Държавни поръчки извън ЕС

ЕС се застъпва за отворени международни пазари на обществени поръчки

 ЕС е сключил множество международни споразумения с цел осигуряване на достъп до международните пазари на обществени поръчки за дружества от ЕС. Най-важното от тях е многостранното споразумение на СТО за държавните поръчки (СДП).

Многостранното споразумение за държавните поръчки (СДП) на СТО от 2012 г.

Държавите — членки на ЕС, се присъединиха към Споразумението на СТО за държавните поръчки (СОП). Това е основното международно споразумение, свързано с обществените поръчки. Той е плурилатерален, тъй като не всички членове на СТО са се присъединили.

Останалите 19 държави в СДП са: 

Армения, Австралия, Канада, Китайски Тайпе, Хонконг (Китай), Исландия, Израел, Япония, Лихтенщайн, Черна гора, Молдова, Нидерландия по отношение на Аруба, Норвегия, Нова Зеландия, Южна Корея, Сингапур, Швейцария, Украйна и Съединените щати.

Други членове на СТО преговарят за присъединяване към СДП.

Споразумението за държавните поръчки съдържа два основни елемента

Научете повече за възможностите за възлагане на обществени поръчки чрез портала на СТО за интегриран информационен ресурс за достъп до пазара на държавни поръчки (e-GPA).

По този начин се предоставя информация за обхвата, включително за приложимите прагове, като се посочва стойността, над която се прилагат правилата на СДП.

  • преглед на Споразумението на СТО за държавните поръчки

Двустранни търговски споразумения

Освен СДП, ЕС осигурява бизнес възможности за европейските дружества чрез своите търговски споразумения. Много двустранни търговски споразумения съдържат подробни глави относно държавните поръчки, чрез които страните отварят взаимно своите пазари на обществени поръчки.

В някои случаи, когато другата страна вече е страна по СДП, тези двустранни споразумения съдържат ангажименти, които достигат по-далеч от тези в СДП.

В други случаи тези двустранни споразумения представляват уникален взаимен ангажимент, свързан с взаимното отваряне на пазарите на обществени поръчки.

 

Следва да се отбележи обаче, че дори когато няма ангажимент за дадена процедура за възлагане на обществена поръчка, дружество от ЕС все пак може да реши да подаде оферта.

Липсата на ангажимент означава единствено, че дружеството от ЕС няма право да участва в процедурата на равни начала с местните оференти, но обикновено това не възпрепятства възлагащия орган да получава и разглежда оферти или да възлага поръчка на доставчик от ЕС.

Прочетете повече за обществените поръчки в търговските споразумения на ЕС:

Оценете дали отговаряте на условията за участие в чуждестранен търг за обществени поръчки

За да разберете дали имате право да участвате в даден търг за държавни поръчки извън ЕС, използвайте инструмента „Моят търговски асистент за обществени поръчки“.

Моят търговски асистент в областта на обществените поръчки има за цел да помогне на европейските дружества да преценят дали имат право да участват в публичен търг извън ЕС. Оценката изисква потребителят да въведе информация, която обикновено се съдържа в обявлението за обществена поръчка: възложителя, предмета и прогнозната стойност на поръчката.

Като пилотен проект инструментът понастоящем дава възможност за оценка на обществените поръчки от Канада (въз основа както на СДП, така и на двустранното ВИТС). Следващата държава, която ще бъде обхваната, ще бъде Япония. Други държави ще бъдат своевременно интегрирани в инструмента.

Моят търговски асистент в областта на обществените поръчки

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки