Държавни поръчки извън ЕС

ЕС се застъпва за отваряне на международните пазари на обществени поръчки

 ЕС е сключил много международни споразумения с цел осигуряване на достъп на дружествата от ЕС до международните пазари на обществени поръчки. Най-важното от тях е многостранното споразумение на СТО за държавните поръчки (СДП).

Многостранно споразумение на СТО от 2012 г. за държавните поръчки (СДП)

Държавите – членки на ЕС, се присъединиха към Споразумението на СТО за държавните поръчки (СДП). Това е основното международно споразумение, свързано с обществените поръчки. Той е плурилатерален, тъй като не всички членове на СТО са се присъединили.

Останалите 19 държави в СДП са: 

Армения, Австралия, Канада, Китайски Тайпе, Хонконг (Китай), Исландия, Израел, Япония, Лихтенщайн, Черна гора, Молдова, Нидерландия по отношение на Аруба, Норвегия, Нова Зеландия, Южна Корея, Сингапур, Швейцария, Украйна и САЩ.

Други членове на СТО водят преговори за присъединяване към СДП.

СДП има два основни елемента

Научете повече за възможностите за участие в търгове чрез интегрирания портал на СТО за достъп до пазара на обществени поръчки (e-GPA).

По този начин се предоставя информация за обхвата, включително за приложимите прагове, като се посочва стойността, над която се прилагат правилата на СДП.

  • преглед на Споразумението на СТО за държавните поръчки

Двустранни търговски споразумения

Освен Споразумението за държавните поръчки ЕС осигурява бизнес възможности за европейските дружества чрез своите търговски споразумения. Много двустранни търговски споразумения съдържат подробни глави относно държавните поръчки, чрез които страните взаимно отварят своите пазари за обществени поръчки.

В някои случаи, когато другата страна вече е страна по СДП, тези двустранни споразумения съдържат ангажименти, които надхвърлят тези в СДП.

В други случаи тези двустранни споразумения представляват уникален взаимен ангажимент, свързан с взаимното отваряне на пазарите за обществени поръчки.

 

Следва да се отбележи обаче, че дори когато няма ангажимент за дадена процедура за възлагане на обществена поръчка, дадено дружество от ЕС все пак може да реши да подаде оферта.

Липсата на ангажимент означава единствено, че дружеството от ЕС няма право да участва в процедурата при равни условия с местните оференти, но обикновено това не пречи на възлагащия орган да получава и разглежда оферти или да възлага договор на доставчик от ЕС.

Прочетете повече за обществените поръчки в търговските споразумения на ЕС:

Оценка на допустимостта Ви за участие в чуждестранна тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка

За да разберете дали имате право да участвате в дадена държавна поръчка извън ЕС, използвайте инструмента Access2Procurement.

Access2Procurement има за цел да помогне на европейските дружества да преценят дали имат право да участват в публичен търг извън ЕС. Оценката изисква потребителят да въведе информация, която обикновено се съдържа в обявлението за обществена поръчка: Възложителя, предмета и прогнозната стойност на поръчката.

Като пилотен проект инструментът понастоящем позволява оценка на търговете за държавни поръчки от Канада (както въз основа на СДП, така и на двустранното ВИТС). Следващата държава, която ще бъде обхваната, ще бъде Япония. Други държави ще бъдат своевременно интегрирани в инструмента.

Access2Procurement

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки