Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Споразумение за икономическо партньорство ЕС-Япония

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония влезе в сила на 1 февруари 2019 г. Предприятията от ЕС вече изнасят за Япония стоки на стойност над 58 млрд. евро и услуги на стойност 28 млрд. евро годишно. Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония намалява пречките пред търговията, пред които са изправени европейските предприятия, когато изнасят за Япония, и по този начин им помага да се конкурират по-добре на този пазар.

Споразумението накратко

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония влезе в сила на 1 февруари 2019 г.

Какви са ползите за вашето предприятие?

Търговското споразумение с Япония

 • премахва митата и другите пречки пред търговията и улеснява дружествата от двете страни при износа и вноса;
 • гарантира отвореността на пазарите на услуги, по-специално на финансовите услуги, телекомуникациите и транспорта
 • гарантира недискриминационно третиране на предприятията от ЕС, осъществяващи дейност на пазарите на обществени поръчки
 • подобрява защитата на правата върху интелектуалната собственост в Япония, както и защитата на висококачествени европейски селскостопански продукти, т.нар. географски указания
 • спестява на дружества от двете страни значителни парични средства и време, когато търгуват със стоки на двустранния пазар
 • предвижда засилена подкрепа за по-малките предприятия, които са непропорционално засегнати от пречки пред търговията

 

Япония вече е четвъртият по големина пазар на ЕС за износ на селскостопански продукти. Достъпът до пазара ще бъде подобрен за много европейски продукти, а именно:

Прочетете пълния текст на търговското споразумение с Япония.

Тарифи

 

Споразумението премахва по-голямата част от митата, плащани от европейските и японските дружества.

При влизането в сила на споразумението споразумението либерализира 99 % от тарифните линии на ЕС и 97 % от тарифните позиции на Япония. По отношение на все още нелиберализираните мита, тарифни квоти или тарифни намаления бяха договорени.

Споразумението отваря японския пазар за износа на селскостопански продукти от ЕС, например

 • Митата върху много сирена като Gouda и Cheddar ще бъдат премахнати с течение на времето
 • Установява се безмитна квота за пресни сирена (като Mozzarella и Feta)
 • Митата върху износа на вино изчезнаха при влизането в сила
 • По отношение на говеждото месо износителите от ЕС ще се възползват от намалена тарифа
 • За свинското месо остават само ниски мита за износа на прясно месо за Япония, а споразумението напълно либерализира преработеното месо

Митата за голяма част от продуктите се премахват незабавно след влизането в сила на споразумението или постепенно след график за премахване на митата.

Отправната точка за премахване или намаляване на митата е „базова ставка“ и намаленията се извършват въз основа на тази базова ставка. Чрез митническия тарифен код на продукта ще можете да намерите намалението, което се прилага за базовата ставка на вашия продукт.

Ако изнасяте за Япония, ще трябва да проверите графика на Япония за премахване на митата, докато ако внасяте от Япония, ще трябва да проверите графика на ЕС за премахване на митата.

ЕС

Япония

Тарифните квоти (ТК) се прилагат и за определени продукти. Това са специфични количества стоки, които ще имат право на преференциално тарифно третиране в определен срок.

 • съществуват двадесет и пет японски продукти на хранително-вкусовата промишленост с тарифни квоти
 • тарифни квоти на Япония

Споразумението за търговия между ЕС и Япония предвижда и двустранни защитни мерки. Целта на „защитното“ действие (т.е. временно ограничаване на вноса на даден продукт) е да се защити конкретна местна промишленост от увеличаване на вноса на всеки продукт, който причинява или заплашва да причини сериозна вреда на промишлеността. В това споразумение защитните мерки за селското стопанство се използват за защита на конкретни продукти от подобни скокове на вноса.

Направете справка със списъка на защитните мерки за селското стопанство.

 

Моят търговски сътрудник Ви предоставя подробна информация за тарифите, мерките, приложими за Вашия продукт и пазар, и показва графиците за премахване на митата за съответните тарифни линии.

Правила за произход

Този раздел въвежда основните правила за произход и процедурите за произход на търговското споразумение.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте нов за темата, можете да намерите въведение в основните понятия в раздела „Стоки“.

Правила за произход

Вашият продукт трябва да отговаря на определени правила, които доказват произхода му, за да отговаря на изискванията за преференциална ставка.

Къде мога да намеря правилата за произход?

Правилата за произход са определени в глава 3 относно правилата за произход от Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония (ОВ L 330, 27.12.2018 г., стр. 21).

Моят продукт произхожда ли от ЕС или Япония?

За да отговаря на изискванията за прилагане на по-ниска или нулева преференциална тарифа съгласно Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония, вашият продукт трябва да е с произход от ЕС или Япония.

Продукт с произход от ЕС или Япония, ако е

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в главата (например недостатъчна обработка или преработка, правилото за непромяна). Съществуват и някои допълнителни възможности за гъвкавост, които да ви помогнат да спазвате специфичните за продуктите правила (например толерантност или кумулация).

 

Примери за основните видове специфични за продуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • правило за добавената стойност — стойността на всички материали без произход в даден продукт не може да надхвърля определен процент от цената на продукта франко завода
 • промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна на тарифното класиране между материалите без произход и крайния продукт — например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например изпридане на влакна в прежда — тези правила се използват предимно в текстилния и химическия сектор

 

Можете да намерите специфичните правила за вашия продукт в Моят търговски сътрудник.

Съвети, които ви помагат да спазвате специфичните правила за продуктите

Споразумението предоставя допълнителна гъвкавост, за да ви помогне да спазвате специфичните за продукта правила, като например толерантност или натрупване.

Допустимо отклонение
 • правилото за толеранс позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното за продукта правило, при условие че тяхната стойност не представлява повече от 10 % от цената франко завода или от цената франко борд на продукта.
 • това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на максималния праг на стойността на материалите без произход, изброени в специфичните правила за продуктите.
 • въпреки това, и това е особеност в споразумението между ЕС и Япония, това допустимо отклонение може да се използва в случаите, когато теглото на материалите без произход надвишава прага от теглото, предвиден в специфичните за продукта правила, при условие че стойността на тези материали не надвишава 10 % от цената на крайния продукт франко завода — над тези 10 % по стойност тези материали трябва да са с произход от ЕС или Япония.
 • Специфични допустими отклонения се прилагат за текстилни изделия и облекла, класирани в глави 50—63 от Хармонизираната система, които са включени в бележки 6—8 от приложение 3-А към уводни бележки към специфичните за продуктите правила за произход
Натрупване

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония предвижда два начина за кумулиране на произхода

 • двустранна кумулация — материалите с произход от Япония могат да се считат за материали с произход от ЕС (и обратно), когато се използват в производството на продукт в ЕС
 • пълна кумулация — обработката или преработката, извършена върху материали без произход в ЕС или Япония, може да се счита за обработка с произход, за да се подпомогне спазването на специфичното правило за продукта (с други думи преработката, извършена в Япония, може да се счита за отговарящи на условията операции в ЕС, независимо дали преработката е достатъчна, за да придаде статут на произход на самите материали (и обратно)

Други изисквания

Вашият продукт трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в главата относно правилата за произход, като например недостатъчна обработка или преработка или правилото за непромяна.

Правило за непромяна

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от ЕС до Япония (и обратно), без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Някои операции могат да се извършват в трета държава, ако продуктите остават под митнически надзор, като например:

 • добавяне или поставяне на маркировки, етикети, пломби или каквато и да е документация, за да се гарантира спазването на специфичните национални изисквания на страната вносител
 • консервиране на продукти в добро състояние
 • съхранение
 • разделяне на пратки

Митническите органи могат да поискат доказателства за спазването на правилото, като например:

 • транспортни документи по договор, като товарителници
 • фактически или конкретни доказателства, основани на маркиране или номериране на опаковките
 • всякакви доказателства, свързани със самите стоки

Възстановяване на мита

Съгласно СИП между ЕС и Япония е възможно да се получи възстановяване на платените по-рано мита върху материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа.

Процедури, свързанис произхода

Износителите и вносителите трябва да следват процедурите за произход. Процедурите са изложени в глава 3, раздел Б относно правилата за произход на споразумението. Те изясняват например как да се декларира произходът на даден продукт, как да се претендират за преференции или как митническите органи могат да проверят произхода на продукта.

Как да поискате преференциална тарифа

Вносителите могат да поискат преференциално тарифно третиране въз основа на

 • изявление за произход, предоставено от износителя, или
 • изявление за произход въз основа на „знанието на вносителя“

За подробности, моля, направете справка с

Изявление за произход

Лична декларация от износителя

Износителите могат сами да декларират, че техният продукт е с произход от ЕС или Япония, като предоставят изявление за произход.

В ЕС това може да бъде направено от

 • Износител, регистриран в системата за регистрирани износители (REX), и същият номер на REX могат да се използват и за някои други преференциални търговски споразумения на ЕС (например търговското споразумение на ЕС с Канада).
 • всеки износител, при условие че общата стойност на пратката не надвишава 6,000 EUR

В Япония това може да бъде направено от

Какво трябва да съдържа изявлението за произход?

 • изявлението за произход следва да фигурира върху фактура или във всеки търговски документ, идентифициращ продукта.
 • Текстът на декларацията за произход може да бъде изготвен на някой от официалните езици на ЕС, както и на японски език, и може да бъде намерен в приложение 3-Г, като държавата вносител не може да изисква от вносителя да представи превод на изявлението за произход.
 • Износителите трябва да посочат критериите за произход, използвани в тяхното изявление за произход, с код (вж. приложение 3-Г)

Подаване и валидност

Допълнителни обяснения сесъдържат в насоките за СИП между ЕС и Япония относно изявлението за произход при многократни пратки на идентични продукти.

Информираност на вносителя
 • вносителите могат да претендират за преференциални тарифи въз основа на собствените си познания за произхода на внасяните продукти — те могат да се основават на подкрепящи документи или регистри, предоставени от износителя или производителя на продукта, с които вносителят разполага.Допълнителни обяснения се съдържат внасоките за СИП между ЕС и Япония относно познанията на вносителя
 • тъй като вносителят предявява иск, като използва собствените си познания, не се използва изявление за произход и нито един износител или производител не трябва да бъде идентифициран или да предприема каквито и да било действия във връзка с преференциалния произход на стоките в страната износител.
 • не е необходимо вносителят, който използва „знание на вносителя“, да бъде регистриран в базата данни REX

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внасяният продукт действително е с произход или отговаря на други изисквания за произход. Проверката се основава на:

 • административно сътрудничество между митническите органи на страната вносител и страната износител
 • проверки, извършвани от местните митници — посещения на страната вносител при износителя не се разрешават
 • органите на страната вносител определят произхода и информират органите на страната вносител за резултатите

Изисквания към продуктите

Техническите правила включват технически регламенти, стандарти и процедури за оценка на съответствието. Тези правила определят специфичните технически характеристики, които вашият продукт следва да притежава, като дизайн, етикетиране, опаковка, функционалност или работни показатели, и са важни, тъй като гарантират постигането на важни цели на обществената политика, като например опазването на човешкото здраве или безопасността на околната среда.

Трябва да следвате тези правила, за да могат вашите продукти да бъдат оценени, за да се види дали те отговарят на необходимите технически стандарти.

За да научите за правилата и изискванията, приложими за вашия продукт, отидете на Моят търговски сътрудник и въведете вашето име или код на продукта.

Изисквания по отношение на здравето на хората, животните и растенията

Санитарните и фитосанитарните (СФС) мерки (напр. закони, подзаконови актове, стандарти) са мерки за защита на хората, животните и растенията от болести, вредители или замърсители.

Те гарантират, че хранителните продукти, пуснати на пазара, включително вносът от държави извън ЕС, са безопасни за потребителите.

Повече информация за санитарните и фитосанитарните мерки между ЕС и Япония можете да намерите тук.

Подобно на ЕС, Япония има едни от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. Например Япония не разрешава използването на хормони за растеж в производството на говеждо месо, а регламентите за контрол на ГМО са от голямо значение за японските потребители.

Всички продукти, внасяни от Япония, трябва да отговарят на стандартите на ЕС. Това включва забраната на ЕС за третирано с хормони говеждо месо и неговите правила относно употребата на антибиотици.

Освен това целият внос на животински продукти от Япония в ЕС трябва да бъде придружен от ветеринарен сертификат.

Само компетентен орган в Япония, който Комисията официално е признала като способен да удостовери съответствието с изискванията на ЕС за внос, може да издава такъв сертификат.

Търговското споразумение помага да се гарантира, че вашите продукти няма да бъдат възпрепятствани да навлязат на японския пазар поради необосновани пречки пред търговията със СФС, и спомага за рационализиране и ускоряване на процедурите за одобряване на Вашия износ на храни в Япония.

Ако внасяте от Япония в ЕС, научете повече за санитарните и фитосанитарните изисквания тук.

 

Намерете конкретните правила и изисквания за вашия продукт в Моят търговски сътрудник.

Технически пречки пред търговията

Въпреки че техническите правила са важни, понякога те могат да действат като пречка пред международната търговия и по този начин могат да представляват значителна тежест за вас като износител.

 • ако смятате, че сте изправени пред търговска бариера, която забавя вашия бизнес или ви пречи да изнасяте, можете да ни кажете

 • съобщете какво спира износа ви за Япония чрез онлайн формуляра и ЕС ще анализира вашето положение и ще предприеме подходящи действия

Свържете се с нас

Документи и процедури за митническо оформяне

Митническото оформяне обикновено включва контрол върху

 • митата, които трябва да бъдат платени

 • правилното описание на стоките, техния произход и стойност

 • мерки за сигурност и безопасност (контрабанда, наркотици, цигари, оръжия, фалшифицирани продукти, борба с тероризма)

 • спазване на специфично законодателство като законодателството в областта на околната среда, здравните изисквания, ветеринарната, фитосанитарната и качествената нормативна уредба

Споразумението между ЕС и Япония осигурява по-ефективни митнически процедури за улесняване на търговията и намаляване на разходите за предприятията.

Документи

Можете да направите справка с подробни ръководства стъпка по стъпка, които описват различните видове документи, които трябва да подготвите за митническото оформяне на вашите продукти.

В зависимост от вашия продукт митническите органи могат да изискат всички или някои от елементите по-долу.

 • Търговска фактура (намерете специфичните изисквания по отношение на нейната форма и съдържание в Моят търговски сътрудник)

 • опаковъчен лист

 • Лицензии за внос на някои стоки

 • Сертификати, показващи, че вашият продукт отговаря на задължителните разпоредби за продуктите, като например изисквания за здраве и безопасност, етикетиране и опаковане

 • Доказателство за произход — декларация за произход

За по-голяма сигурност можете предварително да подадете заявление за обвързваща тарифна информация и/или обвързваща информация за произход.

 

За подробна информация относно документите, които трябва да представите за освобождаване от митница за вашия продукт, отидете на Моят търговски сътрудник.

Процедури

За описание на начините за доказване на произхода на вашите продукти, за да поискате преференциална тарифа, и на правилата, свързани с проверката на произхода от митническите органи, моля, направете справка с раздела относно правилата за произход по-горе.

За информация относно митническия режим за внос и износ като цяло посетете уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Интелектуална собственост и географски означения

СИП между ЕС и Япония предвижда засилена защита на правата върху интелектуалната собственост за европейските дружества, изнасящи иновативни, художествени, отделни и висококачествени продукти за Япония. Ангажиментите са засилени и включват разпоредби относно защитата на търговски тайни, търговски марки, защита на авторското право, патенти, минимални общи правила за регулаторна защита на данните от изпитвания за фармацевтични продукти и разпоредби за гражданско правоприлагане.

Споразумението признава специалния статут и предлага защита на японския пазар на повече от 200 европейски селскостопански продукта от конкретен европейски географски произход, известни като географски означения (ГО). Собствениците на двустранно договорени географски означения в секторите на селското стопанство, храните и напитките се ползват от защита срещу фалшифициране.

Услуги

Споразумението улеснява предприятията от ЕС и Япония при предоставянето на услуги и предлага по-голяма мобилност на служителите в предприятията, за да извършват работата си на място.

СИП съдържа редица разпоредби, които се прилагат хоризонтално за цялата търговия с услуги, като например разпоредба за потвърждаване на правото на страните да предприемат регулаторни мерки. Правото на органите остава да запазят обществените услуги и няма да принуждава правителствата да приватизират или дерегулират обществените услуги, например в секторите на здравеопазването, образованието и водоснабдяването.

Бяха договорени конкретни ангажименти в сектори, като например:

 • пощенски и куриерски услуги
 • телекомуникации
 • морски транспортни услуги
 • финансови услуги

Движение на квалифициран персонал (Начин IV)

Обща информация за визите
Ограничения за стопанска дейност на доставчици на договорни услуги и независими специалисти в Япония

По отношение на някои услуги обхватът на стопанските дейности е ограничен по начин, както е предвидено в допълнение IV „Ограничения на стопанските дейности на доставчиците на услуги по договор и независимите специалисти в Япония „ към приложение 8-Б „Списъци за глава 8“ към споразумението.

Управление на човешките ресурси

В Япония съществуват много закони, отнасящи се до труда и защитата на работниците.Тези трудови закони се прилагат по принцип за всички трудови правоотношения в Япония, независимо дали работодателят е японски или чуждестранен, или дружеството е чуждестранно или учредено в Япония.Регламентът за тези закони се прилага и за чуждестранните работници в Япония, при условие че чуждестранните работници отговарят на определението за работници съгласно тези закони.

Обща информация за цялостната система на трудовото право в Япония, свързана с управлението на човешките ресурси, може да бъде получена от уебсайтовете, посочени в следните рубрики

Обща информация за управлението на човешките ресурси
Правила, които трябва да се посочат в случай на работа в чужбина
Информация относно основните наредби за етикетиране
 • Прочетете за закона, който определя основния стандарт за здраве и безопасност на работниците на работното място: Закон за безопасност и здраве в промишлеността (английски и японски). Моля обаче да имате предвид, че преводът на английски език невинаги е актуален. За актуална информация, моля, направете справка с японския текст.
 • Прочетете за закона, който определя основната форма на трудовите договори: Закон за трудовите договори (английски и японски). Моля обаче да имате предвид, че преводът на английски език невинаги е актуален. За актуална информация, моля, направете справка с японския текст.
 • Прочетете за закона, който определя минималния стандарт за условията на труд: Закон за трудовите стандарти (английски и японски). Моля обаче да имате предвид, че преводът на английски език невинаги е актуален. За актуална информация, моля, направете справка с японския текст.
 • Прочетете за други свързани с сътрудничеството законови и подзаконови актове, предоставени от японския институт за политика и обучение в областта на труда: Трудови закони на Япония (английски и японски)

Телекомуникационни и компютърни информационни услуги

В Япония:

 • Телекомуникациите в широк смисъл са дефинирани в Закона за телекомуникациите като „кодове за предаване, предаване или приемане, звуци или образи по кабел, радио или друга електромагнитна форма“.
 • Далекосъобщителната услуга се определя като „посредническа комуникация на други лица чрез използване на телекомуникационно съоръжение или предлагане по друг начин на далекосъобщително средство за комуникация от други лица“, и
 • След товадалекосъобщителната дейност се определя като „дейност, в която доставчикът на услуги предоставя далекосъобщителна услуга, за да отговори на нуждите на други лица, с изключение на предоставянето на съоръжение за радио- и телевизионно разпространение съгласно Закона за радио- и телевизионно разпръскване“.

Следват примери за телекомуникационни предприятия (както са посочени в Наръчника за навлизане на пазара в японската телекомуникационна дейност — достъпни само на японски език), които обикновено попадат в обхвата на определението за „далекосъобщително предприятие“ и поради това изискват уведомяване или регистрация.

 • услуги по пренасочване на телефонни разговори
 • автоматично сурогатно приемане на телефонни обаждания и т.н. (услуга, при която доставчикът на услуги получава телефонни обаждания, факсове и др., адресирани до потребителите в телекомуникационното съоръжение на доставчика (напр. сървър) и след това съобщава съдържанието на тези повиквания или факсове на потребителите без съществени промени, но с промяна на формата или носителя)
 • посредничество при съдържанието
 • посредничество при изготвянето на бюлетини по електронна поща
 • интернет услуги, предоставяни на жителите на етажна собственост или офиси от дружествата за управление на сгради
 • отдаване под наем на сървъри и хостинг услуги (услугата заемане на части от сървъри и сървърни функции)
 • посредничество при съобщения между потребители, включително тези, предоставяни като част от услуга
 • закрити чатове (чат стаи, които са установени на уебсайт, съвпадат с потребители, които са получили достъп до сайта, с неуточнени лица и посредничат при закрити разговори между тях)
 • уебсайтове за онлайн срещи
 • далекосъобщителни услуги, комбинирани с оборудване за отдаване под наем, като мобилни телефони и Wi-Fi маршрутизатори
 • Оператори на виртуални мобилни мрежи („ОВММ“)
 • Оператори на стационарни виртуални мрежи (FVNO)
 • заемане на канали (услуга, при която монтажникът на далекосъобщителна линия разделя честотната лента и предоставя част от нея на други дружества)
 • възстановяване (услуга, при която обслужващите лица закупуват далекосъобщителни услуги от телекомуникационни превозвачи с отстъпка за обем и ги препродават на потребители с отстъпка)
 • услуги за електронна поща, използващи сървъри извън Япония
 • управление на мрежата между свързани дружества
 • управление на поздравителни картички на уебсайтове
 • посреднически услуги, свързани с електронни пълномощни
 • услуги за решаване на спорове за имена на домейни (услуга, при която доставчикът на услуги идентифицира IP адреса, съответстващ на името на домейн, за който има запитване
 • Допълнителни подробности, включително обяснения на причините, поради които тези предприятия биха били считани за „далекосъобщителни услуги“ и изискват уведомяване или регистрация, са на разположение в гореспоменатия наръчник.]
Навлизане на японския пазар
 • Министерство на вътрешните работи и комуникациите: Наръчник за навлизане на пазара в японския телекомуникационен бизнес, юни 2016 г. (английски език). Моля, имайте предвид, че версията на английски език може да не е актуална. Освен това допълнителни материали (включително, наред с другото, примерни случаи, показващи дали изискването за уведомяване е приложимо за определени предприятия) са налични само в японската версия от май 2019 г., както и в допълнението към нея от октомври 2019 г.
 • На разположение са и следните наръчници и насоки:
  • Ръководство за навлизане на пазара в предприятие за общо радиоразпръскване (на английски език);
  • Наръчник за изграждане на мрежи от далекосъобщителни превозвачи (английски); както и
  • Guidelines for Use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Owned by Public Utilities (Насоки за използване на поляци, дукти, кондукти и подобни съоръжения, използвани от обществени предприятия) (английски език).
По-строги регламенти, приложими за чуждестранните инвестиции в сектора на информационните технологии
 • ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ METI: Добавяне на предприятия, които се нуждаят от подаване на предварително уведомление относно входящите преки инвеститори ит.н. (на английски език) — предприятията, свързани с информационните технологии, са добавени към отраслите, за които се прилага изискването за предварително уведомяване по отношение на входящите преки инвестиции.Публичните обявления, свързани с това преразглеждане, са:
  • А) Публичното известие за частични ревизия на публично известие № 1 от 2014 г. (японско), съгласно което министърът на финансите и компетентният министър за бизнес определянето на видовете предприятия съгласно член 3, параграф 4 от Постановлението за преки инвестиции и др. (публично известие № 1 на кабинета на Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и комуникациите, министъра на финансите, Министерството на финансите, Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на земеделието и земеделието, Министерството на околната среда, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на земеделието и земеделието, Министерството на земеделието и земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на околната среда, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда, Министерството на земеделието и земеделието, Министерството на околната среда, Министерството на земеделието и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда; както и
  • Б) Публично известие зачастични ревизия на публично известие № 3 от 2017 г. (японско), съгласно което министърът на финансите и компетентният министър за бизнес определянето на видовете дейности съгласно член 3, параграф 1 и член 4, параграф 3 от Наредбата за преките инвестиции и др. (публично известие № 2 на кабинета на Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и комуникациите, министъра на финансите, Министерството на финансите, Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи и комуникациите, Министерството на финансите, Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на околната среда, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието и земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда, Министерството на земеделието и земеделието, Министерството на околната среда, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда, Министерството на земеделието и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда, Министерството на земеделието и земеделието, Министерството на земеделието и земеделието, Министерството на околната среда, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на околната среда.

Обществени поръчки

Всяка година националните, регионалните и общинските правителства в Япония и ЕС купуват или закупуват стоки и услуги на стойност милиарди евро от частни дружества. Те обявяват обществени поръчки или публикуват покани за подаване на оферти, в които дружествата участват.

СИП разширява достъпа до договори за обществени поръчки и отваря нови пазари за дружествата от двете страни.

ЕС и Япония се споразумяха за правила, които:

 • забрана на нелоялната дискриминация от една страна срещу оференти от друга страна

 • максимално увеличаване на прозрачността при тръжните процедури за възлагане на обществени поръчки, за да се гарантира, че предприятията са запознати с възможностите и от двете страни

 • максимално увеличаване на възможностите за предприятията от ЕС да участват в публични търгове в Япония на всички равнища на управление — национално, регионално и общинско

Увеличеният достъп на дружествата от ЕС до договори, обявени за тръжна процедура в Япония, обхваща сектори като:

 • железопътни линии

 • болници

 • академични институции

 • електроснабдяване

Повече информация

Инвестиции

Споразумението насърчава инвестициите между ЕС и Япония и потвърждава отново правото на всяка страна да регулира легитимните цели на политиката, договорени в неизчерпателен списък. В ход са двустранни преговори за сключване на евентуално споразумение за защита на инвестициите.

Информация относно разпоредбите относно трансграничната търговия с услуги и либерализирането на инвестициите

По отношение на трансграничната търговия с услуги и либерализирането на инвестициите СИП между ЕС и Япония прие система от негативни списъци, в която са изброени съществуващите и бъдещите несъответстващи на изискванията мерки, които трябва да бъдат запазени, като същевременно по принцип се либерализира цялата трансгранична търговия с услуги и инвестиционни области.

По отношение на задълженията за трансгранична търговия с услуги вж. глава 8, раздел В от споразумението.

За либерализирането на инвестициите вж. глава 8, раздел Б от споразумението.

По отношение на резервите по отношение на съществуващите мерки на Европейския съюз и Япония, моля, направете справка с списъка на Европейския съюз и списъка на Япония, съдържащ се в приложение I към приложение 8-Б към Споразумението, който може да бъде намерен на следните адреси:

По отношение на резервите за бъдещи мерки на Европейския съюз и Япония, моля, вижте списъка на Европейския съюз и списъка на Япония, съдържащ се в приложение II към приложение 8-Б, който може да бъде намерен на следните адреси:

В глава 8, раздел Г от Споразумението се предвиждат някои ангажименти по отношение на влизането и временния престой на физически лица.

В списъка на Европейския съюз и на Япония в приложение III към приложение 8-Б се предвиждат някои резерви и допълнителни разпоредби по отношение на лицата на посещение със стопанска цел за целите на установяването, лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, инвеститорите и лицата на краткосрочно посещение със стопанска цел.Приложение III към приложение 8-Б е достъпно на следните адреси:

Някои резерви, ограничения и допълнителни разпоредби по отношение на доставчиците на услуги по договор и независимите специалисти са предвидени в списъка на Европейския съюз и списъка на Япония в приложение IV към приложение 8-Б. приложение IV към приложение 8-Б е достъпно на следните адреси:

В приложение 8-В се съдържа разбирането относно движението на физически лица със стопанска цел, включително разпоредби за мерките, които да бъдат предприети или да се положат усилия от страна на Европейския съюз и/или Япония за улесняване и ускоряване на процедурите, свързани с влизането и временния престой на физически лица от другата страна със стопанска цел.

Обяснение на значението на ролята на търговските дружества

Търговските дружества играят важна роля в продажбите на вносни стоки в Япония.Търговските дружества осъществяват връзка между чуждестранни производители и японски купувачи (както и между чуждестранни купувачи и японски производители).Ролята на търговските дружества включва, наред с другото, идентифициране на търсенето, съдействие при преговорите между производителите и купувачите и завършване на процедурите за внос/износ.От гледна точка на японските купувачи или производители търговските дружества подпомагат извършването на сделки с чуждестранни производители или купувачи, като премахват необходимостта от опасения относно езиковите бариери, разбират чуждестранните закони или колебанията в обменния курс.От гледна точка на дружествата от ЕС търговските дружества могат да предоставят помощ при идентифицирането на търсенето и/или местните партньори в Япония.Търговските дружества са разделени на общи търговски фирми, които се занимават с почти всичко, и специализирани търговски фирми, които се занимават само с конкретни продукти (напр. стоманени продукти, хранителни продукти и др.).

Как да се организира бизнес в Япония

Преглед на дейността по установяване в Япония
Изисквани формуляри

Ограничения на преките чуждестранни инвестиции в Япония съгласно Закона за валутния обмен и външната търговия

Преглед на процедурите по Закона за валутния обмен и външната търговия

 

Съгласно член 26, параграф 1 от Закона за валутния обмен и външната търговия („FEFTA „) „чуждестранен инвеститор“ означава всяко от следните лица, които извършват входящи преки инвестиции и т.н., изброени в позициите на член 26, параграф 2 от ДФЕС, или конкретно придобиване по смисъла на член 26, параграф 3 от ДФЕС:

И) лице, което не пребивава в Япония;

II) образувание, създадено по силата на чужд закон или със седалище в чужда държава;

Японско дружество, в което сборът от правата на глас, притежавани пряко или непряко чрез определено дружество от лицата, посочени в подточки i) и/или ii) по-горе, е 50 % или повече от общите права на глас; или

Японски субект, в който лицата, посочени в подточка i) по-горе, съставляват мнозинството от всички служители на дружеството или мнозинството от служителите с представителни правомощия.

Отрасли, в които се изискват предварителни уведомления

А) Публично известие за частични ревизия на публично известие № 1 от 2014 г. (японско), съгласно което министърът на финансите и компетентният министър на бизнеса определят видовете предприятия съгласно член 3, параграф 4 от Постановлението за преки инвестиции и др. (публично известие № 1 на кабинета на Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и комуникациите, министъра на финансите, министъра на финансите, Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите, Министерството на здравеопазването, труда и благосъстоянието, Министерството на земеделието, Министерството на околната среда, Министерството на земеделието и земеделието, Министерството на икономиката, Министерството на околната среда, Министерството на търговията, науката и технологиите, Министерството на здравеопазването, труда и благосъстоянието, Министерството на земеделието, Министерството на земеделието и земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на околната среда

Б) Публично известие за частични ревизия на публично известие № 3 от 2017 г. (японско), съгласно което министърът на финансите и компетентният министър на стопанската дейност определят видовете предприятия съгласно член 3, параграф 1 и член 4, параграф 3 от Постановлението за преки инвестиции и др. (публично известие № 2 на кабинета на Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и съобщенията, министъра на финансите, Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите, Министерството на здравеопазването, труда и благосъстоянието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на земеделието и земеделието, Министерството на земеделието, културата, спорта, науката и технологиите, Министерството на здравеопазването, труда и благосъстоянието, Министерството на околната среда и Министерството на земеделието, Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и Министерството на околната среда.

Формуляри за уведомление

Правилният формуляр, който ще се използва, ще зависи от средствата за инвестиране.

Правителствени стимули за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции в Япония

Институции за проучвания & Консултации

Office of Invest Japan (Служба за инвестиции в Япония)
 • Всяко от съответните министерства и агенции разполага със служба Invest Japan (английски език), която отговаря на следните действия на потенциалните инвеститори
 • искания за информация относно инвестициите и относно кандидатстването за възможности за инвестиции; както и
 • жалби във връзка с обработването на усъвършенстваната система за уведомяване, така наречената „система за непредприемане на действия“, и инвестиции.
 • Формулярите за запитване на английски език за връзка с Office of Invest Japan във всяко съответно министерство/агенция се предоставят от JETRO: Офисите на JAPAN: Информация за контакт (английски)
 • Центърът за обслужване на едно гише за чуждестранни инвеститори, които планират да установят или разширят своята стопанска база в Япония, се осигурява от JETRO: Център за подкрепа на бизнеса „invest Japan Business Support Center“ (IBSC) (английски)
„Инвестиране в Япония“ (Investing Japan Hotline)
 • Център за подкрепа на JETRO за чуждестранни дружества и свързани с чуждестранни лица дружества, които планират да инвестират в Япония. Услугите са достъпни на езици, различни от японски: „Investment Japan Hotline“ (английски)
Други полезни връзки

МСП и ЕС-Япония

Споразумението между ЕС и Япония съдържа специална глава относно малките и средните предприятия (МСП), в която се посочва, че страните си предоставят информация относно достъпа до пазара на другата страна.

Уебсайт на ЕС за подпомагане на МСП от ЕС, изнасящи за Канада

Японски уебсайт в подкрепа на МСП от ЕС, изнасящи за Япония

Този уебсайт, посветен на европейските МСП, включва връзки към органи по конкретни търговски въпроси и база данни с възможност за търсене по митнически тарифни кодове, за да получи информация за достъпа до пазара за японския пазар.

Връзки и контакти

МСП и ЕС-Япония

Уебсайт на ГД „Търговия“

Център за индустриално сътрудничество между ЕС и Япония

Делегация на Европейския съюз в Япония

Пълен текст на споразумението

Share this page:

Бързи връзки