Оценка на стандартите и съответствието

Оценка на стандартите и съответствието

Стандартите и процедурите за оценяване на съответствието, заедно с техническите регламенти, са три фактора, които потенциално представляват технически пречки пред търговията.

Докато в техническите регламенти се определят задължителни изисквания за продуктите, стандартите съдържат доброволни подробни технически спецификации и критерии за характеристиките на продуктите, подпомагащи производителите при спазването на задължителните изисквания, определени в техническите регламенти.

Процедурите за оценяване на съответствието са инструмент за доказване, че даден продукт отговаря на всички съответни задължителни изисквания към продукта. Оценяването на съответствието от трета страна изисква намеса от страна на независими органи за оценяване на съответствието или публични органи и обикновено се изисква за продукти със среден до висок риск. Когато се изисква задължително оценяване на съответствието от трета страна, това увеличава разходите за оценяване на съответствието (финансови разходи и забавяния при достъпа до пазара). Двустранните споразумения за взаимно признаване (СВП) относно оценяването на съответствието имат за цел да намалят разходите за изпитване и сертифициране на други пазари, които, като предвиждат, че всяка страна приема докладите, сертификатите и маркировките, които се предоставят в държавата партньор в съответствие със законодателството на другата страна.

От 10 март до 24 април 2022 г. беше проведено проучване на ЕС относно оценяването на съответствието. Проучването беше насочено към дружества от ЕС, които произвеждат или продават промишлени продукти извън ЕС, с цел да се повиши осведомеността сред промишлеността на ЕС относно възможностите, предоставяни от СВП, и да се идентифицират специфичните предизвикателства, пред които е изправена промишлеността на ЕС по отношение на оценяването на съответствието на пазарите извън ЕС. Изтегляне на резултатите от проучването

През март и април 2023 г. ГД „Търговия“ на Европейската комисия проведе друго проучване относно оценката на съответствието, споразуменията за взаимно признаване и оценяването на съответствието. Този път акцентът беше поставен върху органите на ЕС за оценка на съответствието с цел да се установят потенциалните проблеми, които възпрепятстват определянето на ООС от ЕС съгласно СВП, и да се разбере кои допълнителни СВП биха били от полза от гледна точка на ООС на ЕС. Резултати от това проучване.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки