Associatieovereenkomst EU-Chili

In een notendop

De EU en Chili hebben in 2002 een associatieovereenkomst gesloten, die een brede vrijhandelsovereenkomst omvat die in februari 2003 in werking is getreden en die de handelsbetrekkingen tussen de EU en Chili bestrijkt.

De overeenkomst werd gewijzigd bij het Toetredingsprotocol van 2004.

Lees meer

Oorsprongsregels

In dit deel worden de belangrijkste oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures van de overeenkomst opgenomen.

De oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek goederen.

Oorsprongsregels

Uw product moet voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan aantonen om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen.

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in bijlage III bij de associatieovereenkomst (PB L 352 van 30.12.2002, blz. 935). De link verwijst naar de geconsolideerde versie zoals gewijzigd bij het Protocol betreffende de toetreding van 2004 tot de overeenkomst (PB L 38 van 10.2.2005, blz. 3) en Besluit nr. 2/2015 van het Associatiecomité EU-Chili van 30 november 2015.

Detoelichtingen bij bijlage III zijn gepubliceerd in 2003 (PB C 321 van 31.12.2003, blz. 22) en herzien in 2005(PB C 56 van 5.3.2005, blz. 36).

Is mijn product afkomstig uit de EU of Chili?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Chili, moet het product van oorsprong zijn uit de EU of Chili.

Een product van oorsprong is uit de EU of Chili, indien het

 • geheel en al in de EU of Chili zijn verkregen, of
 • Vervaardigd in de EU of Chili met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan overeenkomstig de productspecifieke regels in aanhangsel II
  Zie ook aanhangsel I „Inleidende aantekeningen”bij productspecifieke oorsprongsregels.
  Voor bepaalde producten zijn er enkele alternatieve productspecifieke regels — zie aanhangsel IIa.

 

Voorbeelden van productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de materialen die niet van oorsprong zijn en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (geharmoniseerd systeem, hoofdstuk 47)
 • specifieke bewerkingen — er is een specifiek productieproces vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels naar dergelijke regels wordt voornamelijk gebruikt in de textiel- en kledingsector, en in de chemische sector.

 

De toepasselijke productspecifieke regels vindt u in My Trade Assistant.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen bij het naleven van productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie
 • de tolerantieregel stelt de producent in staat niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • tolerantie mag niet worden gebruikt om een maximumwaarde te overschrijden van de in de productspecifieke voorschriften vermelde niet van oorsprong zijnde materialen
 • Specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 7 van aanhangsel I „Inleidende aantekeningen” op productspecifieke oorsprongsregels.
Cumulatie
 • Bilaterale cumulatie— materialen van oorsprong uit Chili kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product

Andere vereisten

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke voorschriften van het protocol, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake direct vervoer.

Vervoer door een derde land: regel inzake direct vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Chili (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere verwerking in een derde land.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan, mits de goederen onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan:

 • toevoeging of aanbrenging van merktekens, etiketten of zegels
 • lossen
 • opnieuw laden
 • splitsing van zendingen
 • alle handelingen die bedoeld zijn om ze in goede staat te bewaren;

U dient het bewijs van het rechtstreekse vervoer over te leggen aan de douaneautoriteiten van het land van invoer, zoals:

 • contractuele vervoersdocumenten (bijvoorbeeld cognossementen)
 • feitelijk of concreet bewijs op basis van merking of nummering van colli
 • bewijsmateriaal met betrekking tot de goederen zelf
Teruggave van douanerechten

In het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Chili kan geen terugbetaling worden verkregen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Als u een preferentieel tarief wilt aanvragen, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw aanvraag laten controleren door de douaneautoriteiten van het land waar u uw goederen invoert. De procedures zijn beschreven in titel V inzake het bewijs van oorsprong en titel IV inzake regelingen voor administratieve samenwerking.

Hoe kunt u een preferentieel tarief aanvragen?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong leveren.

Het bewijs van oorsprong kan:

Zie de toelichting bij bijlage III en de herziene versie ervan voor nadere bijzonderheden over het invullen van bewijzen van oorsprong.

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de zending niet meer bedraagt dan

 • 500EUR voor kleine verpakkingen of
 • 1,200EUR voor persoonlijke bagage

Het bewijs van oorsprong blijft geldig gedurende 10 maanden vanaf de datum van afgifte.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden in Chili afgegeven door de Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de plaatselijke kantoren van ProChili. DIRECON is ook verantwoordelijk voor:

 • verlening van, toezicht op en intrekking van vergunningen aan „toegelaten exporteurs”
 • controles achteraf naar aanleiding van een verzoek van een douaneautoriteit in een EU-lidstaat

De douaneautoriteit in Chili kan de douaneautoriteiten in de EU-lidstaten verzoeken de oorsprong van de goederen of de echtheid van het bewijs van oorsprong te controleren. De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn.

Aanhangsel III bevat een model van een EUR.1-certificaat en bevat aanwijzingen voor het invullen ervan.

Oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Chili door een oorsprongsverklaring over te leggen. Dit kan worden gedaan door:

 • toegelaten exporteurs, of
 • door een exporteur, mits de totale waarde van de zending niet meer dan 6 000 EUR bedraagt

Om toegelaten exporteur te worden, moet u kunnen voldoen aan de bevoegde douaneautoriteiten van de oorsprong van uw producten en aan alle andere eisen die deze stellen. De bevoegde autoriteiten kunnen uw goedgekeurde status intrekken als u deze op enigerlei wijze misbruikt. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de bevoegde douaneautoriteiten (DIRECON voor Chileense zijde).

Hoe moet een oorsprongsverklaring worden opgesteld?

De exporteur moet de volgende verklaring (in de juiste taal) op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument typen, stempelen of drukken, waarin de betrokken producten voldoende nauwkeurig zijn omschreven om ze te kunnen identificeren:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders vermeld, van preferentiële oorsprong zijn.”

De tekst van de oorsprongsverklaring kan in een van de officiële talen van de EU worden opgesteld en is te vinden in aanhangsel IV. Controleer bij uw douaneautoriteiten of zij extra eisen stellen.

U moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Als u toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke aangifte ter identificatie van u.

Bij het invullen van een oorsprongsverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt.

Een oorsprongsverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, mits zij uiterlijk twee jaar na de invoer van de producten waarop zij betrekking heeft, bij de douaneautoriteiten van het land van invoer wordt aangeboden.

Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de uitvoerende partijen
 • controles door de plaatselijke douane — bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan

De autoriteiten van de exporterende partij stellen de oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de invoerende partij in kennis van de resultaten.

Nuttige links en contacten

Delegatie van de Europese Unie in Chili

AV Ricardo Lyon 222 Torre Parijs, 3er piso. Providencia. Santiago

Postcode: 10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Web: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Deze pagina delen:

Snelle links