Navodila za izvoz blaga

Ali vaše podjetje načrtuje izvoz blaga iz EU? Ta oddelek vam pomaga razumeti, ali je vaše podjetje pripravljeno za izvoz, in predstavlja različne faze izvoznega postopka.

5 Napredki za izvozizdelka

 
 

Preden začnete delovati – ali je vaše podjetje pripravljeno za trgovanje?

Ali nameravate izdelek prvič izvoziti?

Preden to storite, preverite, ali je vaše podjetje pripravljeno:

 • Ali je vaš izdelek že uspešen na domačem trgu ali v drugih državah EU?
 • Ali ima vaše podjetje zmogljivost za prodajo izdelka na tujih trgih zunaj EU? Ali ima dovolj osebja, časa, finančnih in pravnih sredstev?
 • Ali je vodstvo vašega podjetja zavezano širitvi na izvozne trge zunaj EU?
 • Ali ima vaše podjetje celovit finančni/tržni/poslovni načrt z jasno opredeljenimi cilji v podporo izvozu na trge zunaj EU?
 • Ali ima vaša družba konkretno strategijo za izvoz izdelka na vaš izvozni trg? Izdelek lahko na primer izvažate neposredno svojemu kupcu na izvoznem trgu, kot je drugo podjetje ali potrošnik, ali posredno z zaposlitvijo tretje osebe, kot je zastopnik ali distributer. Platforme za e-trgovanje lahko podpirajo tudi neposredni in posredni izvoz.
 • Če je ustrezno, ali je intelektualna lastnina, povezana z vašim izdelkom, zaščitena na vašem izvoznem trgu?
 • Ali ima vaše podjetje zmogljivost in strokovno znanje, da svoj izdelek prilagodi kulturnim preferencam ali različnim tehničnim standardom v državah zunaj EU?

Preden nadaljujete, pozorno preučite zgornja vprašanja in o njih razpravljate v svojem podjetju, da se odločite, ali ste pripravljeni trgovati z državami, ki niso članice EU, ali pa se morate pripraviti na to.

 

1

Poiščite trg in kupca

Za izvoz blaga iz EU morate najprej opredeliti trg in poiskati kupca za svoj izdelek. Informacije, ki so na voljo v rubriki Moj trgovinski pomočnik, vam bodo v pomoč pri opredelitvi ustreznih trgov za vaš izdelek. V pomoč vam bo tudi pri določanju zahtev za kupca, kot so zahteve za registracijo ali izdajo dovoljenj za ravnanje z določenim blagom ali sodelovanje na določenem področju gospodarstva. Ker je vaš kupec običajno uvoznik in prevzame odgovornost za vnos izdelka v namembno državo in na njen trg, je njegova usposobljenost za to vlogo ključnega pomena.

Naslednje institucije ali gospodarski subjekti lahko pomagajo pri opredelitvi priložnosti na izvoznih trgih in iskanju kvalificiranih kupcev.

 • Gospodarske zbornice vam lahko zagotovijo informacije o različnih trgih in poslovnih partnerjih ter vas napotijo na ustrezna poročila.
 • V pomoč so lahko ponudniki novic ali agencije za spodbujanje trgovine v vaši državi ali na vašem izbranem izvoznem trgu, ki zajemajo analizo trga in oceno poslovnih priložnosti. Ti organi pogosto zagotavljajo študije o ključnih izvoznih sektorjih.
 • Svetovanje lahko zagotovijo tudisvetovalci za izvoz in ustrezne banke.

Kako izbrati ciljne trge?

Preveri morebitne izvozne trge, da oceni, ali obstaja povpraševanje po vašem izdelku, in razmisli, ali bi bil vaš izdelek konkurenčen na izvoznem trgu.

Preverite trgovinsko statistiko potencialnega ciljnega trga.

Statistični podatki o uvozu lahko pokažejo, ali vaša ciljna država že uvaža vašo vrsto izdelka, od koder prihaja uvoz in ali je ponudba na trgu že velika. Nizke številke lahko kažejo na priložnost, vendar tudi razkrivajo ovire za dostop do trga ali celo ovire, ki jih lahko preverite pri mojem trgovinskem pomočniku.

Kako poiskati potencialne kupce?

Ko izberete enega ali več ciljnih trgov, je naslednji korak opredelitev potencialnih trgovinskih partnerjev in poslovnih stikov.

Partnerji in kontakti so na voljo na naslovu:

Takšni dogodki se vse pogosteje ponujajo na spletu, zato bi bilo morda primerno preučiti ustrezne možnosti.

V nasprotju z domačimi transakcijami je treba skrbno preveriti opredelitev kupca za uvozno transakcijo in dejansko uporabo ali trženje vašega izdelka v namembni državi.

Preverite lahko tudi, ali imate dovoljenje za prodajo vladi na vašem morebitnem izvoznem trgu.

Kaj so javna naročila?

 

2

Preverite pogoje izvoza v EU in uvozne zahteve na vašem ciljnem trgu

Za izvoz izdelka iz EU morate izpolnjevati nekatere osnovne zahteve.

Kako lahko izvažate?

Izdelek lahko izvažate na različne načine.

 • Na primer, izvozite lahko neposredno kupcu na vašem izvoznem trgu. To je lahko drugo podjetje ali potrošnik.
 • Druga možnost je, da zlasti zelo majhna podjetja pogosto izvažajo posredno prek platform za e-trgovanje.

 

Kaj je e-trgovanje?

Kdo lahko izvaža?

 • Običajno morate imeti sedež v EU kot podjetje ali stalna poslovna enota. To vključuje pridobitev registracije za namene DDV.
 • Na splošno se morate registrirati tudi v nacionalnem poslovnem registru. Več informacij je na voljo pri lokalni trgovinski zbornici.
 • Če nimate stalnega prebivališča v EU, potrebujete delovno dovoljenje za opravljanje samostojne gospodarske dejavnosti; poleg tega morate najti osebo s sedežem v EU, ki je pripravljena delovati v vašem imenu kot izvoznik (npr. ponudnik logističnih storitev ali carinski zastopnik).

Kako se registrirati kot izvoznik?

Kot izvoznik EU morate pri pristojni carinski upravi zaprositi za tako imenovano registracijsko in identifikacijsko številko gospodarskega subjekta (EORI).

EORI je identifikacijska številka, ki velja po vsej EU in jo potrebujete za vse izvozne carinske deklaracije.

Nasvet: Ta proces lahko traja nekaj časa, tako da se bo uporabljal precej vnaprej.

Preferencialni trgovinski sporazumi:

Če želite izvažati v državo, v kateri ima EU sklenjen preferencialni trgovinski sporazum, in uživati ugodnosti nižjih tarif, boste morda morali zaprositi tudi za status pooblaščenega izvoznika ali, odvisno od sporazuma, zaprositi za status registriranega izvoznika (REX). Urad EA in REX prek vaše nacionalne carinske uprave.

Kot pooblaščeni izvoznik lahko kot registrirani izvoznik sestavite „izjave o poreklu“, ki presegajo mejne vrednosti za pošiljke, kot so opredeljene v zadevnem sporazumu. V teh izjavah ali izjavah je navedeno, da so izdelki za izvoz v skladu s pravili o poreklu, določenimi v danem trgovinskem sporazumu.

Možne poenostavitve

Če pogosto izvažate in imate usposobljeno osebje ter zanesljivo organizacijo carinskih postopkov, lahko zaprosite za poenostavljene carinske deklaracije, kot je predvideno v carinskem zakoniku Unije. V zvezi s tem lahko izkušenejši trgovci upoštevajo tudi status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO).

Ali je izvoz vašega izdelka v EU omejen?

Izvoz določenega blaga ali izvoz izdelka v določeno namembno državo se lahko prepove ali omeji. Morda boste potrebovali licenco ali dovoljenje.

 • V TARIC preverite, ali potrebujete izvozno dovoljenje za svoj izdelek;
 • Preverite izvozne omejitve na zemljevidu sankcij EU.
 • Za nekatere proizvode lahko izjemoma obstajajo nacionalne omejitve vaše države članice, ki jih morate preveriti pri njenih pristojnih organih.

Glavne vrste proizvodov, ki so omejene ali prepovedane, so:

 • nekatere žive živali, meso in rastline.
 • ogrožene vrste
 • nekatera živila
 • nevarne kemikalije
 • zdravila in zdravila
 • orožja
 • blago z dvojno rabo
 • odpadke,
 • kulturne dobrine (vrednotene starine in umetniška dela)
 • ponarejeno ali piratsko blago
 • nedostojni članki, publikacije in videoposnetki

Za take proizvode preverite, katera pravila se uporabljajo.

Ali na vašem izvoznem trgu obstajajo kakršne koli omejitve?

Zagotoviti morate tudi, da država, ki jo želite izvoziti, za svoj izdelek ne uporablja nobenih prepovedi ali omejitev, ki bi mu prepovedovale vstop v državo ali dajanje na njen trg. Čeprav bo vaš kupec običajno prevzel odgovornost za uvoz ter uporabo ali trženje vašega izdelka, morate biti za uspešne in trajnostne transakcije seznanjeni s prepovedmi uvoza in uvoznimi omejitvami v državi uvoza.

Za celovit opis omejitev v različnih namembnih državah obiščite moj trgovinski pomočnik.

Poleg tega so splošne razlage različnih vrst omejitev na voljo v razdelku Blago.

Katere tarife veljajo za vaš izdelek?

Za vaš izdelek bomordatreba plačati tarife, ko je dan na izvozni trg. Tarife, ki se uporabljajo v različnih namembnih državah, so na voljo v Moji trgovinski pomočnik.

To je odvisno od vašega dogovora in pogodbe s kupcem, vendar je v večini primerov priporočljivo prepustiti carinjenje ob uvozu kupcu, ki nato plača carinske dajatve ter davke in dodatne dajatve, ki zapadejo ob uvozu. Upoštevajte, da se bo cena vašega izdelka povečala na vašem izvoznem trgu. Ti tako imenovani stroški iztovarjanja bi morali biti še vedno konkurenčni.

 

Kaj je uvozna tarifa?

Ali lahko moje podjetje izkoristi preferencialni trgovinski sporazum med EU in namembno državo?

Če ima EU sklenjen preferencialni trgovinski sporazum z namembno državo, se lahko vaši proizvodi znižajo ali celo popolnoma odpravijo. Te carine se imenujejo preferencialne tarifne stopnje.

V Moji trgovinski pomočnikboste uporabili preferencialne tarifne stopnje, ki se uporabljajo za izdelke s poreklom iz EU v različnih namembnih državah.

Vendar so te preferencialne tarifne stopnje odvisne od proizvodnje vašega izdelka na ozemlju partneric preferencialnega trgovinskega sporazuma in v skladu s pravili o poreklu iz tega sporazuma.

Zato morate najprej preveriti, ali obstajata preferencialna stopnja dajatve in tako imenovana preferencialna stopnja med običajno tarifno stopnjo države z največjimi ugodnostmi in preferencialno stopnjo EU.

Če je tako in želite predložiti dokazilo o preferencialnem poreklu, ki omogoča uporabo preferencialne stopnje, boste morali izpolnjevati pravila o poreklu.

V ta namen boste potrebovali ustrezna dokazila o statusu porekla materialov, pridobljenih od tretjih oseb. V EU se to izvaja s tako imenovanimi izjavami dobaviteljev, ki jih boste morali zbrati v ta namen.

Za informacije o posebnih pravilih, ki veljajo za vaš izdelek, in namembni državi se lahko obrnete na Mojega trgovinskega pomočnika.

Trgovinski sporazumi EU:

 • zagotoviti stabilnejši in predvidljivejši sklop pravil za vas, ko trgujete s tujimi trgi.
 • zagotoviti, da zakonodaja države, ki ni članica EU, ne diskriminira proizvodov EU.
 • ustvarite nove in boljše izvozne priložnosti za vaše podjetje ter olajšate naložbe v tujini.

Ali se za vaš izdelek uporabljajo kateri koli ukrepi trgovinske zaščite?

Ukrepe trgovinske zaščite bi lahko za vaš proizvod uporabila država uvoza. Takšni ukrepi lahko pomenijo znatne stroške, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju vašega izvoza. Najpomembnejši so protidampinški ukrepi, vendar lahko obstajajo tudi izravnalni ali zaščitni ukrepi. Čeprav bo vaš kupec v skladu s pogodbenim sporazumom običajno deloval kot uvoznik in kril take dodatne stroške, so lahko ti ovira za uspešne in vzdržne transakcije.

Povezani ukrepi, odvisno od primera, ki jih uporablja določena država uvoznica, se odražajo v mojem trgovinskem pomočniku.

Kateri so ustrezni davki in dodatne dajatve na vašem izvoznem trgu?

Preverite tudi, katere davke in, odvisno od primera, dodatne dajatve je treba plačati ob uvozu vašega izdelka. Davki in dodatne dajatve, ki zapadejo v plačilo ob uvozu v različne namembne države, so na voljo tudi v Moji trgovinski pomočnik.

Te stroške običajno krije kupec v svoji vlogi pri uvozniku, vendar bodo pripomogle k stroškom iztovarjanja in s tem h konkurenčnosti vašega izdelka na izvoznem trgu. V zvezi s slednjim razmislite o uskladitvi z vašim uvoznikom.

Pri neposredni prodaji potrošnikom preverite, ali se morate registrirati pri davčnih organih vašega izvoznega trga.

Katere so zdravstvene, varnostne in tehnične zahteve za vaš izdelek?

Zahteve bodo odvisne od vašega izvoznega trga. Za skladnost z njimi je običajno odgovoren vaš kupec kot uvoznik, ki pa bo potreboval vašo pomoč, da dokaže skladnost. Ker je to določeno v pogodbenem sporazumu, morate biti previdni, da prevzamete samo odgovornost za zahteve, ki jih lahko izpolnite v vlogi izvoznika. Uskladitev z uvoznikom ni le priporočljiva, temveč običajno potrebna. Informacije v rubriki Moj trgovinski pomočnikvam bodo v pomoč pri razlikovanju med objektivnimi zahtevami in individualnimi interesi kupca.

Zahteve bodo odvisne od vašega izvoznega trga.

Za primer:

Morda boste morali predložiti potrdila, ki dokazujejo, da vaš izdelek izpolnjuje zdravstvene in varnostne zahteve države. Ti se lahko razlikujejo od tistih v EU.

Večina proizvodov mora na vašem izvoznem trgu izpolnjevati tehnične ali zdravstvene in higienske zahteve (pogosto imenovane sanitarne in fitosanitarne zahteve). To lahko zahteva različne vrste preskušanja in certificiranja.

To pogosto velja za tehnične zahteve za industrijske proizvode ter zdravstvene in higienske zahteve za živila in kmetijske proizvode.

Večina držav zahteva zdravstvena spričevala za:

 • rastline
 • žive živali
 • živalski izdelki
 • genski materiali

Medicinskim pripomočkom je na primer običajno treba priložiti tudi potrdilo.

Kako certificirati izdelek?

V razdelku Postopki in formalnosti v rubriki Moji trgovinski pomočnik preverite in nato s svojo stranko po potrebi pojasnite naslednje:

 • Katere so zahteve za certificiranje na vašem izvoznem trgu.
 • Katera potrdila sprejmejo pristojni organi.
 • Ali lahko testiranje opravi akreditirani laboratorij ali institucija v EU
 • ali je treba spričevalo opraviti v namembni državi.

Kakšne so zahteve glede pakiranja in označevanja vašega izdelka?

Države imajo pogosto podrobne zahteve za pakiranje in označevanje proizvodov.

Te zahteve so lahko obvezne ali prostovoljne.

 • Obvezne oznake in nalepke na potrošniških proizvodih in njihovi embalaži so običajno povezane z javno varnostjo, zdravjem in/ali okoljem. Zagotovijo lahko informacije, kot so sestavine ali datum uporabe.

Običajno obstajajo različne agencije, pristojne za različne industrijske panoge, npr. medicinska, električna, živilska in kemična industrija, ki imajo vse zelo različne zahteve.

Pregled s tem povezanih zahtev, ki jih uporablja določena država uvoznica, je na voljo v razdelku Postopki in formalnosti Mojega trgovinskega pomočnika.

Ali vaš izdelek potrebuje zaščito intelektualne lastnine?

Pomembno je, da preverite, kako je intelektualna lastnina vašega izdelka zaščitena v državi, v katero želite izvažati.

 

 • Preverite, ali morate zaprositi za nove patente ali kako je vaš model, avtorske pravice ali geografska označba zaščitena na vašem izvoznem trgu.

Če je EU sklenila trgovinski sporazum z državo, v katero želite izvažati, lahko sporazum zagotavlja dodatno zaščito.

 

3

Pripraviti prodajo in organizirati prevoz

Kako si odgovornost delite z vašim kupcem?

Kot je bilo že navedeno, je odgovornost strank v izvozni/uvozni transakciji določena v pogodbenem sporazumu. Razen če obstajajo posebni razlogi, mora odgovornost za uvoz, uporabnost ali trženje vašega izdelka prevzeti kupec kot uvoznik. Od tega pravila bi morali odstopati samo izkušeni trgovci. Glede na pravne predpise v državi uvoza morda ne boste mogli izpolniti nekaterih zahtev, tako da bi te ostale pri kupcu.

Za opredelitev pogodbenih obveznosti strank lahko uporabite Incoterms®.

Incoterms® je določal odgovornost prodajalcev in kupcev za dobavo, zavarovanje in prevoz blaga na podlagi prodajnih pogodb ter določil, kdo je odgovoren za carinske izvozne formalnosti v EU in uvozne formalnosti v namembni državi.

Primeri:

 • „Brezplačno na krovu“ (FOB): pomeni, da je izvoznik ali prodajalec odgovoren za plačilo vseh lokalnih stroškov:
 • prevoz blaga do pristanišča odpreme
 • stroški natovarjanja
 • postopki carinjenja v državi izvoznici.

 

Vaša stranka je odgovorna za stroške:

 • prevoz od pristanišča odpreme naprej
 • zavarovanje
 • razkladanje
 • prevoz od pristanišča prihoda do končnega namembnega kraja.
 • „Stroški, zavarovanje in prevoznina“ (CIF)pomeni, da je izvoznik odgovoren za lokalne stroške pod FOB in še:
 • tovorni stroški
 • zavarovanje

V okviru CIF je izvoznik odgovoren za vse stroške, dokler izdelki ne prispejo v namembno pristanišče.

Upoštevati je treba, da Incoterm® EXW ne more spremeniti vaše odgovornosti kot izvoznika do organov v vaši državi, medtem ko DDP pomeni tveganje za prevzem odgovornosti v državi uvoza, ki jih izvoznik ne more izpolniti.

Kdo vam lahko pomaga pri izvozu in prevozu?

Špediter lahko pomaga pri

 • urejanje prevzema in dostave vašega blaga
 • pogajanja o prevozninah s prevozniki
 • rezervacija prostora za tovor
 • pakiranje
 • zavarovanje
 • priprava carinskih dokumentov v vašem imenu

Poiščite programe za financiranje izvoza in podporo izvozu, ki jih vlade pogosto zagotavljajo v sodelovanju z bankami ali zavarovalnicami.

 • Razmisliti o izvoznih zavarovanjih, ki jih ponujajo zasebne stranke ali nacionalne finančne institucije za izvoz in uvoz.

 

4

Priprava dokumentov za izvozno carinjenje v EU

Dokumenti, pripravljeni za izvoz, se vsaj delno uporabljajo tudi za uvoz v namembno državo. Zato bi bilo treba pri njihovi pripravi upoštevati ustrezne zahteve in jo po potrebi uskladiti z vašim kupcem kot uvoznikom.

Katere dokumente je treba pripraviti na carino?

 

Najprej morate elektronsko izvozno deklaracijo predložiti nacionalnemu carinskemu organu.

Vsaka država EU ima svoj elektronski sistem za obdelavo. Za majhne pošiljke, katerih vrednost je manjša od 1 000 EUR, lahko zadostuje ustna izjava, podprta s prevozno listino ali računom.

Izvozna deklaracija vsebuje potrebne informacije o blagu in prevozu. Vključuje:

 • poreklo blaga,
 • namembno državo;
 • oznake blaga,
 • oznake carinskih postopkov in
 • vrednost blaga.

Dokumenti, ki jih morate pripraviti, vključujejo:

 • Račun in prevozne listine ter dobavnica: V primeru kakršnih koli pregledov po carinjenju morate vse dokumente hraniti vsaj tri leta (nacionalna trgovinska in davčna zakonodaja pogosto določa daljša obdobja).
 • Evidence o DDV in izvozu: Pri izvozu iz EU je vaš izdelek oproščen davka na dodano vrednost (DDV) v EU, ne glede na to, ali prodajate podjetju ali posameznemu potrošniku, pod pogojem, da hranite evidenco o izvozu in dokazilo o izvozu, ki ga izda carinski organ.
 • Potrdila ali dovoljenja: morda bodo potrebna tudi fitosanitarna spričevala ali izvozna dovoljenja za namene izvoza.

Kdo vloži carinsko deklaracijo?

Carinsko deklaracijo lahko vložite sami ali pa jo lahko vloži ponudnik storitev, ki je vaš carinski zastopnik. Če zaposlujete špeditersko podjetje ali carinski posrednik, lahko deluje v vašem imenu.

Kako predložiti izvozno deklaracijo in blago za izvoz?

Izvozni postopek je sestavljen iz dveh faz:

 • vložitev izvozne deklaracije in predložitev blaga carinskemu uradu izvoza in
 • predložitev blaga in navedba glavne referenčne številke (MRN) izvozne deklaracije na carinskem uradu izstopa, ki ji sledi prepustitev v izstop.

 

Izvozna deklaracija se predloži prek elektronskega sistema vašega carinskega organa.

Na splošno morate izvozno deklaracijo vložiti pri carinskem uradu, pristojnem v kraju, kjer ima vaše podjetje sedež, oziroma carinskem uradu, kjer je vaše blago pakirano ali natovorjeno za izvoz iz EU.

Če vrednost blaga v eni izvozni pošiljki ne presega 3 000 EUR in za blago ne veljajo prepovedi ali omejitve, se izvozna deklaracija lahko vloži pri carinskem uradu v kraju izstopa.

 

Upoštevajte, da je treba izvozno deklaracijo vložiti pred dejanskim trenutkom, ko bo blago zapustilo EU. Carinskemu uradu izvoza zagotoviti dovolj časa, da opravi potrebne analize tveganja, preden odobri sprostitev blaga.

Kaj se zgodi po predložitvi izvozne deklaracije?

Možni so trije primeri:

 • Vaše blago se lahko sprosti v izvoz na podlagi vaše predložene izvozne deklaracije ali
 • Vaše blago se lahko izbere za pregled dokumentov in od vas se lahko zahteva, da predložite dodatne dokumente, preden se lahko blago carini, ali
 • Vaš izvoz se lahko izbere za dokument in fizični pregled.

Za bolj reden izvoz bi bilo treba razmisliti o poenostavljenih carinskih deklaracijah, kot je predvideno v carinskem zakoniku Unije.

Za več podrobnosti glej:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /kraji/obdavčitev/datoteke/vir/ dokumenti/carinska/carinska_code/ smernica_export_en.pdf

 

5

Pripraviti dokumente za carinjenje pri uvozu v namembni državi.

Ko vaše blago prispe v namembno državo, se bodo za vaš izvoz uporabljale lokalne uvozne zahteve in postopki. Za določitev teh zahtev in njihovo uskladitev z vašim kupcem uporabite Mojega trgovinskega pomočnika.

Nasvet:

 • Včasih je možna obdelava pred prihodom, kar pomeni, da lahko predložite ustrezne dokumente pred prihodom blaga v državo, v katero izvažate.
 • S kupcem se morate dogovoriti, katere dokumente mora pripraviti izvoznik in kateri kupec, kdo je kot uvoznik običajno odgovoren za carinjenje in carine ter davke in dodatne dajatve. Vloge in odgovornosti izvoznika in uvoznika so opredeljene v pogodbenem sporazumu, o katerem se je treba v zvezi s tem skrbno pogajati.

Dokumenti, ki jih lahko zahtevajo pristojni organi v namembni državi

 • Trgovinski račun (s posebnimi zahtevami glede oblike in vsebine).
 • Seznam natovarjanja
 • Uvozna dovoljenja (avtomatska ali neavtomatska) za nekatero blago.
 • Certifikati, ki dokazujejo skladnost izdelka z obveznimi predpisi o izdelkih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje.
 • Dokazilo o preferencialnem poreklu (tj. EUR.1, EUR-MED, izjava o poreklu ali izjava o poreklu), če se med EU in namembno državo uporablja preferencialni trgovinski sporazum in če vaši izdelki izpolnjujejo ustrezna pravila o poreklu.
 • Potrdilo o poreklu, ki dokazuje nepreferencialno poreklo vašega izdelka:
  • Potrdilo o (nepreferencialnem) poreklu se lahko zahteva v primeru uvoznih omejitev za (nekatere) proizvode iz določenih držav, uporabe ukrepov trgovinske zaščite ali spremljanja namenskega uvoza. Vendar lahko uvoznik za svoje namene zahteva tudi takšno potrdilo.
  • Potrdila o poreklu običajno izda vaša lokalna gospodarska zbornica. V nekaterih državah se lahko ta odgovornost dodeli tudi ministrstvom ali carinskim organom.

Kje lahko najdete več informacij?

 

Vaš kontrolni seznam: 5 Nadaljnji koraki za izvoz izdelka

Preden začnete,

 • Za oceno izvozne pripravljenosti vašega podjetja si oglejte kontrolni seznam vprašanj.
 • Razpravljajte o tem, ali je vaše podjetje pripravljeno trgovati z državami, ki niso članice EU, ali o tem, katere ukrepe je treba sprejeti v okviru priprav na prihodnje trgovinske dejavnosti zunaj EU.

Korak 1: Poiščite trg in kupca

 • Izberite nov izvozni trg.
 • Ocenite poslovni potencial in konkurenčnost vašega izdelka.
 • Vključite stroške, povezane z izvozom, v izračune cen, kot so tarife, stroški prevoza, stroški agentov itd.
 • Opredelite potencialne kupce.
 • Poiščite agencijo/institucijo/partnerja za podporo pri formalnostih izvoznih postopkov. Na primer za pripravo pogodb, določitev plačilnih pogojev, preverjanje kreditne sposobnosti kupca in morebitne omejitve pri nakazilih denarja v državi uvoza.
 • Skrbno opredeliti in deliti odgovornosti med prodajalcem/izvoznikom in kupcem/uvoznikom, tako da se predpostavljajo le tiste, ki jih je dejansko mogoče izpolniti.

Drugi korak Preverite pogoje izvoza v EU in ocenite zahteve na vašem izvoznem trgu

 • Ugotovite, katere so pravne zahteve za izvozno podjetje.
 • Pridobite registracijsko in identifikacijsko številko gospodarskega subjekta (EORI) (zanjo zaprosite precej vnaprej).
 • Če je EU sklenila trgovinski sporazum z državo, v katero želite izvažati, preverite redne in preferencialne dajatve za določitev preferencialne stopnje. Po potrebi ocenite, ali je vaš izdelek skladen z ustreznimi pravili o poreklu, in opredelite veljavno (preferencialno) tarifno stopnjo.
 • Zaprosite za dovoljenje pooblaščenega izvoznika ali se registrirate v sistemu REX, če želite izvažati v državo, s katero je EU sklenila trgovinski sporazum, in želite zahtevati preferencialne tarife.
 • Ocenite, ali v EU veljajo kakršne koli izvozne omejitve ali prepovedi za izvoz v vašo ciljno državo ali za izvoz vašega izdelka.
 • Preverite, kateri davki in dodatne dajatve se uporabljajo na vašem izvoznem trgu.
 • Preverite, ali se lahko za vaš izdelek uporabljajo morebitni ukrepi trgovinske zaščite.
 • Preverite, ali morate za prodajo izdelka na izvoznem trgu pridobiti davčno številko (če prodajate neposredno potrošnikom).
 • Pozanimajte se o veljavnih zdravstvenih, varnostnih in tehničnih zahtevah na zadevnem izvoznem trgu.
 • Oceniti certifikacijski postopek in dokumentacijo, ki se zahtevata v namembni državi (vključno s preverjanjem laboratorijev, potrebnih za preskuse in certificiranje).
 • Preveriti pravila o pakiranju in označevanju na izvoznem trgu.
 • Preverite, ali morate zaščititi intelektualno lastnino za svoj izdelek na izvoznem trgu.

Tretji korak: Pripraviti prodajo in organizirati prevoz

 • Pripraviti in podpisati pogodbo s kupcem, vključno z dogovorom o tem, kdo je odgovoren za kaj, in organizacijo postopka prevoza.
 • Razmislite o izvoznih zavarovanjih
 • Opredelite institucije, ki vam lahko pomagajo pri organizaciji izvoznega postopka in morebitnih programov za podporo izvozu (če je potrebno).

Korak 4: Priprava dokumentov za izvozno carinjenje v EU

 • Izpolnite in predložite izvozno deklaracijo.
 • Opredeliti vse dodatne dokumente, ki bi se lahko zahtevali, in predvideti možnost, da carinski organi zahtevajo dodatno dokumentacijo ali opravijo fizične preglede.
 • Predložite svoje blago za izvoz carinskim uradom za izvoz in izstop.

Korak 5: Priprava dokumentov za carinjenje pri uvozu v namembni državi

 • Z vašim kupcem se uskladite, katere dokumente zahtevajo pristojni organi v namembni državi.

S kupcem se dogovorite o tem, kdo je odgovoren za predložitev katerih dokumentov ter kdo je odgovoren za carinjenje ob uvozu in plačilo carinskih dajatev ter davkov in dodatnih dajatev. Prevzemite samo obveznosti, ki jih lahko izpolnite.

Deli to stran:

Hitre povezave