Poistenie nákladu

V tomto oddiele sú uvedené podrobné informácie o poistení pre rôzne druhy dopravy.

Pri medzinárodnom obchode je poistenie dôležitým aspektom prepravy tovaru. Tovar je vystavený bežným a nenormálnym rizikám. Spoločné riziká súvisia s manipuláciou, skladovaním, nakladaním alebo prepravou nákladu, pričom zriedkavé riziká môžu zahŕňať nepokoje, štrajky, terorizmus atď.

Musíte zvážiť uzatvorenie poistenia pre váš tovar, ktorý zvyčajne ponúkajú národné exportné dovozné banky. Dokumentácia poistenia je dôležitá, pokiaľ ide o colné vybavenie vášho obchodovaného tovaru. V nasledujúcom oddiele sa uvádzajú podrobnejšie informácie o rôznych druhoch poistnej dokumentácie v závislosti od druhu dopravy, ktorú používate na obchodovanie.

 

Poistenie nákladnej dopravy je dohoda, na základe ktorej je poistený tovar upísaný (chránený) v prípade škôd spôsobených rizikom, na ktoré sa vzťahuje politika. Na účely colného odbavenia sa vyžaduje faktúra z poistenia, len ak príslušné údaje nie sú uvedené v obchodnej faktúre.

Existuje rozdiel medzi poistením prepravy tovaru a poistením zodpovednosti dopravcu. V prípade poistenia v oblasti dopravy sú kryté riziká, pevná náhrada a náhrada (ochrana) zmluvy vo vzťahu k vyvážajúcej spoločnosti alebo jednotlivcovi.

Naopak, poistenie zodpovednosti dopravcu sa riadi rôznymi právnymi predpismi. V závislosti od dopravného prostriedku je náhrada obmedzená váhou a hodnotou tovaru. Iba v prípade, ak sa prepravca nemohol zbaviť svojej zodpovednosti.

Štandardný rozsah zodpovednosti prepravcu je stanovený v týchto medzinárodných dohovoroch.

Cestná nákladná doprava

Medzinárodná cestná preprava tovaru sa riadi Dohovorom o medzinárodnej cestnej preprave tovaru (dohovor CMR), ktorý bol podpísaný v Ženeve v roku 1956.

Podľa tohto dohovoru letecký ťahač nie je zodpovedný za straty alebo škody na tovare, ak preukáže, že k nemu došlo

 • vlastné chyby tovaru
 • Vyššia moc (nepredvídané okolnosti)
 • porucha nakladača alebo príjemcu

Neexistuje žiadne nariadenie Európskej únie, ktoré by sa týkalo odškodnenia za cestnú nákladnú dopravu.

Železniční dopravcovia

Medzinárodnú železničnú prepravu tovaru upravuje Dohovor o preprave cez železničnú prepravu (dohovor CIM), podpísaný v Berne v roku 1980.

Železniční dopravcovia nenesú zodpovednosť za straty alebo poškodenie tovaru, ak môžu preukázať, že vznikli

 • vlastné chyby tovaru
 • vyššia moc
 • porucha nakladača alebo príjemcu

V súčasnosti neexistuje žiadne nariadenie Európskej únie o kompenzácii. Odškodnenie (odškodnenie) je zvyčajne obmedzené na maximálnu sumu na brutto kilogram stratenú alebo poškodenú. Vo väčšine prípadov však podniky pravdepodobne nedostanú nič, čo by sa približovalo hodnote ich tovaru.

Spoločnosť lodnej dopravy

Medzinárodný dohovor z roku 1968 o nákladnom liste, známy ako „Haagske pravidlá“ alebo „Bruselský dohovor“, určuje povinnosti námorných dopravcov pri preprave medzinárodného tovaru.

Spoločnosť lodnej dopravy nie je zodpovedná za straty alebo škody na tovare, ak preukáže, že vznikli

 • vlastné chyby tovaru a strata hmotnosti počas prepravy
 • námorná chyba posádky
 • požiar
 • loď na plavbu na mori
 • vyššia moc
 • štrajky alebo výluky
 • chybu nakladača
 • skryté chyby na palube lode, ktoré počas prísnej kontroly nepovšimli.
 • pokusy o záchranu životov alebo tovaru na mori

V súčasnosti neexistuje na úrovni Európskej únie žiadna harmonizácia týkajúca sa kompenzácie, ktorá sa zvyčajne obmedzuje na určitú sumu za kilogram strateného alebo poškodeného tovaru. Tento systém spôsobuje rovnaké problémy ako pri železničných nehodách; vývozca pravdepodobne stratí veľkú časť hodnoty tovaru.

Zodpovedá letecký prevádzkovateľ,

Varšavský dohovor z roku 1929 a Montrealský návrh zmluvy z roku 1975 stanovujú, že leteckí dopravcovia nenesú zodpovednosť za škody alebo stratu tovaru, ak je možné preukázať, že

 • Dopravca a spoločníci prijali všetky opatrenia potrebné na to, aby sa vyhli ujme, alebo že nebolo možné prijať preventívne opatrenia (vyššia moc)
 • straty vznikli z pilotáže alebo z navigačnej chyby.
 • poškodená strana spôsobila škodu alebo k nej prispela

Neexistuje norma Európskej únie týkajúca sa náhrady škody poškodenej strany. Náhrada škody je obvykle obmedzená na stanovenú sumu na brutto kilogram poškodeného alebo strateného tovaru.

Leteckí dopravcovia môžu v čase prijatia nákladu vzniesť konkrétne výhrady. Tieto výhrady budú napísané v zmluve o leteckej doprave známej ako nákladný list (ACN) a použijú sa ako dôkazy. Letecké spoločnosti však zvyčajne odmietnu pochybné zásielky alebo tie, ktoré nezodpovedajú ACN.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy