EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus

Sopimus lyhyesti

EU:n jaVietnamin vapaakauppasopimus tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.

EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus tulee voimaan, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat antaneet sille virallisen hyväksyntänsä.

Kauppasopimus

 • poistaa tullit, byrokratian ja muut esteet, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat viedessään Vietnamiin
 • helpottaa keskeisten tuotteiden, kuten elektroniikan, elintarvikkeiden ja lääkkeiden kauppaa
 • avataan Vietnamin markkinat EU:n palveluviennille esimerkiksi liikenteen ja televiestinnän alalla.

Kun investointisopimus on tullut voimaan, se

 • investointi-ilmapiirin parantaminen
 • tarjotaan lisää varmuutta eurooppalaisille ja vietnamilaisille sijoittajille.

Mitkä ovat hyödyt yrityksellesi?

Kauppasopimus hyödyttää yrityksiä

 • poistetaan 99 prosenttia kaikista tulleista ja poistetaan osittain loput 1 prosentti rajallisten tullittomien kiintiöiden avulla;
 • sääntelyesteiden ja päällekkäisen byrokratian vähentäminen
 • Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen, mukaan lukien alueellisille erityiselintarvikkeille ja -juomatuotteille, kuten konjakki, Rioja-viineille tai Feta-juustolle myönnettävät maantieteelliset merkinnät
 • palvelujen ja julkisten hankintojen markkinoiden avaaminen
 • varmistetaan, että sovitut säännöt voidaan panna täytäntöön.

Vietnam poisti 65 prosenttia tulleista EU:n tavaroilta sopimuksen voimaantulopäivänä. Se poistaa loput asteittain vuoteen 2030 mennessä.

EU poistaa Vietnamista tulevan tuonnin tullit asteittain vuoteen 2027 mennessä.

Tässä epäsymmetrisessä mallissa otetaan huomioon se, että Vietnam on kehitysmaa.

Kauppasopimuksella poistetaan tullit useilta EU:n tärkeimmiltä vientituotteilta

 • useimpien koneiden ja laitteiden ei enää tarvitse maksaa Vietnamin tuontitullia, joka on enintään 35 prosenttia – loput eivät enää maksa tuontitullia elokuuhun 2025 mennessä
 • moottoripyörien, joiden moottorin sylinteritilavuus on yli 150 cm³, Vietnamin tuontitullit poistetaan asteittain 75 prosenttia elokuuhun 2027 mennessä.
 • useimpiin autoihin sovelletaan 78 prosentin tuontitullia Vietnamissa asteittain elokuuhun 2030 mennessä.
 • autonosia koskevat Vietnamin tuontitullit poistetaan asteittain 32 prosenttiin elokuuhun 2027 mennessä.
 • noin puolet EU:n lääkkeistä ei enää joudu maksamaan Vietnamin tuontitullia, joka on enintään 8 prosenttia – loput eivät enää maksa elokuuhun 2027 mennessä EU:n tekstiiliviennin 12 prosentin tuontitullia.
 • lähes 70 prosenttia EU:n kemikaaliviennistä ei enää joudu maksamaan Vietnamin tuontitullia, joka on enintään 5 prosenttia – loput voivat tulla tullitta jopa 25 prosenttiin asti kolmen, viiden tai seitsemän vuoden kuluttua.

Tullien poistamisen lisäksi Vietnam on myös suostunut

 • poistaa voimassa olevat vientitullinsa eu:hun suuntautuvalta vienniltä
 • ei koroteta jäljellä olevia harvoja tulleja.

Miten kauppasopimus hyödyttää EU:n maatalousyhteisöjä?

Eurooppalaiset maatalouselintarvikkeiden tuottajat ja viejät hyötyvät Vietnamin kasvavista markkinoista ja tullien asteittaisesta poistamisesta.

 

Vietnamin nykyinen
tuontitulli

Tuontitullin
asteittainen poistaminen

Naudanliha ja karitsat

20 %

Elo.23

Jäädytetty sianliha

15 %

Elokuu 2027

Tuore sianliha, muut eläimenosat ja kinkku

Enintään 25 %

Elokuu 2029

Siipikarja ja muut eläimenosat

Enintään 40 %

Elokuu 2030

Maitotuotteet

Enintään 15 %

Elokuu 2025

Useimmat maantieteellisellä merkinnällä varustetut juustot

Enintään 15 %

Elo.23

Viinit ja väkevät alkoholijuomat

50 % ja 48 %

Elokuu 2027

Olut

35 %

Elokuu2030

Elintarvikevalmisteet

Enintään 40 %

Elokuu 2027

Leipomot ja leivonnaiset

Enintään 40 %

Elokuu 2025

Suklaa

30 %

Elokuu 2027

Pasta

20-38 %

Elokuu 2027

Tietyt makaronivalmisteet lihatäytteestä

20-38 %

Elokuu 2030

Tässä käsikirjassa on yksityiskohtainen kuvaus maatalouselintarvikkeiden vientiedellytyksistä. Käsikirja vietnamilaisille viejille.

Kaikkein herkimpien tuotteiden osalta EU avaa markkinansa Vietnamin viennille vain vähäisessä määrin, jotta EU:n tuottajiin ei kohdistuisi kielteisiä vaikutuksia.

EU myöntää Vietnamille tullittomia tariffikiintiöitä, joiden määrä on kiinteä ja rajoitettu ilman vuotuista korotusta

 • dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys
 • munat ja munankeltuainen
 • etanoli
 • valkosipuli
 • maniokkitärkkelys
 • mannitoli
 • sienet
 • riisi
 • sorbitoli
 • sokeri ja runsaasti sokeria sisältävät tuotteet
 • sokerimaissi.

Kauppasopimuksessa tunnustetaan eu:ssa tai Vietnamissa tuotettujen viinien, väkevien alkoholijuomien, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteelliset merkinnät ja suojellaan niitä.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimilla pyritään suojelemaan ihmisten, eläinten ja kasvien elämää ja terveyttä. Tällaisia toimenpiteitä ovat:

 • vähän/vapaita tuholaisia tai tauteja sisältävien alueiden tunnustaminen
 • avoimuuden ja tietojenvaihdon varmistaminen
 • mekanismit kaupan esteiden välttämiseksi.

Lisätietoja annetaan jäljempänä olevassa jaksossa.

Kuinka suuret Vietnamin markkinat ovat? Kuinka paljon EU käy kauppaa Vietnamin kanssa?

Vietnamin väkiluku on yli 97 miljoonaa, joten se on EU:n tärkeimmät vientimarkkinat Aasiassa.

Vietnam on EU:n 17:nneksi suurin tavarakauppakumppani maailmassa ja toiseksi suurin Kaakkois-Aasiassa.

Vietnam on eu:lle tärkeä raaka-aineiden ja muiden hyödykkeiden raaka-aineiden lähde.

Vuonna 2019 Vietnamin maatalous- ja elintarvikekauppa EU:n kanssa oli positiivinen

 • Vietnamin vienti eu:hun — 2,16 miljardia euroa
 • EU:n vienti Vietnamiin – 1,14 miljardia euroa.

Kauppasopimus todennäköisesti lisää EU:n ja Vietnamin välistä kauppaa tällä alalla.

Vuonna 2018 EU:n palvelukaupan tase Vietnamin kanssa oli positiivinen

 • EU:n palveluvienti Vietnamiin – 2,1 miljardia euroa
 • Vietnamin palveluvienti eu:hun — 1,8 miljardia euroa.

Tullit

Vienti Vietnamiin

Ennen kauppasopimusta Vietnamin tuontitullit olivat enintään 50 prosenttia EU:n maatalouselintarvikkeiden viennistä ja 78 prosenttia teollisuustuotteista, kuten autoista ja koneista. Kauppasopimuksen mukaan Vietnam on oikeudellisesti velvollinen alentamaan tullejaan asteittain kolmen ja kymmenen vuoden kuluessa elokuusta 2020.

Tuonti eu:hun

Elokuun 1. päivästä 2020 alkaen noin 84 prosenttia Vietnamista peräisin olevasta EU:n tuonnista on tullut tullivapaaksi.

Tästä hyötyvät muun muassa seuraavat alat:

• lääkkeet

• useimmat petrokemian tuotteet (tiettyjen petrokemian tuotteiden tullit poistetaan asteittain vasta kolmen vuoden kuluttua).

EU poistaa asteittain lähes kaikki Vietnamista peräisin olevaan tuontiin sovellettavat tullit marraskuuhun 2030 mennessä.

EU jatkaa tullien soveltamista eräisiin tuotteisiin, myös joihinkin kalatuotteisiin (tilapia, boniitin tonnikala), myös tiettyihin tuotteisiin siirtymäkauden päätyttyä.

Kauppasopimuksen liitteessä 2-A esitetään yksityiskohtaisesti eri tavaraluokkien tullien poistamisen vaiheet viiden vuoden aikana.

 

Tuotteen yksityiskohtainen tullien poistoaikataulu löytyy Oma Trade Assistant -sivulta.

 

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdanto tavaraosion pääkäsitteisiin.

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuotteen on oltava tiettyjen alkuperänsä osoittavien sääntöjen mukainen.

Mistä löydän säännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen alkuperätuotteiden määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmää koskevassa pöytäkirjassa (EUVL L 186, 12.6.2020, s. 1319).

Onko tuotteeni alkuperätuote EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin eu:sta tai Vietnamista.

Tuotteen katsotaan olevan peräisin eu:sta tai Vietnamista, jos

 • kokonaan tuotettu eu:ssa tai Vietnamissa
 • tuotettu yksinomaan EU:n tai Vietnamin alkuperäaineksista tai
 • tuotettu eu:ssa tai Vietnamissa käyttäen ei-alkuperäaineksia, jos näille aineksille on suoritettu riittävä valmistus tai käsittely täyttämällä liitteessä II vahvistetut tuotekohtaiset säännöt. Ks. tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen liite I ”Alkuhuomautukset”. Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut ryhmässä eritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuussääntö. Lisäksi on olemassa joitakin lisäjoustoja, jotka auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sallittuja poikkeamia tai kumulaatiota.

 

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut kyseisessä luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esim. riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). Lisäjousto auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. toleranssit tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvien tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • Arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttimäärää sen noudettuna-hinnasta
 • Tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin valmistus (harmonoitu järjestelmä, 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • Erityisiä toimintoja – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili-, vaatetus- ja kemianaloilla.

 

Sovellettavat tuotekohtaiset säännöt löytyvät Oma Trade Assistant -sivustolta.

 

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Tuotekohtaisten sääntöjen, kuten sietokyvyn tai kumulaation, noudattaminen edellyttää lisäjoustoa.

Lisäjoustoa on tarkoitus auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Poikkeama

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksessa sallitaan se, että tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä, kunhan niiden nettopaino tai arvo on enintään

Tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon (arvo tai paino) ylittymiseen.

Tätä poikkeamaa ei sovelleta kokonaan tuotettuihin tuotteisiin.

Tuen kasautuminen

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksessa määrätään neljästä alkuperän yhdistävästä tavasta. Huomaa kuitenkin, että tällä hetkellä sovelletaan vain ensimmäistä (kahdenvälinen kumulaatio).

 • kahdenvälinen kumulaatio: Vietnamin alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistukseen eu:ssa
 • kumulaatio sellaisen ASEAN-maan kanssa, jolla on etuuskohtelusopimus EU:n kanssa ja jossa liitteessä III luetellut ainekset voidaan katsoa Vietnamin alkuperäaineksiksi, kun niitä on jatkojalostettu tai sisällytetty johonkin liitteessä IV lueteltuun tuotteeseen. Tällä hetkellä tätä kumulaatiota ei sovelleta.
 • Korean tasavallasta peräisin olevia kankaita voidaan pitää Vietnamin alkuperätuotteina, jos niitä on jalostettu edelleen tai sisällytetty johonkin liitteessä V luetelluista tuotteista, jotka on tuotettu Vietnamissa tietyin edellytyksin. Tätä kumulaatiota sovelletaan 23 päivänä joulukuuta 2020.
 • Osapuolen pyynnöstä kankaita, jotka ovat peräisin maasta, jonka kanssa sekä EU että Vietnam soveltavat etuuskohtelukauppaa koskevaa sopimusta, voidaan pitää EU:n tai Vietnamin alkuperätuotteina, jos niitä on jatkojalostettu tai sisällytetty johonkin pöytäkirjan liitteessä V luetelluista tuotteista, jotka on saatu kyseisessä osapuolessa tietyin edellytyksin. Tällä hetkellä tätä kumulaatiota ei sovelleta.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjan sovellettavat vaatimukset (kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muutoskielto).

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava eu:sta Vietnamiin (ja päinvastoin) ilman, että niitä jatkojalostetaan kolmannessa maassa. Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan erityisten kansallisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin.

Tulliviranomaiset voivat pyytää todisteita säännön noudattamisesta, kuten

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • kollien merkitsemiseen tai numeroimiseen perustuva tosiasiallinen tai konkreettinen näyttö
 • kaikki itse tavaroihin liittyvä näyttö.
Tullinpalautus

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen mukaan etuuskohteluun oikeutetun tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua.

Alkuperämenettelyt

Tullietuuskohtelun hakeminen

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä.

 

Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten

 • Tuotteen alkuperän ilmoittaminen
 • Pyytää etuuksia tai
 • Tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Lisätietoa: Alkuperäsääntöjä koskevat ohjeet – EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimus.

Tuojat voivat vaatia tullietuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Tuotantomenetelmä

EU:n viejät voivat itse ilmoittaa tuotteensa olevan peräisin eu:sta antamalla alkuperävakuutuksen, jonka voi laatia

 • Viejä, joka on rekisteröity rekisteröityjen viejien järjestelmään (REX). Samaa REX-numeroa voidaan käyttää myös joissakin muissa EU:n etuuskohtelukauppaa koskevissa sopimuksissa (esimerkiksi EU:n ja Kanadan välisessä kauppasopimuksessa).
 • mikä tahansa viejä edellyttäen, että lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa.

Vietnamista peräisin olevien tuotteiden osalta viejät voivat käyttää seuraavia alkuperäselvityksiä:

 • alkuperätodistus
 • alkuperäilmoituksen laatija

kuka tahansa viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6 000 euroa.

sen jälkeen, kun Vietnam on ilmoittanut tällaisesta järjestelmästä eu:lle (tämä ei vielä ole tapahtunut), Vietnamin asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti valtuutettu tai rekisteröity viejä.

Mitä alkuperäselvityksen olisi sisällettävä?

Alkuperävakuutus

Alkuperävakuutus olisi esitettävä kauppalaskussa tai muussa tuotteen yksilöivässä kaupallisessa asiakirjassa.

Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan liitteessä IV. Tuojamaa ei voi vaatia tuojaa toimittamaan käännöksen alkuperävakuutuksesta.

Toimittaminen ja voimassaolo

 • Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen laatimispäivästä.
 • Yleensä alkuperävakuutus koskee yhtä lähetystä, mutta se voi kattaa myös useita samanlaisten tuotteiden lähetyksiä enintään 12 kuukauden ajan.

EU:n jaVietnamin vapaakauppasopimusta koskevissa ohjeissa, jotka koskevat samanlaisten tuotteiden useiden lähetysten alkuperävakuutusta, annetaan lisäselvityksiä.

Alkuperätodistus

Vietnamin toimivaltaisten viranomaisten on annettava alkuperätodistus käyttäen liitteessä VII olevaa mallia.

Toimittaminen ja voimassaolo

Alkuperätodistus on annettava mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen työpäivän kuluttua vientipäivästä (ilmoitettu lähetyspäivä).

Alkuperätodistus voidaan antaa jälkikäteen erityistilanteissa

 • sitä ei ole annettu vientihetkellä virheiden, tahattomien laiminlyöntien tai muiden pätevien syiden vuoksi
 • alkuperätodistus on annettu, mutta sitä ei ole hyväksytty tuonnin yhteydessä teknisistä syistä, tai
 • kyseisten tuotteiden lopullinen määräpaikka ei ollut tiedossa vientihetkellä. Alkuperätodistuksen kaksoiskappale voidaan antaa esimerkiksi varkauden, katoamisen tai tuhoutumisen yhteydessä. Se on voimassa 12 kuukautta.
Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset.

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • paikalliset tulliviranomaiset tarkastavat tuotteiden alkuperän

Tuojaosapuolen vierailut viejään eivät ole sallittuja. Kun tarkastus on saatu päätökseen, viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen alkuperämäärityksen ja ilmoittavat tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Lääkkeet

Farmaseuttisten/lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta sopimuksella varmistetaan seuraavien laatimien kansainvälisten standardien, käytäntöjen ja ohjeiden käyttö:

 • Maailman terveysjärjestö
 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)
 • Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevien teknisten vaatimusten yhdenmukaistamista käsittelevä kansainvälinen neuvosto
 • Farmaseuttisia tarkastuksia koskeva yleissopimus ja farmaseuttisia tarkastuksia koskeva yhteistyöohjelma
 • Lääkinnällisten laitteiden sääntelyviranomaisten kansainvälinen foorumi.

Näiden elinten tunnustaminen standardien laatimisen vertailuarvoiksi on olennaisen tärkeää EU:n ja Vietnamin välisen sääntely-yhteistyön lisäämiseksi. Sopimuksen mukaan Vietnam julkaisee viipymättä lääkkeiden tai lääkinnällisten laitteiden hinnoittelua, korvaamista tai sääntelyä koskevat sääntönsä tai asettaa ne saataville sopivassa varhaisessa vaiheessa. Vietnam aikoo myös yksinkertaistaa myyntilupavaatimuksia. Tämä vähentää viivästyksiä ja kustannuksia tuotteiden asettamisessa saataville Vietnamissa, ja se on erityisen tärkeää tutkimukseen perustuvien lääkkeiden osalta.

Alkoholijuomat

Vietnam aikoo

 • poistaa asteittain korkeat tullit viiniltä (50 prosenttia) ja väkeviltä alkoholijuomilta (48 prosenttia) seitsemän vuoden aikana ja oluen (35 prosenttia) osalta 10 vuoden aikana.
 • juomien valmistusta ja jakelua koskevien lisenssien rajoitusten helpottaminen
 • suojellaan EU:n maantieteellisiä merkintöjä.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – Terveys- ja kasvinsuojelusäännöt

Sekä eu:lla että Vietnamilla on tiukkaa lainsäädäntöä elintarvikkeiden turvallisuudesta sekä eläinten ja kasvien terveydestä. Kauppasopimuksella pyritään helpottamaan maataloustuotteiden vientiä ja turvaamaan samalla ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden suojelun tarvittava taso. Vuoropuhelun ja kaupan lisääntymisen pitäisi ajan mittaan johtaa luottamuksen lisääntymiseen osapuolten välillä. Nämä ovat sopimuksen tämän osan tärkeimpiä etuja.

EU yhtenä kokonaisuutena

Sopimuksen terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä ja niiden täytäntöönpanoa koskevissa määräyksissä hyödynnetään terveysasioita koskevien EU:n yhdenmukaistettujen sääntöjen tuomaa lisäarvoa. Sopimuksella helpotetaan yhtenäisten ja avoimien puitteiden luomista EU:n Vietnamiin suuntautuvan elintarvikeviennin hyväksymiselle. Vietnam sitoutuu soveltamaan samoja tuontivaatimuksia samankaltaisiin tuotteisiin, jotka tulevat kaikista EU:n jäsenvaltioista. Tämä on tärkeä askel EU:n vientihakemusten hyväksymisen nopeuttamiseksi ja syrjivän kohtelun välttämiseksi.

Esivalinta

Kun Vietnam on hyväksynyt tietyn eläinperäisten elintarvikkeiden luokan ja luottaa siihen, että kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on valmiudet tarkastaa ja valvoa EU:n elintarviketurvallisuusvaatimusten noudattamista, Vietnam sallii automaattisesti tuonnin kaikista kyseisen EU:n jäsenvaltion toimittamista laitoksista. Tätä viejäosapuolen laitosten hyväksyntää ilman edeltäviä yksittäisiä tarkastuksia kutsutaan esiluetteloksi. Näin vältetään yksittäisten EU:n laitosten hankalat ja kalliit tarkastukset.

Hedelmien ja vihannesten vienti

Sopimukseen sisältyy määräyksiä, joilla helpotetaan hedelmien ja vihannesten vientiä tai tuontia.

Kun EU tai Vietnam tekee tuhoojariskianalyysin, ne tekevät sen ilman aiheetonta viivytystä saatuaan pyynnön viejäosapuolelta. Vaikeuksien ilmetessä EU ja Vietnam sopivat tuhoojariskianalyysin toteuttamisaikataulusta.

 

Löydät tuotettasi koskevat erityissäännöt ja -vaatimukset Oma kauppa-avustaja.

 

Kaupan tekniset esteet

Tekniset vaatimukset vaikuttavat useimpiin ostamiimme tuotteisiin. Nämä tekniset vaatimukset voidaan luoda pakollisilla teknisillä määräyksillä ja vapaaehtoisilla standardeilla, jotka määrittävät tuotteen

 • koko ja muoto
 • suunnittelu
 • päällysmerkinnät, merkinnät ja pakkaaminen
 • tehtävä ja suorituskyky.

Menettelyt, joilla tarkistetaan, onko tuote näiden vaatimusten mukainen, voivat myös muodostaa kaupan teknisen esteen. Näihin niin sanottuihin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin voi sisältyä tuotetestausta, tarkastuksia ja sertifiointia.

 

Yleensä hallitukset ottavat käyttöön tällaisia yleisen edun mukaisia teknisiä vaatimuksia. Esimerkiksi suojelemalla

 • Väestön terveys ja turvallisuus
 • Eläinten ja kasvien elämä ja terveys
 • Ympäristö
 • Kuluttajia harhaanjohtavista käytännöistä.

 

Vaikka eu:lla ja Vietnamilla voi olla samanlaisia tavoitteita, kun ne ottavat käyttöön teknisiä määräyksiään, nykyiset tuotteiden tarkastusstandardit ja -menettelyt voivat olla erilaisia, mikä muodostaa kaupan esteen. Kauppasopimuksella pyritään parantamaan EU:n ja Vietnamin yhteistyötä tuotteiden teknisten vaatimusten parissa, vähentämään tarpeettomia kustannuksia ja helpottamaan tuotevaatimuksia koskevien tietojen saantia.

Tekniset määräykset

Vietnam on hyväksynyt

 • arvioida vaihtoehtoja ehdotetuille teknisille määräyksille ja tehdä niistä vaikutustenarviointi
 • teknisten määräysten perustana kansainväliset standardit
 • tarkistetaan nykyisiä teknisiä määräyksiä, jotta ne olisivat kansainvälisten standardien mukaisia.
Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Vietnam on hyväksynyt

 • hyväksytään toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus kansallisen lainsäädännön mukaiseksi
 • varmistetaan, että yrityksillä on mahdollisuus valita vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset
 • varmistetaan, että akkreditointilaitokset ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset ovat toisistaan riippumattomia eikä niillä ole eturistiriitoja
 • harkittava testaus-, tarkastus- ja sertifiointielinten liittymistä tai kannustamista liittymään kansainvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulosten yhdenmukaistamiseksi ja/tai hyväksymisen helpottamiseksi.
Standardit

Sopimukseen sisältyy sitoumuksia, jotka koskevat

 • kannustaa standardointielimiä osallistumaan kansainvälisten standardien valmisteluun kansainvälisten standardointielinten toimesta.
 • käytetään kansainvälisiä standardeja perustana kansallisten standardien kehittämiselle.
 • välttää päällekkäisyyksiä kansainvälisten standardointielinten työn kanssa
 • tarkistetaan säännöllisesti kansallisia ja alueellisia standardeja, jotka eivät perustu kansainvälisiin standardeihin, jotta ne olisivat kansainvälisten standardien mukaisia.
 • ilmoittaa teknisistä määräyksistä ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, jotka tekevät vapaaehtoisista standardeista pakollisia.
Avoimuus

Sopimukseen sisältyy sitoumuksia, jotka koskevat

 • varmistetaan, että kaikki tekniset määräykset ja pakolliset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ovat julkisesti saatavilla virallisilla verkkosivustoilla maksutta
 • annetaan EU:n ja Vietnamin yrityksille ja muille asianomaisille henkilöille mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti kaikkiin uusia teknisiä määräyksiä koskeviin julkisiin kuulemisiin.
 • vastaus toisen osapuolen ehdotettuja teknisiä määräyksiä koskeviin huomautuksiin.
Markkinavalvonta

Kauppasopimus sisältää määräyksiä, joilla varmistetaan, ettei eturistiriitoja esiinny seuraavien välillä:

 • markkinavalvontatoiminto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitoiminto
 • markkinavalvontaelimet ja valvonnan alaiset yritykset.

Ota yhteyttä

Autot – tullien ulkopuoliset esteet

Tullien poistaminen ei tarkoita automaattista pääsyä kauppakumppanin markkinoille: EU:n tavaroiden on edelleen oltava Vietnamin autoalaa sääntelevien sääntöjen mukaisia. Kauppasopimus sisältää liitteen, jossa käsitellään autoalan tarpeettomia tullien ulkopuolisia esteitä ja jolla pyritään helpottamaan kauppaa. Liite tulee voimaan elokuussa 2023.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Kauppasopimus parantaa tullimenettelyjä ja tekee tulliselvityksestä helpompaa ja edullisempaa yrityksille.

Toimitusketjun turvallisuuden parantamiseksi EU ja Vietnam aloittavat kauppakumppanuusohjelmien, kuten EU:n valtuutettujen talouden toimijoiden ohjelman, vastavuoroisen tunnustamisen.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten. Tuotteesta riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (löydetty erityisvaatimukset, jotka koskevat sen muotoa ja sisältöä Oma kauppa-avustaja)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjen tavaroiden tuontitodistukset
 • todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaaminen
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus.

Varmuuden vuoksi voitte haluta hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, on Oma Trade Assistant -sivustolla.

 

Menettelyt

Tietoa siitä, miten tuotteiden alkuperä voidaan todistaa, jotta voit hyötyä tullietuuskohtelusta, ks. edellä oleva alkuperäsääntöjä koskeva jakso. Yleisiä tietoja tullimenettelyistä.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Kauppasopimus sisältää myös teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamista ja täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä.

Maantieteelliset merkinnät

Maantieteelliset merkinnät ovat merkkejä, joita käytetään perinteisissä elintarvikkeissa ja juomissa, joilla on erityisiä ominaisuuksia tai joilla on erityinen maine sen vuoksi, missä ne on tuotettu. Esimerkkeinä voidaan mainita Roquefort-juusto, Rioja-viini ja Parman kinkku. Maantieteelliset merkinnät antavat kuluttajille tiedon siitä, että tuote on aito eikä väärennetty.

Sopimuksen mukaisesti Vietnam on lujittanut maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevia nykyisiä järjestelyjään perustamalla järjestelmän niiden rekisteröimiseksi Vietnamissa. Tämän vuoksi on kiellettyä myydä väärennettyjä tuotteita samalla nimellä kuin aitoa esinettä.

Tämän seurauksena 169 EU:n ja 39 vietnamilaisen viinejä, väkeviä alkoholijuomia ja tiettyjä maataloustuotteita koskevaa maantieteellistä merkintää suojataan Vietnamissa samalla tavalla kuin eu:ssa. Vietnamilaiset kuluttajat ovat entistä tietoisempia EU:n elintarvikkeista, viineistä ja väkevistä alkoholijuomista.

Täydellinen luettelo EU:n ja Vietnamin maantieteellisistä merkinnöistä

Patentit

Kauppasopimuksen mukaisesti Vietnam on sopinut tehokkaasta mekanismista, jolla patentinhaltijoille maksetaan korvausta patenttien lyhyemmästä käyttöiästä, joka johtuu ensimmäisen myyntiluvan myöntämisen kohtuuttomista viivästyksistä.

Tekijänoikeus ja lähioikeudet

Kauppasopimuksella Vietnamin tekijänoikeuslainsäädäntö yhdenmukaistetaan EU:n ja muiden maiden tekijänoikeuslainsäädännön kanssa, jotta yleisradioyhtiöt ja julkisen esitysten järjestäjät maksavat rojalteja äänitallenteiden tuottajille ja esittäjille.

Tavaramerkit

EU ja Vietnam suojelevat tunnettuja tavaramerkkejä seuraavien suositusten mukaisesti:

 • Pariisin teollisoikeuden suojeluliitto
 • Maailman henkisen omaisuuden järjestö.

Testitietojen suojaaminen

Farmaseuttisia ja maatalouskemiallisia tuotteita koskevat tiedot suojataan viiden vuoden ajan.

Teollismallit

Vietnam liittyy teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen ja suojaa malleja vähintään 15 vuoden ajan. Vietnamin kasvilajikkeilla suojataan kasvinjalostajanoikeuksia uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (UPOV) mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että suojellaan uusia kasvilajikkeita, esimerkiksi sellaisia, joilla saadaan parempia satoja tai jotka ovat tuholaisia kestäviä (kuten tietyt mätää kestävät riisilajikkeet).

Täytäntöönpano

Sopimus parantaa täytäntöönpanon oikeudellista kehystä kaikilla tasoilla. Vietnamin viranomaisilla ja tullivirkailijoilla on myös enemmän valtuuksia ja parempia välineitä puuttua rikkomuksiin.

Oikeudenhaltijat voivat pyytää Vietnamin tulliviranomaisia takavarikoimaan ja tuhoamaan teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tavarat.

Kaakkois-Aasian teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelu tarjoaa pk-yrityksille suoraa tukea teollis- ja tekijänoikeuksien alalla.

Palvelut

Kauppasopimus kattaa laajan valikoiman palveluja, ja se lisää markkinoillepääsyä palveluntarjoajille ja valmistusteollisuuteen tehtäville investoinneille.

EU ja Vietnam ovat sopineet tiettyjen rajoitusten vähentämisestä tai poistamisesta

 • kuinka monta yritystä voi tarjota palveluja?
 • palveluja koskevien liiketoimien tai varojen arvo
 • palvelutoimintojen lukumäärä tai palvelujen tuotosten määrä
 • kuinka monta työntekijää työllistää?
 • ulkomaisessa omistuksessa olevan tytäryhtiön tyyppi, joka voidaan perustaa paikallisesti
 • ulkomaisen osakkeenomistuksen/oman pääoman enimmäismäärät.

Tämä koskee monia eri aloja, kuten

 • televiestintä
 • rahoitus
 • tietokoneet ja niihin liittyvät
 • liikenne
 • ympäristö
 • liike-elämä, mukaan lukien asiantuntijapalvelut
 • postipalvelut
 • jakelu.

EU ja Vietnam ovat myös sopineet varmistavansa, että samoja sääntöjä ja määräyksiä sovelletaan kotimaisiin ja ulkomaisiin palveluntarjoajiin tietyillä aloilla ennustettavissa olevan liiketoimintaympäristön ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseksi.

Tätä sovelletaan

 • postipalvelut: Määräävässä asemassa olevat markkinatoimijat eivät harjoita kilpailunvastaisia käytäntöjä; Oikeudenmukaiset lisensointimenettelyt; Sääntelyviranomaisen riippumattomuus
 • televiestintäpalvelut: Suurten toimittajien on tarjottava muille operaattoreille pääsy tiettyihin verkkoelementteihin kohtuullisin ja avoimin ehdoin; Sääntelyviranomaisen riippumattomuus Numeron siirrettävyys
 • kansainvälinen meriliikenne
 • tietokonepalvelut
 • kotimainen sääntely: Kattavat säännökset toimilupamenettelyistä ja ammattipätevyydestä; Sijoittajia, jotka hakevat lupaa tarjota palvelua tai sijoitusta, on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja suojattava mielivaltaisilta rajoituksilta; Muutoksenhakuoikeus
 • kansainväliset meriliikennepalvelut: Selkeät määritelmät sidotuille palveluille; Oikeudenmukaiset edellytykset satamiin pääsylle; Sekä lastinjakojärjestelyjen lopettaminen; Tyhjien konttien syöttäminen ja uudelleen sijoittaminen tietyissä satamissa.

 

EU

Vietnam

Ammatilliset palvelut

 • arkkitehtipalvelut
 • kirjanpito
 • tekniset palvelut ja tekniset kokonaispalvelut
 • Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut
 • johdon konsultointipalvelut
 • kansainväliset kaupalliset välimiespalvelut
 • oikeudelliset palvelut
 • kirjanpito
 • verotus
 • arkkitehtipalvelut
 • rakennushankkeiden
 • kaupunkisuunnittelu ja kaupunkimaisemat
 • sairaanhoito- ja hammashoitopalvelut
 • eläinlääkintäpalvelut
 • Sairaanhoito-, fysioterapeutti- ja avustavan hoitohenkilöstön palvelut

Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut

Kaikki tähän liittyvät palvelut

Kaikki tähän liittyvät palvelut

Tutkimus ja kehitys

 • luonnontieteet ja tieteidenväliset tieteet, lukuun ottamatta julkisin varoin rahoitettuja tutkimus- ja kehittämispalveluja
 • yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet
 • luonnontieteet

Yrityspalvelut

 • kiinteistöpalvelujen mainonta
 • Vuokraus- tai leasingpalvelut ilman käyttäjää tai kuljettajaa
 • markkinatutkimus
 • johdon konsultointipalvelut
 • valmistusta koskeva neuvonta ja konsultointi
 • painaminen ja kustantaminen
 • kokouspalvelut
 • käännös
 • suunnittelupalvelut
 • Sisustussuunnittelu- ja muut muotoilu- ja suunnittelupalvelut
 • perintäpalvelut
 • luottotietopalvelut
 • kopiointipalvelut
 • televiestinnän konsultointipalvelut
 • Puhelinvastauspalvelut
 • mainonta
 • markkinatutkimus
 • johdon konsultointipalvelut
 • tekniset testaus- ja analysointipalvelut
 • teollisuuteen liittyvät palvelut

Postipalvelut

Kaikki asiaan liittyvät posti- ja kuriiripalvelut

Kaikki postipalvelut, lukuun ottamatta julkisia palveluja ja varattuja palveluja

 

Televiestintäpalvelut

Palvelut, jotka koostuvat sähkömagneettisten signaalien lähettämisestä ja vastaanottamisesta, yleisradiotoimintaa lukuun ottamatta

Palvelut (pl. yleisradiotoiminta), kuten

 • peruspalvelut ja lisäarvopalvelut, sekä laitteistoihin että muihin kuin laitteisiin perustuvat palvelut (kiinteät satelliittivälitteiset verkot)

Rakennuspalvelut

 

Kaikki rakennuspalvelut ja niihin liittyvät tekniset palvelut (jotka on lueteltu alakohtaisessa luokitusluettelossa W/120)

 • Kaikki rakennuspalvelut (jotka on lueteltu alakohtaisessa luokitusluettelossa W/120)

 

Jakelu

palvelut

 • Komissionääripalvelut
 • tukkukaupan palvelut
 • vähittäiskaupan palvelut
 • franchising-palvelut
 • Komissionääripalvelut
 • tukkukaupan palvelut
 • vähittäiskaupan palvelut
 • franchising-palvelut

Ympäristöpalvelut

 • jätevesipalvelut
 • kiinteiden tai vaarallisten jätteiden käsittely pl. vaarallisten jätteiden kuljetus rajojen yli
 • ilman ja ilmaston suojelu sekä maaperän ja vesien puhdistaminen
 • maaperän ja vesistön kunnostaminen ja puhdistaminen
 • melun ja tärinän torjunta
 • biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu
 • muut ympäristönsuojelupalvelut
 • viemäripalvelut,
 • jätehuoltopalvelut,
 • jätteiden keruu- ja käsittelypalvelut, lukuun ottamatta kaatopaikkapalveluja
 • vaarallisten jätteiden käsittely
 • puhtaanapito ja vastaavat palvelut
 • poistokaasujen puhdistuspalvelut
 • Meluntorjuntapalvelut
 • luonnon ja maisemien suojelua koskevat palvelut
 • ympäristövaikutusten arviointipalvelut

Rahoituspalvelut

 • vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut
 • pankkipalvelut ja muut rahoituspalvelut
 • vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut
 • pankkipalvelut ja muut rahoituspalvelut

 

 

 • hotellit, ravintolat ja ateriapalvelut lukuun ottamatta ilmaliikenteen ateriapalveluja
 • matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut (mukaan lukien matkaoppaiden palvelut)
 • matkailijoiden opastuspalvelut
 • Hotelli- ja ravintolapalvelut, mukaan lukien majoitus-, ateria- ja juomapalvelut
 • Elintarvike- ja juomatarjoilupalvelut, lukuun ottamatta ateriatarjoilupalveluja hallituksen ylläpitämissä ruokailutiloissa
 • matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut

Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut

 

 • viihdepalvelut (ml. teatteripalvelut, musiikkiyhtye-, sirkus- ja diskopalvelut)
 • Uutis- ja uutistoimistopalvelut
 • Kirjasto-, arkisto-, museo- ja muut kulttuuripalvelut
 • urheilupalvelut
 • Virkistyspuistojen ja uimarantojen palvelut
 • viihdepalvelut (mukaan lukien teatteri-, musiikkiyhtye- ja sirkuspalvelut)
 • elektronisten pelien liiketoiminta

Liikenne

 • Meri- ja merenkulkualan liitännäispalvelut
 • sisävesiliikenne
 • ilmaliikennepalvelut
 • rautatieliikennepalvelut
 • maantieliikenne 
 • kaikkien liikennemuotojen liitännäispalvelut
 • muut liikennemuodot

Muut liikennepalvelut

 • Meri- ja merenkulkualan liitännäispalvelut
 • sisävesiliikenne
 • ilmaliikennepalvelut
 • rautatieliikennepalvelut
 • maantieliikenne
 • kaikkien liikennemuotojen liitännäispalvelut

Valmistus

 • ruoka ja juomat
 • vaatteet
 • jalkineet
 • koneet
 • paperituotteet
 • tietojenkäsittely- ja sähkökoneet
 • ruoka ja juomat
 • vaatteet
 • paperituotteet
 • kemikaalit
 • tietyt koneet ja laitteet
 • Tietojenkäsittely- ja televiestintälaitteet

Sähköinen kaupankäynti

EU ja Vietnam ovat sopineet

 • tullien kantamatta jättäminen sähköisistä lähetyksistä
 • edistää sähköisen kaupankäynnin kehittämistä niiden välillä
 • käydään vuoropuhelua sähköisen kaupankäynnin esille tuomista sääntelykysymyksistä.
 • Sähköinen kaupankäynti ei saisi heikentää teollis- ja tekijänoikeuksia
 • sähköisen kaupankäynnin kehittämisen on oltava yhteensopivaa kansainvälisten tietosuojanormien kanssa.

Julkiset hankinnat

Sopimuksen mukaan julkiset hankinnat ovat yhtä avoimia ja oikeudenmukaiset kuin EU:n kehittyneiden ja edistyneempien kehitysmaiden kanssa tekemissä kauppasopimuksissa.

Se kattaa

 • kaikki Vietnamin keskustason ministeriöt, mukaan lukien infrastruktuuri, kuten tiet ja satamat, sekä etnisiä vähemmistöjä käsittelevä komitea ja hallituksen tarkastuslaitos
 • Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä sijaitsevat julkiset elimet, joiden osuus Vietnamin muiden kuin keskushallinnon julkisista hankinnoista on 50 prosenttia
 • Vietnamin (EVN) ja Vietnamin rautateiden (VNR) kansallisen sähköoperaattorin sivukonttorit;
 • 34 terveysministeriön valvonnassa olevat julkiset sairaalat
 • kaksi suurta yliopistoa ja kaksi suurta tutkimuslaitosta
 • lähes kaikki rakennuspalvelut, mukaan lukien liikenneministeriön alaiset hankinnat ja ruoppauspalvelut.

Avainkysymykset

Vietnam on kehitysmaa, joten sopimuksen mukaan siihen sovelletaan eriytettyä kohtelua ja siirtymätoimenpiteitä.

Sillä on 15 vuoden siirtymäkausi, jonka aikana kynnysarvot alenevat asteittain tasolle, joka vastaa muiden kansainvälisen yleisen hankintasopimuksen osapuolina olevien maiden tarjoamia kynnysarvoja. Esimerkiksi valtionhallinnon yksiköiden tekemiin hankintoihin liittyvien tavaroiden ja palvelujen 1,5 miljoonan vakionosto-oikeuden (SDR) alkuperäistä kynnysarvoa alennetaan asteittain 130 000 erityisnosto-oikeuteen.

Vietnam päätti myös kehittää keskitetyn verkkoportaalin hankintasopimuksista ilmoittamista varten. Sen on oltava toiminnassa viimeistään elokuussa 2030.

Kauppa ja kestävä kehitys

Talouskasvun, sosiaalisen kehityksen ja ympäristönsuojelun tukeminen ovat kolme perustekijää kestävän kehityksen saavuttamisessa. Kauppapolitiikalla voi olla laaja-alaisia vaikutuksia talouteen, työllisyyteen, työelämän normeihin, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja ympäristöön. EU haluaa varmistaa, että sen kauppapolitiikalla tuetaan kestävää kehitystä eu:ssa, kumppanimaissa ja maailmanlaajuisesti.

Tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavat:

 • kauppa- ja investointi-, työvoima- ja ympäristöpolitiikkojen keskinäisen täydentävyyden edistäminen
 • kaupan ja investointien lisääntymisen varmistaminen ei tapahdu työntekijöiden ja ympäristönsuojelun kustannuksella
 • varmistetaan, että ympäristönsuojelun ja työsuojelun kansallinen taso on yhdenmukainen keskeisten kansainvälisten normien ja sopimusten kanssa.

Työelämän normit

EU ja Vietnam sitoutuvat panemaan ratifioimansa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset täytäntöön. Vietnam sitoutuu myös ratifioimaan perusoikeuksia koskevat ILO:n yleissopimukset, joita se ei ole vielä allekirjoittanut, kuten

 • Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston ministerijulistus vuonna 2006 täydestä ja tuottavasta työllisyydestä ja ihmisarvoisesta työstä kaikille
 • ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista
 • ILO:n keskeiset yleissopimukset.

Ympäristö ja ilmastonmuutos

EU ja Vietnam sitoutuvat panemaan tehokkaasti täytäntöön monenväliset ympäristösopimukset, joiden osapuolia ne ovat, kuten

 • biologista monimuotoisuutta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus
 • Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus uhanalaisten lajien kansainvälisestä kaupasta (CITES)
 • Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) investoinnit EU ja Vietnam sopivat parantavansa markkinoillepääsyä palvelualoilla ja muilla kuin palvelualoilla, kuten valmistusteollisuudessa. Laajempi pääsy Vietnamin markkinoille houkuttelee ulkomaisia sijoittajia ja luo mahdollisuuksia kehittää valmistusteollisuutta Vietnamissa.

Investointi

EU ja Vietnam sopivat parantavansa markkinoillepääsyä palvelualoilla ja muilla kuin palvelualoilla, kuten valmistusteollisuudessa. Laajempi pääsy Vietnamin markkinoille houkuttelee ulkomaisia sijoittajia ja luo mahdollisuuksia kehittää valmistusteollisuutta Vietnamissa.

Ulkomaisten sijoitusten rajoituksia on lievennetty seuraavissa maissa:

 • elintarvikeala, kuten kalan ja vesiviljelytuotteiden jalostus
 • lannoiteala
 • keramiikka
 • alusten moottorien kokoonpano
 • yleiskäyttöön tarkoitettuihin koneisiin liittyvät palvelut
 • maatalouskoneet
 • kodinkoneet
 • polkupyörät
 • virvoitusjuomien valmistusluvat.

EU ja Vietnam ovat allekirjoittaneet investointisuojasopimuksen. Se tulee voimaan, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat antaneet sille virallisen hyväksyntänsä.

Kun investointisopimus on tullut voimaan, se parantaa entisestään investointiympäristöä ja tarjoaa sijoittajille enemmän varmuutta. Se korvaa Vietnamin ja EU:n jäsenvaltioiden välillä voimassa olevat 21 kahdenvälistä investointisopimusta.

Investointisopimuksella varmistetaan investointien suojelun korkea taso säilyttäen samalla EU:n ja Vietnamin oikeus säännellä oikeutettuja poliittisia tavoitteita, kuten terveyden, yleisen turvallisuuden tai ympäristön suojelua.

Se antaa eurooppalaisille ja vietnamilaisille sijoittajille perustakeet siitä, että hallitukset noudattavat tiettyjä perusperiaatteita sen suhteen, miten ulkomaisia sijoittajia kohdellaan sijoituspäätöksiä tehdessään.

Näitä takeita ovat muun muassa seuraavat:

 • syrjimättömyys
 • ei pakkolunastusta ilman pikaista ja asianmukaista korvausta
 • mahdollisuus siirtää ja kotiuttaa sijoitusta koskevia varoja
 • yleinen tae oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta kohtelusta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • sitoumus siitä, että hallitukset noudattavat omia kirjallisia ja oikeudellisesti sitovia sopimusvelvoitteitaan sijoittajaa kohtaan.

Investointisopimuksen mukaan investoijilla on mahdollisuus nykyaikaiseen ja uudistettuun tapaan ratkaista investointiriitoja – investointituomioistuinjärjestelmä.

Uuden investointituomioistuinjärjestelmän kulmakiviä ovat

 • pysyvä ensimmäisen oikeusasteen investointituomioistuin
 • muutoksenhakutuomioistuin.

Investointituomioistuinjärjestelmän institutionaalinen luonne ja mahdollisuus hakea muutosta päätöksiin varmistavat, että investointisopimusta tulkitaan oikeudellisesti virheettömällä ja ennakoitavalla tavalla.

Investointisopimus tekee kiistoista myös kustannustehokkaampia ja nopeampia käyttäjien kannalta ja siten myös pienempien yritysten saatavilla. Siinä säädetään seuraavaa:

 • tuomareiden palkat, jotka EU:n ja Vietnamin on maksettava (kansainvälisten tuomioistuinten normi) eivätkä riidan osapuolten maksamat palkat;
 • selkeät menettelylliset määräajat
 • vapaaehtoinen sovittelumekanismi riitojen ratkaisemiseksi sovinnollisesti ja nopeasti
 • mahdollisuus esittää vaatimuksia yhdelle ainoalle tuomarille (kolmen jaoston sijaan), jos kanteet nostavat pienemmät yritykset tai vahingonkorvauksen määrä on suhteellisen pieni
 • mahdollisuus järjestää kuulemisia videokokouksen avulla, erityisesti jos on kyse pienemmästä yrityksestä, ennen riitojenratkaisun ensimmäisiä virallisia vaiheita.

Investointisopimukseen sisältyy myös määräys siirtymisestä sopimuksella perustetusta kahdenvälisestä investointituomioistuinjärjestelmästä monenväliseen investointituomioistuimeen, kun tällainen tuomioistuin tulee voimaan. Neuvotteluja sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisun monenvälisestä uudistamisesta, muun muassa monenvälisen investointituomioistuimen perustamisesta, käydään parhaillaan Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisenkauppaoikeuden toimikunnassa (UNCITRAL).

Hyödyllisiä linkkejä ja yhteystietoja

Vietnamin teollisuus- ja kauppaministeriö

Osoite: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

Sähköposti: Bbt@moit.gov.vn Puh: (+ 84) 24 2220 2108

Faksi: (+ 84) 24 2220 2525

Euroopan unionin Vietnamin-edustusto

Osoite: Kerros, West siipi, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai -katu, Ba Dinhin piirikunta, Hanoi

Sähköposti: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Puhelin: (+ 84) 24 3941 0099

Faksi: (+ 84) 24 3946 1701

Aiheeseen liittyvää:

Lyhyt kuvaus

 

Euroopan unionilla ja Vietnamilla on vapaakauppasopimus ja investointisuojasopimus, jotka tulivat voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.

Jaa tämä sivu:

Linkit