Associatieovereenkomst EU-Chili

In een notendop

De EU en Chili hebben in 2002 een associatieovereenkomst gesloten, die een uitgebreide vrijhandelsovereenkomst omvat die in februari 2003 in werking is getreden en die betrekking heeft op de handelsbetrekkingen tussen de EU en Chili.

De overeenkomst is gewijzigd bij het Toetredingsprotocol van 2004.

Lees meer

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Oorsprongsregels voor zelfbeoordeling (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Bent u nieuw op het onderwerp, dan vindt u een inleiding op de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in bijlage III bij de Associatieovereenkomst (PB L 352 van 30.12.2002, blz. 935). De link verwijst naar de geconsolideerde versie zoals gewijzigd bij het protocol van 2004 betreffende de toetreding tot de overeenkomst (PB L 38 van 10.2.2005, blz. 3) en Besluit nr. 2/2015 van het Associatiecomité EU-Chili van 30 november 2015.

Detoelichting bij bijlage III is gepubliceerd in 2003 (PB C 321 van 31.12.2003, blz. 22) en herzien in 2005(PB C 56 van 5.3.2005, blz. 36).

Is mijn product van oorsprong uit de EU of Chili?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Chili, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Chili.

Een product van oorsprong is uit de EU of uit Chili, indien het

 • geheel en al in de EU of Chili zijn verkregen, of
 • vervaardigd in de EU of Chili met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen voldoende zijn be- of verwerkt in overeenstemming met de productspecifieke regels in aanhangsel II
  Zie ook aanhangsel I „Inleidende aantekeningen”bij productspecifieke oorsprongsregels.        
  Voor bepaalde producten bestaan er enkele alternatieve productspecifieke regels — zie aanhangsel II bis.

 

Voorbeelden van productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel van de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels in dergelijke regels wordt voornamelijk gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen bij de naleving van productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter door de productspecifieke regel verboden zijn tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde van de in de productspecifieke voorschriften vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden
 • specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 7 van aanhangsel I „Inleidende aantekeningen” bij de productspecifieke oorsprongsregels
Cumulering
 • Bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Chili kunnen als van oorsprong uit de EU worden beschouwd (en omgekeerd) wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt.

Overige voorschriften

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer.

Vervoer door een derde land: regel van rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Chili (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere be- of verwerking in een derde land.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan, mits de goederen onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • het toevoegen of aanbrengen van merktekens, etiketten of zegels
 • plaats
 • opnieuw laden
 • splitsing van zendingen
 • elke handeling die bedoeld is om ze in goede staat te bewaren

U moet bewijzen van het rechtstreekse vervoer aan de douaneautoriteiten van het land van invoer overleggen, zoals:

 • contractuele vervoersdocumenten (bijvoorbeeld cognossementen)
 • feitelijk of concreet bewijs op basis van markering of nummering van verpakkingen
 • alle bewijsstukken met betrekking tot de goederen zelf
Teruggave van douanerechten

Op grond van de associatieovereenkomst tussen de EU en Chili is het niet mogelijk om terugbetaling te krijgen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Als u aanspraak wilt maken op een preferentieel tarief, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw aanvraag laten verifiëren door de douaneautoriteiten van het land waar u uw goederen invoert. De procedures zijn beschreven in titel V betreffende het bewijs van oorsprong en titel IV inzake regelingen voor administratieve samenwerking.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs een bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan een van de volgende zijn:

Raadpleeg de toelichting bij bijlage III en de herziene versie daarvan voor details over het invullen van bewijzen van oorsprong.

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de zending niet meer bedraagt dan

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen of
 • 1,200 EUR voor persoonlijke bagage

Het bewijs van oorsprong blijft geldig gedurende 10 maanden vanaf de datum van afgifte.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden in Chili afgegeven door de Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de plaatselijke kantoren in ProChile. DIRECON is ook verantwoordelijk voor:

 • verlening van, toezicht op en intrekking van vergunningen aan „toegelaten exporteurs”
 • controles na verificatie naar aanleiding van een verzoek van een douaneautoriteit in een EU-lidstaat

De douaneautoriteit in Chili kan de douaneautoriteiten in de EU-lidstaten verzoeken de oorsprong van de goederen of de echtheid van het bewijs van oorsprong te controleren. De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt.

Aanhangsel III bevat een model van een EUR.1-certificaat en geeft aanwijzingen voor het invullen ervan.

Oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Chili door een oorsprongsverklaring te verstrekken. Het kan worden gedaan door

 • een toegelaten exporteur, of
 • door een exporteur, mits de totale waarde van de zending niet meer dan 6 000 EUR bedraagt

Om toegelaten exporteur te worden, moet u kunnen aantonen dat uw producten van oorsprong zijn en aan alle andere voorwaarden die zij stellen. De bevoegde autoriteiten kunnen uw erkende status intrekken als u er op enigerlei wijze misbruik van maakt. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de bevoegde douaneautoriteiten (DIRECON voor Chileense zijde).

Hoe moet een oorsprongsverklaring worden opgesteld?

Op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument moet de volgende verklaring (in de juiste taal) worden aangebracht, afgestempeld of afgedrukt, waarin de producten voldoende nauwkeurig zijn omschreven om geïdentificeerd te kunnen worden:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is vermeld, deze producten van... preferentiële oorsprong zijn.”

De tekst van de oorsprongsverklaring kan in elk van de officiële talen van de EU worden opgesteld en is opgenomen in aanhangsel IV. Neem contact op met uw douaneautoriteiten voor eventuele extra behoeften.

U moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Als u een toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke verklaring die u identificeert.

Bij het invullen van een oorsprongsverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt.

Een oorsprongsverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij de uitvoer of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, op voorwaarde dat zij uiterlijk twee jaar na de invoer van de producten waarop zij betrekking heeft, bij de douaneautoriteiten van het land van invoer wordt aangeboden.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. Verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de exporterende partij
 • controles door de plaatselijke douane — bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan

De autoriteiten van de exporterende partij stellen de oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de invoerende partij in kennis van de resultaten.

Nuttige links en contacten

Delegatie van de Europese Unie in Chili

AV Ricardo Lyon 222 Torre Parijs, 3er piso. Providencia. Santiago

Postcode: 10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Website: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Deze pagina delen:

Snelle links