Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ στο Access2Markets

Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ στο Access2Markets

Επωφεληθείτε από τους χαμηλότερους δασμούς και τα άλλα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουν οι προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ!

Η ΕΕ έχει συνάψει περισσότερες από εβδομήντα εμπορικές συμφωνίες με χώρες σε όλο τον κόσμο

Έλεγχος:

Οι συμφωνίες αυτές καλύπτουν σχεδόν τα δύο πέμπτα του συνολικού εμπορίου της ΕΕ με άλλες χώρες. Βάσει αυτών, οι εταιρείες από την ΕΕ και τις χώρες εταίρους απολαμβάνουν ευνοϊκότερους όρους από εκείνους που προσφέρονται στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Τα οφέλη αυτών των συμφωνιών περιλαμβάνουν:

 • χαμηλότερους ή μηδενικούς δασμούς
 • ευκολότερες και ταχύτερες τελωνειακές διαδικασίες
 • αναγνώριση πιστοποιητικών προϊόντων
 • κινητικότητα του προσωπικού
 • πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς
 • καλύτερη προστασία των ΔΔΙ σας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα οφέλη

 • τα προνόμιά σας ποικίλλουν από συμφωνία σε συμφωνία και εξαρτώνται από το προϊόν/τον τομέα
 • δεν είναι όλες οι παροχές αυτόματες — στον τομέα των αγαθών, για παράδειγμα, πρέπει να
  • αποδείξετε πού παρασκευάζεται το προϊόν σας
  • συμπληρώσετε τελωνειακά έντυπα
  • εγγραφείτε στο σύστημα REX ή ως εγκεκριμένος εξαγωγέας
  • διαθέτετε άδεια παροχής υπηρεσιών
  • διαθέτετε πιστοποιητικά ασφάλειας για το προϊόν σας
  • υποβάλετε αίτηση για προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας σας
 • ίσως να αντιμετωπίζετε εμπόδια — αλλά η εμπορική συμφωνία της ΕΕ μπορεί να διευκολύνει την κατάργησή τους — πείτε μας αν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό κατά τις εξαγωγές από την ΕΕ
 • Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία στο δικαστήριο. Ωστόσο, η ΕΕ και οι χώρες εταίροι δεσμεύονται νομικά να τις εφαρμόζουν.  Εάν δεν τις εφαρμόζουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, το άλλο μέρος μπορεί να ενεργοποιήσει μηχανισμό επίλυσης διαφορών.     

Κεφάλαια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις εμπορικές συμφωνίες

Όλες οι νέες εμπορικές συμφωνίες θα περιλαμβάνουν ένα κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, εφόσον συμφωνεί η χώρα-εταίρος. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ζητήματα πρόσβασης στην αγορά, καθώς και την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της χώρας-εταίρου κατά την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας.

Επιπλέον, στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, η μεικτή επιτροπή της Συνολικής Οικονομικής Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) συμφώνησε σε ειδική σύσταση για τις ΜΜΕ ότι κάθε μέρος παρέχει επιγραμμικά πληροφορίες στις ΜΜΕ του άλλου μέρους σχετικά με τη CETA και την πρόσβαση στην αγορά, και ότι ένα σημείο επαφής για τις ΜΜΕ σε κάθε πλευρά συνεργάζεται για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων για τις ΜΜΕ.

Τι προσφέρει το Access2Markets;

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις