Pridružitveni sporazum EU-Čile

Na kratko

EU in Čile sta leta 2002 sklenila pridružitveni sporazum, ki vključuje celovit sporazum o prosti trgovini, ki je začel veljati februarja 2003 in zajema trgovinske odnose med EU in Čilom.

Sporazum je bil spremenjen s Protokolom o pristopu iz leta 2004.

Več

Pravila o poreklu

Ta oddelek uvaja glavna pravila o poreklu in postopke v zvezi s poreklom iz sporazuma.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko najdete uvod v glavne pojme v rubriki „Blago“.

Pravila o poreklu

Izdelek mora izpolnjevati nekatera pravila, ki dokazujejo njegovo poreklo, da je upravičen do preferencialne stopnje.

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v Prilogi III k Pridružitvenemu sporazumu (UL L 352, 30.12.2002, str. 935). Povezava se nanaša na prečiščeno različico, kakor je bila spremenjena s Protokolom o pristopu k Sporazumu iz leta 2004 (UL L 38, 10.2.2005, str. 3) in Sklepom št. 2/2015 Pridružitvenega odbora EU-Čile z dne 30. novembra 2015.

Pojasnjevalne opombe k Prilogi III so bile objavljene leta 2003 (UL C 321, 31.12.2003, str. 22) in spremenjene leta 2005 (UL C56, 5.3.2005, str. 36).

Ali moj proizvod izvira iz EU ali Čila?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali nične preferencialne tarife na podlagi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom, mora imeti poreklo iz EU ali Čila.

Proizvod izvira iz EU ali Čila, če je

 • v celoti pridobljeno v EU ali Čilu, ali
 • Izdelani v EU ali Čilu z uporabo materialov brez porekla, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v skladu s pravili za posamezne izdelke iz Dodatka II
  Glej tudi Dodatek I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določene izdelke.
  Za nekatere izdelke obstajajo nekatera alternativna pravila za posamezne izdelke - glej Dodatek IIa.

 

Primeri pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti - vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve - proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom - na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebne dejavnosti - potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v ta namen se uporabljajo predvsem v tekstilnem in oblačilnem sektorju ter v kemični industriji.

 

Veljavna pravila za posamezne izdelke so na voljo v rubriki My Trade Assistant.

Nasveti za skladnost s pravili za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost, ki vam bo pomagala pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Strpnost
 • pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki jih pravilo za določene izdelke običajno prepoveduje, do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za določene izdelke.
 • Posebna odstopanja veljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombe 5 do 7 Dodatka I „Uvodne opombe“ pravil o poreklu za določene izdelke.
Kumulacija
 • Dvostranska kumulacija— materiali s poreklom iz Čila se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka

Druge zahteve

Proizvod mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Protokola, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo neposrednega prevoza.

Prevoz prek tretje države: neposredna transportna pot

Izdelke s poreklom je treba odpeljati iz EU v Čile (in obratno) brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Pretovarjanje ali začasno skladiščenje v tretji državi je dovoljeno pod pogojem, da blago ostane pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso opravljeni drugi postopki razen:

 • dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk ali pečatov
 • razkladanje
 • ponovno polnjenje
 • delitev pošiljk
 • vsak postopek, ki je zasnovan tako, da se ohrani v dobrem stanju.

Carinskim organom države uvoznice boste morali predložiti dokazilo o neposrednem prevozu, kot so:

 • pogodbene prevozne listine (na primer nakladnice)
 • dejanski ali konkretni dokazi, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov
 • vsa dokazila v zvezi z blagom samim
Povračilo dajatev

V skladu s pridružitvenim sporazumom med EU in Čilom ni mogoče dobiti nadomestila za dajatve, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelka, izvoženega po preferencialni tarifi.

Postopki glede porekla

Če želite zahtevati preferencialno tarifo, boste morali upoštevati postopke v zvezi s poreklom in zahtevati, da carinski organi države, v katero uvažate svoje blago, preverijo vaš zahtevek. Postopki so določeni v naslovu V o dokazilu o poreklu in naslovu IV o dogovorih o upravnem sodelovanju.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Uvozniki morajo za upravičenost do preferencialne tarife predložiti dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko bodisi

Za podrobnosti o izpolnjevanju dokazil o poreklu glej pojasnjevalne opombe k Prilogi III in njihovo revidirano različico.

Dokazilo o poreklu ni potrebno, če skupna vrednost pošiljke ne presega

 • 500 EUR za majhna pakiranja ali
 • 1200 EUR za osebno prtljago

Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev od datuma izdaje.

Potrdilo o gibanju blaga EUR.1

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 v Čilu izdajajo Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) Ministrstva za zunanje zadeve ter njegovi lokalni uradi ProChile. DIRECON je odgovoren tudi za

 • podeljevanje, spremljanje in odvzem dovoljenj „pooblaščenim izvoznikom“
 • pregledi po preverjanju na zahtevo carinskega organa v državi članici EU

Carinski organ v Čilu lahko od carinskih organov v državah članicah EU zahteva, da preverijo status blaga s poreklom ali verodostojnost dokazila o poreklu. Izvoznik, ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov.

Dodatek III vsebuje vzorec potrdila EUR.1 in navaja, kako ga je treba izpolniti.

Izjava o poreklu

Izvozniki lahko sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Čila, tako da predložijo izjavo o poreklu. To lahko stori

 • pooblaščeni izvoznik ali
 • kateri koli izvoznik pod pogojem, da skupna vrednost pošiljke ne presega 6000 EUR.

Da bi postali pooblaščeni izvoznik, morate pristojnim carinskim organom dokazati status blaga s poreklom, ki ga imajo vaši izdelki, in vse druge zahteve, ki jih ti lahko določijo. Pristojni organi lahko odvzamejo odobreni status, če ga kakor koli zlorabite. Za več informacij o postopkih se obrnite na pristojne carinske organe (DIRECON za čilsko stran).

Kako podati izjavo o poreklu?

Izvoznik mora na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu natipkati, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v ustreznem jeziku), ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče prepoznati:

„Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....), izjavlja, da imajo ti izdelki, razen če je jasno navedeno drugače, [...] preferencialno poreklo.“

Besedilo izjave o poreklu se lahko sestavi v katerem koli uradnem jeziku EU in je na voljo v Dodatku IV. Pri carinskih organih preverite morebitne dodatne zahteve.

Izjavo o poreklu morate podpisati osebno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste izvzeti iz te zahteve, če se svojim carinskim organom pisno zavežete, da sprejemate polno odgovornost za vsako deklaracijo, ki vas opredeljuje.

Pri izpolnjevanju izjave o poreklu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla izdelkov.

Izvoznik lahko da izjavo o poreklu ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, pod pogojem, da je predložena carinskim organom države uvoznice najpozneje v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo, ali ima uvoženi izdelek dejansko poreklo ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznic
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi - obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni

Organi pogodbenice izvoznice določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Koristne povezave in kontakti

Delegacija Evropske unije v Čilu

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Poštna številka:10093 Correo Central, Santiago

Telefon: (56) (2) 24286800

E-naslov: delegation-chile@eeas.europa.eu

Spletišče: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Deli to stran:

Hitre povezave