caighdeáin dheonacha éigeantach.
Trédhearcacht

Tá gealltanais sa chomhaontú maidir leis an méid seo a leanas:

 • a áirithiú go bhfuil gach rialachán teicniúil agus gach nós imeachta éigeantach um measúnú comhréireachta ar fáil go poiblí ar shuíomhanna gréasáin oifigiúla saor in aisce
 • cead a thabhairt do ghnólachtaí agus do dhaoine leasmhara eile ón Aontas agus ó Vítneam páirt a ghlacadh in aon chomhairliúchán poiblí maidir le rialacháin theicniúla nua ar bhonn comhionann
 • freagra a thabhairt ar bharúlacha a thug an Páirtí eile maidir le rialacháin theicniúla atá beartaithe.
Faireachas margaidh

Tá forálacha sa chomhaontú trádála chun a áirithiú nach mbeidh aon choinbhleacht leasa ann idir:

 • feidhm an fhaireachais margaidh agus feidhm an mheasúnaithe comhréireachta
 • comhlachtaí faireachais margaidh agus gnólachtaí atá faoi réir rialaithe nó maoirseachta.

Déan teagmháil linn

Gluaisteáin — Bacainní neamhtharaife

Ní hionann dleachtanna custaim a dhíchur agus rochtain uathoibríoch ar mhargadh an chomhpháirtí trádála: Ní mór d’earraí an Aontais cloí fós le rialacha Vítneam lena rialaítear earnáil na ngluaisteán. Tá Iarscríbhinn sa chomhaontú trádála atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar bhacainní neamhtharaife nach bhfuil gá leo in earnáil na ngluaisteán, arb é is aidhm di trádáil a éascú. Tiocfaidh an Iarscríbhinn i bhfeidhm i mí Lúnasa 2023.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Feabhsaíonn an comhaontú trádála nósanna imeachta custaim, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca agus níos saoire do ghnólachtaí custaim a ghlanadh.

Chun slándáil an tslabhra soláthair a neartú, tabharfaidh an tAontas agus Vítneam aitheantas frithpháirteach do chláir chomhpháirtíochta trádála, amhail clár an Aontais ‘Oibreoirí Eacnamaíocha Údaraithe’.

Doiciméid

Déanann na treoracha céim-ar-chéim cur síos ar na cineálacha éagsúla doiciméad ba chóir duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custam do tháirgí. Ag brath ar do tháirge, d’fhéadfadh sé go dteastódh roinnt de na heilimintí thíos ó na húdaráis chustaim

 • sonrasc tráchtála (faigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a inneachar i mo Chúntóir Trádála)
 • liosta Pacáil
 • ceadúnais allmhairiúcháin d’earraí áirithe
 • comhlíonann na deimhnithe a thaispeánann do tháirge na rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • cruthúnas ar thionscnamh — dearbhú tionscnaimh.

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis Cheangailteach Taraife agus/nó ar Fhaisnéis Cheangailteach Tionscnaimh roimh ré.

 

Chun faisnéis mhionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custam do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

 

Nósanna Imeachta

Chun a fháil amach conas tionscnamh do tháirgí a chruthú ionas gur féidir leat tairbhe a bhaint as taraif fhabhrach, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas. Eolas ginearálta ar nósanna imeachta custam.

Cearta Maoine Intleachtúla agus Tásca Geografacha

Tá rialacha sa chomhaontú trádála freisin chun cearta maoine intleachtúla a chosaint agus a fhorfheidhmiú.

Tásca Geografacha

Is comharthaí iad Tásca Geografacha a úsáidtear ar tháirgí bia agus dí traidisiúnta a bhfuil cáilíochtaí speisialta acu nó a bhfuil cáil ar leith orthu mar gheall ar an áit a dtáirgtear iad. Samplaí iad cáis Roquefort, fíon Rioja agus liamhás Parma. Cuireann Tásca Geografacha in iúl do thomhaltóirí go bhfuil an táirge fíor agus nach bhfuil sé falsa.

Faoin gcomhaontú, neartaigh Vítneam na socruithe atá ann cheana maidir le Tásca Geografacha a chosaint trí chóras a chur ar bun chun iad a chlárú i Vítneam. Fágann sé sin go bhfuil sé mídhleathach táirgí bréige a dhíol faoin ainm céanna leis an bhfíor-alt.

Mar thoradh air sin, tá leibhéil chosanta ar chóipeáil i Vítneam ag 169 agus 39 Tásc Gheografacha Vítneamach le haghaidh fíonta, biotáillí agus táirgí talmhaíochta áirithe atá inchomparáide leo siúd san Aontas Eorpach. Beidh tomhaltóirí Vítneamacha níos eolaí ar tháirgí, fíonta agus biotáillí bia fíordheimhnithe de chuid an Aontais.

Liosta iomlán de Thásca Geografacha an Aontais agus Vítneam

Paitinní

Faoin gcomhaontú trádála, d’aontaigh Vítneam le sásra éifeachtach chun cúiteamh a thabhairt d’úinéirí paitinní ar feadh saol níos giorra paitinne mar thoradh ar mhoilleanna míréasúnta i ndeonú an chéad údaraithe margaíochta.

Cóipcheart agus cearta gaolmhara

Leis an gcomhaontú trádála, cuirtear dlíthe cóipchirt Vítneam i gcomhréir le dlíthe cóipchirt an Aontais agus tíortha eile ionas go n-íocfaidh craoltóirí agus eagraithe feidhmíochta poiblí ríchíosanna le táirgeoirí taifeadtaí fuaime agus taibheoirí.

Trádmharcanna

Déanfaidh an tAontas agus Vítneam trádmharcanna aitheanta a chosaint i gcomhréir leis na moltaí atá leagtha amach ag

 • Aontas Pháras chun Maoin Thionsclaíoch a Chosaint
 • An Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil.

Sonraí tástála a chosaint

Déanfar sonraí maidir le táirgí cógaisíochta agus agraiceimiceacha a chosaint ar feadh cúig bliana.

Dearaí tionsclaíocha

Rachaidh Vítneam isteach i gComhaontú na Háige maidir le Clárú Idirnáisiúnta Dearaí Tionsclaíocha agus chun dearaí a chosaint ar feadh 15 bliana ar a laghad. Cosnóidh Vítneam cearta maidir le cineálacha plandaí i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chosaint Cineálacha Nua Plandaí (UPOV). Ciallaíonn sé go gcosnófar cineálacha plandaí nua, mar shampla iad siúd a thugann torthaí níos fearr nó atá frithsheasmhach in aghaidh lotnaidí (mar shampla cineálacha ríse áirithe atá frithsheasmhach in aghaidh lobhadh).

Forfheidhmiú

Leis an gcomhaontú, cuirtear feabhas ar an gcreat dlíthiúil maidir le forfheidhmiú ar gach leibhéal. Faigheann údaráis agus oifigigh chustaim Vítneam tuilleadh cumhachtaí agus uirlisí níos fearr chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe.

Beidh sealbhóirí ceart in ann iarraidh ar údaráis chustaim Vítneam earraí a sháraíonn cearta maoine intleachtúla a urghabháil agus a scriosadh.

CuireannDeasc Chabhrach um Chearta Maoine Intleachtúla Oirdheisceart na hÁise seirbhís líne chabhrach ar fáil le haghaidh tacaíochta dírí ar mhaoin intleachtúil do ghnólachtaí beaga.

Seirbhísí

Cumhdaíonn an comhaontú trádála raon leathan seirbhísí agus soláthraíonn sé rochtain bhreise ar an margadh do sholáthraithe seirbhísí agus d’infheistíocht sa mhonaraíocht.

Tá sé comhaontaithe ag an Aontas agus Vítneam srianta áirithe a laghdú nó a bhaint

 • líon na ngnólachtaí ar féidir leo seirbhísí a sholáthar
 • luach na n-idirbheart nó na sócmhainní seirbhísí
 • líon na n-oibríochtaí seirbhísí nó líon na n-aschur seirbhísí
 • cé mhéad duine a d’fhéadfadh a bheith fostaithe
 • an cineál fochuideachta faoi úinéireacht eachtrach is féidir a bhunú go háitiúil
 • teorainneacha scairshealbhaíochta eachtracha/cothromais.

Baineann sé seo le raon leathan earnálacha, lena n-áirítear

 • teileachumarsáid
 • airgeadais
 • ríomhaire agus a bhaineann
 • iompar
 • comhshaol
 • gnó, lena n-áirítear seirbhísí gairmiúla
 • post
 • dáileadh.

Chomhaontaigh an tAontas agus Vítneam freisin a áirithiú go mbeidh feidhm ag na rialacha agus na rialacháin chéanna maidir le soláthraithe seirbhísí intíre agus eachtracha in earnálacha áirithe chun timpeallacht ghnó intuartha agus cothrom iomaíochta a chruthú.

Baineann sé seo le

 • seirbhísí poist: ní bheidh gníomhaithe ceannasacha sa mhargadh páirteach i gcleachtais fhrithiomaíocha; nósanna imeachta ceadúnaithe cothroma; neamhspleáchas an rialtóra
 • seirbhísí teileachumarsáide: ní mór do mhórsholáthraithe rochtain a thabhairt d’oibreoirí eile ar eilimintí sonracha líonra ar théarmaí agus coinníollacha atá réasúnta agus trédhearcach; neamhspleáchas an rialtóra; inaistritheacht uimhreacha
 • muiriompar idirnáisiúnta
 • seirbhísí ríomhaireachta
 • rialáil intíre: forálacha cuimsitheacha maidir le nósanna imeachta ceadúnúcháin agus cáilíochtaí gairmiúla; ní mór caitheamh go cóir le hinfheisteoirí a dhéanann iarratas ar cheadúnas chun seirbhís a sholáthar nó infheistíocht a dhéanamh agus ní mór iad a chosaint ar shrianta treallacha; ceart achomhairc
 • seirbhísí muiriompair idirnáisiúnta: sainmhínithe soiléire ar na seirbhísí a gealladh; coinníollacha cothroma maidir le rochtain ar chalafoirt; agus deireadh a chur le socruithe maidir le comhroinnt lasta; cothú agus athshuíomh coimeádán folamh a sholáthar i gcalafoirt áirithe.

 

AE

Vítneam

Seirbhísí gairmiúla

 • seirbhísí ailtireachta
 • cuntasaíocht
 • seirbhísí innealtóireachta agus innealtóireachta comhtháite
 • seirbhísí pleanála uirbí agus ailtireachta tírdhreacha
 • seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta
 • seirbhísí eadrána tráchtála idirnáisiúnta
 • seirbhísí dlí
 • cuntasaíocht
 • cánachas
 • seirbhísí ailtireachta
 • innealtóireacht chomhtháite
 • pleanáil uirbeach agus tírdhreach uirbeach
 • seirbhísí liachta agus fiaclóireachta
 • seirbhísí tréidliachta
 • seirbhísí altranais, fisiteiripeoirí agus pearsanra paraimhíochaine

Seirbhísí ríomhaireachta agus seirbhísí gaolmhara

Gach seirbhís ghaolmhar sa réimse seo

Gach seirbhís ghaolmhar sa réimse seo

Taighde agus Forbairt

 • eolaíochtaí nádúrtha agus eolaíochtaí idirdhisciplíneacha ach amháin i gcás seirbhísí taighde agus forbartha a mhaoinítear go poiblí
 • na heolaíochtaí sóisialta agus na daonnachtaí
 • eolaíochtaí nádúrtha

Seirbhísí Gnó

 • fógraíocht ar sheirbhísí eastáit réadaigh
 • seirbhísí cíosa/léasaithe gan oibreoirí
 • taighde margaidh
 • seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta
 • Comhairle agus comhairliúchán a bhaineann le monaraíocht
 • priontáil agus foilsitheoireacht
 • seirbhísí Coinbhinsiúin
 • aistriúchán
 • seirbhísí Deartha
 • seirbhísí deartha intí agus seirbhísí deartha speisialtachta eile
 • seirbhísí gníomhaireachta bailithe
 • seirbhísí tuairiscithe creidmheasa
 • seirbhísí dúblála
 • seirbhísí comhairliúcháin teileachumarsáide
 • seirbhísí freagartha teileafóin
 • fógraíocht
 • taighde margaidh
 • seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta
 • seirbhísí tástála agus anailíse teicniúla
 • seirbhísí a bhaineann le monaraíocht

Seirbhísí Poist

Gach seirbhís ghaolmhar poist agus cúiréireachta

Gach seirbhís poist, gan seirbhísí poiblí agus seirbhísí forchoimeádta a áireamh

 

Seirbhísí teileachumarsáide

Seirbhísí arb é atá iontu comharthaí a tharchur agus a ghlacadh ar mhodh leictreamaighnéadach, gan craoladh a áireamh

Seirbhísí (gan craoladh san áireamh), amhail

 • seirbhísí bunúsacha agus seirbhísí breisluacha, saoráidí agus seirbhísí nach bhfuil bunaithe ar shaoráidí (líonraí seasta, líonraí satailíte soghluaiste)

Seirbhísí tógála

 

Gach seirbhís tógála agus seirbhísí gaolmhara innealtóireachta (liostaithe i liosta aicmiúcháin earnála W/120)

 • Gach seirbhís tógála (liostaithe i liosta aicmiúcháin earnála W/120)

 

Dáileadh

seirbhísí

 • seirbhísí gníomhairí an Choimisiúin
 • seirbhísí trádála mórdhíola
 • seirbhísí miondíola
 • seirbhísí saincheadúnais
 • seirbhísí gníomhairí an Choimisiúin
 • seirbhísí trádála mórdhíola
 • seirbhísí miondíola
 • seirbhísí saincheadúnais

Seirbhísí comhshaoil

 • seirbhísí Fuíolluisce
 • bainistiú dramhaíola soladaí/guaisí, seachas iompar trasteorann dramhaíola guaisí
 • aer comhthimpeallach agus cóireáil aeráide agus glanadh na hithreach agus na n-uiscí a chosaint
 • ithir agus uiscí a leasú agus a ghlanadh
 • laghdú torainn agus creathaidh
 • bithéagsúlacht agus tírdhreach a chosaint
 • seirbhísí comhshaoil agus coimhdeacha eile
 • seirbhísí séarachais,
 • seirbhísí diúscartha diúltaithe,
 • seirbhísí bailithe agus diúscartha bruscair, seachas seirbhísí líonta talún
 • bainistiú dramhaíola guaisí
 • seirbhísí sláintíochta agus seirbhísí comhchosúla
 • seirbhísí glantacháin gás sceite
 • seirbhísí laghdaithe torainn
 • seirbhísí cosanta dúlra agus tírdhreacha
 • seirbhísí measúnaithe tionchair ar an gcomhshaol

Seirbhísí airgeadais

 • seirbhísí árachais agus seirbhísí a bhaineann le hárachas
 • seirbhísí baincéireachta agus seirbhísí airgeadais eile
 • seirbhísí a bhaineann le hárachas agus árachas
 • seirbhísí baincéireachta agus seirbhísí airgeadais eile

 

 

 • óstáin, bialanna agus lónadóireacht seachas lónadóireacht i seirbhísí aeriompair
 • seirbhísí gníomhaireachtaí taistil agus tionscnóirí turas (bainisteoirí turas san áireamh
 • seirbhísí treoraithe do thurasóirí
 • óstáin agus bialann lena n-áirítear seirbhísí lóistín, seirbhísí bia agus deochanna lónadóireachta
 • seirbhísí freastalaithe bia agus deochanna, seachas seirbhísí freastalaithe béilí i saoráidí itheacháin atá á reáchtáil ag an rialtas
 • gníomhaireachtaí taistil agus seirbhísí tionscnóra turas

Seirbhísí áineasa, cultúrtha agus spóirt

 

 • seirbhísí siamsaíochta (lena n-áirítear seirbhísí amharclannaíochta, bannaí beo, sorcas agus dioscónna)
 • seirbhísí gníomhaireachtaí nuachta agus preasa
 • leabharlanna, cartlanna, músaeim agus seirbhísí cultúrtha eile
 • seirbhísí spóirt
 • seirbhísí páirce áineasa agus trá
 • seirbhísí siamsaíochta (lena n-áirítear amharclannaíocht, bandaí beo agus seirbhísí sorcais
 • gnó cluichí leictreonacha

Iompar

 • seirbhísí cúnta muirí agus muirí
 • iompar d’uiscebhealaí inmheánacha
 • seirbhísí aeriompair
 • seirbhísí iompair d’iarnród
 • iompar de bhóthar 
 • seirbhísí cúnta do gach modh iompair
 • modhanna eile iompair

Seirbhísí iompair eile

 • seirbhísí cúnta muirí agus muirí
 • iompar d’uiscebhealaí inmheánacha
 • seirbhísí aeriompair
 • seirbhísí iompair d’iarnród
 • iompar de bhóthar
 • seirbhísí cúnta do gach modh iompair

Déantúsaíocht

 • bia agus deochanna
 • éadaí
 • coisbheart
 • innealra
 • táirgí páipéir
 • ríomhaireacht agus innealra leictreach
 • bia agus deochanna
 • éadaí
 • táirgí páipéir
 • ceimiceáin
 • trealamh innealra áirithe
 • trealamh ríomhaireachta agus teileachumarsáide

Ríomhthráchtáil

Tá an tAontas Eorpach agus Vítneam tagtha ar chomhaontú

 • gan dleachtanna custaim a fhorchur ar tharchuir leictreonacha
 • forbairt na tráchtála leictreonaí eatarthu a chur chun cinn
 • idirphlé a choinneáil ar bun maidir le saincheisteanna rialála a d’ardaigh tráchtáil leictreonach
 • Níor cheart don ríomhthráchtáil dochar a dhéanamh do chearta maoine intleachtúla
 • ní mór forbairt na ríomhthráchtála a bheith comhoiriúnach le caighdeáin idirnáisiúnta maidir le cosaint sonraí.

Soláthar Poiblí

Faoin gcomhaontú sin, beidh an soláthar poiblí chomh trédhearcach agus chomh cothrom céanna lena nósanna imeachta atá leagtha amach i gcomhaontuithe trádála atá sínithe ag an Aontas le tíortha forbartha agus tíortha i mbéal forbartha atá níos forbartha.

Clúdaíonn sé

 • gach aireachtaí Vítneam ar leibhéal lárnach, lena n-áirítear le haghaidh bonneagair amhail bóithre agus calafoirt, móide an Coiste um Ghnóthaí Mionlaigh Eitneacha agus Cigireacht an Rialtais
 • comhlachtaí poiblí in Hanoi agus Ho Chi Minh City, arb ionann iad agus 50 % de sholáthar poiblí rialtas neamh-lárnach Vítneam
 • brainsí an oibreora leictreachais náisiúnta Leictreachas Vítneam (EVN) agus Iarnróid Vítneam (VNR);
 • 34 ospidéal poiblí á rialú ag an Aireacht Sláinte
 • dhá mhór-ollscoil agus dhá mhórinstitiúid taighde
 • beagnach gach seirbhís tógála, lena n-áirítear soláthar faoin Aireacht Iompair, agus seirbhísí dreidireachta.

Príomhcheisteanna

Is tír i mbéal forbartha é Vítneam, mar sin faoin gcomhaontú bainfidh sí tairbhe as cóir dhifreáilte agus as bearta idirthréimhseacha.

Beidh idirthréimhse 15 bliana aige chun tairseacha a ísliú de réir a chéile go leibhéal atá inchomparáide leis na leibhéil a thairgeann tíortha eile atá ina mbaill den Chomhaontú Idirnáisiúnta Ginearálta maidir le Soláthar. Mar shampla, déanfar an tairseach tosaigh 1.5 milliún de Chearta Tarraingthe Caighdeánacha (CTS) le haghaidh earraí agus seirbhísí le haghaidh soláthair arna ndéanamh ag eintitis rialtais láir a laghdú de réir a chéile go 130 000 CTS.

Chomhaontaigh Vítneam freisin tairseach lárnach gréasáin a fhorbairt le haghaidh conarthaí soláthair fógraíochta. Ní mór dó a bheith oibríochtúil tráth nach déanaí ná mí Lúnasa 2030.

Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe

Trí ghné bhunúsacha chun forbairt inbhuanaithe a bhaint amach is ea tacú le fás eacnamaíoch, forbairt shóisialta agus cosaint an chomhshaoil. D’fhéadfadh tionchar leathan a bheith ag beartais trádála ar an ngeilleagar, ar fhostaíocht, ar chaighdeáin saothair, ar chomhtháthú sóisialta agus ar an gcomhshaol. Is mian leis an Aontas a chinntiú go dtacaíonn a bheartas trádála leis an bhforbairt inbhuanaithe laistigh den Aontas, ina thíortha comhpháirtíochta agus ar fud an domhain.

Is iad na príomhchuspóirí

 • an chomhthacaíocht idir beartais trádála agus infheistíochta, beartais saothair agus beartais chomhshaoil a chur chun cinn
 • a chinntiú nach rachaidh méadú ar thrádáil agus ar infheistíocht chun dochair d’oibrithe agus do chosaint an chomhshaoil
 • a áirithiú go bhfuil leibhéil náisiúnta cosanta comhshaoil agus saothair i gcomhréir le croíchaighdeáin agus comhaontuithe idirnáisiúnta.

Caighdeáin Saothair

Tá rún daingean ag an Aontas agus ag Vítneam coinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) a chur chun feidhme. Geallann Vítneam freisin go ndaingneoidh sé coinbhinsiúin EIS maidir le cearta bunúsacha nár shínigh sé go fóill, amhail

 • dearbhú Aireachta 2006 ó Chomhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta na Náisiún Aontaithe maidir le Fostaíocht Iomlán Tháirgiúil agus Obair Chuibhiúil a Ghiniúint do Chách
 • dearbhú EIS maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus Cearta Bunúsacha san Obair
 • coinbhinsiúin bhunúsacha EIS.

An Comhshaol agus an tAthrú Aeráide

Geallann an tAontas agus Vítneam go gcuirfidh siad chun feidhme go héifeachtach comhaontuithe iltaobhacha comhshaoil ar páirtithe iontu iad, amhail

 • Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch
 • Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis i mBaol (CITES)
 • creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC) Comhaontaíonn an tAontas Eorpach agus Vítneam feabhas a chur ar an rochtain ar an margadh d’infheistíocht in earnálacha seirbhísí agus in earnálacha neamhsheirbhísí, amhail monaraíocht. Le rochtain níos fearr ar mhargadh Vítneam, ba cheart infheisteoirí eachtracha a mhealladh agus deiseanna a chruthú chun monaraíocht a fhorbairt i Vítneam.

Infheistíocht

Chomhaontaigh an tAontas agus Vítneam feabhas a chur ar an rochtain ar an margadh d’infheistíocht in earnálacha seirbhísí agus in earnálacha neamhsheirbhísí, amhail monaraíocht. Le rochtain níos fearr ar mhargadh Vítneam, ba cheart infheisteoirí eachtracha a mhealladh agus deiseanna a chruthú chun monaraíocht a fhorbairt i Vítneam.

Tá srianta ar infheistíocht eachtrach tar éis maolú a dhéanamh ar na nithe seo a leanas:

 • earnáil an bhia, amhail próiseáil táirgí éisc agus dobharshaothraithe
 • earnáil an leasacháin
 • criadóireacht
 • Tionól na n-inneall mara
 • seirbhísí a bhaineann le hinnealra ilchuspóireach
 • innealra talmhaíochta
 • fearais tí
 • rothair
 • ceadúnais chun deochanna boga a mhonarú.

Tá Comhaontú Cosanta Infheistíochta sínithe ag an Aontas agus Vítneam. Tiocfaidh sé i bhfeidhm tar éis do Bhallstáit uile an Aontais a dtoiliú foirmiúil a thabhairt dó.

A luaithe a bheidh sé i bhfeidhm, cuirfidh an comhaontú infheistíochta tuilleadh feabhais ar an timpeallacht infheistíochta agus tabharfar tuilleadh cinnteachta d’infheisteoirí. Tiocfaidh sé in ionad an 21 chonradh infheistíochta déthaobhacha atá i bhfeidhm idir Vítneam agus Ballstáit an Aontais.

Áiritheofar leis an gcomhaontú infheistíochta go mbeidh ardleibhéal cosanta ag infheistíochtaí agus, ag an am céanna, caomhnófar ceart rialála an Aontais agus Vítneam chun cuspóirí dlisteanacha beartais phoiblí a shaothrú, amhail cosaint na sláinte, na sábháilteachta poiblí nó an chomhshaoil.

Tabharfaidh sé ráthaíochtaí bunúsacha d’infheisteoirí Eorpacha agus Vítneam go n-urramóidh rialtais prionsabail bhunúsacha áirithe na córa ar féidir le hinfheisteoirí eachtracha brath orthu agus cinntí infheistíochta á ndéanamh acu.

Áirítear ar na ráthaíochtaí seo

 • neamh-idirdhealú
 • gan díshealbhú gan cúiteamh pras agus leordhóthanach
 • an fhéidearthacht cistí a bhaineann le hinfheistíocht a aistriú agus a aisdúichiú
 • ráthaíocht ghinearálta maidir le cóir chóir chothromasach agus slándáil fhisiciúil
 • gealltanas go n-urramóidh rialtais a n-oibleagáidí conarthacha féin i scríbhinn agus atá ceangailteach ó thaobh dlí i leith infheisteora.

Faoin gcomhaontú infheistíochta, beidh sé de rogha ag infheisteoirí bealach nua-aimseartha athchóirithe a bheith acu chun díospóidí a bhaineann le hinfheistíocht a réiteach — an Córas Cúirte Infheistíochta.

Is iad bunchlocha an Chórais nua Cúirte Infheistíochta

 • binse buan infheistíochta Céadchéime
 • binse Achomhairc le haghaidh achomharc.

Mar gheall ar chineál institiúideach an Chórais Cúirte Infheistíochta agus ar an bhféidearthacht achomharc a dhéanamh in aghaidh cinntí, áiritheofar go ndéanfar an comhaontú infheistíochta a léirmhíniú ar bhealach atá ceart ó thaobh an dlí de agus intuartha.

Fágann an comhaontú infheistíochta go mbeidh díospóidí níos costéifeachtaí agus níos tapúla d’úsáideoirí, agus, dá bhrí sin, níos inrochtana do ghnólachtaí beaga freisin. Soláthraíonn sé do

 • tuarastail na mbreithiúna le híoc ag AE agus Vítneam (an norm i gcúirteanna idirnáisiúnta) agus ní ag na páirtithe i ndíospóid;
 • spriocdhátaí nós imeachta soiléire
 • sásra idirghabhála deonach chun díospóidí a réiteach go cairdiúil agus go tapa
 • an fhéidearthacht éilimh a chur faoi bhráid breithimh aonair (in ionad roinnt de thrí cinn) i gcás ina ndéanann gnólachtaí beaga éilimh nó ina bhfuil méid na ndamáistí sách beag
 • an fhéidearthacht comhairliúcháin a reáchtáil trí fhíschomhdháil, go háirithe má bhíonn gnólacht níos lú i gceist, roimh na chéad chéimeanna foirmiúla chun díospóidí a réiteach.

Tá foráil sa chomhaontú infheistíochta freisin maidir leis an trasdul ón gCóras déthaobhach Cúirte Infheistíochta a bunaíodh faoin gcomhaontú chuig cúirt iltaobhach infheistíochta de réir mar a thagann cúirt den sórt sin chun cinn agus nuair a thiocfaidh cúirt den sórt sin chun cinn. Tá plé ar athchóiriú iltaobhach ar réiteach díospóide idir infheisteoirí agus an stát, lena n-áirítear maidir le cúirt iltaobhach infheistíochta a chruthú, ar siúl faoi láthair ag Coimisiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Dlí Trádála Idirnáisiúnta (UNCITRAL).

Naisc agus teagmhálacha úsáideacha

Aireacht Tionsclaíochta agus Trádála Vítneamais

Seoladh: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

Ríomhphost: bbt@moit.gov.vn: Teil: (+ 84) 24 2220 2108

Facs: (+ 84) 24 2220 2525

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Vítneam

Seoladh: 24ú urlár, Sciathán Thiar, Ionad Lotte Hanoi 54 Lieu Giai sráide, Ba Dinh dúiche, Hanoi

Ríomhphost: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Teil: (+ 84) 24 3941 0099

Facs: (+ 84) 24 3946 1701

Tuilleadh nascanna:

Cur síos gairid

 

Tá Comhaontú Saorthrádála agus Comhaontú Cosanta Infheistíochta ag an Aontas Eorpach agus Vítneam a tháinig i bhfeidhm an 1 Lúnasa 2020.

Roinn an leathanach seo: