Dohoda o přidružení mezi EU a Chile

V kostce

EU a Chile uzavřely v roce 2002 dohodu o přidružení, která zahrnuje komplexní dohodu o volném obchodu, která vstoupila v platnost v únoru 2003 a která se týká obchodních vztahů mezi EU a Chile.

Dohoda byla změněna protokolem o přistoupení z roku 2004.

Přečtěte si víceinformací

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v příloze III dohody o přidružení (Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 935). Odkaz se týká konsolidovaného znění ve znění protokolu o přistoupení k dohodě z roku 2004 (Úř. věst. L 38, 10.2.2005, s. 3) a rozhodnutí Výboru pro přidružení EU-Chile č. 2/2015 ze dne 30. listopadu 2015.

Vysvětlivky k příloze III byly zveřejněny v roce 2003 (Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 22) a revidovány v roce 2005 (Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 36).

Pochází můj produkt z EU nebo z Chile?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody o přidružení mezi EU a Chile, musí pocházet z EU nebo Chile.

Produkt pochází z EU nebo z Chile, pokud je

 • zcela získané v EU nebo Chile nebo
 • výroba v EU nebo Chile za použití nepůvodních materiálů za předpokladu, že tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu se specifickými pravidly pro daný produkt stanovenými v dodatku II
  Viz rovněž dodatek I „Úvodní poznámky“ ke specifickým pravidlům původu produktu.        
  Pro některé výrobky existují některá alternativní pravidla specifická pro jednotlivé produkty – viz dodatek IIa.

 

Příklady pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do těchto pravidel se používá především v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které specifické pravidlo produktu běžně zakazuje až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkty.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 7 dodatku I „Úvodní poznámky“ ke specifickým pravidlům původu produktu
Kumulace
 • Dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Chile lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu

Jiné požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Chile (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povolena za předpokladu, že zboží zůstává pod celním dohledem a není podrobeno jiným operacím než

 • přidání nebo připevnění značek, štítků nebo pečetí
 • vykládka
 • opětovné naložení
 • rozdělení zásilek
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Budete muset celním orgánům země dovozu předložit důkaz o přímé přepravě, například:

 • smluvní přepravní doklady (například nákladní listy)
 • věcné nebo konkrétní důkazy založené na značení nebo číslování nákladových kusů
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží
Navracení cla

Podle dohody o přidružení mezi EU a Chile není možné získat vrácení cla dříve zaplaceného za nepůvodní materiály použité k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy týkajícíse původu

Chcete-li požádat o preferenční sazebník, budete muset dodržovat postupy týkající se původu zboží a nechat si ověřit svou žádost celními orgány země, do níž dovážíte své zboží. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o prokazování původu a v hlavě IV o opatřeních pro správní spolupráci.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby mohli využívat preferenční celní sazby, musí dovozci předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být:

Podrobnosti o vyplňování dokladů o původu naleznete ve vysvětlivkách k příloze III a jejich revidované verzi.

Doklad o původu zboží se nevyžaduje, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje

 • 500 EUR za malá balení nebo
 • 1 200 EUR za osobní zavazadla

Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1

Průvodní osvědčení EUR.1 vydává v Chile Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) ministerstva zahraničních věcí, jakož i jeho místní kanceláře ProChile. DIRECON je rovněž odpovědný za

 • udělování, sledování a odnímání povolení „schváleným vývozcům“
 • kontroly po ověření na žádost celního orgánu v členském státě EU

Celní orgán v Chile může požádat celní orgány v členských státech EU, aby ověřily status původu zboží nebo pravost dokladu o původu. Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotyčných produktů.

Dodatek III obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a uvádí údaje pro jeho vyplnění.

Prohlášení o původu

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Chile, a to předložením prohlášení o původu. Lze jej provést prostřednictvím

 • schválený vývozce, nebo
 • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

Abyste se stali schváleným vývozcem, musíte být schopni splnit příslušnému celnímu orgánu status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou stanovit. Příslušné orgány mohou svůj schválený status odejmout, pokud jej jakýmkoli způsobem zneužijete. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na příslušné celní orgány (DIRECON za chilskou stranu).

Jak vyhotovit prohlášení o původu?

Vývozce uvede na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu toto prohlášení (v příslušném jazyce), které popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby bylo možné je identifikovat, opatří razítkem nebo vytiskne následující prohlášení (v příslušném jazyce):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že nejsou-li jasně uvedeny jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“

Znění prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU a lze jej nalézt v dodatku IV. Zjistěte si u svých celních orgánů případné další požadavky.

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od této povinnosti osvobozeni, pokud se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu, pokud je předloženo celním orgánům země dovozu nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se týká.

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany určí původ a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Užitečné odkazy a kontakty

Delegace Evropské unie v Chile

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Poštovní Code:10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-mailová adresa: delegation-chile@eeas.europa.eu

Webová stránka: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy