Инвестиции

ЕС е основният световен източник и основна дестинация за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Входящите и изходящите ПЧИ играят основна роля за генериране на устойчив икономически растеж, възможности за стопанска дейност, заетост, технологично развитие и иновации. Привличането на по-големи потоци от ПЧИ също е от ключово значение за постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР), особено в развиващите се страни. Освен това насърчаването на устойчивите инвестиции в Африка е едно от действията, предложени в съобщението на ЕС „Към всеобхватна стратегия с Африка“.

ЕС има един от най-отворените и прозрачни режими за ПЧИ в света. ПЧИ, държани от инвеститори от трети държави в ЕС, възлизат на около 6,295 милиарда евро. Предприятията или физическите лица инвестират в друга държава, за да локализират производството си в рентабилни или висококвалифицирани места, да си набавят компоненти или суровини или да се доближат до своите клиенти. В случая на ЕС това означава достъп до силно интегриран единен пазар, съставен от 500 милиона потребители.

ЕС поддържа високи стандарти за защита на инвестициите на своята територия и в замяна на това се стреми към подобна привлекателна инвестиционна среда за инвестициите и инвеститорите от ЕС в чужбина.

Инвестиране в ЕС

Ако желаете да инвестирате в ЕС, тук ще намерите съответните връзки към уебсайтовете на агенциите за насърчаване на инвестициите на държавите — членки на ЕС, които предоставят информация за възможностите за инвестиции, стъпките, които трябва да се предприемат, и приложимите правила.

Инвестиране в чужбина

Наличностите на ПЧИ, държани в останалата част на света от инвеститори резиденти на ЕС, възлизаха на 7,412 милиарда евро в края на 2017 г. Инвестиционната политика на ЕС се осъществява чрез преговори (напр. Австралия, Китай, Индонезия и Япония) и изпълнение на двустранни споразумения или чрез сътрудничество в рамките на международни форуми (напр. ОИСР, УНКТАД, Договора за енергийната харта и СТО). В своята инвестиционна политика ЕС има за цел:

  • осигуряване на еднакви условия на конкуренция, така че инвеститорите от ЕС да имат достъп до чуждестранни пазари, да не бъдат дискриминирани или малтретирани
  • улесняване на инвестициите, така че инвеститорите от ЕС да могат да се възползват от по-предвидима и прозрачна бизнес среда
  • насърчаване на инвестициите в подкрепа на устойчивото развитие, зачитането на правата на човека и високите трудови и екологични стандарти
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки