Kauppasopimuksen lukeminen

Jos haluat viedä tuotteesi tai palvelunsa maasta, voit hyötyä suotuisasta kohtelusta kauppasopimuksen ansiosta. Kauppasopimukset tekevät viennistä helpompaa ja halvempaa ja antavat tuotteellesi kilpailuedun kohdemarkkinoilla. Tässä osiossa kerrotaan, miten EU:n kauppasopimukset toimivat, ja kerrotaan, miten löydät tarvitsemasi tiedot.

EU:n kauppasopimukset saattavat vaikuttaa monimutkaisilta asiakirjoilta, mutta ne perustuvat helposti seurattavaan loogiseen rakenteeseen. Alla on kauppasopimuksen perusrakenne, joka auttaa löytämään tiedot, joita tarvitset omassa kaupallisessa toiminnassasi. Tämä toimii yleisenä ohjenuorana. Jokainen sopimus on erilainen riippuen allekirjoittajaosapuolten tilanteesta ja niiden halukkuudesta kaupan vapauttamiseen.

1 Johdanto-osa

Johdanto-osassa mainitaan osapuolet, vahvistetaan niiden yhteiset tavoitteet taloussuhteidensa kehittämiseksi ja tunnustetaan näiden suhteiden perusta.

2 Määritelmät, tavoitteet ja alkuperäiset säännökset

Tässä luvussa selitetään, mitä termejä sopimuksessa käytetään sen varmistamiseksi, että kieli ymmärretään samalla tavalla.

3 Tavaroiden kansallinen kohtelu ja markkinoille pääsy

Luvussa ja sen liitteissä kuvataan yleensä, missä määrin ja miten nopeasti sopimus alentaa osapuolten välisen kaupan kohteena olevien tavaroiden tulleja, veroja tai muita tuontimaksuja tai poistaa ne. Tässä osiossa esitetään kaikkien kauppasopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden erityiset tullit ja tariffit. Yleensä on olemassa erillinen liite, joka sisältää kunkin osapuolen kunkin tavaraluokan osalta antamat erityiset sitoumukset.

4 Kaupan suojakeinot

Tässä luvussa viitataan vastatoimiin, joita yksi osapuoli voi toteuttaa vastauksena epäterveiden kaupan käytäntöjen kielteisiin vaikutuksiin, kuten polkumyyntiin ja laittomiin tukiin.

5 Kaupan tekniset esteet

Tässä luvussa säädetään tiettyjen asetusten yhdenmukaistamisesta ja tunnustetaan tietyt laadunvarmistusmenettelyt vastaaviksi tietyillä aloilla.Siinä voitaisiin säätää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen vastavuoroisesta tunnustamisesta, mikä tarkoittaa sitä, että tuotteet voidaan hyväksyä tuotaviksi määrämaahan viejämaassa annettujen vaatimustenmukaisuuden arviointiasiakirjojen perusteella.

6 Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Tässä luvussa vahvistetaan elintarvikkeiden turvallisuutta sekä eläinten ja kasvien terveyttä koskevat säännöt. Sillä pyritään yleensä yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan vaatimustenmukaisuusmenettelyjä ja varmistamaan, että elintarvikkeiden turvallisuutta ja eläinten ja kasvien terveyttä koskevat oikeutetut toimenpiteet eivät luo perusteettomia kaupan esteitä. Tältä sivulta löytyvät kunkin maan toimivaltaiset viranomaiset ja hyväksymismekanismit, jotka on täytettävä vientiä varten.  

7 Tullimenettelyjen ja kaupan helpottaminen

Tämän luvun tavoitteena on virtaviivaistaa ja tehostaa tullimenettelyjä. Sieltä löytyvät tullimenettelyt, joita ei ole mainittu muualla, dokumentointivaatimukset ja alkuperäsääntöjen noudattamisen määrittämismenetelmät sekä muut tullausarvon määritykseen, maksuihin ja palkkioihin liittyvät tiedot sekä oikeus hakea muutosta tullipäätöksiin.

8 Investoinnit

Tässä luvussa esitetään toimenpiteitä sijoitusten avaamiseksi ja sijoittajien suojelemiseksi ja niiden oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi. Se saattaa poistaa ulkomaista pääomaa koskevat ylärajat tai tulosvaatimukset, helpottaa voitonsiirtoa ja ottaa käyttöön vakaat ja ennustettavissa olevat sijoitustakuita koskevat säännöt. Se voisi myös perustaa investointituomioistuinjärjestelmiä, joiden avulla sijoittajat voivat ratkaista sijoitusriidat nopeasti ja oikeudenmukaisesti hallitusten kanssa.

9 Palvelujen kauppa

Tässä luvussa viitataan rajat ylittävään palvelukauppaan. Se noudattaa osittain palvelukaupan yleissopimuksen rakennetta, jossa vahvistetaan säännöt kaikkien WTO:n jäseninä olevien maiden väliselle palvelukaupalle. Kauppasopimuksiin sisältyy kuitenkin usein lisäsitoumuksia sellaisilla aloilla kuin rahoituspalvelut, televiestintä, sähköinen kaupankäynti ja luonnollisten henkilöiden tilapäinen liikkuvuus. Erityisiä sitoumuksia voi olla liitteissä, joissa on erillinen aikataulu kutakin osapuolta varten.

10 Julkiset hankinnat

Tässä luvussa määritellään alat, joilla kummankin osapuolen yritykset voivat tarjota tavaroita ja palveluja toistensa hallituksille, mukaan lukien keskus-, alue-, maakunta- ja paikallishallinto. Jos osapuolet ovat jo WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) jäseniä, kauppasopimus saattaa syventää sitoumuksia, jotka koskevat sopimuksen piiriin kuuluvien hankintayksiköiden lukumäärää, sopimuksen piiriin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen lukumäärää sekä tarjousten kelpoisuuskynnyksiä.

11 Immateriaalioikeudet

Tässä luvussa hahmotellaan tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, malleihin, patentteihin, tietosuojaan jne. liittyviä menettelyjä ja sääntöjä, jotka perustuvat yleensä olemassa oleviin kansainvälisiin teollis- ja tekijänoikeuksia koskeviin yleissopimuksiin. siinä voitaisiin myös määritellä uusia yhteistyöaloja, kuten maantieteellisten merkintöjen suoja.

12 Kilpailu ja siihen liittyvät seikat

Tässä jaksossa käsitellään yleensä kilpailulainsäädäntöä, tutkimuksia ja seuraamuksia, jotka liittyvät kauppakartelleihin, määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten määräävän aseman väärinkäyttöön ja kilpailunvastaisiin sulautumiin. Siinä voitaisiin myös vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat tukia, valtion omistamia yrityksiä ja yrityksiä, joille on myönnetty erityisiä erioikeuksia, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset yksityisille yrityksille.

13 Riitojen ratkaiseminen ja sovittelu

Tässä luvussa esitetään järjestelmä, jonka avulla voidaan ratkaista erimielisyydet siitä, miten osapuolet soveltavat tai tulkitsevat sopimusta, ja mainitaan muodolliset menettelyt, joita molempien osapuolten on noudatettava, jos ne eivät pääse sovittelumenettelyyn.

14 Loppusäännökset

Tässä luvussa määritellään yleensä, miten sopimus tulee voimaan, avataan uusille osapuolille mahdollisuus liittyä sopimukseen sen allekirjoittamisen jälkeen ja vahvistetaan menettelyt sopimuksen muuttamiseksi tulevaisuudessa.

15 Muut pöytäkirjat

Tämä voi sisältää merkityksellisiä tietoja, joita ei ole mainittu muualla, kuten kunkin tuoteluokan erityiset alkuperäsäännöt.

Jaa tämä sivu: