Tullunionen mellan EU och Türkiye

Är du intresserad av att importera produkter från Türkiye? Det här avsnittet hjälper dig att förstå EU:s tullunion med Türkiye.

I korthet

Tullunionen med Türkiye har varit i kraft sedan 1995 och bygger på Ankaraavtalet från 1963 och dess tilläggsprotokoll (1970). Den förutser

 • fri rörlighet mellan de två delarna av tullunionen för de berörda varorna som antingen helt eller delvis har tillverkats eller övergått till fri omsättning efter importen från tredje land till antingen Türkiye eller EG
 • anpassning av Türkiye till gemenskapens gemensamma tulltaxa, inbegripet förmånsordningar, och harmonisering av handelspolitiska åtgärder
 • tillnärmning av tullagstiftningen, särskilt genom beslut av tullsamarbetskommittén (t.ex. beslut nr 1/2001) och ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • tillnärmning av annan lagstiftning (immaterialrätt, konkurrens, beskattning osv.)
 • förmånsavtal om jordbruk (ursprungsregler)

Handeln med varor

Tullunionen omfattar endast

Tullunionen fungerarinte

Tariffer

 • nolltullsats och nollkvoter för varor som omfattas av tullunionen
 • kryssa i taxorna för din specifika produkt med ursprung i EU och som exporteras till Türkiye med hjälp av Min handelsassistent
 • kryssa i taxorna för din specifika produkt från Türkiye som exporterats till EU med hjälp av min handelsassistent

Ursprungsregler för varor som omfattas av tullunionen EU-Türkiye

 • det finns inget undantag från territorialitetsprincipen och ingen bokföringsmässig uppdelning.
 • det finns ett förbud mot restitution, men en särskild bestämmelse gör det möjligt för Türkiye att i detta syfte tillämpa den gemenskapstullsats som är tillämplig på de icke-ursprungsmaterial som används, när denna tullsats är lägre än den turkiska.
 • regler för industriprodukter
 • ursprungsregler för kol- och stålprodukter – bilateral och diagonal kumulation tillämpas
 • ursprungsregler för jordbruksprodukter – bilateral och diagonal kumulation tillämpas

 

Kontrollera de ursprungsregler som gäller för din specifika produkt via Min handelsassistent.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS-system

 • lär dig mer om de hälso-, säkerhets-, sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de regler om hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Dokument och förfaranden för tullklarering

Varor som är helt framställda i tullunionen eller som har övergått till fri omsättning i tullunionen får cirkulera var som helst inom tullunionens territorium, förutsatt att de åtföljs av ett varucertifikat A.TR. som styrker deras tullstatus.

 • läs om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för import till Europeiska unionen

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • läs mer om lagstiftningen om immateriella rättigheter och geografiska beteckningar i EU och EU:s politik för immateriella rättigheter på handelsområdet.

Handeln med tjänster

 • läs mer om regler, bestämmelser och faciliteter för handel med tjänster

Offentlig upphandling

 • hitta allmän information om lagstiftning om offentlig upphandling, regler och tillträde till olika marknader
 • hitta särskild information om EU:s marknad för offentlig upphandling

Investerings —

 • hitta allmän information för att göra det möjligt för dig att investera utomlands
 • hitta särskild information om du investerar från utlandet till EU

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar