Единно звено за контакт

Единната входна точка е екип в рамките на отдел „ Търговия“ на Европейската комисия под ръководството на главния служител по правоприлагането в областта на търговията. Единната входна точка е първата точка за контакт за всички заинтересовани страни от ЕС, които са изправени пред потенциални пречки пред търговията в трети държави или за които е установено неспазване на правилата за устойчивост, свързани с търговията и устойчивото развитие или общата схема от преференции.

За да ви помогне да се ориентирате, единната входна точка е разработила два формуляра за жалби — един относно достъпа до пазара/пречките пред търговията и един по въпроси, свързани с устойчивостта — както и поетапни ръководства за попълването им. За въпроси, свързани с инструмента за борба с принудителните действия, и за да предоставите съответната информация, моля, посетете единното звено за контакт по инструмента за борба с принудителните действия.

Искате ли да подадете жалба в единната входна точка? Свържете се с нас!

Единната входна точка може да ви помогне, когато подготвяте жалбата си — можете да се свържете с единната входна точка направо на адрес trade-single-entry-point@ec.europa.eu Като част от процеса, предхождащ уведомлението, единната входна точка може да ви помогне да решите дали да подадете жалба и да ви напътства в процеса на подаване на жалби, ако е необходимо.

Как единната входна точка проследява жалбите?

След като бъде получено чрез формулярите за контакт, единната входна точка ще осигури рационализиран процес за оценка на Вашата жалба. Това включва оценка на Вашия въпрос от съответните експерти в ГД „Търговия“ в координация с други служби на Европейската комисия и делегациите на ЕС, според случая. След приключване на оценката единното звено за контакт ще се свърже директно с вас, за да обясни резултата и евентуалните последващи действия.

Свържете се с нас

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки