Споразумение за икономическо партньорство ЕС-Япония

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония влезе в сила на 1 февруари 2019 г. Предприятията от ЕС вече изнасят за Япония стоки на стойност над 58 млрд. евро и услуги на стойност 28 млрд. евро всяка година. Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония намалява пречките пред търговията, пред които са изправени европейските предприятия при износ за Япония, и им помага да се конкурират по-добре на този пазар.

Споразумението накратко

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония влезе в сила на 1 февруари 2019 г.

Какви са ползите за Вашето предприятие?

Търговското споразумение с Япония

 • премахва митата и другите пречки пред търговията и улеснява вноса и износа на дружества от двете страни
 • гарантира отвореността на пазарите на услуги, по-специално на финансовите услуги, телекомуникациите и транспорта
 • гарантира недискриминационно третиране на предприятията от ЕС, извършващи дейност на пазарите на обществени поръчки
 • подобрява защитата на правата върху интелектуалната собственост в Япония, както и защитата на висококачествени европейски селскостопански продукти, така наречените географски указания (ГО)
 • спестява на дружества от двете страни значителни суми пари и време при двустранната търговия със стоки
 • предвижда засилена подкрепа за по-малките предприятия, които са непропорционално засегнати от пречките пред търговията

 

Япония вече е четвъртият по големина пазар на ЕС за износ на селскостопански продукти. Достъпът до пазара ще бъде подобрен за много европейски продукти, по-специално

Прочетете пълния текст на търговското споразумение с Япония.

Тарифи

Споразумението премахва по-голямата част от митата, плащани от европейските и японските дружества.

При влизането в сила на споразумението бяха премахнати 99 % от тарифните позиции на ЕС и 97 % от японските тарифни линии. По отношение на все още непремахнатите тарифи бяха договорени тарифни квоти или тарифни намаления.

За да проверите тарифите за вашия продукт, трябва да знаете кода на продукта, който се основава на кода по Хармонизираната система (ХС) HS2017 както за европейските, така и за японските кодове.


Можете да намерите продуктовия си код, като използвате „Моят търговски асистент“

Можете също така да проверите статистическия код на Япония за внос.

Споразумението отваря японския пазар за износ на селскостопански продукти от ЕС, например 

 • митата върху много сирена като Gouda и Cheddar ще бъдат премахнати с течение на времето
 • въвежда се безмитна квота за пресни сирена (като Mozzarella и Feta)
 • митата върху износа на вино изчезнаха с влизането в сила
 • що се отнася до говеждото месо, износителите от ЕС ще се ползват от намалена тарифа
 • по отношение на свинското месо остават само ниски мита за износа на прясно месо за Япония, а споразумението напълно премахна митата върху преработеното месо.

Графици за премахване на митата

Митата за голяма част от продуктите или незабавно се премахват при влизането в сила на споразумението, или постепенно след график за премахване на митата.

Отправната точка за премахване или намаляване на митата е „базова ставка“ и намаленията се извършват на тази базова ставка. Чрез тарифния код на продукта ще можете да намерите намалението, което се прилага към базовата ставка на вашия продукт.

 • общи бележки, които ще ви помогнат да прочетете графиците за премахване на митата както на ЕС, така и на Япония
Внос от Япония
Износ за Япония

Тарифни квоти (ТК)

Тарифните квоти са приложими и за определени продукти. Това са специфични обеми стоки, които ще имат право на преференциално тарифно третиране в определен срок.

 • има двадесет и пет японски продукти на хранително-вкусовата промишленост с тарифни квоти
 • тарифни квоти на Япония
 • Японското Министерство на земеделието, горите и рибарството (МЗХГ) предоставя информация за заявлението и разпределението на ТК за всяка тарифна линия, като захар, продукти от пшеница, млечни продукти и други храни (включително сладкарски изделия и някои шоколади) в рамките на СИП между ЕС и Япония (японско).

За млечните продукти разпределението на тарифните квоти и събирането на такси се извършва от „Сътрудничество в сектора на селското стопанство и животновъдството“ (ALIC).

Вносът на определени млечни продукти (напр. масло и суроватка) в рамките на тарифната квота е предмет на държавна търговска система.

Информационни листове от Центъра за промишлено сътрудничество ЕС-Япония (Бизнесът на ЕС в Япония)

Някои морски продукти са предмет на квоти за внос и вносителите са задължени да кандидатстват.

Повече информация относно прилагането и разпределянето на ТК в Япония.

Системаот бази данни за превод на японско право, предоставена от Министерството на правосъдието, Япония.

Защитни мерки

Търговското споразумение между ЕС и Япония също предвижда двустранни защитни мерки. Целта на „предпазното“ действие (т.е. временно ограничаване на вноса на даден продукт) е да се защити конкретна местна промишленост от увеличаване на вноса на всеки продукт, който причинява или заплашва да причини сериозна вреда на промишлеността. В това споразумение се използват защитни мерки в областта на селското стопанство за защита на конкретни продукти от такова нарастване на вноса.

Продуктите от ЕС, които са предмет на тези мерки, са:

 • говеждо и свинско месо (включително преработено свинско месо)
 • суроватъчен протеинов концентрат (WPC), суроватка на прах
 • пресни портокали
 • състезателни коне

Вижте списъка на защитните мерки в областта на селското стопанство (стр. 368).

Допълнителна информация относно защитните мерки по отношение на състезателните коне

 

Моят търговски сътрудник Ви предоставя подробна информация за тарифите, мерките, приложими за вашия продукт и пазар, и показва графиците за премахване на митата за съответните тарифни линии.

 

Правилата за произход

За да отговаря на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в Моят търговски асистент, за да прецените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да изготвите правилните документи.

Обща информация относно правилата за произход и процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в този раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте нов по темата, можете да намерите въведение към основните понятия в раздела за стоките.

Правилата за произход

Къде мога да намеря правилата за произход?

Правилата за произход са определени в глава 3 относно правилата за произход от Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония (ОВ L 330, 27.12.2018 г., стр. 21).

Моят продукт произхожда ли от ЕС или Япония?

За да може вашият продукт да отговаря на изискванията за по-ниска или нулева преференциална тарифа съгласно Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония, той трябва да е с произход от ЕС или Япония.

Продукт „с произход“ от ЕС или Япония, ако е

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в главата (например недостатъчна обработка или преработка, правилото за непромяна). Съществуват и някои допълнителни възможности за гъвкавост, които да ви помогнат да спазвате специфичните за продуктите правила (например толерантност или кумулация).

 

Примери за основните видове специфични за продуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавена стойност — стойността на всички материали без произход в даден продукт не може да надхвърля определен процент от цената му франко завода
 • промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна в тарифното класиране на материалите без произход и крайния продукт — например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например изпридане на влакна в прежда — такива правила се използват предимно в текстилния и химическия сектор.

Съвети за спазване на специфичните за продуктите правила

Споразумението предоставя допълнителна гъвкавост, за да ви помогне да спазвате специфичните за продуктите правила, като например толерантност или кумулация.

Толеранс
 • правилото за отклонение позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното правило за продукта, при условие че тяхната стойност не представлява повече от 10 % от цената франко завода или от цената франко борд на продукта.
 • това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на прага на максималната стойност на материалите без произход, изброени в специфичните правила за продуктите.
 • въпреки това, и това е особеност в споразумението между ЕС и Япония, това допустимо отклонение може да се използва в случаите, когато теглото на материалите без произход надвишава прага на теглото, предвиден в специфичните правила за продуктите, при условие че стойността на тези материали не надвишава 10 % от цената франко завода на крайния продукт — над тези 10 % като стойност, тези материали трябва да са с произход от ЕС или Япония.
 • специфични допустими отклонения се прилагат за текстилните изделия и облеклото, класирани в глави 50—63 от Хармонизираната система, които са включени в бележки 6—8 от приложение 3-А Уводни бележки към специфичните за продуктите правила за произход
Кумулация

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония предвижда два начина за кумулиране на произхода

 • двустранна кумулация — материалите с произход от Япония могат да се считат за материали с произход от ЕС (и обратно), когато се използват в производството на продукт в ЕС
 • пълна кумулация — обработката или преработката, извършена върху материали без произход в ЕС или Япония, може да се счита за операция с произход, за да се подпомогне спазването на специфичното за продукта правило (с други думи, преработката, извършена в Япония, може да се счита за отговарящи на условията операции в ЕС, независимо дали преработката е достатъчна за придаване на произход на самите материали (и обратно)

Други изисквания

Вашият продукт трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в главата относно правилата за произход, като недостатъчна обработка или преработка или правилото за непромяна.

Правило за непромяна

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от ЕС до Япония (и обратно), без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Някои операции могат да се извършват в трета държава, ако продуктите остават под митнически надзор, като например:

 • добавяне или поставяне на маркировки, етикети, пломби или всякаква документация, за да се гарантира спазването на специфичните национални изисквания на страната вносител
 • консервиране на продукти в добро състояние
 • съхранение
 • разделяне на пратки

Митническите органи могат да поискат доказателства за спазването на правилото, като например:

 • транспортни документи по договор, като например товарителници
 • фактически или конкретни доказателства въз основа на маркировка или номериране на опаковките
 • всякакви доказателства, свързани със самите стоки

Възстановяване на мита

Съгласно СИП между ЕС и Япония е възможно да се получи възстановяване на мита, платени преди това върху материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа.

Процедури, свързанис произхода

Износителите и вносителите трябва да следват процедурите за произход. Процедурите са посочени в глава 3, раздел Б относно правилата за произход на споразумението. Те изясняват например как да се декларира произходът на даден продукт, как да се претендира за преференции или как митническите органи могат да проверят произхода на даден продукт.

Как да поискате преференциална тарифа 

Вносителите могат да поискат преференциално тарифно третиране въз основа на

 • изявление за произход, предоставено от износителя, или
 • изявление за произход въз основа на „познанията на вносителя“

За подробности, моля, вижте

Изявление за произход

Лична декларация на износителя

Износителите могат сами да декларират, че техният продукт е с произход от ЕС или Япония, като представят изявление за произход.

В ЕС това може да се постигне чрез:

 • износител, регистриран в системата за регистрирани износители (REX), и същият номер по REX могат да се използват и за някои други преференциални търговски споразумения на ЕС (например търговското споразумение на ЕС с Канада)
 • всеки износител, при условие че общата стойност на пратката не надвишава 6,000 EUR

В Япония то може да бъде направено чрез:

 • износител с издаден от Япония корпоративен номер

Какво следва да съдържа изявлението за произход?

 • изявлението за произход следва да фигурира във фактура или във всеки търговски документ, идентифициращ продукта.
 • текстът на декларацията за произход може да бъде изготвен на всеки от официалните езици на ЕС, както и на японски език, и може да бъде намерен в приложение 3-Г, като държавата вносител не може да изисква вносителят да представи превод на изявление за произход.
 • износителите трябва да посочат критериите за произход, използвани в тяхното изявление за произход, с код (вж. приложение 3-Г)

Подаване и валидност

 • изявлението за произход остава валидно за срок от 12 месеца от датата, на която е било изготвено.
 • обикновено изявлението за произход ще бъде за една пратка, но то може да обхваща и множество пратки от идентични продукти за период, не по-дълъг от 12 месеца. 

Внасоките на СИП между ЕС и Япония относно изявлението за произход при многократни пратки на идентични продукти се предоставят допълнителни обяснения.

Познания на вносителя
 • вносителите могат да поискат преференциални тарифи въз основа на собствените си познания за произхода на внасяните продукти — това може да се основава на придружаващи документи или документи, предоставени от износителя или производителя на продукта, които са притежание на вносителя. Насоките за СИП между ЕС и Япония относно знанията на вносителя предоставят допълнителни обяснения
 • тъй като вносителят прави искане въз основа на собствените си познания, не се използва изявление за произход и не е необходимо нито един износител или производител да бъде идентифициран или да предприеме действия, свързани с преференциалния произход на стоките в страната износител.
 • не е необходимо вносителят, който използва „познанията на вносителя“, да бъде регистриран в базата данни REX.

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внасян продукт действително е с произход, или отговаря на други изисквания за произход. Проверката се основава на

 • административно сътрудничество между митническите органи на страните по вноса и износителите
 • проверки, извършвани от местните митници — не се разрешават посещения на страната вносител при износителя
 • органите на страната вносител определят произхода и информират органите на страната вносител за резултатите

Изискванията към продуктите 

Техническите правила включват технически регламенти, стандарти и процедури за оценяване на съответствието. Тези правила определят специфичните технически характеристики, които вашият продукт трябва да притежава, като дизайн, етикетиране, опаковка, функционалност или производителност, и са важни, тъй като гарантират постигането на важни цели на обществената политика, като опазване на човешкото здраве или безопасността на околната среда.

Тези изисквания могат да бъдат свързани с въпроси като:

 • Технически правила и изисквания
 • Правила и изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, СФС
 • Разпоредби в областта на околната среда, които се прилагат за вносни стоки.

Трябва да спазвате тези правила, за да можете да оценявате продуктите си, за да видите дали те отговарят на необходимите технически стандарти.

 

За да научите какви са правилата и изискванията, приложими за вашия продукт, отидете на „Моят търговски асистент“ и въведете вашето име или код на продукта.

Можете да проверите категориите продукти по-долу за по-конкретни данни за изискванията към продукта и съответните връзки

Санитарните и фитосанитарните мерки (напр. закони, подзаконови актове, стандарти) са мерки за защита на хората, животните и растенията от болести, вредители или замърсители.

Те гарантират, че предлаганите на пазара хранителни продукти, включително вносът от държави извън ЕС, са безопасни за потребителите.

Повече информация за санитарните и фитосанитарните мерки между ЕС и Япония можете да намерите тук.

Подобно на ЕС, Япония има едни от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. Например Япония не разрешава използването на хормони на растежа в своето производство на говеждо месо, а регламентите за контрол на ГМО са от голямо значение за японските потребители.

Всички продукти, внасяни от Япония, трябва да отговарят на стандартите на ЕС. Това включва забраната на ЕС за третирано с хормони говеждо месо и неговите правила за употребата на антибиотици. 

Освен това целият внос на животински продукти в ЕС от Япония трябва да бъде придружен от ветеринарен сертификат. 

Само компетентен орган в Япония, който Комисията официално е признала, че е в състояние да удостовери съответствие с изискванията на ЕС по отношение на вноса, може да издава такъв сертификат. 

Търговското споразумение помага да се гарантира, че вашите продукти не са възпрепятствани да навлязат на японския пазар поради необосновани санитарни и фитосанитарни бариери и спомага за рационализиране и ускоряване на процедурите за одобряване на износа на храни за Япония.

Ако внасяте от Япония в ЕС, научете повече за санитарните и фитосанитарните изисквания тук.

 

Вижте специфичните правила и изисквания за вашия продукт в Моят търговски асистент.

Технически пречки пред търговията

Въпреки че техническите правила са важни, понякога те могат да действат като пречка пред международната търговия и следователно могат да представляват значителна тежест за вас като износител.

 • ако смятате, че сте изправени пред търговска бариера, която забавя дейността ви или ви пречи да изнасяте, можете да ни кажете
 • съобщете какво спира вашия износ за Япония, като използвате онлайн формуляра и ЕС ще анализира Вашето положение и ще предприеме подходящи действия

Свържете се с нас

Документи и процедури за митническо оформяне

Митническото оформяне обикновено включва контрол върху

 • митата, които трябва да бъдат платени
 • правилното описание на стоките, техния произход и стойност
 • мерки за сигурност и безопасност (контрабанда, наркотици, цигари, оръжия, фалшифицирани продукти, борба с тероризма)
 • съответствие със специфично законодателство, като например законодателство в областта на околната среда, здравни изисквания, ветеринарни, фитосанитарни и качествени разпоредби

Споразумението между ЕС и Япония гарантира по-ефективни митнически процедури за улесняване на търговията и намаляване на разходите за предприятията.

Документи

Можете да разгледате подробни наръчници стъпка по стъпка, в които се описват различните видове документи, които трябва да подготвите за митническото оформяне на вашите продукти.

В зависимост от вашия продукт митническите органи могат да изискат всички или някои от елементите по-долу.

 • търговска фактура (вижте специфичните изисквания по отношение на нейната форма и съдържание в „Моят търговски асистент“)
 • Коносамент или въздушна товарителница
 • опаковъчен лист, сметки за товари и застрахователни сертификати (необходими в някои случаи)
 • лицензии за внос на някои стоки
 • сертификати, показващи, че вашият продукт отговаря на задължителните разпоредби за продуктите, като например изисквания за здраве и безопасност, етикетиране и опаковане
 • доказателство за произход — декларация за произход

За по-голяма сигурност можете да подадете предварително заявление за обвързваща тарифна информация и/или обвързваща информация за произхода.

 

За подробна информация относно документите, които трябва да представите за митническо оформяне на вашия продукт, отидете на моя търговски асистент.

Японските митници предоставят информация за японските митнически процедури, включително необходимите документи

Япония също така е дом на девет различни митнически юрисдикции и може би си струва да се свържете с тези, които са от значение за вас, за да направите митническия процес по-плавен за вашия продукт.

На изпитване

За описание на начина на доказване на произхода на вашите продукти, за да поискате преференциална тарифа, и на правилата, свързани с проверката на произхода от страна на митническите органи, моля, направете справка с раздела относно правилата за произход по-горе.

За обща информация относно митническите процедури за внос и износ посетете уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Интелектуална собственост и географски указания

СИП между ЕС и Япония предвижда засилена защита на правата върху интелектуалната собственост за европейските дружества, изнасящи иновативни, художествени, отличителни и висококачествени продукти за Япония. Ангажиментите са засилени и включват разпоредби относно защитата на търговските тайни, търговските марки, защитата на авторското право, патентите, минималните общи правила за регулаторна защита на данните от изпитвания за фармацевтични продукти и разпоредбите за гражданско правоприлагане.

Споразумението признава специалния статут и предлага защита на японския пазар на над 200 европейски селскостопански продукта с определен европейски географски произход, известни като географски указания (ГО). Собствениците на двустранно договорени географски означения в секторите на селското стопанство, храните и напитките се ползват от защита срещу фалшифициране. Списък на защитените географски означения в ЕС и Япония може да бъде намерен в приложение 14-Б към СИП.

Патенти

В СИП между ЕС и Япония се потвърждава, че двете страни ще работят заедно за запазване на укрепването на патентната защита.

Съгласно споразумението както ЕС, така и Япония се ангажираха да предоставят удължаване на срока на патентната закрила на фармацевтичните продукти и на селскостопанските химически продукти. За да научите повече за патентите в Япония, включително за процесите на подаване и разглеждане на заявки, моля, обърнете се към японското патентно ведомство.

Други въпроси, свързани с интелектуалната собственост

Японското патентно ведомство предоставя прегледи на полезни модели, дизайни, търговски марки и авторски права.

Министерството на икономиката също така обяснява по-подробно прилагането на вашите права на интелектуална собственост.

Услуги

Споразумението улеснява предприятията от ЕС и Япония при предоставянето на услуги и предлага по-голяма мобилност на служителите на дружествата, за да извършват работата си на място.

Временно преместване на персонал на дружеството 

Приложение 8-В: Разбиране относно движението на физически лица със стопанска цел

Споразумението предвижда определени ангажименти по отношение на влизането и временния престой на физически лица в глава 8, раздел Г.

Графикът на Европейския съюз и на Япония в приложение III към приложение 8-Б предвижда някои резерви и допълнителни разпоредби по отношение на лицата на посещение със стопанска цел с цел установяване, лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, инвеститорите и лицата на краткосрочно посещение със стопанска цел. Приложение III към приложение 8-Б е достъпно на следните връзки:

Някои резерви, ограничения и допълнителни разпоредби по отношение на доставчиците на услуги по договор и независимите специалисти са предвидени в списъка на Европейския съюз, а този на Япония — в приложение IV към приложение 8-Б. Приложение IV към приложение 8-Б е достъпно на следните връзки:

СИП съдържа редица разпоредби, които се прилагат хоризонтално за цялата търговия с услуги, като например разпоредба за потвърждаване на правото на страните да регулират услугите. СИП потвърждава правото на органите да запазят обществените услуги и няма да принуждава правителствата да приватизират или дерегулират обществените услуги, като например в секторите на здравеопазването, образованието и водите.

Бяха договорени конкретни ангажименти в сектори като:

 • пощенски и куриерски услуги
 • далекосъобщения
 • морски транспортни услуги
 • финансови услуги

По отношение на задълженията за трансгранична търговия с услуги вж. раздел В от глава 8 от споразумението.

Движение на квалифициран персонал

Обща информация за визите
Ограничения на стопанската дейност на доставчиците на услуги по договор и независимите специалисти в Япония

По отношение на някои услуги обхватът на стопанските дейности е ограничен по начина, предписан в допълнение IV „Ограничения на стопанските дейности на доставчиците на услуги по договор и независимите специалисти в Япония „ към приложение 8-Б „Списъци за глава 8“ от споразумението.

Управление на човешките ресурси

В Япония има много трудови закони, отнасящи се до защитата на работниците.  Това трудово законодателство по принцип се прилага за всички трудови правоотношения в Япония, независимо дали работодателят е японски или чуждестранен, или дали дружеството е чуждестранно или учредено в Япония.  Регламентът за тези закони се прилага и за чуждестранните работници в Япония, при условие че чуждестранните работници отговарят на правното определение за работници съгласно тези закони. 

Обща информация за цялостната система на трудовото право в Япония, свързана с управлението на човешките ресурси, може да бъде получена от уебсайтовете, посочени в следните раздели:

Обща информация за управлението на човешките ресурси
Правила, които трябва да се отбележат при наемане на работа в чужбина
Информация за основните трудови разпоредби

Телекомуникационни и компютърни информационни услуги

В Япония

 • телекомуникациите се определят широко в Закона за телекомуникациите като „предаване, предаване или получаване на кодове, звуци или изображения по кабел, радио или друга електромагнитна форма“.
 • далекосъобщителната услуга се определя като „посредничество в комуникациите на други лица чрез използване на далекосъобщително съоръжение или предлагане по друг начин на далекосъобщително съоръжение за комуникация от други лица“, и
 • след това телекомуникационната дейност се определя като „стопанска дейност, при която доставчикът на услуги предоставя далекосъобщителна услуга, за да отговори на нуждите на други, с изключение на предоставянето на съоръжение за радио- и телевизионно разпространение съгласно Закона за радио- и телевизионното разпространение“.

Наръчникът за навлизане на пазара в японската телекомуникационна дейност, достъпен само на японски език, който обикновено попада в обхвата на определението за „телекомуникационна дейност“ и следователно изисква нотифициране или регистрация.

Навлизане на японския пазар
 • Министерство на вътрешните работи и комуникациите: Наръчник за навлизане на пазара в японския телекомуникационен бизнес, юни 2016 г. (на английски език). Моля, имайте предвид, че английската версия може да не е актуална. Освен това допълнителни материали (включително, наред с другото, примери за случаи, в които се посочва дали изискването за уведомяване е приложимо за конкретни предприятия) са налични само в японска версия от май 2019 г., както и допълнението към тях от октомври 2019 г.
 • Следните ръководства и насоки също могат да бъдат намерени тук:
  • Ръководство за навлизане на пазара в общия бизнес в областта на кабелното излъчване (на английски език);
  • Ръководство за изграждане на мрежи от далекосъобщителни превозвачи (на английски език); и
  • Насоки за използване на поляци, пактове, канали и подобни съоръжения, притежавани от комунални услуги (английски).
Затягане на разпоредбите, приложими за чуждестранните инвестиции в сектора на информационните технологии

Добавяне на предприятия, които трябва да подадат предварително уведомление за преки инвеститори (METI, английски) — към отраслите, за които се прилага изискването за предварително уведомяване по отношение на входящите преки инвестиции, са добавени предприятия, свързани с информационните технологии.

Обществени поръчки

Всяка година националните, регионалните и общинските правителства в Япония и ЕС купуват или възлагат поръчки за стоки и услуги на стойност милиарди евро от частни дружества. Те обявяват обществени поръчки или публикуват покани за подаване на оферти, в които дружествата участват. 

СИП разширява достъпа до договори за обществени поръчки и отваря нови пазари за дружествата от двете страни.

ЕС и Япония се споразумяха за правила, които

 • забрана на несправедливата дискриминация от едната страна срещу оференти от другата страна
 • постигане на максимална прозрачност при тръжните процедури за възлагане на обществени поръчки, за да се гарантира, че предприятията са запознати с възможностите и от двете страни
 • максимално увеличаване на възможностите за предприятията от ЕС да участват в обществени поръчки в Япония на всички равнища на управление — национално, регионално и общинско.

Увеличеният достъп на дружествата от ЕС до обществени поръчки в Япония обхваща сектори като:

 • железопътни линии
 • болнични заведения
 • академични институции
 • електроснабдяване

Повече информация

За колективно

Споразумението насърчава инвестициите между ЕС и Япония и потвърждава правото на всяка страна да регулира легитимните цели на политиката, договорени в неизчерпателен списък. В ход са двустранни преговори за сключване на потенциално споразумение за защита на инвестициите.

По отношение на трансграничната търговия с услуги и либерализирането на инвестициите СИП между ЕС и Япония прие система на отрицателен списък, в която се изброяват съществуващите и бъдещите несъответстващи на изискванията мерки, които трябва да бъдат запазени, като същевременно се либерализира по принцип цялата трансгранична търговия в областта на услугите и инвестициите.

По отношение на ангажиментите за либерализиране на инвестициите вж. раздел Б от глава 8 от споразумението

По отношение на резервите по отношение на съществуващите мерки на Европейския съюз и Япония, моля, направете справка с графика на Европейския съюз и на Япония, съдържащ се в приложение I към приложение 8-Б към Споразумението, който може да бъде намерен на следните адреси:

По отношение на резервите за бъдещи мерки на Европейския съюз и Япония, моля, направете справка с графика на Европейския съюз и на Япония, съдържащ се в приложение II към приложение 8-Б, който може да бъде намерен на следните адреси:

Що се отнася до движението на инвеститори за стопански цели, моля, направете справка с раздела за услугите по-горе.

Как да започнете стопанска дейност в Япония

Преглед на започването на стопанска дейност в Япония
Необходими формуляри

Ограничения върху преките чуждестранни инвестиции в Япония

Преглед на процедурите по Закона за валутния обмен и външната търговия

Преглед на Закона за валутния обмен и външната търговия и на системата за уведомяване (японска)

Закон за валутната и външната търговия (английски и японски език). Моля, имайте предвид обаче, че преводът на английски език не винаги е актуален. За актуална информация, моля, вижте японската версия

 

Обяснение на приложното поле на Закона за валутния обмен и външната търговия

Съгласно член 26, параграф 1 от Закона за валутния обмен и външната търговия („FEFTA „) „чуждестранен инвеститор“ означава всяко от следните лица, които извършват входящи преки инвестиции и т.н., изброени в позициите на член 26, параграф 2 от FEFTA, или определено придобиване, определено в член 26, параграф 3 от FEFTA:
и) лице, което не пребивава в Япония;
II) субект, учреден съгласно чуждо право или имащ седалище в чужда държава;
III) японско дружество, в което сборът от правата на глас, притежавани пряко или непряко чрез определено дружество от лицата, посочени в i) и/или ii) по-горе, е 50 % или повече от общите права на глас; или
iv) японско образувание, в което лицата, посочени в подточка i) по-горе, съставляват мнозинството от всички служители на дружеството или мнозинството от служителите, които имат представителна власт.

Отрасли, в които се изискват предварителни уведомления
Формуляри за уведомление

Правилният формуляр, който трябва да се използва, ще зависи от средствата за инвестиране.

Правителствени стимули за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции в Япония

Институции за провеждане на разследвания — консултации

Офис на Invest Japan

Всяко от съответните министерства и агенции разполага със служба Invest Japan (на английски език), която отговаря на следните действия на потенциални инвеститори

 • искания за информация относно инвестициите и кандидатстването за възможности за инвестиции; и
 • жалби във връзка с обработването на усъвършенстваната система за уведомяване, т.нар. „система за непредприемане на действия с писма“, и инвестиции.
 • Формуляри за запитвания на английски език за връзка със Службата за инвестиции в Япония във всяко съответно министерство/агенция се предоставят от JETRO: Служби„Инвестиране в JAPAN“: Координати за връзка (на английски език)
 • Центърът за обслужване на едно гише за чуждестранни инвеститори, които планират да установят или разширят своята стопанска база в Япония, се осигурява от JETRO: Център за подкрепа на бизнеса „Инвестиция в Япония“ (IBSC) (на английски език)
„Инвестиране в японска гореща линия“
 • Център на JETRO за подпомагане на чуждестранни дружества и свързани с тях чуждестранни дружества, които планират да инвестират в Япония. Услугите са достъпни на езици, различни от японски: Invest Japan Hotline (на английски език)
Други полезни връзки

МСП

Споразумението между ЕС и Япония съдържа специална глава относно малките и средните предприятия (МСП), в която се посочва, че страните си предоставят информация относно достъпа до пазара на другата страна.

Уебсайт на ЕС за подкрепа на МСП от ЕС, изнасящи за Япония

Японски уебсайт в подкрепа на МСП от ЕС, изнасящи за Япония

Този уебсайт, посветен на европейските МСП, включва връзки към органи по конкретни търговски въпроси и база данни с възможност за търсене по митнически тарифен код, за да се получи информация за достъпа до пазара за японския пазар.

Канали за разпространение;

Създаването на практически канал за разпространение е от ключово значение, за да може вашият продукт да достигне японски рафтове и търговци на дребно. Необходимо е да се гарантира сигурността на японските национални и местни дистрибутори, особено за да се преодолеят езиковите, техническите и логистичните пречки пред търговията.

Организацията за произведен внос и вътрешно насърчаване ( Mipro), Центърът за промишлено сътрудничество ЕС-Япония, е добра отправна точка за контакт за всички производители от ЕС.

Японската организация за външна търговия (JETRO) също разполага с платформа за свързване на международни предприятия, където японските и чуждестранните продавачи и купувачи могат да подават уведомления.

Обяснение на значението на ролята на търговските посредници

Търговските дружества играят важна роля в продажбите на вносни стоки в Япония, действащи като връзки между чуждестранни производители и японски купувачи, и обратно.

Ролята на търговските посредници включва, наред с другото,

 • идентифициране на търсенето
 • подпомагане на преговорите между производителите и купувачите
 • приключване на процедурите по внос/износ. 

Търговските посредници могат да предоставят помощ при идентифицирането на търсенето и/или местните партньори в Япония и могат да бъдат

 • търговски дружества с общо предназначение, които се занимават с почти всичко
 • специализирани търговски фирми, които се занимават само с конкретни продукти (напр. стоманени продукти, хранителни продукти и др.).

Връзки и контакти

Уебсайт на ГД „Търговия“

Център за промишлено сътрудничество ЕС-Япония

Делегация на Европейския съюз в Япония

Пълен текст на споразумението

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки