De interne markt

Op de eengemaakte markt van de EU — soms de interne markt genoemd — kunnen mensen, goederen, diensten en geld zich vrij verplaatsen.Wederzijdse erkenning garandeert dat elk product dat rechtmatig in een EU-land wordt verkocht, in alle andere landen kan worden verkocht. Alle EU-burgers mogen in elk ander EU-land studeren, wonen, winkelen, werken en met pensioen gaan, en genieten van producten uit heel Europa.

Voordelen

Bedrijven in de EU profiteren van

 • een „thuismarkt” van meer dan 450 miljoen consumenten voor hun producten
 • gemakkelijkere toegang tot een breed scala van leveranciers
 • lagere kosten per eenheid
 • meer commerciële mogelijkheden

EU-burgers profiteren van

 • lagere prijzen
 • meer innovatie en snellere technologische ontwikkeling
 • strengere normen op het gebied van veiligheid en milieubescherming

Wetgeving

De wetgeving inzake de interne markt voor goederen moet ervoor zorgen dat producten die in de EU in de handel worden gebracht aan strenge gezondheids-, veiligheids- en milieueisen voldoen en dat producten die in de EU mogen worden verkocht zonder handelsbelemmeringen kunnen circuleren, waarbij de administratieve lasten tot een minimum worden beperkt.

Sleutelelementen

De interne markt voor goederen heeft de volgende belangrijke elementen:

 • Veiligheid — producten die in de EU in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan strenge veiligheids- en milieueisen
 • Normen — normen definiëren technische of kwaliteitseisen voor producten, productieprocessen, diensten of testmethoden. Normalisatie is een instrument voor de industrie om de prestaties, de veiligheid en de interoperabiliteit van producten te waarborgen. Meer over Europese normalisatie
 • Conformiteitsbeoordeling — er moet een conformiteitsbeoordelingsprocedure worden uitgevoerd voordat een product in de EU in de handel kan worden gebracht. Een fabrikant mag een product alleen in de EU in de handel brengen als het aan alle toepasselijke eisen voldoet. Meer over de conformiteitsbeoordelingsprocedure
 • Accreditatie — accreditatie is het laatste niveau van publieke controle in het Europese conformiteitsbeoordelingssysteem. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat conformiteitsbeoordelingsinstanties over de technische capaciteit beschikken om hun taken uit te voeren. Meer over accreditatie.
 • Aangemelde instanties — een aangemelde instantie is een organisatie die door een EU-land is aangewezen om de conformiteit van bepaalde producten te beoordelen voordat zij in de handel worden gebracht. Meer over aangemelde instanties
 • Markttoezicht — markttoezicht zorgt ervoor dat niet-voedingsproducten op de EU-markt geen gevaar opleveren voor de Europese consumenten en werknemers en dat andere openbare belangen — zoals milieubescherming, veiligheid en eerlijkheid in de handel — worden beschermd. Meer over markttoezicht
 • ICSMS — het informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht (ICSMS) is een IT-platform om de communicatie tussen markttoezichtautoriteiten in de EU en de EVA-landen te vergemakkelijken. Meer over ICSMS.
 • CE-markering — het CE-merkteken betekent dat een product dat in de EU wordt verkocht, voldoet aan alle toepasselijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Meer over de CE-markering
 • Wettelijke metrologie — de toepassing van wettelijke voorschriften op metingen en meetinstrumenten. De EU-wetgeving inzake wettelijke metrologie is een van de pijlers van de interne markt voor producten. De EU-voorschriften zijn erop gericht technologische innovatie te bevorderen, de gezondheid en het milieu te beschermen, de openbare veiligheid te waarborgen en eerlijke handel te bevorderen. Meer over wettelijke metrologie
 • Buitengrenzen — EU-landen controleren producten die van buiten het grondgebied van de EU komen.
 • Nieuw wetgevingskader — om de interne markt voor goederen te verbeteren en de voorwaarden voor het in de handel brengen van een breed scala aan producten op de EU-markt te versterken, is in 2008 een nieuw wetgevingskader vastgesteld. Meer over het nieuwe wetgevingskader.

Vrij verkeer

Voorveel producten op de EU-markt gelden geharmoniseerde regels ter bescherming van de consument, de volksgezondheid en het milieu. Geharmoniseerde regels staan de vaststelling van mogelijk uiteenlopende nationale regels in de weg en waarborgen het vrije verkeer van producten binnen de EU. Sommige sectoren vallen echter nog steeds onder nationale bepalingen. Het beginsel van het vrije verkeer van goederen zorgt ervoor dat deze bepalingen geen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen.

Geharmoniseerde sectoren

Geharmoniseerde sectoren zijn in de hele EU onderworpen aan gemeenschappelijke regels. Zij bieden bedrijven een duidelijk en voorspelbaar rechtskader. Als fabrikanten deze regels volgen, kunnen hun producten vrij op de markt worden verkocht.

 • In de meeste sectoren (bv. elektronische en elektrische apparatuur, machines, liften en medische hulpmiddelen) is de EU-wetgeving beperkt tot essentiële gezondheids-, veiligheids- en milieueisen — om aan te tonen dat aan deze eisen wordt voldaan, mogen fabrikanten vrijwillig normen of andere technische specificaties gebruiken.
 • In andere sectoren (bv. de automobielsector en de chemischeindustrie) bevat de wetgeving gedetailleerde voorschriften op grond waarvan bepaalde soorten producten dezelfde technische specificatiesmoeten hebben.
 • De EU-harmonisatiewetgeving die voorziet in het vrije verkeer van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur wordt beheerd door het directoraat-generaal Milieu.

Niet-geharmoniseerde sectoren

Niet-geharmoniseerde sectoren zijn niet onderworpen aan gemeenschappelijke EU-regels en kunnen onder nationale voorschriften vallen. Deze sectoren moeten nog steeds profiteren van de Verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen overeenkomstig de artikelen. 34-36 VWEU. Nationale voorschriften voor deze producten zijn onderworpen aan een kennisgevingsprocedure die garandeert dat zij geen onnodige handelsbelemmeringen opwerpen.

Om het vrije verkeer van goederen in niet-geharmoniseerde sectoren te waarborgen, het beginsel van wederzijdse erkenning, de kennisgevingsprocedure 2015/1535 en de toepassing van de artikelen. 34-36 VWEU is essentieel.

Deze pagina delen:

Snelle links