Απαιτήσεις προϊόντων

Ποιες απαιτήσεις πρέπει να πληρούν οι χώρες για να διασφαλίζουν ότι το προϊόν μου πληροί τα πρότυπα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος;

Οι απαιτήσεις για τα προϊόντα αναφέρονται σε βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα για να εισέλθουν σε μία αγορά.

Οι τεχνικοί κανόνες καθορίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα προϊόν, για παράδειγμα σε σχέση με

  • σχεδιασμό
  • επισήμανση
  • επισήματα
  • συσκευασίες
  • λειτουργικότητα ή επιδόσεις

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες που διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος.

Οι απαιτήσεις για τα προϊόντα μπορούν να καλύπτουν

  • το ίδιο το προϊόν — για παράδειγμα, αναφλεξιμότητα, ηλεκτρικές ιδιότητες ή υγιεινή
  • τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος
  • οι επιδόσεις του προϊόντος — για παράδειγμα, η ενεργειακή του απόδοση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κανονισμοί καθορίζουν τους επιθυμητούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ή τους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά δεν προσδιορίζουν τεχνικές λύσεις.

Οι απαιτήσεις για τα προϊόντα ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και από εμπορικούς συνασπισμούς έως εμπορικούς συνασπισμούς. Η συμμόρφωση των εμπόρων με διαφορετικές απαιτήσεις σε διαφορετικές αγορές μπορεί να είναι δαπανηρή.

Στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, οι τεχνικοί κανόνες και κανονισμοί είναι συχνά εναρμονισμένοι και καθιερώνεται συνεργασία μεταξύ των φορέων καθορισμού προτύπων, δοκιμών, πιστοποίησης και διαπίστευσης και των δύο πλευρών. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πωλούν το ίδιο προϊόν, ή το ίδιο προϊόν με λιγότερες τροποποιήσεις, και στις δύο αγορές. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στις μικρές επιχειρήσεις, ιδίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να ανταγωνίζονται τις μεγαλύτερες εταιρείες και να συμμετέχουν στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

Στην αγορά της ΕΕ, η σήμανση CE υποδηλώνει ότι ένα προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας που πρόκειται να πωληθεί σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Ως εκ τούτου, πρέπει να ελέγχετε τις απαιτήσεις των προϊόντων για κάθε περιφέρεια στην οποία εξάγετε.

Πηγαίνετε στον Εμπορικό Βοηθό μου και ξεκινήστε αναζήτηση προϊόντος για να βρείτε λεπτομέρειες για ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Μπορείτε επίσης να βρείτε επισκόπηση των απαιτήσεων της ΕΕ για τα προϊόντα στην ενότητα «Αγορά της ΕΕ» του παρόντος δικτυακού τόπου.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις