Ανοχή ή ελάχιστη ανοχή

Εάν δεν πληρούται ο κανόνας καταγωγής που έχει αποδοθεί στο προϊόν σας (βλέπε επαρκώς τροποποιημένο τμήμα (link to the section), το προϊόν εισαγωγής μπορεί να εξακολουθεί να θεωρείται ότι προέρχεται από τη χώρα εταίρο σας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το εμπόρευμα μπορεί ακόμη να θεωρηθεί ότι πληροί τον ισχύοντα κανόνα καταγωγής εάν η αξία των μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο που καθορίζεται σε κάθε σύνολο κανόνων καταγωγής. Το όριο αυτό είναι συνήθως 10 % ή 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου για το αγαθό σας.

Εάν ο κανόνας που ισχύει για το αγαθό σας είναι ένας από τους τρεις κανόνες που περιγράφονται στο επαρκώς τροποποιημένο τμήμα εμπορευμάτων (σύνδεση με νέο τμήμα), η ανοχή μπορεί να εφαρμοστεί ως εξής:

  • σε περίπτωση αλλαγής του κανόνα δασμολογικής κατάταξης, το όριο ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό της χώρας εταίρου να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που έχουν τις ίδιες δασμολογικές κλάσεις με το τελικό προϊόν. Υπό τον όρο ότι η αξία αυτών των υλικών δεν υπερβαίνει το όριο ανοχής. Το όριο αυτό καθορίζεται στους σχετικούς κανόνες καταγωγής.
  • εάν χρησιμοποιείται ο κανόνας παραγωγής ορισμένων προϊόντων, το όριο ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό της χώρας εταίρου να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που αντιπροσωπεύουν ένα μεταγενέστερο στάδιο της παραγωγής — υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το όριο ανοχής. Το όριο αυτό καθορίζεται στη σχετική δέσμη κανόνων καταγωγής.
  • εάν χρησιμοποιείται ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας, επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το όριο ανοχής για το προϊόν εισαγωγής σας ως το κατώτατο όριο για τον συγκεκριμένο κανόνα καταγωγής που αποδίδεται στο προϊόν σας. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου ποσοστιαίου ορίου.
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις