Εμπορεύματα που έχουν υποστεί επαρκή μεταποίηση

Ένα προϊόν μπορεί επίσης να κατάγεται από την ΕΕ ή από χώρα εταίρο παρόλο που έχει παραχθεί με υλικά άλλων χωρών ή έχει υποστεί μερική επεξεργασία στο εξωτερικό, δηλαδή όχι στη χώρα-εταίρο. Αυτό συμβαίνει όταν το προϊόν έχει υποστεί επαρκή μεταποίηση.

Τα κριτήρια, όταν ένα προϊόν έχει υποστεί επαρκή μετατροπή, περιγράφονται σε ειδικούς ανά προϊόν καταλόγους στους προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής της ΕΕ σε κάθε προτιμησιακό καθεστώς. Στις περισσότερες συμφωνίες, τα κριτήρια περιγράφονται με τον ακόλουθο μορφότυπο

  • στήλη 1: Το προϊόν που αναφέρεται στο σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ
  • στήλη 2: περιγραφή προϊόντος
  • στήλη 3: περιγραφή της απαιτούμενης επεξεργασίας που πρέπει να διενεργείται στην ΕΕ ή στην εμπορική χώρα-εταίρο για την εξέταση του προϊόντος ως καταγωγής
  • στήλη 4: μια άλλη επεξεργασία που περιγράφεται στη στήλη 4. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της στήλης 3 ή της στήλης 4 που θα ακολουθήσει

Οι κανόνες του 3 για την επαρκή μετατροπή

Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες που χρησιμοποιούνται στους ειδικούς καταλόγους προϊόντων (στήλη 3 και 4), οι οποίοι καθορίζουν εάν ένα προϊόν έχει μετατραπεί επαρκώς στην ΕΕ ή σε χώρα εταίρο του εμπορίου.

Ο κανόνας της «προστιθέμενης αξίας»

Μπορείτε να βρείτε έναν κανόνα κατά τον οποίο η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται από τον παραγωγό/εξαγωγέα στην ΕΕ ή σε χώρα του εμπορικού εταίρου δεν μπορεί να υπερβαίνει ορισμένο ποσοστό της τιμής (εκ του εργοστασίου) του προϊόντος.

Θα δηλωθεί ως κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το [Χ]% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συγκρίνετε

  • η δασμολογητέα αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του εμπορεύματος (δηλ. βάσει της τιμής που δηλώθηκε στο τελωνείο της ΕΕ ή της χώρας εταίρου του εμπορίου για τα υλικά αυτά, όταν εισάγονται εκεί)

όπου

  • η τιμή εκ του εργοστασίου του εμπορεύματος (δηλαδή η αξία του προϊόντος όταν εξέρχεται από την εγκατάσταση όπου παρήχθη)

Ο κανόνας αυτός πληρούται όταν η αξία των μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζει ο κανόνας.

Β) Μεταβολή της δασμολογικής κατατάξεως

Ένας κανόνας που δηλώνει ότι δεν μπορεί να έχει εμπόρευμα που έχει την ίδια δασμολογική κατάταξη με οποιαδήποτε από τις μη καταγόμενες ύλες έχει εισαχθεί από τρίτη χώρα από τον παραγωγό/εξαγωγέα και χρησιμοποιείται στο προϊόν.

Δηλώνεται ως Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από εκείνη του προϊόντος

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συγκρίνετε

όπου

  • δασμολογική κατάταξη του προϊόντος που αναζητάτε για εξαγωγή ή εισαγωγή

Ο κανόνας αυτός πληρούται όταν η δασμολογική κατάταξη αμφοτέρων δεν είναι πανομοιότυπη.

Κατασκευή από ορισμένα προϊόντα

Μπορείτε να βρείτε έναν κανόνα που να επιτρέπει στον παραγωγό/εξαγωγέα να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα μη καταγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες (εκτός της ΕΕ ή της χώρας εταίρου του εμπορίου) στην κατασκευή του προϊόντος και θα εξακολουθεί να θεωρείται ως καταγωγής της ΕΕ ή χώρας εταίρου του εμπορίου.

Θα δηλώνεται ως κατασκευή από είδος καλής eg/[νήματος] [κρέατος] κ.λπ.

Ο παραγωγός/εξαγωγέας μπορεί επίσης να εισάγει το υλικό σε προηγούμενη κατάσταση παραγωγής (π.χ. για νήματα, μπορεί να εισάγετε ίνες). Ωστόσο, ο παραγωγός/εξαγωγέας δεν επιτρέπεται να εισάγει υλικό σε μεταγενέστερο στάδιο της παραγωγής (π.χ. για νήματα, δεν επιτρέπεται η εισαγωγή υφασμάτων).

Για τον πλήρη κατάλογο, βλ. τον κανονισμό σχετικά με τους κανόνες καταγωγής για κάθε προτιμησιακή συμφωνία. Να γνωρίζετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο κανόνας μπορεί να είναι συνδυασμός των κριτηρίων α), β) και/ή γ).

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις