Tarify

Hodlá vaše společnost dovážet zboží do EU? Tento oddíl vám pomůže pochopit některá cla, kvóty a další cla, která se mohou uplatnit.

Klasifikace produktů a ZISZ

Jak nalézt celní sazbu pro konkrétní dovážený produkt?

 • každý produkt dovážený do EU je zařazen do celního sazebníku. Kód celního sazebníku, rovněž nazývaný kód produktu, vám pomůže pochopit, jaké sazby se na váš konkrétní produkt vztahují. V souladu s tím musíte nejprve určit kód celního sazebníku vašeho výrobku. Více informací o klasifikaci výrobku naleznete zde.
 • jakmile zjistíte příslušný kód celního sazebníku pro váš konkrétní produkt, můžete si celní sazbu zkontrolovat u Mojeho obchodního asistenta.

Závazné informace o sazebním zařazení zboží

 • systém závazných informací o sazebním zařazení zboží (ZISZ) EU může určit správné sazební zařazení zboží, které hodláte dovézt. To vám umožní pochopit, jaké clo se na vaše zboží vztahuje a zda potřebujete dovozní osvědčení. Rozhodnutí o ZISZ vám poskytuje právní jistotu ohledně tohoto sazebního zařazení.
 • od 1. října 2019 jsou všechny postupy související s ZISZ elektronické a hospodářské subjekty musí podávat všechny nové žádosti elektronicky. Více informací viz „“
 • všechna rozhodnutí o ZISZ, která již byla přijata, najdete zde.

Celní hodnota

 • celní hodnota je výpočet ekonomické hodnoty zboží deklarovaného k dovozu.
 • cla (a DPH) se vypočítají jako procentní podíl hodnoty zboží – jakmile je stanovena hodnota zboží, lze celní sazebník a původ zboží zohlednit při výpočtu celkového splatného cla za výrobek.

Více informací o tom, jak se celní hodnota v EU vypočítává, naleznete zde.

Osvobození od cla a pozastavení

 

Obecně platí, že většina dovážených výrobků podléhá dovozním clům. V některých zvláštních případech se však může použít výjimka a nemusí být zaplaceno žádné clo.

Cla společného celního sazebníku se vztahují na zboží dovážené ze třetích zemí přes vnější hranice EU. Za určitých zvláštních okolností mohou být tato dovozní cla osvobozena od cla.

Viz všechny případy, kdy lze poskytnout osvobození od cla (nařízení Rady 1186/2009).

Za určitých okolností mohou být dovozní cla pro některé zboží rovněž dočasně pozastavena (zcela nebo částečně). Tím nejsou dotčena žádná antidumpingová cla, která mohou být rovněž zavedena.

 • zboží dovážené v režimu s podmíněným osvobozením od cla může pokračovat ve volném oběhu na trhu EU stejně jako veškeré ostatní legálně dovezené zboží.
 • pozastavení se obvykle udělují pro suroviny, polotovary nebo součásti, které nejsou v EU k dispozici – nikdy se neudělují pro hotové výrobky

Více informací

Celní kvóty

V rámci celních kvót lze určitá množství zboží dovážet se sníženou nebo nulovou celní sazbou. To nemá vliv ani na žádná platná antidumpingová cla.

Díky celním kvótám mohou dovážené produkty (v rámci určité kvóty) vstupovat na trh Evropské unie s nižší celní sazbou než produkty, jejichž dovážené množství kvótě neodpovídá. Spotřebitelé tak mají větší výběr produktů a nečlenské země jsou takto zároveň motivovány k tomu, aby naopak samy otevřely svůj trh evropskému zboží.

Preferenční celní kvóty

 • tyto druhy kvót se běžně vyskytují v obchodních dohodách a preferenčních ujednáních mezi EU a některými dalšími zeměmi.
 • tento druh kvóty znamená, že předem stanovený objem zboží pocházejícího z určité země může být dovezen do EU za výhodnou celní sazbu.

Autonomní celní kvóty

 • tyto kvóty mohou být otevřeny v některých hospodářských odvětvích s cílem stimulovat hospodářskou soutěž v rámci EU – obvykle uplatňují Erga Omnes (na všechny konkurenty) a obvykle se udělují surovinám, polotovarům nebo součástkám, které nejsou v EU k dispozici v dostatečném množství. 
 • pro hotové produkty se neudělují žádné celní kvóty

Více informací o celních kvótách naleznete zde.

Správa kvót

Další informace podle odvětví

Jak se dozvědět o celních kvótách?

Výsledky vyhledávání vašeho výrobku v mém obchodním asistentovi poskytují informace o celních kvótách a standardních dovozních hodnotách. Rovněž naleznete odkaz na právní předpisy, které se na tyto informace vztahují.

Antidumpingové

Antidumpingová cla

Kromě běžných dovozních cel může být výrobek při dovozu do EU rovněž předmětem antidumpingových nástrojů nebo jiných nástrojů na ochranu obchodu.

 • Výrobci v EU mohou podat stížnost Evropské komisi, pokud se domnívají, že výrobek je na trhu EU nespravedlivě dumpingový ze strany výrobců v zemích mimo EU – výrobci ve Společenství, kteří zvažují podání antidumpingového podnětu, by se měli obrátit na Evropskou komisi.
 • Evropská komise může rovněž zahájit šetření dumpingu z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu EU.

Antidumpingové řízení

Poté, co Komise obdržela podnět od výrobců dotčeného výrobku v EU, zveřejní v Úředním věstníku EU oznámení o zahájení antidumpingového řízení. Maximální lhůta pro šetření v rámci tohoto řízení je 15 měsíců. Podrobná zjištění jsou zveřejněna v Úředním věstníku. Tato zjištění mohou například zahrnovat nařízení o uložení antidumpingových cel nebo zastavení řízení bez uložení cla.

Základní antidumpingové nařízení EU je v souladu s mezinárodními závazky EU – zejména s antidumpingovou dohodou WTO.

Viz také vývojový diagram procesu antidumpingového šetření.

Podmínky pro antidumpingová opatření

Šetření musí prokázat, že

 • vyvážející výrobci v dotčené zemi/dotčených zemích provádějí dumping
 • dotčené výrobní odvětví EU utrpělo podstatnou újmu
 • existuje příčinná souvislost mezi zjištěným dumpingem a újmou
 • uložení opatření není v rozporu se zájmem EU

Podrobné informace o podmínkách pro uložení antidumpingového opatření viz Podmínky.

Pokud šetření zjistí, že výše uvedené čtyři podmínky byly splněny, mohou být na dovoz dotčeného výrobku uložena antidumpingová opatření.

Tato opatření mají obvykle podobu jednoho z těchto opatření:

 • valorické clo (zdaněné podle hodnoty transakce)
 • specifická cla (zdaněná podle konkrétní částky produktu)
 • cenové závazky (vývozce ze zemí mimo EU souhlasí s prodejem svých výrobků za minimální cenu v EU)

Clo platí dovozce v EU a vybírají je vnitrostátní celní orgány dotčeného členského státu EU.

Vezměte prosím na vědomí: pokud EU přijme cenový závazek výrobce, nebudou antidumpingová cla (dobrovolné zvýšení ceny) vybírána z dovozu. Komise není povinna přijmout nabídku závazku.

K pravidlu „nižšího cla“

K odstranění účinků dumpingu na dovoz určitého výrobku může být uloženo clo. Posuzuje se úroveň cla potřebná k odstranění škodlivých účinků dumpingu. Opatření budou uložena na úrovni dumpingu nebo újmy, podle toho, která hodnota je nižší.

Antidumpingová opatření a lodě

Pravidla EU zahrnují nařízení o prodeji nově postavených lodí za nepřiměřeně nízké ceny. Další podrobnosti viz stavba lodí.

Doba trvání opatření a přezkumů

Opatření se obvykle ukládají na dobu pěti let. Během tohoto období mohou být předmětem přezkumu, pokud

Opatření pozbudou platnosti po pěti letech, pokud nebude zahájen přezkum před pozbytím platnosti.

Komise sleduje opatření, aby zajistila jejich účinnost a dodržování ze strany vývozců a dovozců.

Stávající antidumpingová cla

Informace o všech dokončených a probíhajících antidumpingových šetřeních naleznete zde.

Antisubvenční nebo vyrovnávací opatření

 • kromě antidumpingových cel se na váš dovážený výrobek mohou vztahovat antisubvenční opatření – ta se rovněž nazývají vyrovnávací opatření a mají kompenzovat účinky nespravedlivé subvence ze strany obchodního partnera.
 • existují pravidla, kdy jsou takové subvence povoleny a kdy mohou být ze strany EU potlačeny – více se dozvíte o těchto pravidlech týkajících se antisubvenčních pravidel EU.
 • vyrovnávací opatření mohou sestávat z různých druhů nástrojů, ale obvykle se používají ve formě zvýšených cel – vyrovnávací opatření může sestávat z dodatečného valorického nebo specifického cla a může být použito ve formě minimální dovozní ceny, nebo může sestávat z „cenového závazku“, kdy se vývozce zaváže prodávat výrobek za cenu vyšší než minimální cena.
 • podobně jako v případě antidumpingových řízení může výrobní odvětví EU podat Komisi podnět, pokud se domnívá, že dovoz výrobku ze třetí země je subvencovaný a působí újmu výrobnímu odvětví EU vyrábějícímu stejný výrobek.

Více informací o antisubvenčních opatřeních naleznete zde.

Informace o všech dokončených a probíhajících antisubvenčních šetřeních naleznete zde.

Povinnosti týkající se ochranných opatření

 • ochranná opatření lze uplatnit, pokud je výrobní odvětví EU ovlivněno nepředvídaným, prudkým a náhlým nárůstem dovozu
 • tato opatření se používají velmi zřídka a pouze za velmi specifických okolností
 • ochranná opatření mohou spočívat v množstevních omezeních dovozu (obchodních kvótách) nebo ve zvýšení cel – mohou se vztahovat na veškerý dovoz dotyčného výrobku od všech obchodních partnerů nebo ze zboží určitého původu.

Další informace o ochranných opatřeních v EU najdete zde.

 

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy