Handledning för import av tjänster

Planerar ditt företag att importera tjänster från länder utanför EU? Det här avsnittet hjälper dig att förstå om ditt företag är redo att importera och beskriver de olika stegen i importprocessen.

4 Steg förimport avtjänster

 
 
1

Steg 1: Förstå hur tjänster kan importeras

Det finns vanligtvis fyra olika sätt att importera din tjänst från en marknad utanför EU (även kallad ”leveranssätt”). Dessa definieras i ett internationellt avtal, nämligen WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster (leveranssätt 1):

 

Om ditt företag är baserat i ett land och importerar tjänster från en leverantör i ett annat land kallas detta gränsöverskridande tillhandahållande.

Endast tjänsten passerar gränsen.

Denna typ av tjänst tillhandahålls ofta via webbportaler, telefon eller e-post.

Exempel:

Ett försäkringsbolag som är etablerat i Spanien får marknadsföringsrådgivning från ett leverantörsföretag i USA.

Andra exempel på tjänster som ofta exporteras genom gränsöverskridande tillhandahållande är

 • marknadsundersökning
 • statistisk analys
 • kommunikationsrådgivning, t.ex. konsulttjänster om marknadsföring.
 • professionella tjänster (t.ex. juridiska tjänster, arkitekttjänster och redovisningstjänster)
 • it-relaterade tjänster
 • telekomtjänster
 • budtjänster

Konsumtion av tjänster utomlands (leveranssätt 2):

Om ett företag tillhandahåller en tjänst på sin inhemska marknad till en utländsk kund kallas detta konsumtion av tjänster utomlands. Detta är i allmänhet ett mindre relevant leveranssätt vid import av tjänster. Kunden passerar gränsen och utnyttjar tjänsten på en utländsk marknad.

Exempel:

En italiensk kund reser till Sydkorea och stannar på hotell eller Dines på en restaurang och konsumerar därmed tjänsterna i Sydkorea.

Kommersiell närvaro utomlands (leveranssätt 3):

 

Om ett utländskt företag etablerar sig i EU kan detta kallas kommersiell närvaro utomlands.

Detta innebär att man öppnar ett dotterbolag, en filial eller ett representationskontor i ett annat land.

Exempel:

En amerikansk bank öppnar en filial i Frankrike eller ett kanadensiskt byggföretag beslutar att öppna ett dotterbolag i Tyskland.

Bland de sektorer där denna form av tillhandahållande av tjänster är vanlig ingår följande:

 • finansiella tjänster
 • telekomtjänster
 • miljötjänster

I allmänhet kallas etablering av ett utländskt företag i ett annat land utländska direktinvesteringar.

Närvaro av fysiska personer utomlands (leveranssätt 4):

 

Om ditt företag importerar en tjänst via en anställd som reser från ett annat land till EU för att tillfälligt tillhandahålla en tjänst till ditt företag, importerar du en tjänst genom närvaro av en fysisk person utomlands.

Olika typer av personal kan tillhandahålla tjänsten till ditt företag:

 • personer som är föremål för företagsintern överföring: Det
  rör sig om anställda från ett utländskt företag (ofta chefer, chefer och specialister) som överförs till företagets kommersiella närvaro i ett land inom EU.
 • affärsresenärer: Det
  rör sig om kortare vistelser på några månader (ofta högst 3 månader) utan någon ersättning i EU-länderna. Affärsresenärer har vanligtvis en ledande ställning i det utländska företaget och ansvarar för att etablera en etablering på målmarknaden.
 • kontraktsenliga tjänsteleverantörer: Det
  rör sig om anställda i ett utländskt företag som tillhandahåller en tjänst på grundval av ett avtal som de har med en slutkonsument i EU. Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis skickas utomlands eftersom det utländska företaget inte har någon kommersiell närvaro i EU och eftersom deras tillfälliga vistelse i EU är nödvändig för att fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster.

Utöver dessa kategorier av företagspersonal omfattas även oberoende yrkesutövare som är egenföretagare av kategorin närvaro av en fysisk person utomlands:

 • oberoende yrkesutövare: Det
  rör sig om egenföretagare som tillhandahåller en tjänst på grundval av ett tjänsteavtal i ett annat land.

Sektorer som ofta tillhandahåller tjänster via anställda utomlands är IKT-tjänster, ingenjörstjänster eller professionella tjänster eller andra tjänster som är beroende av stöd efter försäljningen.

Exempel:

 • it-företag som skickar sina it-experter för att ge råd om ett projekt eller installera en programvara lokalt.
 • teknikföretag som skickar sin personal för insatser på plats till projekt.
 • advokater som reser för att ge råd till kunder i ett annat land.
 • industriföretag som skickar ut sin personal till planerings- och underhållstjänster.

En allmän anmärkning är att samma tjänst kan tillhandahållas på olika sätt: Juridiska tjänster kan till exempel tillhandahållas kunden via e-post (leveranssätt 1), av en etablerad filial utomlands (leveranssätt 3) eller genom advokatens närvaro utomlands (leveranssätt 4).

2

Hitta en marknad och en säljare

För att importera tjänster från länder utanför EU bör du först identifiera den marknad och försäljare du vill importera från.

 • Handelskamrarna kan ge dig information om olika marknader och affärspartner och hänvisa dig till relevanta rapporter.
 • Handelsspecifika nyhetsleverantörer eller handelsfrämjande organ i ditt land eller på din utvalda importmarknad som omfattar marknadsanalys och bedömning av affärsmöjligheter kan vara till hjälp. Dessa organ tillhandahåller ofta studier om viktiga importsektorer.
 • Konsulter och relevanta banker kan också ge råd.

Hur väljer du din leveransmarknad?

Titta på potentiella importmarknader för att bedöma om det finns ett utbud av din tjänst.

Handelsstatistiken visar om ditt intresseland redan exporterar tjänsten och var exporten går till.

Hur hittar man potentiella leverantörer?

När du har valt en eller flera leveransmarknader, titta på potentiella handelspartner och affärskontakter.

Du hittar partner och kontakter på följande adress:

 

 

3

Kontrollera om ditt företag kan dra nytta av ett EU-handelsavtal

EU ingår ofta bilaterala handelsavtal med länder utanför EU.

è Kontrollera om EU har ett handelsavtal med det land du vill importera från avsnittet om marknader.

EU:s handelsavtal kan omfatta handel med tjänster inom viktiga sektorer och ofta minska eller till och med undanröja exporthinder inom dessa sektorer. Exempel på sådana nyckelsektorer är följande:

 • finansiella tjänster,
 • telekommunikationer.
 • sjötransport.
 • konsulttjänster.
 • digital handel.

Hur gynnas mitt företag av ett handelsavtal?

 

EU:s handelsavtal

 • Ge dig mer stabila och förutsägbara regler när du handlar med utländska marknader
 • Se till att tredjelandets lagstiftning inte diskriminerar EU-produkter
 • Skapa nya och bättre exportmöjligheter för ditt företag och göra det lättare att investera utomlands.

Vad händer om min tjänst inte omfattas av ett EU-avtal?

Om EU ännu inte har något handelsavtal med det land du vill exportera till eller om din sektor av intresse inte omfattas av ett särskilt avtal, bör du

 • kontrollera de villkor för marknadstillträde som anges i WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal.

WTO-medlemmarna räknar där upp sina hinder för export av tjänster i sina bindningslistor.

4

Bedöma marknadens krav

 

 • Kraven beror på var du vill importera från och hur du vill importera (se steg 2).

Du kan undersöka detaljerad information om de särskilda kraven på den utpekade försörjningsmarknaden i marknadsavsnittet.

Vilka krav måste du kontrollera för gränsöverskridande leveranser (leveranssätt 1)?

 • Auktorisations- och licenskrav: Det innebär att din utländska leverantör kan behöva vissa licenser för att kunna tillhandahålla tjänsten till EU.
 • Krav på ömsesidigt erkännande av examensbevis och kvalifikationer: relevanta examensbevis och andra kvalifikationer för tjänsteleverantörer utomlands måste godtas av EU för att du ska kunna importera tjänster från dem. Detta gäller för viss import av professionella tjänster: Exempel: en utländsk revisor kanske inte får kontrollera ett EU-företags konto och därför kan du som EU-företag inte importera tjänsten från landet i fråga.
 • Särskilda begränsningarför vissa tjänstesektorer i EU: Till exempel finns det ibland begränsningar och begränsningar för försäkringstjänster. På samma sätt kan en del av importen av finansiella tjänsteprodukter kräva en ”likvärdighet” (som tillhandahålls av EU) för att du ska kunna importera dem från landet i fråga.

Vilka krav måste du kontrollera för konsumtion utomlands (leveranssätt 2)?

Konsumtion utomlands sker när kunden reser utanför sitt hemland och konsumerar en tjänst som tillhandahålls där.

 • Det är företaget som tillhandahåller tjänster till dig som ska kontrollera alla krav som gäller i deras land för att tillhandahålla tjänsten. Därför är detta i allmänhet mindre relevant för dig som importör av tjänster i EU.

Vilka krav måste du kontrollera för kommersiell närvaro (leveranssätt 3)?

Vissa EU-länder kan ha krav på kommersiell närvaro när det gäller att importera en tjänst från ett land utanför EU.

 • Lokal närvaro krävs: Vissa tjänster, till exempel vissa försäkringstjänster, kan inte tillhandahållas i EU utan att leverantören har en lokal kommersiell närvaro i EU.

Vilka krav måste du kontrollera om det finns fysiska personer (leveranssätt 4)?

Att importera en tjänst kräver ofta att en anställd reser från ett annat land till EU för att tillfälligt tillhandahålla en tjänst till ditt företag. En ingenjör i ett utländskt företag kan till exempel behöva resa till ditt land för att uppdatera en maskin/programvara eller underhålla utrustning. Men det kan finnas begränsningar för personers rörlighet när de tillhandahåller tjänster på detta sätt. Undersökningskraven omfattar följande:

 • Krav på bosättning: tjänsteleverantören kan behöva vara bosatt i det land där ditt företag är beläget.
 • Krav på medborgarskap: tjänsteleverantörer kan behöva vara medborgare i det land där ditt företag är beläget.
 • Licenskrav och certifieringskrav: utländska tjänsteleverantörer kan behöva uppvisa särskilda licenser, utbildningsbevis eller andra kvalifikationsbevis. Det är viktigt att veta om vissa certifikat är giltiga i EU. Det kan också hända att de måste tillhandahållas av EU-enheter för vissa yrken/tjänster.
 • Krav på verksamhetsvisum och arbetstillstånd: det kan finnas krav på tillfällig vistelse och visering för att avgöra om den utländska arbetstagaren har rätt att ta med sig sin make eller sina barn under vistelsen.
 • Ekonomisk behovsprövning/arbetsmarknadstest: EU kan kräva att det utländska företaget visar att lokal arbetskraft inte kan tillgodose behovet av tjänster.
 • Begränsningar/kvoter för införsel: vissa begränsningar eller kvoter för tillträde kan gälla för tillhandahållande av tjänster från utlandet inom särskilda yrken.
 • Utbildningskrav och andra kvalifikationskrav: det är viktigt att veta om vissa utländska certifikat är giltiga i EU.

Vad mer behöver du ta reda på?

Du måste också ange vilka skatteregler som gäller när du köper tjänster från länder utanför EU. Det är möjligt att du köper tjänster från leverantörer utanför EU utan moms, men det kan finnas undantag för vissa typer av tjänster.

När du köper tjänster från ett land utanför EU anses tjänsterna i fråga ha utförts i det land där ditt företag är etablerat eller har sin permanenta närvaro. Det innebär att tjänster som du köper kan utföras i ditt EU-land, vilket innebär att du måste deklarera moms på köpet och momsregistrera dig.

Vissa tjänster omfattas inte av detta krav. Dessa undantag beror vanligen på reglerna i det EU-land där ditt företag har sin permanenta närvaro.

Var kan jag få mer information?

Din checklista: 4 Steg för import av tjänster

Steg 1: Förstå hur tjänster kan importeras

 • Bestäm hur du vill importera tjänsten

Steg 2: Hitta en marknad och en säljare

 • Välj din nya importmarknad och bedöma tjänstens konkurrenskraft (viktigt att ta med relaterade importkostnader i prisberäkningarna)
 • Identifiera potentiella säljare
 • Ange ett organ/en institution/partner som kan hjälpa till med formaliteterna i importprocessen (t.ex. för att förbereda avtal, kontrollera betalningsvillkor, restriktioner för kapitaltransfereringar i säljarens land).

Steg 3: Kontrollera om ditt företag kan dra nytta av ett EU-handelsavtal

 • Kontrollera om EU har ett handelsavtal med det land du vill importera från
 • Granska villkoren för marknadstillträde i bindningslistan över åtaganden,

Steg 4: Bedöma marknadens krav

 • Bedöma om några restriktioner eller förbud gäller för import av dina tjänster
 • Kontrollera vilka krav som gäller för import av tjänsten
 • Om du vill att en av de anställda i säljarens företag ska följa med den tjänst du importerar, kontrollera också vilka särskilda krav som gäller.
 • Ta reda på vilka skatteregler som gäller när du köper tjänster från länder utanför EU
Dela sidan:

Genvägar