Dohoda o přidružení mezi EU a Chile

Ve stručnosti

EU a Chile uzavřely v roce 2002 dohodu o přidružení, která zahrnuje komplexní dohodu o volném obchodu, která vstoupila v platnost v únoru 2003 a která se vztahuje na obchodní vztahy mezi EU a Chile.

Dohoda byla pozměněna protokolem o přistoupení z roku 2004.

Více

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy původu dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Váš produkt musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ, aby se na něj mohla vztahovat preferenční sazba.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v příloze III dohody o přidružení (Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 935). Odkaz odkazuje na konsolidované znění ve znění protokolu o přistoupení k dohodě z roku 2004 (Úř. věst. L 38, 10.2.2005, s. 3) a rozhodnutí Výboru pro přidružení EU-Chile č. 2/2015 ze dne 30. listopadu 2015.

Vysvětlivky k příloze III byly zveřejněny v roce 2003 (Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 22) a revidovány v roce 2005 (Úř. věst.C 56, 5.3.2005, s. 36).

Pochází můj produkt z EU nebo Chile?

Aby mohl váš produkt získat nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle dohody o přidružení mezi EU a Chile, musí pocházet z EU nebo Chile.

Produkt pochází z EU nebo Chile, pokud

 • zcela získané v EU nebo Chile nebo
 • Vyrobené v EU nebo Chile za použití nepůvodních materiálů, pokud byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu s pravidly pro jednotlivé produkty stanovenými v dodatku II
  Viz rovněž dodatek I „Úvodní poznámky“ ke konkrétním pravidlům původu produktu.
  Pro některé výrobky existují určitá alternativní pravidla pro konkrétní výrobky - viz dodatek IIa.

 

Příklady pravidel vázaných na jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces má za následek změnu sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt - například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken do těchto pravidel. Pravidla se používají především v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

 

Příslušnápravidla týkající se konkrétních výrobků najdete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro produkt obvykle zakázány, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 7 dodatku I „Úvodní poznámky“ ke zvláštním pravidlům původu produktu
Kumulace
 • Dvoustranná kumulace— materiály pocházející z Chile lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Doprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Chile (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povolena za předpokladu, že zboží zůstává pod celním dohledem a není podrobeno jiným operacím než

 • přidání nebo připevnění značek, štítků nebo pečetí
 • vykládka
 • opětovné načítání
 • rozdělení zásilek
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Budete muset celním orgánům země dovozu prokázat přímou přepravu, například:

 • smluvní přepravní doklady (například nákladní listy)
 • věcné nebo konkrétní důkazy založené na značení nebo číslování balíků
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží
Navracení cla

Podle dohody o přidružení mezi EU a Chile není možné získat vrácení cla z dříve zaplaceného cla z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy stanovení původu

Chcete-li uplatnit preferenční sazebník, budete muset dodržovat postupy týkající se původu zboží a nechat si ověřit svou pohledávku celními orgány země, do které vaše zboží dovážíte. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o prokazování původu a v hlavě IV o ujednáních o správní spolupráci.

Jak uplatňovat preferenční sazbu

Aby mohli dovozci využívat preferenční sazby, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď

Podrobnosti o vyplňování dokladů o původu naleznete ve vysvětlivkách k příloze III a jejich revidované verzi.

Doklad o původu se nevyžaduje, nepřesahuje-li celková hodnota zásilky

 • 500 EUR u malých balení nebo
 • 1200 EUR za osobní zavazadla

Doklad o původu zůstává v platnosti 10 měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1

Průvodní osvědčení EUR.1 vydává v Chile Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) ministerstva zahraničních věcí a jeho místní kanceláře ProChile. DIRECON je rovněž odpovědný za

 • udělování, sledování a odnímání povolení „schváleným vývozcům“
 • kontroly po ověření na žádost celního orgánu v členském státě EU

Celní orgán Chile může požádat celní orgány v členských státech EU, aby ověřily status původu zboží nebo pravost dokladu o původu. Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Dodatek III obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a uvádí údaje pro jeho vyplnění.

Prohlášení o původu

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Chile, a předložit prohlášení o původu. Lze jej provést

 • schválený vývozce nebo
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6000 EUR

Abyste se stal schváleným vývozcem, musíte být schopni přesvědčit příslušné celní orgány o statusu původu vašich produktů, jakož i o jakýchkoli dalších požadavcích, které případně stanoví. Příslušné orgány mohou svůj schválený status odejmout, pokud jej jakýmkoli způsobem zneužijete. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na příslušné celní orgány (DIRECON pro chilskou stranu).

Jak učinit prohlášení o původu?

Vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu napsat, otiskem razítka nebo vytisknout následující prohlášení (v příslušném jazyce), které popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby je bylo možné identifikovat:

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č....), prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“

Znění prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU a lze je nalézt v dodatku IV. Zjistěte si u svých celních orgánů případné další požadavky.

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni, pokud se celním orgánům vaší země písemně zavážete, že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu, pokud je předloženo celním orgánům země dovozu nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se prohlášení týká.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány - návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany určí původ a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Užitečné odkazy a kontakty

Delegace Evropské unie v Chile

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

PSČ:10093 Correo Central, Santiago

Tel: (56) (2) 24286800

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Internet: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy