ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ποιες απαιτήσεις πρέπει να πληρούν οι χώρες ώστε το προϊόν μου να ανταποκρίνεται στα πρότυπα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος;

Οι απαιτήσεις για τα προϊόντα αναφέρονται στις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα προκειμένου να εισέλθουν σε μία αγορά.

Οι τεχνικοί κανόνες ορίζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα προϊόν, για παράδειγμα σε σχέση με

  • σχεδιασμού
  • επισήμανση
  • σήμανση
  • συσκευασία
  • λειτουργικότητα ή επιδόσεις

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες που διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος.

Οι απαιτήσεις για τα προϊόντα μπορούν να καλύπτουν

  • το ίδιο το προϊόν — π.χ. ευφλεκτότητα, ηλεκτρικές ιδιότητες ή υγιεινή
  • η διαδικασία παρασκευής του προϊόντος
  • τις επιδόσεις του προϊόντος — για παράδειγμα, την ενεργειακή του απόδοση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κανονισμοί καθορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους ή τους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά δεν προσδιορίζουν τις τεχνικές λύσεις.

Οι απαιτήσεις για τα προϊόντα διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και από τον εμπορικό συνασπισμό στον εμπορικό συνασπισμό. Μπορεί να είναι δαπανηρό για τους εμπόρους να συμμορφώνονται με διαφορετικές απαιτήσεις σε διαφορετικές αγορές.

Στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, οι τεχνικοί κανόνες και οι κανονισμοί συχνά εναρμονίζονται και η συνεργασία καθορίζεται μεταξύ των φορέων τυποποίησης, δοκιμών, πιστοποίησης και διαπίστευσης και στις δύο πλευρές. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πωλούν το ίδιο προϊόν ή το ίδιο προϊόν με λιγότερες τροποποιήσεις και στις δύο αγορές. Επίσης, ενισχύει τη θέση των μικρών επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων, να ανταγωνίζονται τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και να συμμετέχουν στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

Στην αγορά της ΕΕ, η σήμανση CE δείχνει ότι ένα προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος που πρέπει να πωλούνται σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Ως εκ τούτου, πρέπει να ελέγξετε τις απαιτήσεις για τα προϊόντα για κάθε περιοχή που εξάγετε.

Πηγαίνετε στον βοηθό μου για θέματα εμπορίου και ξεκινήστε μια αναζήτηση προϊόντος για να βρείτε τις λεπτομέρειες για ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Μπορείτε επίσης να βρείτε μια επισκόπηση των απαιτήσεων της ΕΕ για τα προϊόντα στην ενότητα «Αγορά ΕΕ» του παρόντος δικτυακού τόπου.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις