Εμπορεύματα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Για να προσδιοριστεί η καταγωγή του προϊόντος σας, οι κανόνες καταγωγής διακρίνουν μεταξύ εμπορευμάτων που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και αγαθών που έχουν μετατραπεί επαρκώς στη χώρα εξαγωγής.

Τα εμπορεύματα που αποκτήθηκαν εξ ολοκλήρου στη χώρα εξαγωγής είναι εμπορεύματα που παράγονται/υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά στην ΕΕ ή/και σε χώρα-εταίρο χωρίς την ενσωμάτωση υλών οποιασδήποτε άλλης χώρας.

Σε αυτά περιλαμβάνονται φυτά, ορυκτά ή ζώντα ζώα, μεταξύ άλλων προϊόντων.

Για τα προϊόντα αυτά νοείται ότι

 • τα λαχανικά προέρχονται από χώρα στην οποία έχουν συλλεγεί στη χώρα αυτή.
 • τα ζώα κατάγονται από χώρα στην οποία γεννήθηκαν και εκτράφηκαν εκεί
 • τα ορυκτά είναι καταγωγής χώρας εάν έχουν εξαχθεί εκεί

Στην περίπτωση προϊόντων αλιείας, οι κανόνες καταγωγής της ΕΕ κάνουν διάκριση μεταξύ

 • ιχθύες που συλλαμβάνονται εντός των χωρικών υδάτων χώρας εταίρου εμπορικής συναλλαγής — οι ιχθύες αυτοί θεωρούνται ότι είναι καταγωγής χωρίς πρόσθετους όρους
 • ψάρια που συλλαμβάνονται πέρα από τα χωρικά ύδατα της χώρας εταίρου — θεωρούνται ως καταγόμενα μόνον εάν έχουν αλιευθεί από σκάφος
  • με τη σημαία της ΕΕ και/ή της χώρας εταίρου
  • ταξινομημένα στην ΕΕ ή στη χώρα-εταίρο
  • ανήκει σε υπήκοο της ΕΕ ή χώρα εταίρο ή εταιρεία που έχει τον κύριο τόπο δραστηριότητάς της και ανήκει τουλάχιστον κατά 50 % σε υπηκόους της ΕΕ ή/και του εμπορικού εταίρου χώρας εταίρου.
  • σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται επίσης το 50 % τουλάχιστον του πληρώματος να είναι επίσης υπήκοος της ΕΕ και ή της χώρας εταίρου του εμπορίου.

Για το σύνολο βλ. το παράρτημα των κανόνων καταγωγής για κάθε προτιμησιακή συμφωνία.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις