Държавни поръчки извън ЕС

ЕС се застъпва за отворени международни пазари на обществени поръчки и двете

 ЕС е сключил много международни споразумения с цел осигуряване на достъп на дружествата от ЕС до международните пазари на обществени поръчки. Най-важното от тях е многостранното споразумение на СТО за държавните поръчки (СОП).

Многостранното споразумение на СТО за държавните поръчки (СОП) от 2012 г.

Държавите — членки на ЕС, се присъединиха към Споразумението на СТО за държавните поръчки (СОП). Това е основното международно споразумение, свързано с обществените поръчки. Той е плурилатерален, тъй като не всички членове на СТО са се присъединили.

Останалите 19 държави в СДП са: 

Армения, Австралия, Канада, Китайски Тайпе, Хонконг (Китай), Исландия, Израел, Япония, Лихтенщайн, Черна гора, Молдова, Нидерландия по отношение на Аруба, Норвегия, Нова Зеландия, Южна Корея, Сингапур, Швейцария, Украйна и Съединените щати.

Други членове на СТО водят преговори за присъединяване към СДП.

СДП има два основни елемента.

Научете повече за възможностите за възлагане на обществени поръчки чрез интегрирания портал на СТО за достъп до пазара на държавни поръчки (e-GPA).

В него се предоставя информация за обхвата, включително за приложимите прагове, като се посочва стойността, над която се прилагат правилата на СДП.

  • преглед на Споразумението на СТО за държавните поръчки

Двустранни търговски споразумения

Освен Споразумението за държавните поръчки ЕС осигурява бизнес възможности за европейските дружества чрез своите търговски споразумения. Много двустранни търговски споразумения съдържат подробни глави относно държавните поръчки, чрез които страните взаимно отварят своите пазари на обществени поръчки.

В някои случаи, когато другата страна вече е страна по СДП, тези двустранни споразумения съдържат ангажименти, които надхвърлят предвидените в СДП.

В други случаи тези двустранни споразумения представляват уникален взаимен ангажимент, свързан с взаимното отваряне на пазарите за обществени поръчки.

 

Следва да се отбележи обаче, че дори когато не е поет ангажимент за дадена процедура за възлагане на обществена поръчка, дадено дружество от ЕС все пак може да реши да подаде оферта.

Липсата на ангажимент означава единствено, че дружеството от ЕС няма право да участва в процедурата на равни начала с местните оференти, но обикновено това не възпрепятства възлагащия орган да получава и разглежда оферти от доставчик от ЕС или да възлага поръчка на такъв доставчик.

Прочетете повече за обществените поръчки в търговските споразумения на ЕС:

Оценете допустимостта си за участие в чуждестранна тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка

За да разберете дали имате право да участвате в дадена обществена поръчка извън ЕС, използвайте инструмента „Моят търговски асистент в областта на обществените поръчки“.

Моят търговски асистент в областта на обществените поръчки има за цел да помогне на европейските дружества да преценят дали имат право да участват в публичен търг извън ЕС. За оценката е необходимо потребителят да въведе информация, която обикновено се съдържа в обявлението за обществена поръчка: възложителят, предметът и прогнозната стойност на поръчката.

Понастоящем инструментът дава възможност за оценка на обществените поръчки от Канада (въз основа както на СДП, така и на двустранното ВИТС), Япония и САЩ. В инструмента своевременно ще бъдат включени и други държави.

Моят търговски сътрудник в областта на обществените поръчки

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки