ELi ja Tšiili assotsieerimisleping

Lühitutvustus

EL ja Tšiili sõlmisid 2002. aastal assotsieerimislepingu, mis sisaldab 2003. aasta veebruaris jõustunud laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut, mis hõlmab ELi ja Tšiili kaubandussuhteid.

Lepingut muudeti 2004. aasta ühinemisprotokolliga.

Lugegetäiendavalt

Päritolureeglid

Selles jaos tutvustatakse peamisi päritolureegleid ja lepingu päritolumenetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema suhtes uus, võite leida põhimõistete tutvustuse kaupade jaotises.

Päritolueeskirjad;

Teie toode peab vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad selle päritolu, et selle suhtes saab kohaldada soodusmäära.

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud assotsiatsioonilepingu III lisas (EÜT L 352, 30.12.2002, lk 935). Link viitab konsolideeritud versioonile, mida on muudetud lepingu 2004. aasta ühinemisprotokolliga (ELT L 38, 10.2.2005, lk 3) ja EL-Tšiili assotsiatsioonikomitee 30. novembri 2015. aasta otsusega nr 2/2015.

III lisaselgitavad märkused avaldati 2003. aastal (ELT C 321, 31.12.2003, lk 22) ja vaadati läbi 2005. aastal (ELT C56, 5.3.2005, lk 36).

Kas minu toode pärineb EList või Tšiilist?

Selleks et teie toode vastaks ELi-Tšiili assotsiatsioonilepingu kohasele madalamale või nullmääraga soodustariifile, peab see pärinema EList või Tšiilist.

Toode on pärit EList või Tšiilist, kui see on

 • täielikult ELis või Tšiilis saadud või
 • Valmistatud ELis või Tšiilis päritolustaatuseta materjalidest, tingimusel et need materjalid on läbinud piisava töö või töötluse vastavalt II liitessätestatud tootepõhistele eeskirjadele
  Vt ka I liide „Sissejuhatavad märkused“ tootepõhistele päritolureeglitele.
  Teatavate toodete puhul on olemas mõned alternatiivsed tootepõhised eeskirjad – vt IIa liide.

 

Näited tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks paberi tootmine (ühtlustatud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (ühtlustatud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiu ketramine sellisteks eeskirjadeks, mida kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivatööstuses ning keemiatööstuses.

 

Kohaldatavad tootepõhised eeskirjad leiate minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Sallivus
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhise reegliga tavaliselt keelatud, kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast
 • lubatud hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide mis tahes maksimaalse väärtuse künnise ületamiseks
 • Harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 klassifitseeritud tekstiilmaterjalide ja rõivaste suhtes kehtivad erihälbed, mis on esitatud tootepõhiste päritolureeglite I liite „Sissejuhatavad märkused“ märkustes 5-7.
Kumuleerumine
 • Kahepoolnekumulatsioon – Tšiilist pärit materjale võib lugeda EList pärinevateks (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote valmistamisel

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele protokollis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo reegel.

Vedu läbi kolmanda riigi: otseveo reegel

Päritolustaatusega tooteid tuleb vedada EList Tšiilisse (ja vastupidi) ilma neid kolmandas riigis täiendavalt töötlemata.

Ümberlaadimine või ajutine ladustamine kolmandas riigis on lubatud, kui kaup jääb tollijärelevalve alla ja sellega ei tehta muid toiminguid kui:

 • märkide, etikettide või plommide lisamine või kinnitamine
 • mahalaadimine
 • uuesti laadimine
 • saadetiste osadeks jagamine
 • kõik toimingud, mille eesmärk on nende seisundi säilitamine.

Peate esitama importiva riigi tolliasutusele tõendid otseveo kohta, näiteks:

 • lepingulised veodokumendid (näiteks konossemendid)
 • pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevad faktilised või konkreetsed tõendid
 • kõik kaupadega seotud tõendid
Tollimaksu tagastamine

ELi-Tšiili assotsieerimislepingu kohaselt ei ole võimalik saada soodustariifi alusel eksporditud toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalide eest varem tasutud tollimaksude tagastamist.

Päritolumenetlused

Kui soovite taotleda soodustariifi, peate järgima päritolumenetlusi ja laskma oma taotlust kontrollida selle riigi tollil, kuhu te oma kaupa impordite. Menetlused on sätestatud V jaotises päritolutõendite kohta ja IV jaotises halduskoostöö korra kohta.

Soodustariifi taotlemine

Soodustariifi kasutamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

Päritolutõendite täitmise üksikasjade kohta vt III lisa selgitavaid märkusi ja nende muudetud versiooni.

Päritolutõendit ei nõuta, kui saadetise koguväärtus ei ületa

 • 500 Eurot väikepakendite puhul või
 • 1 200 eurot isikliku pagasi puhul

Päritolutõend kehtib 10 kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

Liikumissertifikaat EUR.1

Kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 annab Tšiilis välja välisministeeriumi Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) ja selle kohalikud ProTšiili bürood. DIRECON vastutab ka järgmiste valdkondade eest:

 • lubade andmine, järelevalve ja tühistamine „heakskiidetud eksportijatele“
 • ELi liikmesriikide tolliasutuste taotlusel tehtavad kontrollijärgsed kontrollid

Tšiili tolliasutus võib taotleda ELi liikmesriikide tolliasutustelt kauba päritolustaatuse või päritolutõendi ehtsuse kontrollimist. Sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.

III liide sisaldab sertifikaadi EUR.1 näidist ja annab juhiseid selle täitmiseks.

Päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad päritoludeklaratsiooni esitamisega ise kindlaks teha, et nende toode pärineb EList või Tšiilist. Seda saab teha järgmiselt:

 • heakskiidetud eksportija või
 • iga eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus ei ületa 6 000 eurot

Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma pädevatele tolliasutustele tõendada oma toodete päritolustaatust ja muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada. Pädevad asutused võivad Teie heakskiidetud staatuse tühistada, kui Te seda mingil viisil kuritarvitate. Menetluste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust pädevate tolliasutustega (Tšiili poole jaoks DIRECON).

Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peaks kandma, tembeldama või trükkima kaubaarvele, saatelehele või muule äridokumendile (vastavas keeles) järgmise deklaratsiooni, milles kõnealuseid tooteid on kirjeldatud piisavalt üksikasjalikult, et neid oleks võimalik identifitseerida:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr...) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.“

Päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud IV lisas. Kontrollige oma tolliasutustelt, millised lisanõuded neil võivad olla.

Te peate oma päritoludeklaratsiooni allkirjastama käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, tingimusel et te võtate oma tolliasutusele kirjaliku kohustuse võtta endale täielik vastutus mis tahes deklaratsiooni eest, millega Teid identifitseeritakse.

Päritoludeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust.

Eksportija võib koostada päritoludeklaratsiooni sellega hõlmatud toodete eksportimisel või pärast eksportimist tingimusel, et see esitatakse importiva riigi tollile hiljemalt kaks aastat pärast sellega hõlmatud toodete importimist.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. Tõendamine põhineb

 • halduskoostöö importivate ja eksportivate lepinguosaliste tolliasutuste vahel
 • kohaliku tolli kontroll – importiva lepinguosalise kontrollkäigud eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused määravad kindlaks päritolu ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest.

Kasulikud lingid ja kontaktid

Euroopa Liidu delegatsioon Tšiilis

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Postiindeks: 10093 Correo Central, Santiago

Tel: (56) (2) 24286800

E-post: delegation-chile@eeas.europa.eu

Veebisait: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Jagage seda lehte:

Kiirlingid