Associatieovereenkomst tussen de EU en Chili

In een oogopslag

De EU en Chili hebben in 2002 een associatieovereenkomst gesloten, die een uitgebreide vrijhandelsovereenkomst omvat die in februari 2003 in werking is getreden en betrekking heeft op de handelsbetrekkingen tussen de EU en Chili.

De overeenkomst is gewijzigd bij het Toetredingsprotocol van 2004.

Lees meer

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Bent u nieuw voor het onderwerp, dan vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in bijlage III bij de associatieovereenkomst (PB L 352 van 30.12.2002, blz. 935). Het verband heeft betrekking op de geconsolideerde versie zoals gewijzigd bij het Protocol betreffende de toetreding tot de overeenkomst van 2004 (PB L 38 van 10.2.2005, blz. 3) en Besluit nr. 2/2015 van het Associatiecomité EU-Chili van 30 november 2015.

Detoelichtingen bij bijlage III zijn gepubliceerd in 2003 (PB C 321 van 31.12.2003, blz. 22) en herzien in 2005(PB C 56 van 5.3.2005, blz. 36).

Is mijn product van oorsprong uit de EU of Chili?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Chili, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Chili.

Een product van oorsprong is uit de EU of uit Chili, indien het:

 • geheel en al in de EU of Chili zijn verkregen, of
 • in de EU of Chili vervaardigd met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan overeenkomstig de productspecifieke regels in aanhangsel II.
  Zie ook aanhangsel I „Opmerkingen”bij productspecifieke oorsprongsregels.        
  Voor bepaalde producten zijn er enkele alternatieve productspecifieke regels — zie aanhangsel II bis.

 

Voorbeelden van productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 48) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke activiteiten — er is een specifiek productieproces vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot dergelijke regels worden voornamelijk gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die door de productspecifieke regel normaliter verboden zijn tot 10 % van de prijs af fabriek van het product
 • er kan geen tolerantie worden gebruikt om een maximumwaarde van in de productspecifieke regels vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden
 • er gelden specifieke toleranties voor textiel en kleding ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 7 van aanhangsel I „Opmerkingen” bij productspecifieke oorsprongsregels.
Cumulatie
 • Bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Chili kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt

Andere eisen

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer.

Vervoer door een derde land: regel inzake rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Chili (en vice versa) worden vervoerd zonder verder in een derde land te worden verwerkt.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan, mits de goederen onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • aanbrengen of aanbrengen van merken, etiketten of zegels
 • lossen
 • opnieuw laden
 • splitsing van zendingen
 • elke bewerking die bedoeld is om ze in goede staat te bewaren

U moet de douaneautoriteiten van het land van invoer bewijzen van het rechtstreekse vervoer, zoals:

 • contractuele vervoersdocumenten (bijvoorbeeld cognossementen)
 • feitelijk of concreet bewijs op basis van markering of nummering van colli
 • alle bewijsstukken met betrekking tot de goederen zelf
Teruggave van rechten

In het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Chili kan geen terugbetaling worden verkregen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongprocedures

Als u aanspraak wilt maken op een preferentieel tarief, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw aanvraag laten controleren door de douaneautoriteiten van het land waar u uw goederen invoert. De procedures zijn beschreven in titel V betreffende het bewijs van oorsprong en titel IV betreffende regelingen voor administratieve samenwerking.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan bestaan uit:

Raadpleeg de toelichting bij bijlage III en de herziene versie ervan voor nadere informatie over het invullen van bewijzen van oorsprong.

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de zending niet meer bedraagt dan

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen of
 • 1,200 EUR voor persoonlijke bagage

Het bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden in Chili afgegeven door de Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) van het ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn plaatselijke kantoren in ProChile. DIRECON is ook verantwoordelijk voor:

 • verlening van, toezicht op en intrekking van vergunningen aan „toegelaten exporteurs”
 • controles achteraf naar aanleiding van een verzoek van een douaneautoriteit in een EU-lidstaat

De douaneautoriteit in Chili kan de douaneautoriteiten in de EU-lidstaten verzoeken de oorsprong van de goederen of de echtheid van het bewijs van oorsprong te controleren. De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt.

Aanhangsel III bevat een model van een EUR.1-certificaat en bevat aanwijzingen voor het invullen ervan.

Oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen door middel van een oorsprongsverklaring zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Chili. Het kan worden gemaakt door:

 • een toegelaten exporteur, of
 • door een exporteur, op voorwaarde dat de totale waarde van de zending niet meer dan 6 000 EUR bedraagt

Om toegelaten exporteur te worden, moet u ten genoegen van de bevoegde douaneautoriteiten aantonen dat uw producten van oorsprong zijn en aan alle andere voorwaarden die zij eventueel stellen. De bevoegde autoriteiten kunnen uw goedgekeurde status intrekken als u deze op enigerlei wijze misbruikt. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de bevoegde douaneautoriteiten (DIRECON voor Chileense zijde).

Hoe kunt u een oorsprongsverklaring opstellen?

Op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument waarin de producten voldoende nauwkeurig zijn omschreven om geïdentificeerd te kunnen worden, moet de exporteur op de factuur, de pakbon of het andere handelsdocument de volgende verklaring (in de juiste taal) typen, afstempelen of afdrukken:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van preferentiële oorsprong zijn.”

De tekst van de oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in een van de officiële talen van de EU (zie aanhangsel IV). Controleer bij uw douaneautoriteiten of zij eventueel extra eisen stellen.

U moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Bent u toegelaten exporteur, dan bent u vrijgesteld van deze verplichting, mits u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verbintenis doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid voor uw verklaring op zich neemt.

Bij het invullen van een oorsprongsverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt.

Een oorsprongsverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, mits deze uiterlijk twee jaar na de invoer van de producten waarop zij betrekking heeft, bij de douaneautoriteiten van het land van invoer wordt aangeboden.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de exporterende partijen
 • controles door de plaatselijke douane — bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan

De autoriteiten van de exporterende partij bepalen de oorsprong en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Nuttige links en contacten

Delegatie van de Europese Unie in Chili

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Postcode: 10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Web: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Deze pagina delen:

Snelle links