Příručka pro dovoz služeb

Plánuje vaše společnost dovoz služeb ze zemí mimo EU? Tento oddíl vám pomůže pochopit, zda je vaše společnost připravena k dovozu, a nastiňuje jednotlivé kroky procesu dovozu.

4 Kroky kdovozuslužby

 
 
1

Krok 1: Pochopit, jak lze služby importovat

Obvykle existují čtyři různé způsoby dovozu vaší služby z trhu mimo EU (rovněž nazývané ""způsoby nabídky"). Ty jsou vymezeny v mezinárodní dohodě, konkrétně Všeobecné dohodě Světové obchodní organizace o obchodu službami.

Přeshraniční poskytování služeb (způsob 1):

 

Pokud má vaše společnost sídlo v jedné zemi a dováží služby od dodavatele v jiné zemi, nazývá se přeshraniční dodávka.

Hranice překračuje pouze služba.

Tento typ služeb je často poskytován prostřednictvím on-line portálů, telefonu nebo e-mailu.

Příklad:

Pojišťovna se sídlem ve Španělsku dostává marketingové poradenství od dodavatelské společnosti v USA.

Mezi další příklady služeb, které jsou často vyváženy prostřednictvím přeshraničního poskytování, patří:

 • průzkum trhu
 • statistická analýza
 • poradenství v oblasti komunikace, např. poradenské služby v oblasti marketingu
 • odborné služby (např. právní, architektonické, účetní služby)
 • služby v oblasti počítačů
 • telekomunikační služby
 • kurýrní služby

Spotřeba služeb v zahraničí (způsob 2):

Pokud společnost poskytuje službu na svém domácím trhu zahraničnímu zákazníkovi, nazývá se spotřeba služeb v zahraničí. Obecně se jedná o méně důležitý způsob poskytování při dovozu služeb. Zákazník překračuje hranice a využívá služeb na zahraničním trhu.

Příklad:

Italský zákazník cestuje do Jižní Koreje a pobývá v hotelu nebo v dole v restauraci, čímž využívá služby v Jižní Koreji.

Komerční přítomnost v zahraničí (způsob 3):

 

Pokud zahraniční společnost založí přítomnost v EU, lze ji označit za obchodní přítomnost v zahraničí.

To zahrnuje otevření dceřiné společnosti, pobočky nebo zastoupení v jiné zemi.

Příklad:

Americká banka otevírá pobočku ve Francii nebo kanadská stavební společnost se rozhodne otevřít dceřinou společnost v Německu.

K odvětvím, v nichž je tato forma poskytování služeb běžná, patří:

 • finanční služby
 • telekomunikační služby
 • environmentální služby

Obecně se usazení zahraniční společnosti v jiné zemi nazývá přímé zahraniční investice.

Přítomnost fyzických osob v zahraničí (způsob 4):

 

Pokud vaše společnost dováží službu prostřednictvím zaměstnance, který cestuje z jiné země do EU za účelem dočasného poskytování služby vaší společnosti, dovážíte službu prostřednictvím přítomnosti fyzické osoby v zahraničí.

Služby mohou vaší společnosti poskytovat různé typy pracovníků:

 • osoby převedené v rámci společnosti:
  Jedná se o zaměstnance zahraniční společnosti (často vedoucích pracovníků, manažerů, specialistů), kteří jsou převedeni do obchodní přítomnosti této společnosti v zemi EU.
 • návštěvníci za účelem obchodu:
  Jedná se o krátkodobé pobyty v délce několika měsíců (často omezené na 3 měsíce) bez odměny vyplácené v zemi EU. Obchodní návštěvníci obvykle zastávají vedoucí pozici v zahraniční společnosti a jsou odpovědní za zřízení provozovny na cílovém trhu.
 • smluvní poskytovatelé služeb:
  Jedná se o zaměstnance zahraniční společnosti, kteří poskytují službu na základě smlouvy uzavřené s konečným spotřebitelem v EU. Smluvní poskytovatelé služeb jsou zasíláni do zahraničí, jelikož zahraniční společnost nemá v EU žádnou obchodní přítomnost a jejich dočasný pobyt v EU je nezbytný k plnění smlouvy o poskytování služeb.

Kromě těchto kategorií zaměstnanců společností spadají do kategorie přítomnosti fyzické osoby v zahraničí také nezávislí odborníci, kteří jsou samostatně výdělečně činní:

 • nezávislí odborníci:
  Jedná se o osoby samostatně výdělečně činné, které poskytují službu na základě smlouvy o poskytování služeb v cizí zemi.

Mezi odvětví, která často poskytují služby prostřednictvím zaměstnanců v zahraničí, patří služby IKT, inženýrské nebo odborné služby nebo jiné služby, které se spoléhají na podporu po prodeji.

Příklady:

 • společnosti působící v oblasti informačních technologií, které vysílají své odborníky v oblasti informačních technologií, aby poskytli poradenství ohledně projektu nebo nainstalovali software na místní úrovni;
 • strojírenské společnosti, které vysílají své zaměstnance pro operace na místě do projektů;
 • právníci, kteří cestují s cílem poradit zákazníkům nacházejícím se v jiné zemi;
 • průmyslové společnosti, které vysílají své zaměstnance na plánovací a údržbářské služby

Obecně platí, že stejná služba může být poskytována různými způsoby: Například právní služby mohou být zákazníkovi poskytovány e-mailem (způsob 1), zavedeným přidruženým podnikem v zahraničí (způsob 3) nebo prostřednictvím přítomnosti advokáta v zahraničí (způsob 4).

2

Najděte si trh a prodejce

Chcete-li dovážet služby ze zemí mimo EU, měli byste nejprve uvést trh a prodejce, ze kterého chcete dovézt.

 • Obchodníkomory vám mohou poskytnout informace o různých trzích a obchodních partnerech a odkázat vás na příslušné zprávy.
 • Pomoci mohou být specializovaní poskytovatelé zpráv nebo agentury na podporu obchodu ve vaší zemi nebo na vašem vybraném dovozním trhu, které zahrnují analýzu trhu a posouzení obchodních příležitostí. Tyto subjekty často poskytují studie o klíčových dovozních odvětvích.
 • Poradenství mohou poskytovat i poradci a příslušné banky.

Jak si vybrat svůj dodavatelský trh?

Prověřte potenciální dovozní trhy s cílem posoudit, zda je vaše služba poskytována.

Obchodní statistiky budou uvádět, zda vaše země již službu vyváží a kam směřuje vývoz.

Jak najít potenciální dodavatele?

Poté, co vyberete jeden nebo více trhů dodávek, prozkoumejte potenciální obchodní partnery a obchodní kontakty.

Partnery a kontakty naleznete na adrese:

 

 

3

Ověřte si, zda vaše společnost může využít obchodní dohody EU

EU často uzavírá dvoustranné obchodní dohody se zeměmi mimo EU.

č Zkontrolujte, zda má EU obchodní dohodu se zemí, kterou chcete importovat, v oddíle „Trhy“.

Obchodní dohody EU se mohou vztahovat na obchod se službami v klíčových odvětvích a často omezují nebo dokonce odstraňují překážky pro vývoz v těchto odvětvích. K příkladům těchto klíčových odvětví patří:

 • finanční služby,
 • telekomunikace,
 • námořní doprava,
 • profesní služby,
 • digitální obchod.

Jak má naše společnost prospěch z obchodní dohody?

 

Obchodní dohody EU

 • Zajistit stabilnější a předvídatelnější soubor pravidel pro vás při obchodování se zahraničními trhy
 • Zajistit, aby právní předpisy nečlenské země EU nediskriminovaly výrobky z EU
 • Vytvořit nové a lepší vývozní příležitosti pro vaši společnost a usnadnit investice v zahraničí.

Co když se na můj útvar nevztahuje dohoda EU?

Pokud EU dosud neuzavřela obchodní dohodu se zemí, do které chcete vyvážet, nebo pokud se na vaše odvětví zájmu konkrétní dohoda nevztahuje, měli byste:

 • zkontrolujte podmínky přístupu na trh uvedené ve Všeobecné dohodě WTO o obchodu službami.

Členové WTO zde ve svých listinách závazků uvádějí své překážky vývozu služeb.

4

Posoudit požadavky trhu

 

 • Požadavky budou záviset na tom, kam chcete importovat a jak chcete importovat (viz krok 2).

Podrobné informace o konkrétních požadavcích na vámi vybraném trhu dodávek můžete prošetřit v části věnované trhu.

Jaké požadavky musíte zkontrolovat u přeshraničního dodání (způsob 1)?

 • Požadavky na povolení a povolení: To znamená, že váš zahraniční dodavatel může potřebovat určité licence k poskytování služby do EU.
 • Požadavek vzájemného uznávání diplomů a kvalifikací: EU musí přijmout příslušné diplomy a jiné kvalifikace poskytovatelů služeb v zahraničí, aby od nich mohla importovat služby. To platí pro některé dovozy odborných služeb: Příklad: zahraniční auditor nemusí mít možnost kontrolovat účet společnosti z EU, a proto jako společnost z EU nemůžete tuto službu dovézt z dané země.
 • Zvláštní omezenípro některá odvětví služeb v EU: V některých případech například existují omezení a omezení týkající se pojišťovacích služeb. Podobně by některé dovozy produktů finančních služeb mohly vyžadovat „rovnocennost“ (poskytovanou EU), abyste je mohli dovážet z dané země.

Jaké požadavky musíte zkontrolovat pro spotřebu v zahraničí (způsob 2)?

Ke spotřebě v zahraničí dochází, když zákazník cestuje mimo svou zemi a spotřebovává službu, která je tam poskytována.

 • Společnost, která vám poskytuje své služby, by měla zkontrolovat veškeré požadavky, které se na vás vztahují v jejich zemi, aby vám tuto službu poskytovala. To je proto pro vás jako dovozce služeb v EU obecně méně relevantní.

Jaké požadavky musíte zkontrolovat na komerční přítomnost (způsob 3)?

Některé země EU mohou mít požadavky na obchodní přítomnost, pokud jde o dovoz služby ze země mimo EU.

 • Vyžaduje se přítomnost na místě: Některé služby, například některé pojišťovací služby, nemohou být poskytovány do EU bez místní obchodní přítomnosti dodavatele v EU.

Jaké požadavky musíte zkontrolovat na přítomnost fyzických osob (způsob 4)?

Při dovozu služby je velmi často nutné, aby zaměstnanec odcestoval ze zahraničí do EU, aby vám mohl dočasně poskytnout službu. Například inženýr zahraniční společnosti může potřebovat cestovat do vaší země za účelem aktualizace stroje/softwaru nebo údržby zařízení. Může však existovat omezení mobility osob při poskytování služeb tímto způsobem. Požadavky na šetření zahrnují:

 • Požadavky na pobyt: poskytovatelé služeb mohou být rezidenty v zemi, kde se vaše společnost nachází.
 • Požadavky na občanství: poskytovatelé služeb mohou být občany země, v níž se váš podnik nachází.
 • Licenční a certifikační požadavky: zahraniční poskytovatelé služeb mohou být nuceni předložit zvláštní licence, osvědčení o odborné přípravě, vzdělání nebo jiná osvědčení o kvalifikaci. Je důležité vědět, zda jsou některá osvědčení platná v EU. Může se rovněž stát, že je subjekty EU musí poskytovat pro určitá povolání/služby.
 • Požadavky na obchodní víza a pracovní povolení: může být zaveden dočasný pobyt a vízová povinnost a může se například určit, zda je zahraničnímu pracovníkovi povoleno během pobytu přivézt svého manžela či manželku nebo děti.
 • Testyekonomické potřebnosti/testy trhu práce: EU může od zahraniční společnosti požadovat, aby prokázala, že místní pracovní síla nemůže uspokojit potřeby služby.
 • Vstupní omezení/kvóty: na poskytování služeb ze zahraničí v určitých povoláních se mohou vztahovat určitá omezení vstupu nebo kvóty.
 • Požadavky na vzdělání a jiné kvalifikační požadavky: je důležité vědět, zda jsou některá zahraniční osvědčení platná v EU.

Co ještě potřebujete zjistit?

Musíte také zjistit, jaké daňové předpisy platí při nákupu služeb ze zemí mimo EU. Je možné, že nakupujete služby od dodavatelů ze zemí mimo EU osvobozených od DPH, pro některé druhy služeb však mohou existovat výjimky.

Pokud nakupujete služby ze země mimo EU, má se za to, že dané služby byly poskytnuty v zemi, v níž je vaše společnost usazena nebo kde je trvale přítomna. V důsledku toho mohou být služby, které kupujete, poskytovány ve vaší zemi EU, což znamená, že musíte při nákupu a registraci k DPH vykazovat DPH.

Tento požadavek se nevztahuje na některé služby. Tyto výjimky obvykle závisí na předpisech země EU, v níž je váš podnik trvale přítomen.

Kde můžete nalézt více informací?

Váš kontrolní seznam: 4 Kroky k dovozu služby

Krok 1: Pochopit, jak lze služby importovat

 • Rozhodnutí o tom, jak chcete službu importovat

Krok 2: Najděte si trh a prodejce

 • Zvolte si nový dovozní trh a posoudili konkurenceschopnost služby (důležité zahrnout související dovozní náklady do výpočtu cen)
 • Identifikovat potenciální prodejce
 • Identifikace agentury/instituce/partnera pro podporu formalit v dovozním procesu (například při přípravě smluv, kontrole platebních podmínek, omezeních kapitálových transferů v zemi prodávajícího).

Krok 3: Ověřte si, zda vaše společnost může využít obchodní dohody EU

 • Ověřte si, zda má EU obchodní dohodu se zemí, kterou chcete dovézt
 • Přezkoumat podmínky přístupu na trh v listině závazků

Krok 4: Posoudit požadavky trhu

 • Posoudit, zda se na dovoz vašich služeb vztahují nějaká omezení nebo zákazy
 • Zjistěte si, jaké požadavky platí pro import vaší služby
 • Pokud chcete, aby některý ze zaměstnanců společnosti prodávajícího doprovázel službu, kterou dovážíte, ověřte si také konkrétní požadavky, které se na vás vztahují.
 • Uveďte, jaké daňové předpisy platí při nákupu služeb ze zemí mimo EU
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy