Dohoda o přidružení mezi EU a Chile

Stručný přehled

EU a Chile uzavřely v roce 2002 dohodu o přidružení, která zahrnuje komplexní dohodu o volném obchodu, která vstoupila v platnost v únoru 2003 a která se vztahuje na obchodní vztahy mezi EU a Chile.

Dohoda byla změněna protokolem o přistoupení z roku 2004.

Více

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v příloze III dohody o přidružení (Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 935). Odkaz odkazuje na konsolidované znění ve znění protokolu o přistoupení z roku 2004 k dohodě (Úř. věst. L 38, 10.2.2005, s. 3) a rozhodnutí Výboru pro přidružení EU-Chile č. 2/2015 ze dne 30. listopadu 2015.

Vysvětlivky k příloze III byly zveřejněny v roce 2003 (Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 22) a revidovány v roce 2005 (Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 36).

Pochází můj výrobek z EU nebo Chile?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody o přidružení mezi EU a Chile, musí pocházet z EU nebo Chile.

Produkt pochází z EU nebo Chile, pokud

 • zcela získané v EU nebo Chile nebo
 • vyrobené v EU nebo Chile za použití nepůvodních materiálů za předpokladu, že tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu s pravidly pro daný produkt stanovenými v dodatku II
  Viz také dodatek I „Úvodní poznámky“ k pravidlům původu produktu.        
  Pro některé výrobky existují některá alternativní pravidla specifická pro jednotlivé produkty – viz dodatek IIa.

 

Příklady pravidel pro konkrétní produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se zvláštní výrobní proces, například spřádání vláken do těchto pravidel. Tato pravidla se používají především v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

Tipy, jak vám pomoci s dodržováním pravidel specifických pro daný produkt

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé produkty
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 7 dodatku I „Úvodní poznámky“ ke zvláštním pravidlům původu produktu.
Kumulace
 • Dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Chile lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu

Další požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky stanovené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Chile (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi jsou povoleny za předpokladu, že zboží zůstává pod dohledem celních orgánů a není podrobeno jiným operacím než

 • přidání nebo připevnění značek, štítků nebo pečetí
 • vykládka
 • opětovné naložení
 • rozdělení zásilek
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Budete muset celním orgánům dovážející země předložit doklad o přímé přepravě, například:

 • smluvní přepravní doklady (například konosamenty)
 • faktické nebo konkrétní důkazy založené na označení nebo číslování nákladových kusů
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží
Navracení cla

Podle dohody o přidružení mezi EU a Chile není možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu vyváženého v rámci preferenční celní sazby.

Postupy pro stanovení původu

Chcete-li uplatnit preferenční sazebník, budete muset dodržovat postupy týkající se původu zboží a nechat si ověřit celní orgány země, do níž vaše zboží dovážíte. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o dokladu o původu a v hlavě IV o opatřeních pro správní spolupráci.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby se na dovozce mohla vztahovat preferenční celní sazba, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď

Podrobnosti o vyplňování dokladů o původu naleznete ve vysvětlivkách k příloze III a jejich revidované verzi.

Doklad o původu se nevyžaduje, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje

 • 500 EUR pro malá balení nebo
 • 1 200 EUR za osobní zavazadla

Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu deseti měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1

Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají v Chile Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) ministerstva zahraničních věcí a jeho místní úřady ProChile. DIRECON je rovněž odpovědný za

 • udělování, sledování a odnímání povolení „schváleným vývozcům“
 • kontroly po ověření na žádost celního orgánu v členském státě EU

Celní orgán v Chile může požádat celní orgány v členských státech EU, aby ověřily status původu zboží nebo pravost dokladu o původu. Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Dodatek III obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a uvádí údaje pro jeho vyplnění.

Prohlášení o původu

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Chile, a to předložením prohlášení o původu. Může ji provést

 • schválený vývozce, nebo
 • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat příslušným celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou uložit. Příslušné orgány mohou váš schválený status odejmout, pokud jej jakýmkoli způsobem zneužijete. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na příslušné celní orgány (DIRECON pro chilskou stranu).

Jak učinit prohlášení o původu?

Vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu uvede, orazítkuje nebo vytiskne toto prohlášení (v příslušném jazyce), které popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby je bylo možné identifikovat:

„Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčním původem.“

Znění prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU a lze jej nalézt v dodatku IV. Zkontrolujte si u svých celních orgánů případné další požadavky.

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu, pokud je předloženo celním orgánům země dovozu nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se týká.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověřování je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany určí původ a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Užitečné odkazy a kontakty

Delegace Evropské unie v Chile

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

PSČ:10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Internetové stránky: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy