Единният пазар на ЕС

На единния пазар на ЕС, наричан понякога вътрешен пазар, хората, стоките, услугите и парите могат да се движат свободно.Взаимното признаване гарантира, че всеки продукт, законно продаван в една страна от ЕС, може да се продава във всички останали страни. Гражданите на ЕС могат да учат, да живеят, да пазаруват, да работят и да се пенсионират в която и да е страна от Съюза, както и да ползват продукти от цяла Европа.

Ползи

Предприятията от ЕС се възползват от

 • „Вътрешен пазар“ от над 450 милиона потребители за техните продукти
 • по-лесен достъп до широк кръг от доставчици
 • по-ниски единични разходи
 • по-големи търговски възможности

Гражданите на ЕС се възползват от

 • по-ниски цени
 • повече иновации и по-бързо технологично развитие
 • по-високи стандарти за безопасност и опазване на околната среда

Законодателство

Законодателството относно единния пазар на стоки има за цел да гарантира, че продуктите, пуснати на пазара на ЕС, отговарят на високи изисквания по отношение на здравето, безопасността и околната среда и че продуктите, разрешени за продажба в ЕС, могат да се движат без бариери пред търговията, като административната тежест се свежда до минимум.

Основни елементи

Вътрешният пазар на стоки има следните ключови елементи:

 • Безопасност — продуктите, предлагани на пазара в ЕС, трябва да отговарят на високи изисквания за безопасност и опазване на околната среда
 • Стандарти — стандарти определят технически изисквания или изисквания за качество на продукти, производствени процеси, услуги или методи за изпитване. Стандартизацията е инструмент за промишлеността за гарантиране на функционирането, безопасността и оперативната съвместимост на продуктите. Повече за европейската стандартизация
 • Оценяване на съответствието — преди даден продукт да може да бъде пуснат на пазара на ЕС, трябва да се проведе процедура за оценяване на съответствието. Производител може да пуска продукт на пазара на ЕС само ако отговаря на всички приложими изисквания. Повече за процедурата за оценяване на съответствието
 • Акредитация — акредитацията е последното ниво на публичен контрол в европейската система за оценка на съответствието. Тя има за цел да гарантира, че органите за оценяване на съответствието разполагат с техническия капацитет за изпълнение на своите задължения. Повече за акредитацията.
 • Нотифицирани органи — нотифициран орган е организация, определена от държава от ЕС да оценява съответствието на определени продукти преди пускането им на пазара. Повече за нотифицираните органи
 • Надзор на пазара — надзорът на пазара гарантира, че нехранителните продукти на пазара на ЕС не застрашават потребителите и работната сила в Европа, както и че са защитени други обществени интереси, като например опазването на околната среда, сигурността и справедливостта в търговията. Повече за надзора на пазара
 • ICSMS — Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS) е ИТ платформа за улесняване на комуникацията между органите за надзор на пазара в държавите от ЕС и ЕАСТ. Повече за ICSMS.
 • Маркировка „CE „— маркировката „CE“ означава, че продуктът, продаван в ЕС, отговаря на всички приложими изисквания за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Повече за маркировката „СЕ“
 • Законова метрология — прилагане на правните изисквания по отношение на измерванията и измервателните уреди. Законодателството на ЕС в областта на законовата метрология е един от стълбовете на единния пазар на продукти. Изискванията на ЕС са насочени към насърчаване на технологичните иновации, опазване на здравето и околната среда, гарантиране на обществената безопасност и насърчаване на справедливата търговия. Повече за правната метрология
 • Външни граници — страните от ЕС проверяват продукти, идващи извън територията на ЕС.
 • Нова законодателна рамка — за подобряване на вътрешния пазар на стоки и за укрепване на условията за пускане на широка гама от продукти на пазара на ЕС, през 2008 г. беше приета нова законодателна рамка. Повече за новата законодателна рамка.

Свободно движение

Много продукти на пазара на ЕС са предмет на хармонизирани правила, които защитават потребителите, общественото здраве и околната среда. Хармонизираните правила не допускат приемането на евентуално различаващи се национални правила и гарантират свободното движение на продукти в рамките на ЕС. Някои сектори обаче все още се регулират от национални разпоредби. Принципът на свободно движение на стоки гарантира, че тези разпоредби не създават необосновани пречки пред търговията.

Хармонизирани сектори

Хармонизираните сектори са предмет на общи правила в целия ЕС. Те осигуряват ясна и предвидима правна рамка за предприятията. Ако производителите спазват тези правила, техните продукти могат да се продават свободно на пазара.

 • В повечето сектори (напр. електронно и електрическо оборудване, машини, асансьори и медицински изделия) законодателството на ЕС е ограничено до съществените изисквания за опазване на здравето, безопасността и опазването на околната среда — за да се докаже съответствие с тези изисквания, производителите могат доброволно да използват стандарти или други технически спецификации.
 • В други сектори (напр. автомобилостроенето и химикалите) законодателството предвижда подробни изисквания, задължаващи някои видове продукти да имат едни и същи технически спецификации.
 • Законодателството на ЕС за хармонизация, което предвижда свободното движение на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, се управлява от Генерална дирекция „Околна среда

Нехармонизирани сектори

Нехармонизираните сектори не са предмет на общи правила на ЕС и могат да бъдат обхванати от национални правила. Тези сектори следва да продължат да се ползват от разпоредбите на Договора, уреждащи свободното движение на стоки в съответствие с членове. 34—36 ОТ ДФЕС. Националните правила за тези продукти са предмет на процедура за нотификация, която гарантира, че те не създават ненужни пречки пред търговията.

За да се гарантира свободното движение на стоки в нехармонизираните сектори, принципът на взаимно признаване, процедурата за нотификация 2015/1535 и прилагането на членове. 34—36 от ДФЕС са от съществено значение.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки