Dodatečné celní doklady

Během mezinárodního obchodu se zbožím je důležité připravit řadu klíčových dokumentů nezbytných pro celní odbavení. Obvykle zahrnují mimo jiné obchodní fakturu, status oprávněného hospodářského subjektu, doklad o původu, závazné informace o sazebním zařazení zboží, závazné informace o původu zboží, příslušná osvědčení nebo licence a záznamy o DPH a vývozu.

V závislosti na dopravních prostředcích však obvykle musí být pro zboží, které má být odbaveno, vyplněny a předloženy celním orgánům země určení další doklady. Tento oddíl obsahuje podrobnější informace o následujících dalších druzích dokumentů:

 • Nákladní list (posun)
 • FIATA Bill of Lading (kombinovaná doprava)
 • Silniční nákladní list (silniční doprava)
 • Letecký nákladní list (letecký nákladní list)
 • Železniční nákladní list
 • ATA karnet (všechny druhy dopravy)
 • Karnet TIR (kombinovaná silniční a jiná doprava)
 • Seznam položek zásilky

Informace o celkovém dovozním a vývozním procesu, jakož i o obecných krocích, které je třeba učinit, naleznete rovněž v našich pokynech pro jednotlivé kroky.

Nákladní list

Nákladní list (B/L) je doklad vydaný námořní společností provoznímu odesílateli, který potvrzuje, že zboží bylo přijato na palubě. Jako takový slouží konosament jako důkaz o tom, že dopravce zboží obdržel. Ukládá jim povinnost dodat zboží příjemci. Obsahuje údaje o zboží, plavidle a přístavu určení. Znázorňuje přepravní smlouvu a převádí vlastnické právo ke zboží. To znamená, že držitel nákladního listu je nyní vlastníkem zboží.

Konosament může být obchodovatelný dokument. Lze použít řadu různých druhů konosamentu. „Čisté nákladní listy“ uvádějí, že zboží bylo přijato ve zjevném dobrém stavu a v dobrém stavu. „Nečisté nebo špinavé nákladní listy“ označují, že zboží je poškozené nebo ve špatném stavu. V takových případech může financující banka odmítnout přijetí dokladů odesílatele.

Konosament FIATA

Konosament FIATA je dokument vypracovaný Mezinárodní federací zasílačů nákladní dopravy (FIATA). Používá se pro různé druhy dopravy (multimodální) a lze jej použít jako doklad kombinované dopravy s obchodovatelným statusem. Konkrétní druh dopravy není specifikován. Právní odpovědnost za zboží může být převedena během cesty.

Silniční nákladní list (CMR)

Silniční nákladní list je doklad obsahující podrobnosti o mezinárodní silniční přepravě zboží. Stanoví ji Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě z roku 1956 (úmluva CMR). Umožňuje odesílateli, aby měl zboží během přepravy k dispozici. Doklad musí být opatřen čtyřmi kopiemi a všechny musí být podepsány odesílatelem a dopravcem. První kopie je určena odesílateli; Druhý zůstává v držení dopravce; Třetí doprovází zboží a je doručeno příjemci; A čtvrtý musí být podepsán a orazítkován příjemcem před jeho vrácením odesílateli. Pro každé vozidlo se obvykle vydává CMR.

Poznámka CMR není titulní listinou a nelze o ní vyjednávat. Právní vlastnictví nelze převést.

Air Waybill (AWB)

Letecký nákladní list je doklad, který slouží jako důkaz přepravní smlouvy mezi odesílatelem a dopravcem. Vydává jej zástupce dopravce a vztahuje se na něj Varšavská úmluva (Úmluva o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu ze dne 12. října 1929). Pro více zásilek zboží lze použít jeden letecký nákladní list. Obsahuje tři originály a několik dalších kopií. Každá strana podílející se na přepravě si ponechá jeden originál (odesílatel, příjemce a dopravce). Kopie mohou být vyžadovány na letišti odletu/určení, během dodávky a v některých případech i u dalších dopravců. Letecký nákladní list je nákladní list, v němž je uvedena smlouva o přepravě. Je důkazem přijetí zboží.

Standardní letecký nákladní list IATA je specifický typ leteckého nákladního listu, který používají dopravci Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA). Obecně obsahuje standardní podmínky stanovené ve Varšavské úmluvě.

Železniční nákladní list (CIM)

Železniční nákladní list (CIM) je doklad požadovaný pro přepravu zboží po železnici. Je upravena Úmluvou o mezinárodní železniční přepravě z roku 1980 (COTIF-CIM). CIM vydává dopravce v pěti vyhotoveních. Originál je přiložen ke zboží. Odesílatel si ponechá duplikát originálu. Dopravce uchovává zbývající tři výtisky pro vnitřní účely. CIM se považuje za smlouvu o železniční dopravě.

Karnet ATA

Karnety ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) jsou mezinárodní celní doklady vydané obchodními komorami ve většině průmyslových zemí, které umožňují dočasný dovoz zboží bez cel a daní. Karnety ATA lze vydávat pro tyto kategorie zboží: Obchodní vzorky, profesionální vybavení a zboží určené k prezentaci nebo použití na veletrzích, výstavách, výstavách atd. Navštivte internetové stránky Mezinárodní obchodní komory pro další informace. 

Karnet TIR

Karnety TIR jsou tranzitní celní doklady používané pro mezinárodní přepravu zboží, pokud se část cesty musí uskutečnit po silnici. Umožňují přepravu zboží v režimu zvaném režim TIR. Režim TIR byl zaveden v Úmluvě TIR z roku 1975 a podepsán pod záštitou Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN). Systém TIR vyžaduje, aby zboží bylo přepravováno v zabezpečených vozidlech nebo kontejnerech. Veškerá cla a daně, které musí být ze zboží zaplaceny, jsou kryty mezinárodně platnou zárukou. Karnet TIR stanoví, že tato jistota musí být přijata tranzitními zeměmi a zeměmi určení.

Seznam položek zásilky

Výčet položek zásilky (P/L) je obchodní doklad doprovázející obchodní fakturu a přepravní doklady. Poskytuje informace o dovezených položkách a údaje o balení každé zásilky (hmotnost, rozměry, otázky manipulace atd.).

Je vyžadována pro celní odbavení jako inventarizace příchozího nákladu.

Výčet položek zásilky obecně zahrnuje:

 • informace o vývozci, dovozci a přepravní společnosti
 • datum vydání
 • číslo faktury za přepravu
 • druh obalu (buben, bedna, krabice, krabice, sud, pytl atd.)
 • počet balení
 • obsah každého balení (popis zboží a počet kusů v každém balení)
 • značky a čísla;
 • čistá hmotnost, hrubá hmotnost a měření balení

Nevyžaduje se žádný zvláštní formulář. Vývozce připraví seznam položek zásilky podle běžné obchodní praxe. Musí být předložen originál dokumentu a alespoň jedna kopie. Obecně není nutné, aby byla podepsána. V praxi se však originál a kopie seznamu položek zásilky často podepisují. Výčet položek zásilky může být vypracován v kterémkoli jazyce. Doporučuje se však překlad do angličtiny.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy