Споразумение за икономическо партньорство ЕС-Япония

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония влезе в сила на 1 февруари 2019 г. Всяка година предприятията от ЕС вече изнасят за Япония над 58 млрд. евро стоки и 28 млрд. евро под формата на услуги. Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония намалява пречките пред търговията, с които се сблъскват европейските предприятия, когато изнасят за Япония, и им помага да се конкурират по-добре на този пазар.

Накратко споразумението

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония влезе в сила на 1 февруари 2019 г.

Какви са ползите за вашето предприятие?

Търговското споразумение с Япония

 • премахва митата и другите пречки пред търговията и улеснява вноса и износа от дружествата от двете страни
 • гарантира отвореността на пазарите на услуги, по-специално на финансовите услуги, телекомуникациите и транспорта
 • гарантира недискриминационно третиране на предприятията от ЕС, извършващи дейност на пазарите на обществени поръчки
 • подобрява защитата на правата върху интелектуалната собственост в Япония, както и защитата на висококачествени европейски селскостопански продукти, така наречените географски указания (ГУ)
 • спестява на дружества от двете страни значителни парични суми и време, когато търгуват със стоки на двустранна основа
 • предвижда засилена подкрепа за по-малките предприятия, които са непропорционално засегнати от пречките пред търговията

 

Япония вече е четвъртият по големина пазар на ЕС за износ на селскостопански продукти. Достъпът до пазара ще бъде подобрен за много европейски продукти, по-специално

Прочетете пълния текст на търговското споразумение с Япония.

Тарифи

Споразумението премахва по-голямата част от митата, плащани от европейски и японски дружества.

Към момента на влизане в сила споразумението премахна 99 % от тарифните линии на ЕС и 97 % от тарифните линии на Япония. По отношение на все още непремахнатите тарифи бяха договорени тарифни квоти или намаления.

За да проверите тарифите за вашия продукт, трябва да знаете кода на продукта, който се основава на код HS2017 по Хармонизираната система (ХС), както за европейските, така и за японските кодове.


Можете да намерите вашия код на продукта, като използвате „Моят търговски асистент“

Можете също така да проверите статистическия код на Япония за внос.

Споразумението отваря японския пазар за износ на селскостопански продукти от ЕС, например 

 • митата върху много сирена като „Gouda „и „Cheddar“ ще бъдат премахнати с течение на времето
 • установява се безмитна квота за пресни сирена (като Mozzarella и Feta)
 • митата върху износа на вино отпадат с влизането в сила
 • по отношение на говеждото месо износителите от ЕС ще се ползват от намалена тарифа
 • по отношение на свинското месо остават само ниски мита за износа на прясно месо за Япония и споразумението напълно премахна митата върху преработеното месо.

Графици за премахване на митата

Тарифите за по-голямата част от продуктите или незабавно се премахват след влизането в сила на споразумението, или постепенно се следват график за премахване на митата.

Отправната точка на премахването или намаляването на митата е „базова ставка“ и на тази базова ставка настъпват намаления. Чрез митническия тарифен код на продукта ще можете да намерите намалението, което се прилага към базовата ставка на вашия продукт.

 • общи бележки, които да ви помогнат да прочетете графиците за премахване на митата както на ЕС, така и на Япония
Внос от Япония
Износ за Япония

Тарифни квоти (ТК)

Тарифните квоти са приложими и за определени продукти. Това са специфични обеми стоки, които ще имат право на преференциално тарифно третиране в определен срок.

Що се отнася до млечните продукти, разпределянето на тарифните квоти и събирането на такси се извършва от сътрудничеството в областта на селското стопанство и животновъдството (ALIC).

Вносът на определени млечни продукти (напр. масло и суроватка) в рамките на тарифната квота подлежи на държавна търговска система.

Информационни листове от Центъра за промишлено сътрудничество ЕС-Япония (EU Business in Japan)

Някои морски продукти подлежат на квоти за внос и вносителите са задължени да кандидатстват.

Повече информация относно прилагането и разпределянето на ТК в Япония.

Японска система за бази данни за превод на закони, предоставена от Министерството на правосъдието, Япония.

Защитни мерки

Търговското споразумение между ЕС и Япония предвижда и двустранни защитни мерки. Целта на едно „предпазно“ действие (т.е. временно ограничаване на вноса на даден продукт) е да защити конкретна местна промишленост от увеличаване на вноса на всеки продукт, който причинява или заплашва да причини сериозна вреда на промишлеността. В това споразумение защитните мерки за селското стопанство се използват за защита на определени продукти от подобни увеличения на вноса.

Продуктите от ЕС, които са предмет на тези мерки, са:

 • говеждо и свинско месо (включително преработено свинско)
 • суроватъчен протеинов концентрат (WPC), суроватка на прах
 • пресни портокали
 • състезателни коне

Направете справка със списъка на защитните мерки за селското стопанство.

 

Моят търговски асистент Ви предоставя подробна информация за тарифите, мерките, приложими за Вашия продукт и пазар, и показва графиците за премахване на митата за съответните тарифни линии.

 

Правила за произход

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация относноправилата за произходи процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в настоящия раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте нови за темата, можете да намерите въведение към основните понятия в раздела за стоките.

Правила за произход

Къде мога да намеря правилата за произход?

Правилата за произход са определени в глава 3 относно правилата за произход от Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония (ОВ L 330, 27.12.2018 г., стр. 21).

Моят продукт произхожда ли от ЕС или Япония?

За да може вашият продукт да отговаря на условията за по-ниска или нулева преференциална тарифа съгласно Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония, той трябва да е с произход от ЕС или Япония.

Продукт, „произхождащ“ от ЕС или от Япония, ако е

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в главата (например недостатъчна обработка или преработка, правилото за непромяна). Съществуват и някои допълнителни възможности за гъвкавост, които да ви помогнат да спазвате специфичните за отделните продукти правила (например толеранс или кумулация).

 

Примери за основните видове специфични за продуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавената стойност — стойността на всички материали без произход в даден продукт не може да надвишава определен процент от неговата цена франко завода
 • промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна в тарифното класиране между материалите без произход и крайния продукт — например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например изпридане на влакна в прежда — тези правила се използват предимно в текстилния и химическия сектор

Съвети, които да ви помогнат да спазвате правилата за отделните продукти

Споразумението предоставя допълнителна гъвкавост, за да Ви помогне да спазвате специфичните за отделните продукти правила, като например толеранс или кумулация.

Толеранс
 • правилото за толеранс позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното правило за продукта, при условие че тяхната стойност не представлява повече от 10 % от цената франко завода или цената франко борд на продукта.
 • това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на който и да е праг на максималната стойност на материалите без произход, изброени в специфичните за отделните продукти правила.
 • въпреки това и това е особеност в споразумението между ЕС и Япония, това допустимо отклонение може да се използва в случаите, когато теглото на материалите без произход надвишава прага в теглото, предвиден в специфичните за отделните продукти правила, при условие че стойността на тези материали не надвишава 10 % от цената на крайния продукт франко завода — над тези 10 % от стойността тези материали трябва да са с произход от ЕС или Япония.
 • специфични допустими отклонения се прилагат за текстилни изделия и облекла, класирани в глави 50—63 от Хармонизираната система, които са включени в бележки 6—8 от приложение 3-А Уводни бележки към специфичните за отделните продукти правила за произход
Кумулация

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония предвижда два начина за кумулиране на произхода

 • двустранна кумулация — материалите с произход от Япония могат да се считат за материали с произход от ЕС (и обратно), когато се използват в производството на продукт в ЕС
 • пълна кумулация — обработката или преработката, извършена върху материали без произход в ЕС или Япония, може да се счита за обработка с произход, за да се подпомогне спазването на специфичното за продукта правило (с други думи, преработката, извършена в Япония, може да се счита за отговаряща на условията операция в ЕС, независимо дали преработката е достатъчна, за да придаде статут на продукт с произход на самите материали (и обратно)

Други изисквания

Вашият продукт трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в главата относно правилата за произход, като например недостатъчна обработка или преработка или правилото за непромяна.

Правило за непромяна

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от ЕС до Япония (и обратно), без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Някои операции могат да се извършват в трета държава, ако продуктите остават под митнически надзор, като например:

 • добавяне или поставяне на маркировки, етикети, пломби или всякаква документация, за да се гарантира спазването на специфичните национални изисквания на държавата вносител
 • консервиране на продукти в добро състояние
 • съхранение
 • разделяне на пратки

Митническите органи могат да поискат доказателство за спазване на правилото, като например:

 • транспортни документи по договор, като например товарителници
 • фактически или конкретни доказателства, основани на маркировката или номерирането на опаковките
 • всякакви доказателства, свързани със самите стоки

Възстановяване на мита

В рамките на СИП между ЕС и Япония е възможно да се получи възстановяване на платените преди това мита върху материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа.

Процедури, свързанис произхода

Износителите и вносителите трябва да следват процедурите, свързани с произхода. Процедурите са определени в глава 3, раздел Б относно правилата за произход от споразумението. Те поясняват например как да се декларира произходът на даден продукт, как да се заявят преференции или как митническите органи могат да проверят произхода на продукта.

Как да поискате преференциална тарифа 

Вносителите могат да поискат преференциално тарифно третиране въз основа на:

 • изявление за произход, предоставено от износителя, или
 • изявление за произход въз основа на „знанието на вносителя“

За повече подробности, моля, направете справка с

Изявление за произход

Лична декларация от износителя

Износителите могат сами да декларират, че техният продукт е с произход от ЕС или Япония, като предоставят изявление за произход.

В ЕС тя може да бъде направена от

 • износител, регистриран в Системата за регистрирани износители (REX), и същият номер в REX могат да се използват и за някои други преференциални търговски споразумения на ЕС (например търговското споразумение на ЕС с Канада)
 • всеки износител, при условие че общата стойност на пратката не надвишава 6,000 EUR

В Япония тя може да бъде направена от

Какво следва да съдържа изявлението за произход?

 • изявлението за произход следва да фигурира върху фактура или търговски документ, идентифициращ продукта.
 • текстът на декларацията за произход може да бъде изготвен на всеки от официалните езици на ЕС, както и на японския език, и може да бъде намерен в приложение 3-Г, държавата вносител не може да изисква от вносителя да представи превод на изявлението за произход.
 • износителите трябва да посочат с код критериите за произход, използвани в тяхното изявление за произход (вж. приложение 3-Г).

Подаване и валидност

 • изявлението за произход остава валидно за срок от 12 месеца от датата на изготвянето му.
 • обикновено изявлението за произход е за една пратка, но може да обхваща и множество пратки с идентични продукти за период, не по-дълъг от 12 месеца. 

Внасоките на СИП между ЕС и Япония относно изявлението за произход за множество пратки с идентични продукти се предоставят допълнителни обяснения.

Познания на вносителя
 • вносителите могат да поискат преференциални тарифи въз основа на собствените си познания за произхода на внасяните продукти — те могат да се основават на подкрепящи документи или записи, предоставени от износителя или производителя на продукта, с които разполага вносителят. Насоките на СИП между ЕС и Япония относно знанията на вносителя предоставят допълнителни разяснения
 • тъй като вносителят подава претенция, като използва собствените си познания, не се използва изявление за произход и не е необходимо да се идентифицира износител или производител, нито да се предприемат действия, свързани с преференциалния произход на стоките в страната износител.
 • вносителят, използващ „знанието на вносителя“, не е необходимо да бъде регистриран в базата данни REX.

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внасян продукт действително е с произход, или отговаря на други изисквания за произход. Проверката се основава на:

 • административно сътрудничество между митническите органи на страните вносители и на страните износители
 • проверки, извършвани от местните митници — не се разрешават посещения на страната вносител при износителя
 • органите на страната вносител определят произхода и информират органите на страната вносител за резултатите

Изисквания към продуктите 

Техническите правила включват технически регламенти, стандарти и процедури за оценяване на съответствието. Тези правила определят специфичните технически характеристики, които вашият продукт следва да притежава, като например дизайн, етикетиране, опаковане, функционалност или експлоатационни характеристики, и са важни, тъй като гарантират постигането на важни цели на обществената политика, като например опазването на човешкото здраве или безопасността на околната среда.

Тези изисквания могат да бъдат свързани с въпроси като:

 • Технически правила и изисквания
 • Правила и изисквания за здраве и безопасност, СФС
 • Разпоредби в областта на околната среда, които се прилагат за вносни стоки.

Трябва да спазвате тези правила, така че вашите продукти да могат да бъдат оценени, за да се установи дали отговарят на необходимите технически стандарти.

 

За да научите за правилата и изискванията, приложими за вашия продукт, отидете на „Моят търговски асистент“ и въведете вашето име или код на продукта.

Можете да проверите продуктовите категории по-долу за по-конкретни данни за изискванията към продукта и съответните връзки.

Санитарните и фитосанитарните (СФС) мерки (напр. закони, подзаконови актове, стандарти) са мерки за защита на хората, животните и растенията от болести, вредители или замърсители.

Те гарантират, че хранителните продукти, пуснати на пазара, включително вносът от държави извън ЕС, са безопасни за потребителите.

Повече информация за санитарните и фитосанитарните мерки между ЕС и Япония можете да намерите тук.

Подобно на ЕС, Япония има едни от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. Например Япония не позволява използването на хормони на растежа при производството на говеждо месо, а разпоредбите за контрол на ГМО са от голямо значение за японските потребители.

Всички продукти, внасяни от Япония, трябва да отговарят на стандартите на ЕС. Това включва забраната на ЕС за третирано с хормони говеждо месо и неговите правила относно употребата на антибиотици. 

Освен това целият внос на животински продукти в ЕС от Япония трябва да бъде придружен от ветеринарен сертификат. 

Само компетентен орган в Япония, който Комисията официално е признала, че е в състояние да удостовери съответствие с изискванията на ЕС за внос, може да издаде такъв сертификат. 

Търговското споразумение помага да се гарантира, че вашите продукти няма да бъдат възпрепятствани да навлязат на японския пазар поради необосновани санитарни и фитосанитарни пречки пред търговията, и спомага за рационализиране и ускоряване на процедурите за одобряване на износа на храни за Япония.

Ако внасяте от Япония в ЕС, научете повече за санитарните и фитосанитарните изисквания тук.

 

Вижте специфичните правила и изисквания за вашия продукт в моя търговски асистент.

Технически пречки пред търговията

Въпреки че техническите правила са важни, понякога те могат да действат като пречка пред международната търговия и следователно могат да представляват значителна тежест за вас като износител.

 • ако смятате, че сте изправени пред търговска бариера, която забавя бизнеса ви или ви пречи да изнасяте, можете да ни кажете
 • докладвайте какво спира износа Ви за Япония, като използвате онлайн формуляра, и ЕС ще анализира Вашата ситуация и ще предприеме подходящи действия

Свържете се с нас

Документи и процедури за митническо оформяне

Митническото оформяне обикновено включва проверки на

 • мита, които трябва да бъдат платени
 • правилното описание на стоките, техния произход и стойност;
 • мерки за сигурност и безопасност (контрабанда, наркотици, цигари, оръжия, фалшифицирани продукти, борба с тероризма)
 • спазване на специфично законодателство, като например законодателството в областта на околната среда, здравните изисквания, ветеринарните, фитосанитарните и качествените разпоредби

Споразумението между ЕС и Япония гарантира по-ефективни митнически процедури за улесняване на търговията и намаляване на разходите за предприятията.

Документи

Можете да разгледате подробни наръчници стъпка по стъпка, които описват различните видове документи, които трябва да подготвите за митническото оформяне на вашите продукти.

В зависимост от вашия продукт митническите органи могат да изискат всички или някои от елементите по-долу.

 • търговска фактура (вижте специфичните изисквания по отношение на формата и съдържанието ѝ в моя търговски асистент)
 • Коносамент или въздушна товарителница
 • опаковъчен лист, товарна сметка и удостоверения за застраховка (необходими в някои случаи)
 • лицензии за внос на някои стоки
 • сертификатите, показващи, че вашият продукт отговаря на задължителните разпоредби за продуктите, като например изискванията за здраве и безопасност, етикетирането и опаковането
 • доказателство за произход — декларация за произход

За по-голяма сигурност можете да кандидатствате предварително за обвързваща тарифна информация и/или обвързваща информация за произхода.

 

За подробна информация относно документите, които трябва да представите за митническо оформяне на вашия продукт, отидете на моя търговски асистент.

Японските митници предоставят информация за японските митнически режими, включително изискваните документи

Япония също така е дом на девет различни митнически юрисдикции и може би си струва да се свържете с тези, които ви интересуват, за да направите митническия процес по-плавен за вашия продукт.

Процедури

За описание на начина, по който може да се докаже произходът на вашите продукти, за да поискате преференциална тарифа, и на правилата, свързани с проверката на произхода от страна на митническите органи, вж. раздела относно правилата за произход по-горе.

За обща информация относно митническите процедури за внос и износ посетете уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Интелектуална собственост и географски указания

СИП между ЕС и Япония предвижда засилена защита на правата върху интелектуалната собственост за европейските дружества, изнасящи за Япония иновативни, художествени, отличителни и висококачествени продукти. Ангажиментите са засилени и включват разпоредби относно защитата на търговските тайни, търговските марки, защитата на авторските права, патентите, минималните общи правила за регулаторна защита на данните от изпитвания за фармацевтични продукти и разпоредби за гражданско правоприлагане.

В споразумението се признава специалният статут и се предлага закрила на японския пазар на повече от 200 европейски селскостопански продукта от конкретен европейски географски произход, известен като географски означения (ГО). Притежателите на двустранно договорени географски означения в секторите на селското стопанство, храните и напитките се ползват от защита срещу фалшифициране. Списък на защитените географски означения в ЕС и Япония може да бъде намерен в приложение 14-Б към СИП.

Патенти

СИП между ЕС и Япония потвърждава, че двете страни ще работят заедно за поддържане на засилена патентна защита.

Съгласно споразумението както ЕС, така и Япония се ангажираха да удължат срока на патентната защита на фармацевтичните продукти и селскостопанските химически продукти. За да научите повече за патентите в Япония, включително за процесите на подаване и проверка, моля, направете справка с японското патентно ведомство.

Други въпроси, свързани с интелектуалната собственост

Японското патентно ведомство предоставя прегледи на полезните модели, дизайните, търговските марки и авторските права.

Министерството на икономиката също така обяснява допълнително прилагането на вашите права върху интелектуалната собственост.

Услуги

Споразумението улеснява дружествата от ЕС и Япония да предоставят услуги и предлага по-голяма мобилност за служителите на предприятията, за да извършват работата си на място.

Временно преместване на персонала на дружеството 

Приложение 8-В: Договореност относно движението на физически лица със стопанска цел

В глава 8, раздел Г от Споразумението се предвиждат определени ангажименти по отношение на влизането и временния престой на физически лица.

Списъкът на Европейския съюз и този на Япония в приложение III към приложение 8-Б предвиждат някои резерви и допълнителни разпоредби по отношение на лицата на посещение със стопанска цел за целите на установяването, лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, инвеститорите и лицата на краткосрочно посещение със стопанска цел. Приложение III към приложение 8-Б е достъпно на следния адрес:

Някои резерви, ограничения и допълнителни разпоредби по отношение на доставчиците на услуги по договор и независимите специалисти са посочени в списъка на Европейския съюз и този на Япония в приложение IV към приложение 8-Б. Приложение IV към приложение 8-Б е достъпно на следния адрес:

СИП съдържа редица разпоредби, които се прилагат хоризонтално за цялата търговия с услуги, като например разпоредба за потвърждаване на правото на страните да регулират услугите. СИП потвърждава правото на органите да държат обществените услуги публични и няма да принуждават правителствата да приватизират или дерегулират обществените услуги, като например в секторите на здравеопазването, образованието и водоснабдяването.

Бяха договорени конкретни ангажименти в сектори като:

 • пощенски и куриерски услуги
 • телекомуникации
 • услуги в областта на морския транспорт
 • финансови услуги

По отношение на задълженията за трансгранична търговия с услуги вж. глава 8, раздел В от споразумението.

Преместване на квалифициран персонал

Обща информация за визите
Ограничения на стопанската дейност на доставчиците на услуги по договор и независимите специалисти в Япония

По отношение на някои услуги обхватът на стопанските дейности е ограничен по начин, описан в допълнение IV „Ограничения на стопанските дейности на доставчици на услуги по договор и независими специалисти в Япония „ към приложение 8-Б „Списъци за глава 8“ към споразумението.

Управление на човешките ресурси

В Япония съществуват много трудови закони, отнасящи се до защитата на работниците.  Тези трудови закони се прилагат по принцип за всички трудови правоотношения в Япония, независимо дали работодателят е японски или чуждестранен или дали дружеството е чуждестранно или учредено в Япония.  Регламентът за тези закони се прилага и за чуждестранните работници в Япония, при условие че чуждестранните работници отговарят на правното определение за работници съгласно тези закони. 

Обща информация за цялостната система на трудовото право в Япония, свързана с управлението на човешките ресурси, може да бъде получена от уебсайтовете, посочени в следните заглавия:

Обща информация за управлението на човешките ресурси
Правила, които трябва да се отбележат в случай на наемане на работа в чужбина
Информация за основните трудови разпоредби

Телекомуникационни и компютърни информационни услуги

В Япония

 • телекомуникациите са широко определени в Закона за далекосъобщенията като „предаване, предаване или приемане на кодове, звуци или изображения чрез кабел, радио или друга електромагнитна форма“.
 • далекосъобщителната услуга се определя като „посредническа комуникация на други лица чрез използване на телекомуникационно съоръжение или предлагане по друг начин на далекосъобщителни средства за комуникация от други лица“, и
 • след това дейността в областта на телекомуникациите се определя като „дейност, в която доставчикът на услуги предоставя далекосъобщителна услуга, за да отговори на нуждите на други лица, с изключение на предоставянето на радиоразпръскване съгласно Закона за радио- и телевизионното разпръскване“.

Наръчникът за навлизане на пазара на японската телекомуникационна дейност — достъпен само на японски език — който обикновено попада в обхвата на определението за „далекосъобщителна дейност“ и следователно изисква нотификация или регистрация.

Навлизане на японския пазар
 • Министерство на вътрешните работи и комуникациите: Наръчник за навлизане на пазара в японския телекомуникационен бизнес, юни 2016 г. (на английски език). Моля, имайте предвид, че версията на английски език може да не е актуална. Освен това допълнителни материали (включително, наред с другото, примерни случаи, показващи дали изискването за уведомяване е приложимо за определени предприятия) са налични само в японската версия от май 2019 г., както и допълнението към него от октомври 2019 г.
 • Следните наръчници и насоки също са достъпни тук:
  • Наръчник за навлизане на пазара в общата дейност за кабелно излъчване (на английски език);
  • Наръчник за изграждане на мрежи от телекомуникационни превозвачи (английски); и
  • Guidelines for Use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Owred by Public Utilities (Насоки за използване на поляци, кранове, мрежи и подобни съоръжения, спечелени от комунални услуги) (на английски език).
По-строги разпоредби, приложими за чуждестранните инвестиции в сектора на информационните технологии

Добавяне на предприятия, за които е необходимо да се подаде предварително уведомление за прекиинвеститори (METI, английски език) — свързаните с ИТ дейности са добавени към отраслите, за които се прилага изискването за предварително уведомяване по отношение на входящите преки инвестиции.

Обществени поръчки

Всяка година националните, регионалните и общинските правителства в Япония и ЕС купуват или закупуват стоки и услуги на стойност милиарди евро от частни дружества. Те обявяват обществени поръчки или публикуват покани за подаване на оферти, в които дружествата участват.

СИП разширява достъпа до договори за обществени поръчки и отваря нови пазари за дружества от двете страни.

ЕС и Япония се споразумяха за правила, които

 • забрана на нелоялната дискриминация от едната страна срещу оферентите от другата страна
 • максимално увеличаване на прозрачността при възлагането на обществени поръчки, за да се гарантира, че фирмите са запознати с възможностите и на двете страни
 • максимално увеличаване на възможностите за предприятията от ЕС да участват в публични търгове в Япония на всички равнища на управление — национално, регионално и общинско

Увеличеният достъп на дружествата от ЕС до обществени поръчки в Япония обхваща сектори като:

 • железници
 • болници
 • академични институции
 • разпределение на електроенергия

Повече информация

Инвестиции

Споразумението насърчава инвестициите между ЕС и Япония и потвърждава отново правото на всяка страна да регулира легитимните цели на политиката, договорени в неизчерпателен списък. В ход са двустранни преговори за сключване на евентуално споразумение за защита на инвестициите.

Що се отнася до трансграничната търговия с услуги и либерализирането на инвестициите, СИП между ЕС и Япония прие система на отрицателен списък, в която се изброяват съществуващите и бъдещите несъответстващи на изискванията мерки, които трябва да бъдат запазени, като същевременно се либерализира по принцип цялата трансгранична търговия в областта на услугите и инвестициите.

По отношение на ангажиментите за либерализиране на инвестициите вж. глава 8, раздел Б от споразумението

По отношение на резервите по отношение на съществуващите мерки на Европейския съюз и Япония, моля, направете справка с списъка на Европейския съюз и списъка на Япония, съдържащ се в приложение I към приложение 8-Б към споразумението, който е достъпен на следния адрес:

По отношение на резервите за бъдещи мерки на Европейския съюз и Япония, моля, направете справка с списъка на Европейския съюз и списъка на Япония, съдържащ се в приложение II към приложение 8-Б, който е достъпен на следния адрес:

Що се отнася до движението на инвеститори за стопански цели, моля, направете справка в раздела за услугите по-горе.

Как да се започне бизнес в Япония

Преглед на създаването на предприятия в Япония
Необходими формуляри

Ограничения върху преките чуждестранни инвестиции в Япония

Преглед на процедурите по Закона за валутния обмен и външната търговия

Преглед на Закона за валутния обмен и външната търговия и на системата за уведомяване (японска)

Закон за валутния обмен и външната търговия (английски и японски). Моля, имайте предвид обаче, че английският превод невинаги е актуален. За актуална информация, моля, направете справка с японската версия

 

Обяснение на приложното поле на Закона за валутния обмен и външната търговия

Съгласно член 26, параграф 1 от Закона за валутния обмен и външната търговия („FEFTA „) „чуждестранен инвеститор“ означава всяко едно от следните лица, което извършва входящи преки инвестиции и т.н., изброени в позициите на член 26, параграф 2 от FEFTA, или конкретно придобиване, определено в член 26, параграф 3 от FEFTA:
I) физическо лице, което не пребивава в Япония;
II) образувание, учредено съгласно чуждо право или имащо главно управление в чужда държава;
японско дружество, в което сумата от правата на глас, притежавани пряко или непряко чрез предписано дружество от лицата, посочени в i) и/или ii) по-горе, е 50 % или повече от общите права на глас; или
iv) японско образувание, в което лицата, посочени в подточка i) по-горе, представляват или мнозинството от всички служители на дружеството, или мнозинството от служителите, които имат представителни правомощия.

Отрасли, в които се изискват предварителни уведомления
Формуляри за уведомяване

Правилният формуляр, който ще се използва, ще зависи от средствата за инвестиране.

Правителствени стимули за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции в Япония

Институции за запитвания — консултация

Служба за инвестиции в Япония

Всяко от съответните министерства и агенции има служба Invest Japan (английски език), която отговаря на следните действия от страна на потенциални инвеститори

 • искания за информация относно инвестициите и относно кандидатстването за инвестиционни възможности; и
 • жалби във връзка с обработването на усъвършенстваната система за уведомяване, така наречената „система за непредприемане на действия“ и инвестициите.
 • Формулярите за запитване на английски език за връзка със Службата за инвестиции в Япония във всяко съответно министерство/агенция се предоставят от JETRO: Офиси на invest JAPAN: Информация за връзка (на английски език)
 • Център за обслужване на едно гише за чуждестранни инвеститори, които планират да установят или разширят своята бизнес база в Япония, се осигурява от JETRO: Investment Japan Business Support Center (IBSC) (на английски език)
Investment Japan Hotline
 • Център за подкрепа на JETRO за чуждестранни дружества и чуждестранни дружества, които планират да инвестират в Япония. Услугите са достъпни на езици, различни от японски: Investment Japan Hotline (на английски език)
Други полезни връзки

МСП

Споразумението между ЕС и Япония съдържа специална глава относно малките и средните предприятия (МСП), в която се посочва, че страните предоставят информация относно достъпа до пазара на другата страна.

Уебсайт на ЕС за подпомагане на МСП от ЕС, изнасящи за Япония

Японски уебсайт за подпомагане на МСП от ЕС, изнасящи за Япония

Този уебсайт, посветен на европейските МСП, включва връзки към органи по конкретни търговски въпроси и база данни с възможност за търсене по митнически тарифен код, за да получи информация за достъпа до пазара за японския пазар.

Канал за разпространение

Създаването на практически канал за разпространение е от ключово значение, за да може вашият продукт да достигне до японските рафтове и търговци на дребно. Това изисква да се гарантират японските национални и местни дистрибутори, особено за да се преодолеят езиковите, техническите и логистичните пречки пред търговията.

Организацията за производство и насърчаване на вноса и вътрешното насърчаване (Mipro), Центърът за промишлено сътрудничество ЕС-Япония, са добри начални точки за контакт за всички производители от ЕС.

Японскатаорганизация за външна търговия (JETRO) също разполага с платформа за свързване на международните предприятия, където японските и чуждестранните продавачи и купувачи могат да правят известия.

Обяснение на значението на ролята на търговските дружества

Търговските дружества играят важна роля в продажбите на вносни стоки в Япония, като действат като връзки между чуждестранни производители и японски купувачи, и обратно.

Ролята на търговските дружества включва, наред с другото,

 • идентифициране на търсенето
 • подпомагане на преговорите между производителите и купувачите
 • приключване на процедурите за внос/износ. 

Търговските дружества могат да предоставят помощ за идентифициране на търсенето и/или местните партньори в Япония и могат да бъдат

 • общи търговски дружества, които се занимават с почти всичко
 • специализирани търговски дружества, които се занимават само с конкретни продукти (напр. стоманени продукти, хранителни продукти и др.).

Връзки и контакти

Уебсайт на ГД „Търговия“

Център за индустриално сътрудничество между ЕС и Япония

Делегация на Европейския съюз в Япония

Пълен текст на споразумението

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки