Een handelsovereenkomst lezen

Als u uw producten of diensten wilt exporteren, kunt u een gunstige behandeling krijgen dankzij een handelsovereenkomst. Handelsovereenkomsten maken het voor u gemakkelijker en goedkoper om uit te voeren, waardoor uw product een concurrentievoordeel krijgt op de markt van bestemming. In deze rubriek kunt u begrijpen hoe de EU-handelsovereenkomsten werken en hoe u de informatie kunt vinden die u nodig heeft.

Handelsovereenkomsten van de EU kunnen ingewikkelde documenten lijken, maar zijn gebaseerd op een gemakkelijk te volgen logische structuur. Hieronder vindt u de standaardstructuur van een handelsovereenkomst, die u zal helpen de informatie te vinden die u in uw specifieke handelsactiviteit nodig heeft. Dit is een algemeen richtsnoer. Elke overeenkomst is verschillend, afhankelijk van de situatie van de ondertekenende partijen en hun ambitieniveau om de handel te liberaliseren.

1 Preambule

In de preambule worden de partijen genoemd, worden hun gemeenschappelijke doelstellingen inzake de ontwikkeling van hun economische betrekkingen bevestigd en wordt de grondslag van deze betrekkingen erkend.

2 Definities, doelstellingen en inleidende bepalingen

In dit hoofdstuk worden de in de overeenkomst gebruikte termen toegelicht om een gemeenschappelijke interpretatie van de taal te waarborgen.

3 Nationale behandeling en markttoegang voor goederen

In het hoofdstuk en de bijlagen wordt gewoonlijk beschreven in welke mate en hoe snel de overeenkomst zal leiden tot lagere rechten, heffingen of andere invoerheffingen voor goederen die tussen de partijen worden verhandeld. Hier vindt u de specifieke rechten en tarieven voor alle goederen die onder de handelsovereenkomst vallen. In de regel is er een afzonderlijke bijlage met specifieke verbintenissen van elke partij voor elke categorie goederen.

4 Handelsmaatregelen

In dit hoofdstuk wordt verwezen naar de maatregelen die een partij kan nemen als reactie op de negatieve gevolgen van oneerlijke handelspraktijken, zoals dumping en onrechtmatige subsidies.

5 Technische handelsbelemmeringen

Dit hoofdstuk voorziet in de harmonisatie van bepaalde voorschriften en erkent een aantal kwaliteitscertificeringsprocedures in specifieke sectoren.Zij kan voorzien in de wederzijdse erkenning van conformiteitsbeoordelingsprocedures, wat betekent dat producten kunnen worden aanvaard voor invoer in het land van bestemming op basis van conformiteitsbeoordelingsdocumenten die in het land van uitvoer zijn afgegeven.

6 Sanitaire en fytosanitaire maatregelen

In dit hoofdstuk worden de voorschriften voor de voedselveiligheid en de gezondheid van dieren en planten vastgesteld. Zij heeft gewoonlijk tot doel de nalevingsprocedures te vereenvoudigen en te harmoniseren, om te voorkomen dat legitieme maatregelen op het gebied van de voedselveiligheid en de gezondheid van dieren en planten tot ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen leiden. Hier vindt u de bevoegde autoriteiten in elk land en de goedkeuringsmechanismen die u moet uitvoeren om te exporteren.  

7 Douane en handelsbevordering

Dit hoofdstuk heeft tot doel de douaneprocedures te stroomlijnen en efficiënter te maken. Hier vindt u douaneprocedures die elders niet zijn vermeld, vereisten voor documentatie en methoden om de naleving van de oorsprongsregels te bepalen, en andere informatie met betrekking tot de bepaling van de douanewaarde, vergoedingen en kosten, en uw recht om in beroep te gaan tegen douanebeschikkingen.

8 Investeringen

Dit hoofdstuk bevat maatregelen om investeringen te openen en investeerders te beschermen, zodat zij een eerlijke behandeling krijgen. Het zou kunnen leiden tot het schrappen van plafonds voor buitenlands vermogen of prestatie-eisen, het vergemakkelijken van de overdracht van winsten, en het instellen van stabiele en voorspelbare regels voor investeringsgaranties. Het kan ook systemen voor het opzetten van investeringen tot stand brengen die beleggers in staat stellen om geschillen met de overheid snel en eerlijk op te lossen.

9 Handel in diensten

In dit hoofdstuk wordt verwezen naar de grensoverschrijdende handel in diensten. Zij volgt ten dele de structuur van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, die de regels vaststelt voor de handel in diensten tussen elk land dat lid is van de WTO. Handelsovereenkomsten bevatten echter vaak aanvullende verbintenissen in sectoren als financiële diensten, telecommunicatie, e-handel en het tijdelijke verkeer van natuurlijke personen. Specifieke verbintenissen kunnen voor elk van de partijen worden gevonden in bijlagen, met een afzonderlijk tijdschema.

10 Overheidsopdrachten

Dit hoofdstuk specificeert de gebieden waar ondernemingen van beide partijen goederen en diensten kunnen leveren aan elkaars regeringen, met inbegrip van centrale, regionale, provinciale en lokale overheden. Indien de partijen reeds lid zijn van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de WTO (GPA), kan de handelsovereenkomst de verbintenissen verdiepen in termen van het aantal betrokken aanbestedingsentiteiten, het aantal gedekte goederen en diensten en de drempelwaarden voor de subsidiabiliteit van de inschrijvingen.

11 Intellectuele eigendom

In dit hoofdstuk wordt gewoonlijk voortgebouwd op bestaande internationale overeenkomsten inzake intellectuele eigendom. dit hoofdstuk bevat procedures en regels met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, tekeningen en modellen, octrooien, gegevensbescherming, enz. Ook kunnen nieuwe gebieden van samenwerking worden gedefinieerd, zoals bescherming voor geografische aanduidingen.

12 Mededinging en daarmee verband houdende aangelegenheden

In dit deel wordt gewoonlijk verwezen naar mededingingsrecht, onderzoeken en sancties in verband met kartels, misbruik door ondernemingen met een dominante marktpositie en concurrentieverstorende fusies. Het zou ook regels inzake subsidies, ondernemingen in staatsbezit en ondernemingen met bijzondere voorrechten kunnen vaststellen, om te zorgen voor een gelijk speelveld voor particuliere ondernemingen.

13 Geschillenbeslechting en bemiddeling

Dit hoofdstuk voorziet in een systeem voor het beslechten van geschillen over de wijze waarop de partijen de overeenkomst toepassen of interpreteren, en vermeldt de formele procedures die beide partijen moeten volgen indien zij niet tot overeenstemming kunnen komen.

14 Slotbepalingen

Dit hoofdstuk bepaalt meestal hoe de overeenkomst in werking treedt, opent de mogelijkheid voor nieuwe partijen om zich na de ondertekening aan te sluiten en stelt de procedures vast voor de wijziging van de overeenkomst in de toekomst.

15 Overige protocollen

Dit kan relevante informatie bevatten die elders niet is opgenomen, zoals specifieke oorsprongsregels voor elke productcategorie.

Deze pagina delen:

Snelle links