Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада

ВИТС е търговско споразумение между ЕС и Канада. То намалява митата и улеснява износа на стоки и услуги, което е от полза за хората и предприятията както в ЕС, така и в Канада.

ВИТС влезе в сила временно на 21 септември 2017 г., което означава, че по-голямата част от споразумението вече се прилага. След това националните парламенти в държавите от ЕС, а в някои случаи и регионалните парламенти, ще трябва да одобрят ВИТС, преди то да може да влезе изцяло в сила.

Споразумението накратко

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада влезе в сила временно на 21 септември 2017 г.

Областите, които все още не са влезли в сила, са:

 • защита на инвестициите и инвестиционна съдебна система (ИСС)
 • достъп до пазара на портфейлни инвестиции
 • разпоредби относно камерите
 • две разпоредби, свързани с прозрачността на административните производства, преразглеждането и обжалването на равнището на държавите членки

Споразумението ще влезе в сила, след като всички парламенти на държавите членки официално го ратифицират.

Какви са ползите за Вашето предприятие?

Споразумението

 • премахва или намалява пречките пред търговията, митата и свързаните с износа разходи
 • опростява работата на хартиен носител, техническите регламенти, митническите процедури и изискванията за правилата за произход, изискванията за изпитване на продуктите, информацията за обществените поръчки, въпросите, свързани с интелектуалната собственост и др.
 • стимулира търговията с храни, животински и растителни продукти, като същевременно поддържа високи равнища на здраве и безопасност на хората, животните и растенията
 • позволява на Вашето дружество да участва в търгове на всички равнища на канадското правителство
 • създава допълнителен достъп до пазара в някои сектори, като предлага по-добра мобилност за служителите и улеснява взаимното признаване на квалификациите на специалистите
 • защитава голямо разнообразие от географски указания за висококачествени европейски хранителни продукти на канадския пазар
 • насърчава висококачествените инвестиции между ЕС и Канада

Сред обхванатите области са правилата за достъп до пазара на стоки, техническите пречки пред търговията, санитарните и фитосанитарните мерки, инвестициите, услугите, електронната търговия, политиката в областта на конкуренцията, държавните поръчки, интелектуалната собственост, регулаторното сътрудничество или уреждането на спорове. Приложенията включват графици за премахване на митата, квоти, процедури, правила за произход, взаимно приемане на оценките на съответствието и др.

 

Главите от споразумението са обяснени накратко тук и съответният текст може да бъде изтеглен.

Тарифи

На 21 септември 2017 г. Канада и ЕС вече премахнаха 98 % от своите тарифни линии и се споразумяха постепенно да премахнат почти всички останали тарифни линии. До 2024 г. 99 % от всички тарифни линии ще бъдат премахнати.

Канадските продукти, подлежащи на преходно постепенно премахване на митата, включват:

 • автомобилна индустрия
 • кораби
 • ечемик и малц
 • рафинирана захар
 • картофено нишесте
 • цветя

Европейските продукти, които подлежат на преходно постепенно премахване на митата, включват:

 • автомобилна индустрия
 • някои рибни и морски продукти
 • сурова и рафинирана захар
 • някои зърна

Постепенното премахване на митата следва график за премахване на митата. Намаленията са изразени в поетапни категории в приложение 2А към споразумението.

 • A: мито с нулева ставка на 21 септември 2017 г.
 • B: намаление на митото до нула при равни намаления за период от 3 години
 • C: намаление на митото до нула при равни намаления за период от 5 години
 • D: намаление на митото до нула при равни намаления за период от 7 години
 • Д: митото е освободено от премахване на митата
 • S: митото остава непроменено в продължение на 5 години, след което се премахва на три равни етапа на 1 януари на година 8
 • AV0 + ЕП: адвалорното мито, равно на нула при влизането в сила; специфичното мито, произтичащо от системата на входните цени, приложима за тези стоки с произход, се запазва.

 

Моят търговски сътрудник показва графиците за премахване на митата за съответните тарифни линии.

Промишлени стоки

Двете страни се споразумяха да премахнат 100 % от тарифните линии за промишлени продукти, от които 99,6 % при влизането в сила за Канада и 99,4 % при влизането в сила за ЕС. Сред малкото продукти, които не са либерализирани към момента на влизане в сила, са ограничен брой автомобилни продукти, които ще бъдат либерализирани на реципрочна основа за период от 3, 5 или 7 години (17 продукта в канадското предложение за тарифи и съответните продукти в ЕС). Канада ще либерализира оставащите си тарифи за кораби за период от 7 години (т.е. до 2024 г.).

Селскостопански стоки

С влизането в сила Канада премахна митата за 90,9 % от всичките си селскостопански тарифни линии. До 2023 г. това ще се увеличи до 91,7 %.

За чувствителните селскостопански продукти ще се прилага специално третиране:

Тарифни квоти

Двете страни прилагат тарифни квоти (ТК) за определени продукти, включително канадско говеждо месо, свинско месо и сладка царевица, както и европейско сирене. Това са специфични обеми стоки, които ще имат право на преференциално тарифно третиране в определен срок.

Внос от Канада

Разпределението на тарифните квоти се изчислява въз основа на наличните количества в рамките на тарифната квота и количеството, за което е подадено заявление, както е съобщено на Комисията от националните органи.

След като разпределението на квотите се изчисли от Европейската комисия и се оповести публично, държавите от ЕС трябва да издадат лицензии за внос или износ за количествата, за които е подадено заявление в рамките на съответните тарифни квоти.

Основните правила за едновременно разглеждане са определени в Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос.

Процентите на разпределение на тарифните квоти на ЕС по отношение на издадените лицензии за внос се публикуват всеки месец и са достъпни чрез Обсерваторията на пазара на месо.

Следните регламенти определят начина, по който ЕС управлява различните си тарифни квоти за ВИТС

Износ за Канада
 • Канада прилага годишен модел за разпределяне на квотите за млечни продукти
 • заявлението за квоти се подава през първата половина на ноември, а връщането и преразпределението на неизползваните квоти се извършва на 1 август
 • за да отговаряте на условията за получаване на квота, трябва да пребивавате в Канада и да извършвате дейност в сектора на сирената

Повече информация относно разпределението на тарифните квоти за млечни продукти, изнасяни от ЕС за Канада съгласно ВИТС, може да бъде намерена в раздел „Известия“ на уебсайта Global Affairs Canada

В известията до вносителите се определят критериите за допустимост, за да се получи разпределение по всяка съответна ТК. В известията също така се предоставя информация за управлението на тарифните квоти като цяло и за процеса на подаване на заявление. Формулярите за кандидатстване и свързаните с тях приложения се прилагат към всяко известие.

Списък на титулярите на сирене по ВИТС за 2020 г.

Списък на титулярите на промишлени сирена по ВИТС от 2020 г.

2019 — таблица за използването на тарифната квота по ВИТС за сирене

Освен това следва да се отбележи, че

 • плодовете и зеленчуците продължават да подлежат на системата на ЕС за входни цени
 • ще се запазят тарифите за птиците и яйцата

Вина и спиртни напитки

Специфичните мита върху вината и спиртните напитки от ЕС, влизащи в Канада, бяха премахнати при влизането в сила на ВИТС.

По отношение на спиртните напитки като джин, водка и уиски ВИТС разглежда нетарифните бариери, които значително възпрепятстват способността на ЕС да навлезе на канадския пазар, по-специално чрез:

 • прилагане на диференцираната такса за разходите за обслужване (наложена от Канада върху вносните вина и спиртни напитки) въз основа на обема, а не на стойността, и изчисляването ѝ по по-прозрачен начин, намаляване на разходите на производителите от ЕС за продажба на техните продукти в Канада
 • замразяване на броя на канадските частни търговски обекти извън обекта, които са отворени само за канадски производители и които са алтернатива на монопола на провинциалните управителни съвети за алкохолни напитки
 • предотвратяване на дейности извън провинцията на определени съвети за алкохолни напитки, които са довели до нелоялна конкуренция на канадска територия и в трети държави
 • премахване на канадските изисквания за смесване на вносни спиртни напитки в насипно състояние с местни спиртни напитки преди бутилиране (това изискване не позволява вносните спиртни напитки в насипно състояние да бъдат етикетирани като географски указания при бутилирането в Канада)

ВИТС включва както Споразумението между ЕС и Канада от 1989 г. относно алкохолните напитки, така и Споразумението между ЕС и Канада от 2004 г. относно вината и спиртните напитки, което предлага силни правни гаранции за европейските и канадските търговци на вино и спиртни напитки. Незначителни изменения на Споразумението от 2004 г. са посочени в приложение 30-Б към ВИТС

Рибарство

Канада напълно премахна всички мита върху продуктите от риболов при влизането в сила.

ЕС премахна 95,5 % от тарифите си при влизането си в сила и се съгласи да премахне допълнително останалите 4,5 % от тарифите в рамките на 3, 5 или 7 години.

Успоредно с премахването на митата ЕС и Канада ще развиват устойчив риболов чрез мерки за мониторинг, контрол и наблюдение, както и чрез борба с незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов.

 

Намерете приложимата тарифна ставка за вашия продукт в Моят търговски асистент.

Правилата за произход

 

За да отговаря на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в Моят търговски асистент, за да прецените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да изготвите правилните документи.

Обща информация относноправилата за произходи процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в този раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте нов по темата, намерете въведение към основните понятия в раздела за стоките.

Правилата за произход

Правилата за произход са определени в Протокола относно правилата за произход и процедурите, свързани с произхода, към Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада (ОВ L 11, 14.1.2017 г., стр. 465). Моля, направете справка и с подробните насоки относно правилата за произход.

Продуктът ми „с произход“ ли е съгласно ВИТС между ЕС и Канада?

За да може вашият продукт да отговаря на изискванията за по-ниска или нулева преференциална тарифа съгласно ВИТС, вашият продукт трябва да е с произход от ЕС или Канада.

Продукт „с произход“ от ЕС или Канада, ако отговаря на едно от следните изисквания:

 • е изцяло получен в ЕС или Канада
 • е произведен изключително от материали с произход от ЕС или Канада
 • е преминало достатъчно производство в ЕС или Канада в съответствие със специфичните правила за продуктите, определени в приложение 5

Вж. също уводните бележки към приложение 5.

Освен това в приложение 5а са предвидени квоти за произход и алтернативни специфични правила за определени продукти.

 

Примери за специфични за отделните продукти правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавена стойност — стойността на всички използвани материали без произход не може да надхвърля определен процент от цената на продукта франко завода
 • промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна в тарифното класиране на материалите без произход и крайния продукт (например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например предене на влакна за прежди. Тези правила се използват предимно в текстилния и шивашкия сектор, както и в химическия сектор.

Съчетаването на тези различни правила е възможно, като различните правила се изпълняват алтернативно или в комбинация.

Съвети за спазване на специфичните за продукта правила

Споразумението предоставя допълнителна гъвкавост, за да ви помогне да спазвате специфичните за продуктите правила, като например допустими отклонения или кумулация.

Толеранс
 • правилото за отклонение позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното за продукта правило до 10 % от цената на продукта франко завода
 • това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на който и да е праг на максималната стойност на материалите без произход, изброени в специфичните правила за отделните продукти.
 • специфични допустими отклонения се прилагат за текстилните изделия и облеклото, класирани в глави 50—63 от ХС, които са включени в приложение 1
Кумулация

ВИТС предвижда три начина за кумулиране на произхода

 • двустранна кумулация — материали с произход от Канада могат да се считат за материали с произход от ЕС (и обратно), когато се използват в производството на продукт
 • пълна кумулация — позволява да се вземе предвид обработката или преработката, извършена върху материали без произход в ЕС или Канада, за да се подпомогне спазването на специфичното за продукта правило.
 • клауза за предоставяне на възможност за разширена кумулация — материали с произход от общ партньор по споразумение за свободна търговия могат да се считат за материали с произход от ЕС или Канада, когато се използват за производството на даден продукт. Тази разпоредба зависи от съгласието на страните относно приложимите условия.

Други изисквания

Вашият продукт трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в Протокола относно правилата за произход, като недостатъчна обработка или преработка или правилото за непромяна.

Правило за непромяна

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от ЕС до Канада (и обратно), без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Някои операции могат да се извършват в трета държава, ако продуктите остават под митнически надзор

 • разтоварване
 • повторно зареждане
 • всяка друга операция, необходима за запазването на продуктите в добро състояние или за транспортирането на продукта до територията на ЕС или Канада
 • съхранение
 • разделяне на пратки

Митническият орган може да изиска от вносителя да докаже, че даден продукт, за който вносителят иска преференциално тарифно третиране, е бил изпратен в съответствие с правилата за транспорт.

Възстановяване на мита

Възстановяването на платени преди това мита върху материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа, е разрешено само през първите 3 години след влизането в сила на ВИТС, т.е. до 21 септември 2020 г.

Процедури, свързанис произхода

Ако искате да поискате преференциална тарифа, ще трябва да следвате процедурите за произход и заявлението ви да бъде проверено от митническите органи на страната, в която внасяте стоките си. Процедурите са посочени в раздел В от Протокола относно правилата за произход на споразумението.

Как да поискате преференциално тарифно третиране?

Вносителите могат да поискат преференциално тарифно третиране въз основа на декларация за произход, предоставена от износителя.

Декларация за произход

В ЕС не се изисква доказателство за произход, когато общата стойност на продуктите не надвишава

 • 500 EUR в случай на малки пакети или
 • 1,200 EUR в случай на продукти, които са част от личния багаж на пътниците.
Лична декларация на износителя

Износителите могат сами да декларират, че техният продукт е с произход от ЕС или Канада, като представят декларация за произход.

В ЕС тя може да бъде завършена или

Същият номер в REX може да се използва и за някои други преференциални търговски споразумения на ЕС (например търговското споразумение на ЕС с Япония).

 • текстът на декларацията за произход може да бъде съставен на всеки от официалните езици на ЕС и може да бъде намерен в приложение 2 към Протокола за правилата за произход.
 • декларацията за произход следва да фигурира върху фактура или във всеки търговски документ, който описва продукта с произход достатъчно подробно, за да се даде възможност за неговата идентификация.
 • декларацията за произход остава валидна за срок от 12 месеца от датата, на която е била попълнена от износителя.
 • обикновено изявлението за произход ще бъде за една пратка, но в Канада то може да обхваща и множество пратки от идентични продукти за период, не по-дълъг от 1 година.
Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внасяният продукт действително е с произход или дали отговаря на други изисквания за произход.

В случай на съмнение митническият орган може да изиска от вносителя да докаже, че даден продукт, за който вносителят иска преференциално тарифно третиране, е бил изпратен в съответствие с правилата за транспорт.

Проверката се основава на следните принципи:

 • административно сътрудничество между митническите органи на страната вносител и страната износител
 • проверки на произхода на продуктите, извършвани от местните митнически органи. Не се разрешават посещения на износителя от страната вносител.

След приключване на проверката органите на държавата вносител правят окончателното определяне на произхода и информират органите на страната вносител за резултатите.

Практическо ръководство относно разпоредбите на ВИТС относно правилата за произход

Изискванията към продуктите

Техническите правила определят специфични характеристики, които даден продукт следва да притежава, като например дизайн, етикетиране, маркиране, опаковка, функционалност или експлоатационни показатели, и са предназначени например за защита на човешкото здраве, безопасността или околната среда. Спазването на различни изисквания на различните пазари обаче може да е скъпо за търговците.

Техническите правила и разпоредби на ЕС и Канада са направени по-съвместими, така че предприятията да могат да продават един и същ продукт или един и същ продукт с по-малко изменения и на двата пазара. Това позволява на малките предприятия, по-специално микропредприятията, да се конкурират с по-големите дружества и да участват в международните вериги на доставки и електронната търговия.

ВИТС също така съдържа разпоредби за гарантиране на прозрачност — например заинтересованите лица от всяка от страните могат да коментират предложените технически регламенти, които Канада или ЕС могат да разработят).

Освен това ЕС и Канада се споразумяха да укрепят връзките и сътрудничеството между своите органи за определяне на стандарти, както и техните организации за изпитване, сертифициране и акредитация.

Улесняване на сертифицирането на регулирани продукти

ЕС и Канада се споразумяха да укрепят връзките и сътрудничеството между своите органи за определяне на стандарти, както и техните организации за изпитване, сертифициране и акредитация.

Във ВИТС се определят разпоредби, които спомагат да се избегнат ненужни смущения и да се гарантира прозрачност (например, че заинтересованите лица от всяка от страните могат да коментират предложените технически регламенти, които Канада или ЕС могат да разработят).

Оценяване на съответствието — взаимно приемане

Канада и ЕС се споразумяха да приемат задължителни сертификати за оценяване на съответствието, издадени от признати органи за оценяване на съответствието (ООС), намиращи се в ЕС, и обратно за секторите, обхванати от Протокола за ВИТС, за да докажат съответствие с изискванията на Канада или ЕС.

Протоколът относно взаимното приемане на резултатите от оценяването на съответствието заменя съществуващото споразумение за взаимно признаване (СВП) и разширява продуктовия обхват с възможност за по-нататъшно разширяване.

Продуктите, обхванати от протокола, са:

 • електрическо и електронно оборудване, включително електрически инсталации и уреди, както и свързани с тях компоненти
 • радиокомуникационни и далекосъобщителни крайни устройства
 • електромагнитна съвместимост (ЕМС)
 • играчки
 • строителни продукти
 • машини, включително части, компоненти, включително защитни елементи, сменяемо оборудване и съвкупности от машини
 • измервателни инструменти
 • водогрейни котли, включително свързани с тях уреди
 • оборудване, машини, апарати, устройства, компоненти за управление, защитни системи, устройства за безопасност, устройства за управление и регулиране, както и свързаните с тях инструменти и системи за предотвратяване и откриване, използвани в потенциално експлозивна атмосфера (оборудване ATEX)
 • оборудване, предназначено за употреба извън сградите, тъй като е свързано с шумовите емисии в околната среда
 • плавателни съдове за отдих, включително техните компоненти

Как да намерите одобрените ООС?

 • органите, признати съгласно съществуващото СВП, ще продължат да бъдат такива съгласно ВИТС.
 • за да бъде признат нов орган за оценяване на съответствието, определящата страна трябва да предостави на другата страна информацията, посочена в приложение 3 към протокола.

Базата данни NANDO съдържа нотифицирани и определени организации и друга съответна информация относно оценката на съответствието.

Одобрени ООС

Хранителни продукти

ВИТС допълнително рационализира процесите на одобрение, намалява разходите и подобрява предвидимостта на търговията с животински и растителни продукти

 • всички продукти, внасяни в ЕС, трябва да отговарят на приложимите санитарни и фитосанитарни стандарти и обратно
 • намиране на информация и изисквания за износ на хранителни продукти за Канада
 • изисквания за внос на хранителни продукти в ЕС

Канадската агенция за инспекция на храните (CFIA) определя политиките и разпоредбите за вноса на храни, селскостопански суровини и селскостопански продукти.

Агенцията на канадските гранични служби (CBSA) отговаря за първоначалната инспекция на вноса на храни, суровини за селското стопанство и селскостопански продукти.

Примери за изисквания за етикетиране на хранителни продукти в Канада

 • езикови изисквания
 • общоприето наименование
 • нетно количество
 • съставки и алергени
 • таблица с факти за хранителната стойност
 • самоличност на търговеца 
 • „Най-добър до „, „Опакован на“ и дати на изтичане на срока на годност
 • инструкции за съхранение
 • държава на произход
 • стандарт за идентичност

Намерете повече изисквания за етикетиране в инструмента за етикетиране на промишлеността на Канадската агенция за инспекция на храните.

Това е списък с регламенти, които може да намерите за полезни при износа на вашите хранителни продукти за Канада.

Животни и животински продукти

ВИТС потвърждава съществуващото сътрудничество между ЕС и Канада във ветеринарната област, основано на високо равнище на взаимно доверие, и включва допълнително опростяване на процеса на одобрение за износителите.

 • Канада отвори отново своя пазар на говеждо месо за деветнадесет държави — членки на ЕС
 • в случай на поява на огнище на болест (т.нар. регионализация) страните се споразумяха да сведат до минимум търговските ограничения и търговията от незасегнати райони може да продължи без прекъсване или продължителни процедури за подновяване на одобрението.

Изисквания за износа на животни и животински продукти за Канада

Растения, плодове и зеленчуци

С ВИТС се установяват нови процедури за опростяване и ускоряване на процеса на одобрение на растения, плодове и зеленчуци от Канада.

ВИТС позволява на Канада да замени настоящия подход по държави и продукти по продукти с оценки и процедури за одобрение на плодове и зеленчуци в целия ЕС.

Целта е да се създаде по-предвидима регулаторна среда за износителите.

Страните се договориха да установят ускорени процедури за позиции, определени като приоритетни, за всички категории продукти.

Информация и изисквания относно износа на растения и растителни продукти за Канада

Фармацевтични изделия

ВИТС се основава на взаимното признаване на добрите производствени практики и инспекции на фармацевтичните фабрики, които вече съществуват между ЕС и Канада, и намалява дублиращите се проверки.

Това означава, че като фармацевтичен производител ще бъдете изправени пред значително по-малка административна тежест и разходи, а регулаторните органи на ЕС и Канада могат да използват по-добре своите ресурси, като намалят дублиращите се проверки и вместо това се съсредоточавате върху пазари, където има по-големи рискове. По-конкретно

 • инспекциите, извършвани на територията на ЕС от всеки орган на държава — членка на ЕС, се приемат от Канада и обратно
 • инспекциите, извършени в трети държави, също могат да бъдат признати

 

В днешната световна икономика 40 % от готовите лекарства, предлагани на пазара в ЕС, идват от чужбина, както и 80 % от активните фармацевтични съставки, използвани за предоставяне на лекарства в ЕС.

За повече информация: Протокол за взаимно признаване на програмата за съответствие и правоприлагане по отношение на добрите производствени практики за фармацевтични продукти.           

 

Вижте специфичните правила и изисквания за вашия продукт в Моят търговски асистент.

Технически бариери пред търговията

Въпреки че техническите правила са важни, понякога те могат да действат като пречка пред международната търговия и следователно могат да представляват значителна тежест за вас като износител.

 • ако смятате, че сте изправени пред търговска бариера, която забавя дейността ви или ви пречи да изнасяте, можете да ни кажете
 • докладвайте какво спира вашия износ за Канада, като използвате онлайн формуляра и ЕС ще анализира Вашето положение и ще предприеме подходящи действия.

Свържете се с нас

Документи и процедури за митническо оформяне

Споразумението гарантира по-прозрачни и опростени митнически процедури за улесняване на търговията и намаляване на разходите за предприятията.

Документи

В ръководствата за стъпка по стъпка се описват различните видове документи, които трябва да подготвите за митническото оформяне на вашите продукти.

В зависимост от вашия продукт митническите органи могат да изискат всички или някои от елементите по-долу.

 • търговска фактура (вижте специфичните изисквания по отношение на нейната форма и съдържание в „Моят търговски асистент“)
 • опаковъчен лист
 • лицензии за внос на някои стоки
 • сертификати, показващи, че вашият продукт отговаря на задължителните разпоредби за продуктите, като например изисквания за здраве и безопасност, етикетиране и опаковане
 • доказателство за произход — декларация за произход

За по-голяма сигурност можете да подадете предварително заявление за обвързваща тарифна информация и/или обвързваща информация за произхода.

 

За подробна информация относно документите, които трябва да представите за митническо оформяне на вашия продукт, отидете на моя търговски асистент.

Процедури за доказване и проверка на произхода

За описание на начина на доказване на произхода на вашите продукти, за да поискате преференциална тарифа, и на правилата, свързани с проверката на произхода от страна на митническите органи, моля, направете справка с раздела относно правилата за произход по-горе.

За информация относно митническия режим за внос и износ като цяло посетете ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Интелектуална собственост и географски указания

ВИТС предлага по-добра защита на правата върху интелектуалната собственост за европейските дружества, изнасящи иновативни, художествени, различни и висококачествени продукти за Канада, както и закрила на фармацевтичните продукти и географските указания.

Канада засили граничните си мерки срещу фалшифицирани търговски марки, пиратски стоки, защитени с авторско право, и стоки с фалшифицирани географски указания, като въведе възможност митниците да задържат стоки, за които има подозрения, че са фалшиви.

Интелектуалната собственост

В търговското споразумение се предвиждат и съвременни правила за защита и прилагане на правата върху интелектуалната собственост.

Авторско право в ерата на цифровите технологии

С ВИТС Канада се съгласи да приведе своя режим за защита на авторското право в съответствие със следните „договори за интернет“ на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

 • договорът на СОИС за авторското право
 • договор на СОИС за изпълненията и звукозаписите

Договорите за интернет определят норми за предотвратяване на неразрешен достъп и използване на творчески произведения онлайн или в цифрова форма, които са важни за нашите творчески индустрии.

Споразумението съдържа важни разпоредби относно ограниченията на отговорността на доставчиците на интернет услуги за нарушаване на съдържание, когато те отговарят на редица условия, като например система за ефективно уведомяване за такова съдържание.

Канада се съгласи също така да гарантира, че носителите на права могат ефективно да използват технологиите, за да защитят правата си и да лицензират своите произведения онлайн.

 • например се осигуряват защита и ефективни средства за правна защита срещу заобикалянето на технологичните мерки (като криптиране), използвани от носителите на права за защита на техните права.
 • освен това се забранява умишлената промяна или изтриване на електронна „информация за управление на правата“ — т.е. информация, придружаваща всякакъв защитен материал и идентифицираща произведението, неговите творци, артист изпълнител или собственик, както и реда и условията за използването му.
Права за излъчване

Канада се съгласи също така да защити по-добре правата на европейските творци, като предостави на изпълнителите изключителното право да разрешават или забраняват излъчването по безжичен път и публичното съобщаване на техните изпълнения.

Тези права ще гарантират, че творците, както европейски, така и канадски, ще бъдат възнаградени за творчеството си и ще имат стимули да продължат да създават нови художествени произведения.

 • Европейските творци могат да получават лицензионни възнаграждения, например от заведения за кафене и търговия на дребно, които играят музика, за да привлекат потребители.
 • Канада ще гарантира, че за излъчването по безжичен път или за всяко публично съобщаване ще се заплаща еднократно справедливо възнаграждение и това възнаграждение ще бъде поделено между съответните изпълнители и продуценти на звукозаписи.
Защита на сортовете растения

Канада прие също така да засили закрилата на сортовете растения на основание на акта от 1991 г. на Международната конвенция за закрила на новите сортове растения (UPOV).

Това означава, че иновативните сортове растения, които могат да доведат например до по-добри добиви, ще бъдат защитени и поради това е вероятно да бъдат въведени по-бързо на канадския пазар в полза на земеделските стопани и потребителите.

ЕС е основен доставчик на нови сортове растения. Тази важна научноизследователска и новаторска дейност е защитена от специфичен вид право върху интелектуална собственост, наречено правна закрила на Общността на сортовете растения. Тя не е свързана с използването на генетично модифицирани организми.

Действия срещу фалшифицирането

Канада също така се съгласи да засили граничните си мерки срещу фалшифицирани търговски марки, пиратски стоки, защитени с авторско право, и стоки с фалшифицирани географски указания, а именно чрез въвеждане на възможност митническите органи да задържат фалшиви стоки ex officio

 • Компетентните органи на Канада могат да действат по собствена инициатива за временно задържане на стоки, за които се подозира, че нарушават право върху интелектуална собственост.
 • не е необходимо марките да бъдат индивидуално регистрирани в канадските митници, за да се ползват от защита

Канада ще приеме или запази в сила процедури, въз основа на които носител на право може да поиска от нейните компетентни органи да отложат вдигането на стоки или да задържат стоки, за които има съмнение, че нарушават право върху интелектуална собственост.

Канада също така въведе възможността съдебните органи да предприемат необходимите временни мерки и да издават разпореждания за прекратяване и въздържане пряко срещу посредници, които биха пуснали фалшифицирани стоки на пазара.

Фармацевтични изделия

ВИТС подобрява правата върху интелектуалната собственост за иновативни фармацевтични продукти по три начина

 • новаторите, притежаващи фармацевтичен патент, получават правото да обжалват решенията за разрешение за пускане на пазара в Канада по същия начин, по който други производители вече биха могли
 • Канада се ангажира с настоящия си режим на защита на данните (6 + 2 години), като по този начин осигурява правна сигурност в област, в която дългосрочните инвестиции са от съществено значение.
 • Канада ще въведе система за възстановяване на патентните срокове по подобие на системата на ЕС, за да компенсира необоснованите забавяния в процеса на одобрение за пускане на пазара, включително максимален срок на допълнителна закрила (2 години) — страните се споразумяха относно възможността за изключения за целите на износа към трети държави.

Повече информация за защитата на интелектуалната собственост в ЕС.

 

Европейското бюро за помощ в областта на ПИС предлага телефонна линия за пряка подкрепа в областта на интелектуалната собственост. Съвети и подкрепа по въпроси, свързани с ПИС, извън пазара на ЕС.

Географски указания

Географските указания на вина и спиртни напитки, защитени в Канада и ЕС, са изброени съответно в приложение III, буква а) и приложение IV, буква а) към Споразумението от 2004 г. относно търговията с вина и спиртни напитки.

В допълнение към географските означения (ГУ), защитени съгласно споразумението между ЕС и Канада относно вината и спиртните напитки, включено във ВИТС, Канада се съгласи да защити 143 географски означения — отличителни хранителни продукти и напитки от конкретни градове или региони в ЕС.

Канада ще защитава тези традиционни европейски продукти от имитации така, както ЕС прави това. Ще бъде незаконно потребителите да бъдат подвеждани относно истинския произход на даден продукт, например чрез използване на знамена, които погрешно подсказват защитено географско означение на ЕС, или държавата, от която произхожда този продукт с географско означение. Носителите на права в ЕС ще могат да използват административен процес за защита на правата на ГО в Канада, вместо да разчитат само на по-дълги и по-сложни производства в националната съдебна система.

Списък на географските указания, защитени в Канада

В бъдеще списъкът може да обхване и други продукти, ако ЕС и Канада постигнат договореност в този смисъл.

Повече информация относно защитата на географските означения в Канада благодарение на ВИТС може да бъде намерена в настоящото практическо ръководство.

По отношение на географските означения, изброени в споразумението от 2004 г. относно търговията с вина и спиртни напитки, за да бъдат защитени в Канада, притежателите на правата върху тези географски означения трябва да регистрират своите географски означения в Канадската служба за интелектуална собственост.

Процедурата за регистрация е обяснена тук.

Електронна търговия

В главата относно електронната търговия в общите разпоредби се посочва, че страните признават значението на улесняването на използването на електронната търговия от МСП.

Услуги

ВИТС гарантира правна сигурност за доставчиците на услуги от ЕС и Канада чрез обвързване на високо равнище на либерализация в Канада и ЕС.

ЕС получава по-голям достъп до канадския пазар, по-специално за морски услуги.

Постепенна либерализация и прозрачност

Канада не може да въведе нови квоти или нови дискриминационни мерки срещу доставчиците на услуги от ЕС, освен в ограничен набор от чувствителни сектори. Споразумението също така гарантира, че доставчиците на услуги от ЕС могат да се възползват от:

 • по-високо равнище на достъп до пазара, надхвърлящо ангажиментите на Канада в рамките на СТО
 • по-голямата част от бъдещата либерализация, която Канада може да предприеме

Канада премахна редица ограничения по отношение на гражданството и условията за пребиваване, за да могат редица специалисти да практикуват в Канада, включително

 • адвокати
 • счетоводители
 • архитекти
 • техници

В областта на далекосъобщенията, пощенските и куриерските услуги Канада за първи път пое ангажимент за бъдеща либерализация.

Морски услуги

Едно ново отваряне на канадския пазар за морски транспорт ще улесни морските оператори от ЕС и техните по-големи плавателни съдове да оперират в Канада за зареждане по важния маршрут между Монреал и Халифакс.

Това са значими пристанища по източното крайбрежие на Канада. Монреал е голямо пристанище, което обработва 1.4 милиона стандартни контейнера (общо контейнери за внос и износ през 2015 г.), докато Халифакс обработва 0.4 милиона двадесет фута еквивалентни единици (ТЕС) (2015).

ЕС несъмнено е световен лидер в драгажните услуги. С ВИТС Канада също така отваря своя пазар за драгажни дейности за оператори от ЕС — пазар, който се оценява на стойност между 150 и 400 милиона канадски долара годишно (приблизително 104 милиона евро — 278 милиона евро годишно).

Дисциплиниращи регулаторни разпоредби

В допълнение към амбициозните ангажименти за достъп до пазара ВИТС включва също така новаторски и силни дисциплиниращи регулаторни разпоредби, които допълват и засилват поетите от двете страни ангажименти за достъп до пазара.

Тези регулаторни правила включват един от най-обширните и всеобхватни набори от взаимно обвързващи правила относно вътрешното регулиране, отнасящи се до лицензионните или разрешителните режими за почти всички услуги и инвестиционни дейности. Текстът осигурява справедливи и прозрачни режими за всички кандидати и улеснява максимално процеса на издаване на разрешения.

Движение на специалисти

Договореният пакет относно временното влизане на специалисти включва следните ползи:

 • Дружествата от ЕС могат да командироват своите служители по вътрешнокорпоративни трансфери в Канада за срок до 3 години — въз основа на предишни споразумения това предимство се прилага по принцип за всички сектори.
 • удълженият срок на престой за специалисти — доставчици на услуги по договор или независими специалисти (определени в споразумението) ще може да остане на територията на другата страна за период от 12 месеца (два пъти повече от това, което е било възможно преди това)

Доставчиците на услуги по договор се ползват от по-добри условия за влизане и престой (като например недискриминационно третиране по отношение на канадските доставчици) в допълнителни сектори. Тези пречки включват:

 1. Консултантски и консултантски услуги, свързани с
  • минна промишленост
  • телекомуникационни услуги
  • пощенски и куриерски услуги
  • застрахователни и свързани със застраховането услуги
  • други финансови услуги
  • транспортиране
  • промишленост
 2. Поддръжка и ремонт на оборудване, като например
  • плавателни съдове, оборудване за железопътен транспорт
  • моторни превозни средства, мотоциклети, снегомобили и оборудване за автомобилен транспорт
  • въздухоплавателни средства и техните части
  • метални изделия, неканцеларска техника и други видове оборудване и домакински стоки
 3. Свързани научни и технически консултантски услуги
 4. Услуги, свързани с околната среда

Нови профили: преференциалният достъп до канадския пазар и недискриминационното третиране в Канада ще се прилагат и за нови категории доставчици от ЕС, определени в споразумението: инвеститори, краткосрочни бизнес посетители и технолози.

Канада ще приложи по отношение на съпрузите на лица от ЕС, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, третиране, равностойно на третирането, предоставяно на съпрузи на канадски граждани, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер в ЕС.

Взаимно признаване на квалификации

За да се улесни мобилността на висококвалифицираните специалисти между ЕС и Канада, ВИТС създава рамка за взаимно признаване на професионалните квалификации и определя общите условия и насоки за договарянето на специфични за отделните професии споразумения.

ВИТС предоставя подробна рамка за договарянето и сключването на споразумения за взаимно признаване на професионалните квалификации (СВП).

Споразумението оставя на сдруженията на регулираните професии на двете страни да започнат процеса на договаряне на СВП, като предоставят препоръки на съответния комитет по ВИТС и да се споразумеят относно конкретните условия. След като сдруженията постигнат съгласие относно принципите и процедурите, определени в рамката, СВП става правно обвързващо, като гарантира, че квалификациите на европейските специалисти могат да бъдат признати от компетентните органи в Канада и обратно.

Обществени поръчки

С ВИТС дружествата от ЕС вече могат да участват в търгове на канадското правителство и на трите равнища на държавните поръчки: федерално, провинциално и общинско.

В Канада провинциите и териториите имат юрисдикция върху обществени блага, като например:

 • здравеопазване
 • образованието,
 • благосъстояние
 • вътрешнопровинциален транспорт.

Общините управляват

 • местен транспорт
 • училищни съвети
 • комунални услуги и др.

Възложителите, обхванати от ВИТС, могат да бъдат намерени в приложения 19—1 — 19—8.

ВИТС също така осигурява правна сигурност, че канадските публични агенции и органи няма да могат да дискриминират европейските дружества, т.е. да ограничават достъпа на дружествата до публичен търг.

Доставчиците могат да оспорват решения за възлагане на обществени поръчки, за които считат, че противоречат на задълженията по споразумението. В Канада канадският трибунал по международна търговия („CITT“) изпълнява тази роля.

Канада се съгласи също така да направи тръжната процедура по-прозрачна, като публикува своевременно всички свои публични търгове на единен уебсайт за обществени поръчки. Понастоящем този уебсайт предоставя инструмент за търсене на възможности за възлагане на обществени поръчки от (федералното) правителство.

Други държавни поръчки (провинциални и териториални правителства) понастоящем обявяват обявленията за обществени поръчки на собствените си уебсайтове за обществени поръчки или на електронна система за възлагане на обществени поръчки, управлявана от трета страна доставчик на услуги. 

 

За да разберете дали имате право да участвате в дадена обществена поръчка извън ЕС, използвайте моя търговски асистент в областта на обществените поръчки

За колективно

След окончателното му влизане в сила ВИТС ще предложи на инвеститорите от ЕС и Канада по-голяма предсказуемост, прозрачност и защита за техните инвестиции съответно в Канада и в ЕС.

Разпоредбите на ВИТС относно защитата на инвестициите и новата инвестиционна съдебна система (ИСС) ще гарантират високо равнище на защита на инвеститорите, като същевременно напълно се запазва правото на правителствата да регулират и преследват цели на обществената политика, като например опазването на здравето, безопасността или околната среда.

ИСС представлява съществена промяна в сравнение с предишния подход за уреждане на спорове между инвеститорите и държавата и е израз на общата решителност на ЕС и Канада за създаване на по-справедлива, по-прозрачна и институционализирана система за разрешаване на спорове в областта на инвестициите.

Разпоредбите относно инвестициите във ВИТС ще заменят също така осемте съществуващи двустранни инвестиционни споразумения между някои държави — членки на ЕС, и Канада.

Прагът за преразглеждане на придобиванията на канадски дружества съгласно Investment Canada Act е значително увеличен от сегашните 354 млн. CAD на 1.5 млрд. CAD. Това се отнася за всички инвеститори от ЕС, различни от тези, които са държавни предприятия.

Ако планирате да инвестирате в Канада, можете да научите повече тук.

NB: Защитата на инвестициите и инвестиционната съдебна система, както и достъпът до пазара на портфейлни инвестиции няма да се прилагат временно в съответствие с Решение (ЕС) 2017/38 на Съвета от 28 октомври 2016 г. за временно прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (ОВ L 11, 14.1.2017 г., стр. 1080 — „1081(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG)“.

Връзки и контакти

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Делегация на Европейския съюз в Канада

Адрес за контакти:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Тел.: + 1 6132386464

Адрес за електронна поща: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

АВСТРИЯ

Австрийска федерална икономическа камара (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

В КАНАДА

Предимство Austria Торонто

Генерално консулство на Австрия — EUR Търговски отдел „Предимство Австрия“

Адрес за контакти:

30 ST Clair Avenue West, Suite 1402, Торонто, Онтарио, M4V 3A1

Тел.: + 1 4169673348

Адрес за електронна поща: toronto@advantageaustria.org 

Тел.: + 1 5148493708

Адрес за електронна поща: montreal@advantageaustria.org 

 

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Тел. + 1 6137891444, 

Адрес за електронна поща: ottawa-ob@bmeia.gv.at

БЕЛГИЯ

Агенция за външна търговия и инвестиции на Валония EUR
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Брюксел-Инвестиционен износ

Търговия на Фландрия

В КАНАДА

Фландрия/Валония/Брюксел

Търговски представител за Онтарио, Манитоба

Адрес за контакти:

2 Bloor Street West — Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Тел. + 1 416515—7777

Адрес за електронна поща: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. за Квебек, Нюфаундланд и Лабрадор, Нунавут, Ню Брънзуик, Нова Скотия, остров Принц Едуард

Адрес за контакти:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600, Монреал (Квебек) H3A 3L4

Тел.: + 1 514289—9955

Адрес за електронна поща: montreal@fitagency.com

 

Wallonia
Trade rep. за Квебек, Нюфаундланд и Лабрадор, Нунавут, Ню Брънзуик, Нова Скотия, остров Принц Едуард

Адрес за контакти:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Монреал, Квебек, H3B 4W8

Тел.: + 1 514939—4049

 


Търговски представител на Брюксел за Квебек, Нюфаундланд и Лабрадор, Нунавут, Ню Брънзуик, Нова Скотия, остров Принц Едуард

Адрес за контакти: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Монреал, Квебек, H3A 2R7

Тел.: + 1 514286—1581

Адрес за електронна поща: info@bruxelles-canada.com

 

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

Ул. „Albert“ № 360, 8-и етаж, Suite 820, Отава, Онтарио, K1R 7X7

Тел.: + 1 6132367267

Адрес за електронна поща: ottawa@diplobel.fed.be

БЪЛГАРИЯ

Агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия в България

В КАНАДА

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

Ул. „Stewart“ № 325, Отава, Онтарио, K1N 6K5

Тел.: + 1 613893215

Адрес за електронна поща: Embassy.Ottawa@mfa.bg

ХЪРВАТИЯ

Портал за
износ Izvozni

В КАНАДА

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

229 Chapel St, Отава, Онтарио, K1N 7Y6

Тел.: + 1 6135627820

Адрес за електронна поща: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Генерално консулство

Адрес за контакти:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Тел.: + 1 9052779051

Адрес за електронна поща: genmiss@mvep.hr
ел. поща: croconsulate.miss@mvep.hr

КИПЪР

Търговска служба
ļηρεσία Εμυορίού@@

В КАНАДА

Дипломатическа мисия

Адрес за контакти:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Тел.: + 1 6135630727

Адрес за електронна поща: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Почетно консулство

Адрес за контакти:

435 Donald Street, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Тел.: + 1 6049362268

Адрес за електронна поща: tberggre@sfu.ca

 

Търговски секция

Адрес за контакти:

13 East 40th Street, Ню Йорк, NY 10016

Тел.: + 1 2122139100

Адрес за електронна поща: ctncy@cyprustradeny.org

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Национална агенция за насърчаване на търговията към Министерството на промишлеността и търговията на Чешката република Чешка
търговия — Česká agentura na podporu obchodu

В КАНАДА

Чешка търговия Канада

Адрес за контакти:

6707 лакътни дриви SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Тел.: + 1 4032694924

Адрес за електронна поща: calgary@czechtrade.cz
ел. поща: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Тел: + 1 6135623875

Уеб: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

Адрес за електронна поща: ottawa@embassy.mzv.cz

Адрес за електронна поща: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Генерално консулство на Чешката република

Адрес за контакти:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Уеб: www.mzv.cz/toronto

Адрес за електронна поща: toronto@embassy.mzv.cz

Адрес за електронна поща: commerce_toronto@mzv.cz

ДАНИЯ

Министерство на външните работи на Дания Udenrigsministeriet Eksportrådet

В КАНАДА

Търговски съвет на Дания

Адрес за контакти:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Тел.: + 1 416962—5661

Адрес за електронна поща: yyzhkt@um.dk

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Тел.: + 1 6135621811

Адрес за електронна поща: ottamb@um.dk 

ЕСТОНИЯ

Предприятие Естония (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

В КАНАДА

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Тел.: + 1 6137894222

Адрес за електронна поща: embassy.ottawa@mfa.ee

ФИНЛАНДИЯ

Finpro

В КАНАДА

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Тел.: + 1 6132882233

Адрес за електронна поща: embassy@finland.ca

Адрес за електронна поща: sanomat.ott@formin.fi

ФРАНЦИЯ

Business France

В КАНАДА

Търговски представител в Канада: Business France

Торонто

Адрес за контакти:

154 университет Avenue Suite 400, Торонто, M5H 3Y9

Тел.: + 1 4169771257

 

Монреал: Bureau Business France,

Адрес за контакти:

1501 McGill College, Бюро 1120, Монреал, QC H3A 3M8

Тел.: + 1 5146704000

 

Ванкувър:

Адрес за контакти:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Тел.: + 1 6046390923

Адрес за електронна поща: canada@businessfrance.fr

 

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

42 Sussex Drive, Отава, Онтарио, K1M 2C9

Тел.: + 1 6137891795

Адрес за електронна поща: politique@ambafrance-ca.org

ГЕРМАНИЯ

Германия, търговия и инвестиции (GTAI)

В КАНАДА

Канадско-германска търговска камара

Адрес за контакти:

480 университет Avenue, Suite 1500, Торонто, Онтарио, M5G 1V2

Тел.: + 1 416598—3355

Адрес за електронна поща: info@germanchamber.ca

 

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

1 Waverley Street, Ottawa, Онтарио, K2P 0T8, Канада

Тел.: + 1 613 232 1101

Адрес за електронна поща: info@ottawa.diplo.de

ГЪРЦИЯ

Предприятие Гърция „Invest and Trade Ε-ΕΤΕύΕΤΑς ΕύΕΠΔΔΣΣΕς ΚΑσΕύΕτττικττττιττττττειτττττικτς ΕΤΑς ΕΤσΕΤΑσΕς Εττττς„
(Предприятие „Инвестиране и търговия с инвестиции в търговията“)

В КАНАДА

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

80 Maclaren Street Ottawa, Онтарио, K2P 0K6

Тел.: + 1 6132386271

Адрес за електронна поща: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Генерално консулство

Адрес за контакти:

Ул. „Бей“ № 1075, Suite 600, Торонто, Онтарио, M5S 2B1

Тел.: + 1 4165150133

Адрес за електронна поща: ecocom-toronto@mfa.gr

УНГАРИЯ

Унгарски национален център за търговия

Унгарска агенция за насърчаване на инвестициите
http://www.hipa.hu/

В КАНАДА

Генерално консулство в Торонто

Адрес за контакти:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Тел.: + 1 6473492550

Адрес за електронна поща: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

Ул. „Вавей“ № 299, Отава, K2P 0V9

Тел.: + 1 6132307560

Адрес за електронна поща: mission.ott@mfa.gov.hu

ИРЛАНДИЯ

Предприятие Ирландия

В КАНАДА

Търговски представител в Канада: Предприятие Ирландия

Адрес за контакти:

Ул. „Блоор“ № 2, Suite 1501, Торонто, Онтарио, M4W 3E2

Тел.: + 1 4169345033

Адрес за електронна поща: client.service@enterprise-ireland.com

Адрес за електронна поща: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

Сграда Varette, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Тел.: + 1 6132336281

Адрес за електронна поща: embassyofireland@rogers.com

ИТАЛИЯ

Италианска търговска агенция
ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

В КАНАДА

Италианска агенция за насърчаване на търговията на Генералното консулство на Италия

Адрес за контакти:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Торонто, Онтарио, M4W 3L4

Адрес за електронна поща: toronto@ice.it

Тел.: + 1 4165981566

 

Адрес за контакти:

1000 rue Sherbrooke ouest, Бюро 1720, Монреал, Квебек, H3A 3G4

Тел.: + 1 5142840265

Адрес за електронна поща: montreal@ice.it

 

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

275 Slater St, Отава, Онтарио, K1P 5H9

Тел.: + 1 6132322401

Адрес за електронна поща: ambasciata.ottawa@esteri.it 

ЛАТВИЯ

Агенция за инвестиции и развитие на Латвия
Latvijas Investīciju un attīstības aļentūra


liaa@liaa.gov.lv

В КАНАДА

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

350 искри St, Отава, Онтарио, K1R 7S8

Тел.: + 1 6132386014

Адрес за електронна поща: embassy.canada@mfa.gov.lv

ЛИТВА

Предприятие Литва

В КАНАДА

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

Ул. „Metcalfe“ № #1600, Отава, Онтарио, K2P 1P1

Тел: + 1 61356754 58

Адрес за електронна поща: amb.ca@urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

Люксембург за бизнеса

В КАНАДА

Почетно консулство в Отава

Адрес за контакти:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Тел.: + 1 6137554091

Адрес за електронна поща: luxconsulottawa@gmail.com

 

Посолство във Вашингтон

Адрес за контакти:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Вашингтон, окръг Колумбия. 20008

Тел: + 1 2022654171

Адрес за електронна поща: luxembassy.was@mae.etat.lu

МАЛТА

Малтийско предприятие

В КАНАДА

В Канадското генерално консулство в Торонто

Адрес за контакти:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Онтарио, M8X 2X3

Тел.: + 1 4162070922

Адрес за електронна поща: maltaconsulate.toronto@gov.mt

НИДЕРЛАНДИЯ

Нидерландска агенция за предприятията
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — онлайн портал за чуждестранни и нидерландски стартиращи предприятия

В КАНАДА

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Тел.: + 1 613 237 503

Адрес за електронна поща: ott@minbuza.nl

 

Генерално консулство в Торонто

Адрес за контакти:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Торонто, Онтарио, M5G 1Z3

Тел.: + 1 416 595 2402

Уеб: www.hollandtradeandinvest.com
електронна поща: tor-ea@minbuza.nl

ПОЛША

Полска агенция за инвестиции и търговия (бивша Полска агенция за информация и чуждестранни инвестиции)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Секретариат на председателя:

Тел.: + 48 223349871

Отдел за чуждестранни инвестиции:

Тел.: + 48 223349875

Отдел за икономическо развитие:

Тел.: + 48 223349820

Отдел за насърчаване на икономиката:

Тел.: + 48 223349926

Отдел за информация и комуникация:

Тел.: + 48 223349994

 

В КАНАДА

Полска агенция за инвестиции и търговия в Торонто

Адрес за контакти:

438 университет Avenue, Suite 1810, Торонто, Онтарио, M5G 2K8

Адрес за електронна поща: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Посолство на Република Полша в Отава

Адрес за контакти:

443 Daly Ave, Отава, Онтарио, K1N 6H3

Тел: + 1 6137890468

Адрес за електронна поща: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Генерално консулство на Република Полша в Торонто

Адрес за контакти:

Бул. „езеро Шор“ № 2603 Запад, Торонто, Онтарио, M8V 1G5

Тел.: + 1 4162525471

Тел.: + 1 4164645405

Адрес за електронна поща: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Генерално консулство на Република Полша във Ванкувър

Адрес за контакти:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Тел: + 1 6046883458

Адрес за електронна поща: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Генерално консулство на Република Полша в Монреал

Адрес за контакти:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Тел: + 1 6137890468 

Адрес за електронна поща: michal.falenczyk@msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

AICEP Portugal Global — Агенция за търговия и инвестиции

В КАНАДА

Агенция затърговия и инвестиции AICEP Торонто

Адрес за контакти:

438 университет Avenue, Suite 1400, Торонто, Онтарио, M5G 2K8

Тел.: + 1 4169214925

Адрес за електронна поща: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

645 островен парк д-р, Отава, Онтарио, K1Y 0B8

Тел.: + 1 6137290883

Адрес за електронна поща: ottawa@mne.pt

РУМЪНИЯ

Министерство на стопанската среда, търговията и предприемачеството

InvestRomania

Търговско-промишлена палата на Румъния

В КАНАДА

Румънска служба за насърчаване на икономиката и търговията

Адрес за контакти:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Тел.: + 1 5145048235

Адрес за електронна поща: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

655 Rideau St, Отава, Онтарио, K1N 6A3

Тел.: + 1 6137893709

Адрес за електронна поща: ottawa@mae.ro

СЛОВАКИЯ

SARIO — Словашка агенция за развитие на инвестициите и търговията
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

В КАНАДА

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

50 Rideau Terrace, Отава, Онтарио, K1M 2A2

Тел.: + 1 6137494442

Адрес за електронна поща: emb.ottawa@mzv.sk

СЛОВЕНИЯ

„Пилот Словения“ — Публична агенция за предприемачество, интернационализация, чуждестранни инвестиции и технологии
SPIRIT Slovenija

В КАНАДА

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Тел.: + 1 6135655781

Адрес за електронна поща: sloembassy.ottawa@gov.si

ИСПАНИЯ

ICEX — Испански институт за външна търговия
ICEX España Exportación e Inversiones

В КАНАДА

Служба за икономическа и търговска дейност

Адрес за контакти:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Тел.: + 1 6132360409

Адрес за електронна поща: ottawa@comercio.mineco.es

 

Служба за насърчаване на търговията в Торонто

Адрес за контакти:

170 университет Ave #602, Торонто, Онтарио, M5H 3B3

Тел.: + 1 4169670488

Електронна поща:toronto@comercio.mineco.es

 

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

74 Stanley Ave, Отава, Онтарио, K1M 1P4

Тел.: + 1 6137472252

Адрес за електронна поща: emb.ottawa@mae.es 

ШВЕЦИЯ

Business Sweden — Съвет за търговия и инвестиции на Швеция

В КАНАДА

Търговски представител в Канада: Business Sweden

Адрес за контакти:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Тел.: + 1 4169228152

Адрес за електронна поща: toronto@business-sweden.se

 

Посолство в Отава

Адрес за контакти:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Тел.: + 1 6132448200

Адрес за електронна поща: sweden.ottawa@gov.se

Търговски камари и бизнес асоциации

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Търговска камара на Европейския съюз в Канада (EUCCAN)

Адрес за контакти:

480 университет Avenue, Suite 1500, Торонто, Онтарио, M5G 1V2

Тел.:  + 1 4165987087

Адрес за електронна поща: info@euccan.com 

 

Търговска камара на Европейския съюз в Западна Канада

Адрес за електронна поща: info@eu-canada.com

Списък на местните и двустранните търговски камари и стопански сдружения на ЕС в Канада можете да намерите на уебсайта на Търговската камара на Европейския съюз в Канада (http://www.euccan.com). EUCCAN е организацията шапка за тези много разнообразни структури и организации.

Информационни инструменти

В тези седем информационни документа се обяснява какво представлява ВИТС и какви са ползите от него

Научете как да участвате в процедурите за възлагане на обществени поръчки в Канада

Научете повече за бизнес възможностите, предлагани от Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада

Допълнителни връзки

Брошура за предприятията — описва се ползите, глава по глава, и се дават практически съвети за предприятията

Инфографики илюстрират ползите от ВИТС по държави — членки на ЕС

Ръководство стъпка по стъпка за износителите за Канада

Истории и разкази на дружества

Препоръка за МСП

През септември 2018 г. Съвместният комитет по ВИТС постигна съгласие по конкретна препоръка за МСП всяка от страните да предоставя онлайн информация за ВИТС на МСП на другата страна и ЕС и Канада да работят заедно, така че търговското споразумение да бъде от полза за МСП.

Канадски уебсайт за подкрепа на МСП от ЕС, изнасящи за Канада

Уебсайт на ЕС за МСП от Канада

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки