ELi ja Tšiili assotsieerimisleping

Lühitutvustus

EL ja Tšiili sõlmisid 2002. aastal assotsieerimislepingu, mis sisaldab 2003. aasta veebruaris jõustunud laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut, mis hõlmab ELi ja Tšiili kaubandussuhteid.

Lepingut muudeti 2004. aasta ühinemisprotokolliga.

Lugegetäiendavalt

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge minu kaubandusassistentisasuva interaktiivse päritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga seoses uus, leiate kaupu käsitlevast osast sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolueeskirjad;

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud assotsiatsioonilepingu III lisas (EÜT L 352, 30.12.2002, lk 935). Link viitab konsolideeritud versioonile, mida on muudetud lepingu 2004. aasta ühinemisprotokolliga (ELT L 38, 10.2.2005, lk 3) ja ELi-Tšiili assotsiatsioonikomitee 30. novembri 2015. aasta otsusega nr 2/2015.

III lisaselgitavad märkused avaldati 2003. aastal (ELT C 321, 31.12.2003, lk 22) ja vaadati läbi 2005. aastal(ELT C 56, 5.3.2005, lk 36).

Kas minu toode on pärit EList või Tšiilist?

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada ELi-Tšiili assotsieerimislepingu kohast madalamat või nulltariifi, peab see olema pärit EList või Tšiilist.

Toode on pärit EList või Tšiilist, kui see on

 • täielikult ELis või Tšiilis saadud või toodetud või
 • mis on toodetud ELis või Tšiilis päritolustaatuseta materjale kasutades, tingimusel et need materjalid on läbinud piisava töö või töötluse kooskõlas II liitessätestatud tootepõhiste eeskirjadega.
  Vt ka I liide „Sissejuhatavad märkused“ tootepõhiste päritolureeglite kohta.        
  Teatavate toodete kohta on olemas mõned alternatiivsed tootepõhised eeskirjad – vt IIa liide.

 

Näited ELi kaubanduslepingutes sisalduvatest tootepõhistest eeskirjadest

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks päritolustaatuseta paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vaja on spetsiifilist tootmisprotsessi, näiteks kiudude ketramist. Neid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõiva- ning keemiasektoris.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade järgimiseks

Lepinguga nähakse ette täiendav paindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Lubatud hälve
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt toote erireegliga keelatud, kuni 10 % toote tehasehinnast
 • lubatud hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse piirmäära ületamiseks
 • erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud I liite „Sissejuhatavad märkused“ märkustes 5–7.
Kumulatsioon
 • Kahepoolne kumulatsioon – Tšiilist pärit materjale võib käsitada EList (ja vastupidi) pärinevatena, kui neid kasutatakse toote valmistamisel

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele protokollis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri.

Transport läbi kolmanda riigi: otseveo eeskiri

Päritolustaatusega tooted tuleb transportida EList Tšiilisse (ja vastupidi), ilma et neid oleks kolmandas riigis täiendavalt töödeldud.

Ümberlaadimine või ajutine ladustamine kolmandas riigis on lubatud tingimusel, et kaup jääb tolli järelevalve alla ega läbi muid toiminguid kui

 • märkide, etikettide või plommide lisamine või kinnitamine
 • mahalaadimine
 • uuesti laadimine
 • saadetiste osadeks jagamine
 • mis tahes toimingud, mis on ette nähtud nende seisundi säilitamiseks.

Peate esitama tõendid otseveo kohta importiva riigi tollile, näiteks:

 • lepingulised veodokumendid (näiteks veokirjad)
 • pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevad faktilised või konkreetsed tõendid
 • kõik kaubaga seotud tõendid;
Tollimaksude tagastamine

ELi-Tšiili assotsieerimislepingu kohaselt ei ole võimalik saada tagasi tollimaksu, mis on varem makstud soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt.

Päritoluprotseduurid

Kui soovite taotleda soodustariifi, peate järgima päritolumenetlust ja laskma oma taotlust kontrollida selle riigi tollil, kuhu te oma kaupu impordite. Menetlused on sätestatud V jaotises „Päritolutõend“ ja IV jaotises „Halduskoostöö kord“.

Kuidas soodustariifi taotleda?

Soodustariifi kohaldamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

Päritolutõendite täitmise üksikasjade saamiseks tutvuge III lisa selgitavate märkustega ja nende muudetud versioonidega.

Päritolutõendit ei nõuta, kui saadetise koguväärtus ei ületa

 • 500 eurot väikepakendite puhul või
 • 1200 eurot isikliku pagasi puhul

Päritolutõend kehtib 10 kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

Kaupade liikumissertifikaat EUR.1

Liikumissertifikaate EUR.1 annavad Tšiilis välja välisministeeriumi Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) ja selle kohalikud Protšiili bürood. DIRECON vastutab ka

 • „heakskiidetud eksportijatele“ lubade andmine, järelevalve ja tühistamine
 • ELi liikmesriigi tolliasutuse taotlusel tehtavad kontrollijärgsed kontrollid

Tšiili tolliasutus võib paluda ELi liikmesriikide tolliasutustel kontrollida kauba päritolustaatust või päritolutõendi autentsust. Sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.

III liites on esitatud sertifikaadi EUR.1 näidis ja märge selle täitmise kohta.

Päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või Tšiilist, esitades päritoludeklaratsiooni. Seda saab teha järgmiselt:

 • heakskiidetud eksportija või
 • iga eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus ei ületa 6000 eurot

Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate olema võimeline täitma pädevaid tolliasutusi oma toodete päritolustaatuse osas ja kõiki muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada. Pädevad asutused võivad teie heakskiidetud staatuse tühistada, kui te seda mingil viisil kuritarvitate. Protseduuride kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust pädevate tolliasutustega (Tšiili poole DIRECON).

Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peaks kaubaarvele, saatelehele või muule äridokumendile, kus asjaomaseid tooteid piisavalt täpselt kirjeldatakse, kirjutama tempel või trükkima järgmise deklaratsiooni (asjakohases keeles):

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr...) deklareerib, et need tooted on... sooduspäritoluga, kui ei ole selgelt märgitud teisiti.“

Päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud IV liites. Uurige oma tolliasutustelt võimalikke lisanõudeid.

Peate oma päritoludeklaratsiooni käsitsi allkirjastama. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse Teid identifitseerivate deklaratsioonide eest.

Päritoludeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad Teie toodete päritolustaatust.

Eksportija võib päritoludeklaratsiooni esitada sellega hõlmatud toodete eksportimisel või pärast eksportimist tingimusel, et see esitatakse importiva riigi tollile hiljemalt kahe aasta jooksul pärast sellega hõlmatud toodete importimist.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. Tõendamine põhineb

 • importivate ja eksportivate poolte tolliasutuste vaheline halduskoostöö
 • kohalike tolliasutuste tehtavad kontrollid – importiva poole külastused eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused määravad kindlaks päritolu ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest.

Kasulikud lingid ja kontaktid

Euroopa Liidu delegatsioon Tšiilis

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Postiindeks:10093 Correo Central, Santiago

Telefon: (56) (2) 24286800

E-post: delegation-chile@eeas.europa.eu

Veebileht: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Jagage seda lehte: