Pridružitveni sporazum EU-Čile

Na kratko

EU in Čile sta leta 2002 sklenila pridružitveni sporazum, ki vključuje celovit sporazum o prosti trgovini, ki je začel veljati februarja 2003 in zajema trgovinske odnose med EU in Čilom.

Sporazum je bil spremenjen s Protokolom o pristopu iz leta 2004.

Več

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko v razdelku „blago“ najdete uvod v glavne pojme.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu blaga so določena v Prilogi III k Pridružitvenemu sporazumu (UL L 352, 30.12.2002, str. 935). Povezava se nanaša na prečiščeno različico, kakor je bila spremenjena s Protokolom o pristopu iz leta 2004 k Sporazumu (UL L 38, 10.2.2005, str. 3) in Sklepom št. 2/2015 Pridružitvenega odbora EU-Čile z dne 30. novembra 2015.

Pojasnjevalne opombe k Prilogi III so bile objavljene leta 2003 (UL C 321, 31.12.2003, str. 22) in revidirane leta 2005 (UL C 56, 5.3.2005, str. 36).

Ali moj izdelek izvira iz EU ali Čila?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom, mora imeti poreklo iz EU ali Čila.

Izdelek izvira iz EU ali Čila, če je

 • so v celoti pridobljeni v EU ali Čilu, ali
 • izdelani v EU ali Čilu z uporabo materialov brez porekla, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v skladu s pravili za določen izdelek iz Dodatka II
  Glej tudi Dodatek I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določene izdelke.        
  Za nekatere izdelke obstajajo nekatera alternativna pravila za posamezne izdelke – glej Dodatek IIa.

 

Primeri pravil za posamezne proizvode v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo o dodani vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni proces povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom – na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebne dejavnosti – potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v takšna pravila se uporablja predvsem v tekstilnem in oblačilnem sektorju ter v kemijskem sektorju.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Dovoljeno odstopanje
 • pravilo o toleranci proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki jih pravilo za določen izdelek običajno prepoveduje, do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • dovoljeno odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.
 • posebna odstopanja veljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombe 5 do 7 Dodatka I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določene izdelke.
Kumulacija
 • Bilateralna kumulacija – materiali s poreklom iz Čila se lahko štejejo za izdelke s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Protokola, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu.

Prevoz prek tretje države: pravilo neposrednega prevoza

Izdelki s poreklom se morajo prevažati iz EU v Čile (in obratno) brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Pretovarjanje ali začasno skladiščenje v tretji državi je dovoljeno, če blago ostane pod nadzorom carinskih organov in na njem niso bili opravljeni drugi postopki, razen

 • dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk ali pečatov
 • razkladanje
 • ponovno nakladanje
 • delitev pošiljk
 • vsak postopek, namenjen ohranjanju v dobrem stanju

Carinskim organom države uvoznice boste morali predložiti dokazila o neposrednem prevozu, kot so:

 • pogodbeni prevozni dokumenti (na primer tovorni listi)
 • dejanski ali konkretni dokazi, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov
 • vsa dokazila v zvezi s samim blagom
Povračilo dajatev

V okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom ni mogoče dobiti povračila za predhodno plačane dajatve za materiale brez porekla, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelka, ki se izvaža po preferencialni tarifi.

Postopki v zvezis poreklom

Če želite zahtevati preferencialno tarifo, boste morali upoštevati postopke o poreklu in carinski organi države, v katero uvažate svoje blago, preveriti vaš zahtevek. Postopki so določeni v naslovu V o dokazilu o poreklu in naslovu IV o dogovorih o upravnem sodelovanju.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Da bi bili uvozniki upravičeni do preferencialne tarife, morajo predložiti dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko bodisi

Podrobnosti o izpolnjevanju dokazil o poreklu so na voljo v pojasnjevalnih opombah k Prilogi III in njihovi revidirani različici.

Dokazilo o poreklu se ne zahteva, če skupna vrednost pošiljke ne presega

 • 500 EUR za majhna pakiranja ali
 • 1 200 EUR za osebno prtljago

Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev od datuma izdaje.

Potrdilo o gibanju blaga EUR.1

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 v Čilu izdajo Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) Ministrstva za zunanje zadeve ter njegovi lokalni uradi ProChile. DIRECON je odgovoren tudi za

 • izdajanje, spremljanje in odvzem dovoljenj „pooblaščenim izvoznikom“
 • pregledi po preverjanju na podlagi zahtevka carinskega organa v državi članici EU

Carinski organ v Čilu lahko od carinskih organov v državah članicah EU zahteva, da preverijo status blaga s poreklom ali pristnost dokazila o poreklu. Izvoznik, ki vlaga zahtevek za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov.

Dodatek III vsebuje vzorec potrdila EUR.1 in navaja njegovo izpolnitev.

Izjava o poreklu

Izvozniki lahko z izjavo o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Čila. Izvede ga lahko:

 • pooblaščeni izvoznik ali
 • kateri koli izvoznik, če skupna vrednost pošiljke ne presega 6 000 EUR.

Da bi postali pooblaščeni izvoznik, morate biti sposobni izpolniti zahteve pristojnih carinskih organov glede statusa porekla izdelkov in vseh drugih zahtev, ki jih lahko uvedejo. Pristojni organi lahko prekličejo odobreni status, če ga kakor koli zlorabite. Za več informacij o postopkih se obrnite na pristojne carinske organe (DIRECON za čilsko stran).

Kako podati izjavo o poreklu?

Izvoznik mora na račun, dobavnico ali drug trgovinski dokument, ki zadevne izdelke opisuje dovolj natančno, da jih je mogoče identificirati, natipkati, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v ustreznem jeziku):

„Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....), izjavlja, da imajo ti izdelki... preferencialno poreklo, razen če je jasno navedeno drugače.“

Besedilo izjave o poreklu je mogoče podati v katerem koli uradnem jeziku EU in je na voljo v Dodatku IV. Pri vaših carinskih organih preverite morebitne dodatne zahteve.

Izjavo o poreklu morate podpisati osebno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če se svojim carinskim organom pisno zavežete, da sprejemate polno odgovornost za vsako izjavo, s katero se identificirate.

Pri izpolnjevanju izjave o poreklu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla izdelkov.

Izjavo o poreklu lahko izvoznik da ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, če je predložena carinskim organom države uvoznice najpozneje dve leti po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznikov
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi – obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni

Organi pogodbenice izvoznice določijo poreklo in obvestijo organe pogodbenice uvoznice o rezultatih.

Koristne povezave in kontakti

Delegacija Evropske unije v Čilu

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Poštna številka:10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-naslov: delegation-chile@eeas.europa.eu

Spletišče: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Deli to stran:

Hitre povezave